Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 berteman di jalan allah 5 darah 6 al Muthoffifin ayat 18 7 Haji 8 anak 9 Ali Imran 10 hewan 11 YUNUS 12 Maryam 13 riba 14 al ankabut ayat 45 15 al baqarah ayat 198 16 Al maidah ayat 2 17 Menuntut ilmu 18 al hujurat ayat 13 19 Yusuf 20 surah yunus ayat 57 21 Tidak dapat berkata apa-apa 22 Hadits Muslim Nomor 3444 23 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 24 al imron+ayat+110 25 Luqman 26 belajar 27 an nahl ayat 125 28 Al ahzab ayat 21 29 Tuhan 30 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 31 surat an-nisa 32 Al Maidah ayat 8 33 adz zariyat ayat 49 34 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 35 mimpi 36 zakat 37 al+baqarah+ayat+69 38 Ahmad 39 Surat Ar-Rad ayat 11 40 bekerja 41 Ali Imran 110 42 hadits mencatat transaksi 43 al+baqarah+ayat+70 44 berfikir 45 qs al-a'raaf 7:172 46 hadist tentang kesadaran lingkungan 47 AL MAIDAH AYAT 38 48 Ibrahim 49 an nahl ayat 43 50 Ali Imran ayat 26. 51 Ilmu 52 An nisa ayat 58 53 +surat+at+taubah+ayat+24 54 al alaq ayat 2 55 ali imran 159 56 at taubah ayat 105 57 hadits abu Daud 1378 58 al+insyirah+ayat+5 59 ra'd ayat 2 60 Surat Al antabul ayat 20 61 al+insyirah+ayat+6 62 al jumuah ayat 10 63 al+kahfi+ayat++4 64 Al imran 65 sabar 66 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 67 Yunus 59 68 Ali imran 104 69 pikun dan beruban 70 dalil sumpah 71 quraisy ayat 2 72 Kisah nabi 73 Peristiwa dimasa lalu 74 Bergelimang dosa 75 Darah manusia 76 tauhid sifat 77 ra'd+ayat+11 78 Surat Al-Insyirah 79 cahaya 80 al+baqarah+ayat+16 81 al maidah ayat 27-31 82 Menikahi aisyah 83 QS. Al-Jaatsiyah AYAT 13 84 Kisah+nabi dan kesabarannya 85 keuntungan 86 Hadist+ahmad+16245 87 Surat Yunus+40+tafsir+ 88 Musa 89 surat al-imran ayat 103 90 yusuf 72 91 Asbabun nuzul surah saba ayat 7 92 Zina 93 quran 94 Gunung sebagai pasak 95 al+imran+64 96 Kisah+Nabi musa 97 langit 98 An-Nahl ayat 125 99 an - nahl ayat 78 100 surah at-talaq ayat 2-3

Hasil pencarian tentang Doa+nabi+adam

Ingatlah pula ketika Ibrâhîm dan Ismâ'îl meninggikan dasar-dasar Bayt Allâh seraya memanjatkan doa kepada...Engkau Maha Mendengar doa kami dan Mahatahu ketulusan niat kami. (1) {(1) Ka'bah atau Bayt Allâh, yang...yang mengatakan bahwa bangunan pertama dibangun oleh para malaikat dengan batu-batu surga pada saat Adam...masa pembangunannya oleh Ibrâhîm dan Ismâ'îl hingga diperbaiki oleh Qushayy bin Kilâb, kakek kelima Nabi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Nabi Musa ‘alaihis salam berdoa dengan menyebutkan keadaan mereka, dan ini adalah doa bil haal (dengan...menyebutkan keadaan), dimana doa ini lebih dalam daripada doa dengan perkataan sebagaimana doa Nabi
-deskripsi"> Yaitu dengan doa Nabi Dawud 'alaihis salam, mereka dirubah rupanya menjadi...

-deskripsi"> Dengan doa Nabi Isa 'alaihis salam, mereka dirubah rupanya menjadi babi
Allah telah melimpahkan kasih sayang dan meridai Nabi-Nya. Para malaikat memanjatkan doa untuknya....Maka, wahai orang-orang beriman, panjatkanlah shalawat dan salam pada nabi.
Allah yang telah menganugerahkan kepada diriku) memberiku (sekalipun) walaupun (sudah tua, Ismail) Nabi...Ismail dilahirkan sewaktu Nabi Ibrahim berumur sembilan puluh sembilan tahun (dan Ishak.) dilahirkan...sewaktu Nabi Ibrahim berumur seratus dua belas tahun (Sesungguhnya Rabbku benar-benar Maha Mendengar...doa).
-deskripsi"> Doa ini merupakan janji Nabi Ibrahim kepada ayahknya, bahwa dia akan memintakan...ampunan untuk ayahnya, namun setelah tampak jelas bagi Nabi Ibrahim ‘alaihis salam bahwa ayahnya adalah...musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya, lihat surah At Taubah: 114.
-deskripsi"> Doa ini merupakan janji Nabi Ibrahim kepada ayahknya, bahwa dia akan memintakan...ampunan untuk ayahnya, namun setelah tampak jelas bagi Nabi Ibrahim ‘alaihis salam bahwa ayahnya adalah...musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya, lihat surah At Taubah: 114.
-deskripsi"> Dengan doa Nabi Musa ‘alaihis salam....Mereka tetap kafir kepada Nabi Musa ‘alaihis salam dan tetap menindas Bani Israil.

nikmat Kami (yaitu saudaranya, Harun) Lafal Haruna menjadi Badal atau Athaf Bayan (menjadi seorang nabi...menjadi Hal atau kata keterangan yang dimaksud daripada pemberian itu; hal ini merupakan pengabulan dari doa...Nabi Musa sendiri yang meminta kepada Allah, supaya Dia mengangkat saudara tuanya menjadi rasul pula
p class="tafsir-deskripsi"> Disebutkan mereka secara khusus karena besarnya hak mereka, selanjutnya Nabi...Nuh ‘alaihis salam meratakan doa Beliau untuk semua kaum mukmin dan mukminah sampai hari Kiamat.
Beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku) doa ini diucapkan sebelum jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa kedua...Akan tetapi menurut suatu pendapat dikatakan bahwa ibu Nabi Ibrahim masuk Islam.
pada hari aku dibangkitkan hidup kembali)" hal ini telah dikatakan pada kisah yang lalu, yaitu dalam doa...Nabi Yahya.
Allah Swt. sungguh Maha Mendengar doa dan zikirmu; Maha Mengetahui niat dan perbuatanmu....Seolah-olah Allah berkata kepada Nabi, "Jangan kamu memaksakan dirimu menahan keberatan-keberatan beribadah
Maksudnya mereka yang durhaka karena melakukan homosex, Allah memperkenankan doa Nabi Luth.
-deskripsi"> Nabi Ibrahim ‘alaihis salam datang dari Syam membawa Hajar dan anaknya...Allah mengabulkan doa Beliau, Allah keluarkan dari keturunannya Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa...sallam, ia mengajak keturunan Nabi Ibrahim kepada agama Islam; agama bapak mereka, mereka pun memenuhinya...

-deskripsi"> Allah juga mengabulkan doa Beliau.
-deskripsi"> Disebutkan “kamu berdua” sedangkan yang berdoa adalah Nabi Musa ‘alaihis...salam adalah karena Nabi Harun mengaminkan....Hal ini menunjukkan, bahwa orang yang mengaminkan ikut serta dalam doa orang yang berdoa.
Doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana
Dialah yang mula-mula menciptakan kalian (dari bumi) yaitu dengan menciptakan bapak moyang kalian, Adam...(Sesungguhnya Rabbku amat dekat) kepada makhluk-Nya melalui pengetahuan-Nya (lagi memperkenankan.") doa
Doa Zakariyyâ dikabulkan....dan kesalehannya, dan dijadikan tidak tertarik kepada nafsu, serta dijadikan sebagai salah seorang nabi...saleh." (1) Kalimat di sini adalah ungkapan "kun" (jadilah) yang diucapakan Allah saat menciptakan Nabi
Sesungguhnya para nabi yang terpilih itu selalu bergegas untuk melakukan setiap perbuatan baik, memohon...doa karena haus akan kasih sayang Kami, dan hanya takut serta mengagungkan diri Kami.
sangat jujur dan mengetahui tentang asma Allah Yang Teragung, yaitu suatu asma apabila dipanjatkan doa...niscaya doa itu dikabulkan ("Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip") jika...Maka Ashif berkata kepadanya, "Coba lihat langit itu", maka Nabi Sulaiman pun menujukan pandangannya...Ketika Nabi Sulaiman mengarahkan pandangannya ke langit, pada saat itulah Ashif berdoa dengan mengucapkan...Ibaratnya Allah meletakkan singgasana itu di bawah bumi, lalu dimunculkan-Nya di bawah singgasana Nabi
bumi maupun yang ada di langit) ayat ini dapat diartikan kalam Rabb dan dapat pula dianggap sebagai doa...Nabi Ibrahim.
Allah mengabulkan doa Nabi Mûsâ, dan mengharamkan orang-orang yang melanggar perintah tadi untuk memasuki
harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka) dari dosa-dosa mereka, maka Nabi...(Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa) rahmat (bagi mereka) menurut suatu pendapat yang
Nabi Ibrahim sengaja di dalam doanya ini memakai ungkapan min yang menunjukkan makna sebagian karena...Kabulkanlah doaku) semua doa yang telah disebutkan tadi.
orang-orang yang lalim itu selain kesesatan) ayat ini diathafkan kepada lafal qad adhalluu, yakni merupakan doa...Nabi Nuh setelah Allah mewahyukan kepadanya, bahwasanya sekali-kali tidak ada orang yang mau beriman
Nabi Nuh ‘alaihis salam mengatakan demikian karena Beliau telah mendakwahi mereka sekian lama dan mengetahui...Maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengabulkan doa Beliau, Dia menenggelamkan mereka semua dan menyelamatkan
-deskripsi"> Yaitu Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam....

-deskripsi"> Dalam doa ini terdapat permintaan taufiq agar dapat menjalankan kebaikan
tafsir-deskripsi"> Dalam kisah di atas terdapat ayat-ayat Allah yang besar yang menunjukkan bahwa apa yang dibawa Nabi...Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah benar, janji Allah adalah benar, pengabulan Allah terhadap doa
-deskripsi"> Adam 'alaihis salam diciptakan tanpa bapak dan ibu....

-deskripsi"> Oleh karena itu, dakwaan bahwa Nabi Isa adalah tuhan karena diciptakan...Nabi Adam 'alaihis salam diciptakan tanpa bapak dan ibu, dan semua sepakat bahwa dia adalah hamba Allah