Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 al maidah ayat 1 3 Hadist tentang muamalah 4 riba 5 luqman 6 harta 7 ali imran 159 8 hamba-hamba-ku 9 ali imran 130 10 pinjaman 11 Menuntut ilmu 12 Kecurangan 13 ali+imran+191 14 Hadis tentang Musa dan khidir 15 al baqarah ayat 30 16 Ali imran 31 17 iman 18 Hukum 19 an nisa ayat 58 20 ali+imran+190 21 adil 22 al ahzab ayat 21 23 al maidah ayat 2 24 Hadits Muslim 25 pendidikan 26 gunung 27 zakat 28 Ar Rahman 29 Al hasyr ayat 7 30 at tahrim ayat 6 31 al+maarij+ayat+35 32 ali imran ayat 7 33 annisa ayat 9 34 Al-Imran 182 35 al anfal ayat 2 36 khalifah 37 Sabar 38 akhlak 39 an nisa ayat 59 40 Hadist tentang mu'amlah 41 zabur 42 ibrahim 43 Sedekah 44 Al+maidah+ayat+135 45 al ankabut ayat 51 46 Surat+al+ghafir+ayat+60 47 al baqarah ayat 4 48 Surat+al+ghafir+ayat+40 49 jual beli 50 al baqarah ayat 285 51 tanggung jawab 52 al hujurat ayat 9 53 surat+al hijr+AYAT+36 54 Al-Baqarah ayat 151 55 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 56 Pemerintahan 57 ikhlas 58 yusuf ayat 87 59 yusuf 87 60 tentang murabahah 61 an nahl ayat 72 62 Anggur 63 pemimpin 64 an nisa ayat 1 65 ilmu 66 al ikhlas 67 Az Zariyat ayat 56 68 Tentang masjid 69 al+maarij+ayat+32 70 surat+ibrahim+AYAT+44 71 ali imran 7 72 2154 hadist muslim 73 al baqarah ayat 2 74 al+maarij+ayat+30 75 nikah 76 Tolong menolong 77 An nisa ayat 4 78 Hadits tentang filsafat 79 ali imran 190 80 ali imran 92 81 al maidah ayat 3 82 Surat+Ibrahim+Ayat+52 83 Pinjaman uang 84 Niat 85 an nisa ayat 3 86 al qasas ayat 77 87 Hadis upah 88 maryam+ayat+37 89 al isra ayat 36 90 al+maarij+ayat+39 91 ar rum ayat 21 92 an nur ayat 2 93 Pemuda 94 Ali Imran ayat 130 95 surah+hud+ayat+66+dan+terjemahan 96 Zikir 97 Burung 98 Surat Annahl 69 99 Surat Al lkhlas 100 ibrahim 7

Hasil pencarian tentang DariDari+Ubádah+bin+Shámit,+ia+berkata:+Telah+bersabda+Rasú+lullah+saw.:+(Boleh+jual)+emas+dengan+emas,+dan+perak+dengan+pe+rak,+dan+bur+¹)+dengan+bur,+dan+sya'ir+2)+dengan+sya'ir,+dan+tamar+dengan+tamar,+dan+garam+dengan+garam,+mitsil+dengan+mitsil,+sa+m

Apakah yang Anda maksud DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan taman dengan taman, dan garam dengan garam, mitsli dengan mitsli, sa m?
(Dan janganlah kamu memalingkan) menurut qiraat yang lain dibaca wa laa tushaa`ir (mukamu dari manusia...) janganlah kamu memalingkannya dari mereka dengan rasa takabur (dan janganlah kamu berjalan di muka...bumi dengan angkuh) dengan rasa sombong.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 33
(Bagi mereka) surga 'Adn mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang...dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka didalamnya adalah sutera.
swt. berfirman kepada orang-orang Mukmin, ("Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan...Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara) kalau dibaca Lu-luin...maka artinya perhiasan itu terdiri dari emas dan mutiara, atau emas itu dihiasi dengan mutiara....Jika dibaca Lu-luan berarti ia di'athafkan secara Mahall kepada lafal Min Asaawira....(Dan pakaian mereka adalah sutera) yaitu pakaian yang diharamkan bagi kaum lelaki di dunia.
(Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu...Jika ia seorang raja niscaya ia akan menerimanya, jika ia seorang Nabi niscaya ia akan menolaknya....membuat batu bata dari emas dan perak, hendaknya dari tempat ia berkemah sampai dengan sembilan farsakh...dihampari permadani, kemudian di sekelilingnya dibangun tembok yang terbuat dari batu bata emas dan...perak, kemudian ia memerintahkan kepada anak-anak jin supaya mendatangkan hewan darat dan hewan laut
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 91
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan...diterima dari seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang...Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 34
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib...Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah
Mereka pun Kami keluarkan dari emas dan perak serta kediaman mereka yang bentuk indah dan fasilitasnya
(Mengapa tidak) kenapa tidak dipakaikan kepadanya jika memang ia orang yang benar di dalam pengakuannya...(gelang dari emas) lafal Asawirah adalah bentuk jamak dari lafal Aswiratun yang wazannya sama dengan...lafal Aghribatun, dan lafal Aswiratun ini merupakan bentuk jamak pula dari lafal Siwarun....Maksud Firaun, mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas sebagaimana kebiasaan orang-orang...yang diberi kekuasaan olehnya, yaitu orang tersebut diberi pakaian kebesaran yang terbuat dari emas dan
lafal Jannaatu 'Adnin (mereka diberi perhiasan) kalimat ayat ini menjadi Khabar yang kedua (di dalamnya dengan...) lafal Min di sini menunjukkan makna Ba'dh atau sebagian (gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara...) yang berbingkai emas (dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera.)
Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran...Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Dalam sebuah sabda Rasulullah saw. ditegaskan, "Gandum ditukar dengan gandum yang sejenis dengan kontan..., begitu pula emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, yang sejenis dan dibayar kontan...Barangsiapa menambah atau minta ditambah sesungguhnya ia telah melakukan riba."
(Apakah) makna lafal Am di sini sama dengan lafal Bal, artinya akan tetapi....menunjukkan makna ingkar (mereka mengambil tuhan-tuhan) yang diadakan (dari bumi) seperti dari batu, emas...dan perak (yang mereka) yakni tuhan-tuhan itu (dapat menghidupkan) orang-orang yang telah mati?
kembalikan keluarganya kepadanya) yakni semua anak-anaknya baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dengan...yang dilahirkan dari istrinya dan istrinya pun dimudakan-Nya....Kemudian Allah mengirimkan dua kelompok awan; yang satu menurunkan hujan emas pada lumbung tempat gandum...dan yang satunya lagi menurunkan hujan perak pada lumbung tempat jewawut, sehingga kedua lumbung itu...penuh dengan emas dan perak (sebagai suatu rahmat) lafal Rahmatan ini menjadi Maf'ul Lah (dari sisi
Para malaikat berkata, dengan mengakui posisi penghambaan, "Masing-masing kita memiliki posisi yang telah...ditentukan dan tidak boleh dilanggar dalam pengetahuan dan penghambaan.
(Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahanam lalu disetrika) dibakar (dengannya dahi..., lambung dan punggung mereka) bakaran emas-perak itu merata mengenai seluruh kulit tubuh mereka lalu
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 23
Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga...Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah
(Maka orang-orang yang lalim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak...dikatakan kepada mereka) mereka mengatakan, "Habbatun fii sya`ratin sebagai ganti dari hiththatun" dan
yang lain) (tentang urusan mereka) yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Jahsy beserta saudara perempuannya yang bernama Zainab...; Nabi saw. melamarnya untuk dikawinkan kepada Zaid bin Haritsah, lalu keduanya tidak menyukai hal tersebut...(Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah sesat, sesat yang nyata) nyata...berkata kepada Nabi saw. bahwa ia bermaksud untuk menalaknya.
Di sana mereka akan diperhias dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara.
(Yaitu untuk memotong) berkaitan dengan kemenanganmu itu dan maksudnya ialah membinasakan (segolongan...orang-orang yang kafir) dengan terbunuh dan tertawan (atau untuk menjadikan mereka hina dina) disebabkan...Ayat berikut ini turun ketika gigi depan Nabi saw. patah dan wajahnya berlumuran darah di waktu perang...Uhud, sampai beliau bersabda, "Bagaimana suatu kaum akan beroleh keberuntungan, jika mereka berani melumuri...wajah Nabi mereka dengan darah!"
Usaplah muka dan tangan kalian dengan debu itu....dan menyempurnakan nikmat-Nya dengan memberi petunjuk dan kemudahan kepada kalian, agar kalian bersyukur...atas petunjuk dan hidayah-Nya dengan selalu menaati-Nya. (2). (1) bagian besar ahli tafsir mengartikan...Tetapi jika diartikan 'menggauli', wudu seseorang tidak batal hanya karena menyentuh wanita. (2) rsuci...Oleh karena itu, Rasulullah saw. bersabda, "Kalau kamu [sedang] marah, berwudulah."
Tatkala warga Mekah meminta kepada Nabi saw. agar kota mereka diperluas dan bukit Shafa dijadikan sebuah...bukit emas turunlah, (Atau) apakah (kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasulmu seperti yang diminta...Dan lain-lain....(Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran) artinya mengambil kekafiran sebagai ganti keimanan...ia telah sesat dari jalan yang benar) 'sawa' asalnya 'wasath', artinya pertengahan.
Nabi Muhammad saw. dihibur dengan peristiwa-peristiwa yang pernah dialami para rasul terdahulu....Sesungguhnya Kami telah menurunkan Tawrât kepada Mûsâ....Kami tugasi ia untuk menyampaikan risalah Kami....Dan Kami perkuat ia dengan menjadikan Hârûn, saudaranya, sebagai pembantu yang akan menolongnya.
Manusia dijadikan fitrahnya cinta kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak-anak, emas dan perak...yang banyak, kuda bagus yang terlatih, binatang ternak seperti unta, sapi dan domba....Tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kemurahan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang berjuang di
Setelah itu Sâmiriy membuat patung anak lembu dari bekas emas perhiasan tadi untuk pengikut- pengikut...Ia mengajak mereka untuk menyembahnya, kemudian mereka pun mengikuti seruan Sâmiriy....Ia dan pengikut-pengikutnya berkata, "Inilah sembahan kalian dan sembahan Mûsâ."...Sâmiriy lupa bahwa dengan melakukan perenungan dan pembuktian, akan mudah diketahui bahwa anak sapi itu
(Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil) secara adil dan tidak curang....kebenaran niat yang sesungguhnya, oleh karena itu maka ia tidak berdosa, sebagaimana yang telah disebutkan...dalam hadis Nabi saw....(Dan apabila kamu berkata) dalam masalah hukum atau lainnya (maka hendaklah kamu berlaku adil) jujur...sebagai pelajaran; dan juga dibaca dengan sukun.
kuat (dengan pertolongan-Nya) ketika perang Badar, yaitu melalui bantuan para malaikat (dan diberi-Nya...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Lubabah alias Marwan bin Abdul Munzir....Nabi saw. telah mengutusnya kepada orang-orang Bani Quraizhah dengan membawa pesan darinya, supaya mereka...mau tunduk di bawah kekuasaan Nabi saw....Maka Abu Lubabah bermusyawarah dengan mereka; akan tetapi ia mengisyaratkan dengan tangannya kepada mereka
harta yang banyak) yang berlimpah dan telah berkumpul (berupa emas, perak, kuda-kuda yang tampan) atau...baik (binatang ternak) yakni sapi dan kambing (dan sawah ladang) atau tanam-tanaman....(Demikian itu) yakni yang telah disebutkan tadi (merupakan kesenangan hidup dunia) di dunia manusia hidup...bersenang-senang dengan hartanya, tetapi kemudian lenyap atau pergi (dan di sisi Allahlah tempat kembali...yang baik) yakni surga, sehingga itulah yang seharusnya menjadi idaman dan bukan lainnya.
menjatuhkan talak kepada istri untuk ketiga kalinya, maka si istri tidak lagi halal baginya kecuali setelah ia...dikawini oleh laki-laki lain dan telah terjadi hubungan suami istri antara keduanya...., maka suami pertama boleh menikahi wanita bekas istrinya itu dengan akad baru dan membangun kembali...rumah tangganya dengan niat yang benar dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang telah...Ketentuan itu telah diterangkan dengan jelas bagi orang-orang yang beriman yang mau memahami dan mengamalkannya
Ia adalah salah seorang kaum Mûsâ yang bersikap sombong kepada mereka dengan diri dan hartanya....Allah telah memberikan kekayaan yang melimpah kepadanya....Dan ketika ia tertipu oleh nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya dengan mengingkarinya, kaumnya menasihatinya...dengan berkata, "Janganlah kamu tertipu dengan harta bendamu, dan jangan sampai kegembiraan dengan harta...telah tertipu oleh harta mereka.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 148
Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke gunung Thur membuat dari perhiasan-perhiasan (emas) mereka anak...lembu yang bertubuh dan bersuara....Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat...Mereka menjadikannya (sebagai sembahan) dan mereka adalah orang-orang yang zalim.