Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 al maidah ayat 1 3 riba 4 Hadist tentang muamalah 5 harta 6 luqman 7 ali imran 159 8 hamba-hamba-ku 9 ali imran 130 10 ali+imran+191 11 an nisa ayat 58 12 Hukum 13 iman 14 pinjaman 15 Menuntut ilmu 16 ali+imran+190 17 Hadis tentang Musa dan khidir 18 Kecurangan 19 al maidah ayat 2 20 Hadits Muslim 21 adil 22 al baqarah ayat 30 23 Ali imran 31 24 al ahzab ayat 21 25 akhlak 26 pendidikan 27 Sedekah 28 Sabar 29 zakat 30 Al hasyr ayat 7 31 ibrahim 32 al+maarij+ayat+35 33 annisa ayat 9 34 jual beli 35 Al+maidah+ayat+135 36 Al-Imran 182 37 ali imran ayat 7 38 an nisa ayat 59 39 Hadist tentang mu'amlah 40 at tahrim ayat 6 41 zabur 42 al anfal ayat 2 43 khalifah 44 al ankabut ayat 51 45 al baqarah ayat 4 46 Surat+al+ghafir+ayat+60 47 Surat+al+ghafir+ayat+40 48 al baqarah ayat 285 49 al hujurat ayat 9 50 tanggung jawab 51 surat+al hijr+AYAT+36 52 Ar Rahman 53 al ikhlas 54 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 55 Niat 56 Tentang masjid 57 An nisa ayat 4 58 2154 hadist muslim 59 nikah 60 ilmu 61 an nisa ayat 1 62 al maidah ayat 3 63 ali imran 7 64 yusuf ayat 87 65 pemimpin 66 al baqarah ayat 2 67 al+maarij+ayat+32 68 surat+ibrahim+AYAT+44 69 Tolong menolong 70 al+maarij+ayat+30 71 Surat+Ibrahim+Ayat+52 72 Hadits tentang filsafat 73 Pinjaman uang 74 tentang murabahah 75 ali imran 190 76 ikhlas 77 Al-Baqarah ayat 151 78 ali imran 92 79 an nahl ayat 72 80 gunung 81 Pemerintahan 82 Az Zariyat ayat 56 83 Anggur 84 yusuf 87 85 al+muzzammil+ayat+21 86 QS Al Lukman ayat 14 87 al-ahzab ayat 56 88 al+maarij+ayat+40 89 al+baqarah+ayat+285 90 surat an nur ayat 4 91 an nisa ayat 3 92 Pemuda 93 melarang menggauli wanita kafir yang disandera dalam jihad hingga diketahui bahwa rahimnya telah suci yaitu dengan melahirkan dan hingga ia suci dari nifas 94 surga 95 maryam+ayat+37 96 al+maarij+ayat+39 97 Kezaliman 98 surat Al-Hasyr {59} : 9) 99 kisah kaum nabi luth 100 luqman 31

Hasil pencarian tentang Hak+dan+kewajiban+suami+istri

Suami memiliki hak memelihara, melindungi dan menangani urusan istri, karena sifat-sifat pemberian Allah...Oleh karena itu, yang disebut sebagai istri yang salehah adalah istri yang taat kepada Allah dan suami..., dan menjaga segala sesuatu yang tidak diketahui langsung oleh suami....Jika dengan salah satu cara itu ia sadar dan kembali mematuhi suami, maka suami tidak boleh menempuh...Allah sungguh lebih mampu--untuk melakukan itu--dan membalas suami, jika suami terus menyakiti dan menganiaya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ketika menggunakan hak tersebut, para suami hendaknya bertujuan mengadakan perbaikan, bukan sebaliknya...Para istri mempunyai hak- hak di samping kewajiban sepanjang tidak dilarang agama....Para suami mempunyai kewajiban lebih terhadap istri-istri mereka berupa memelihara dan menjaga keutuhan...Persamaan hak dan kewajiban suami-istri bagi wanita adalah sebuah prinsip yang belum pernah ada pada...Pada masa Romawi, istri hanyalah seorang budak di rumah suaminya, hanya mempunyai kewajiban saja tanpa
kepada istri itu, kecuali apabila kalian merasa khawatir tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban...kewajiban mereka sebagai istri secara sempurna, maka mereka juga telah diberi ketetapan hukum untuk...menyerahkan sejumlah harta kepada suami sebagai imbalan perceraian istri-istri itu dari suami mereka....pada masyarakatnya. (1) Allah mensyariatkan talak dan menjadikannya sebagai hak prerogatif di tangan...Di sini kita mencoba mengklarifikasikan persoalan, dengan mengulas maksud hak prerogatif suami dalam
hati mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan, padahal kalian telah saling bergaul sebagai suami...istri, dan istri-istri kalian telah berjanji dengan teguh dan secara sah untuk menjadi pasangan suami
Jika terjadi perselisihan di antara sepasang suami-istri, dan kalian khawatir perselisihan itu akan berakhir...dengan perceraian, tentukanlah dua orang penengah: yang pertama dari pihak keluarga suami, dan yang...kedua dari pihak keluarga istri....Kalau pasangan suami-istri itu benar-benar menginginkan kebaikan, Allah pasti akan memberikan jalan kepada...Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui perbuatan lahir dan batin hamba-hamba-Nya.
Apabila suami menjatuhkan talak kepada istri untuk ketiga kalinya, maka si istri tidak lagi halal baginya...kecuali setelah ia dikawini oleh laki-laki lain dan telah terjadi hubungan suami istri antara keduanya...Apabila suami kedua itu telah menjatuhkan talak kepadanya sehingga menjadi wanita yang halal dinikahi..., maka suami pertama boleh menikahi wanita bekas istrinya itu dengan akad baru dan membangun kembali...Ketentuan itu telah diterangkan dengan jelas bagi orang-orang yang beriman yang mau memahami dan mengamalkannya
bersuami, baik wanita merdeka maupun budak, kecuali wanita-wanita tawanan dari hasil perang antara kalian dan...Ikatan tali pernikahan mereka sebelumnya dengan sendirinya telah batal dan halal hukumnya untuk kalian...pernikahan secara sah dengan yang halal dikawini, berilah mereka mahar yang telah kalian tentukan, sebagai kewajiban...Kalian semua tidak berdosa, selama telah ada kesepakatan secara suka rela antara suami dan istri, jika...istri hendak melepas hak maharnya, atau jika suami hendak menambah jumlah maharnya.
Apabila pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima...Untuk membela diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui...bahwa tuduhan zina yang dilontarkan suami kepadanya adalah bohong.
Suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika si istri tidak mempunyai anak...Jika sang istri mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah...Istri--satu atau lebih--memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan suami, jika suami tidak mempunyai...Jika si suami mempunyai anak dari istri itu atau dari istri yang lain, maka si istri menerima seperdelapan...Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat adil dan zalim di antara kalian dan Maha
Lalu dijadikanlah istri dari jenis nafs tadi sehingga lahirlah kemudian keturunan-keturunannya....Kalian pun kemudian menjadi suami istri....(1) dan mudlghah(2)....Di saat kandungan semakin besar, suami istri itu memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, jika Engkau memberi...kami anak yang sehat dan tidak cacat, kami akan menjadi orang yang mensyukuri nikmat- nikmat-Mu." (1
Dan suami-suami mereka) (lebih berhak untuk merujuk mereka) sekalipun mereka tidak mau dirujuk (di saat...untuk menyusahkan istri....(Dan para wanita mempunyai) dari para suaminya (hak-hak yang seimbang) dengan hak-hak para suami (yang...(Akan tetapi pihak suami mempunyai satu tingkat kelebihan) tentang hak, misalnya tentang keharusan ditaati...(Dan Allah Maha Tangguh) dalam kerajaan-Nya, (lagi Maha Bijaksana) dalam rencana-Nya terhadap hak-hak-Nya
Apabila mereka bertobat dari kekufuran dan berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam dengan mengerjakan...salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama....Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban kalian.
Tidak halal bagi kamu) hai para suami (untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kami berikan kepada...mahar atau maskawin, jika kamu menceraikan mereka itu, (kecuali kalau keduanya khawatir), maksudnya suami...istri itu (tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah), artinya tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban...untuk menebus dirinya, artinya tak ada salahnya jika pihak suami mengambil uang tersebut begitu pula...pihak istri jika membayarkannya.
(Dan jika kamu khawatir timbulnya persengketaan di antara keduanya) maksudnya di antara suami dengan...istri terjadi pertengkaran (maka utuslah) kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak (seorang penengah...talak atau menerima khuluk/tebusan dari pihak istri dalam putusannya untuk menyetujui khuluk....Kedua mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau...kalau dianggap perlu buat memisahkan antara suami istri itu.
Ayat selanjutnya menjelaskan hak-hak Rasulullah saw. untuk ditaati dan dicinta, dan hak-hak istri Rasulullah...Al-Qur'ân berpesan kepada nabi agar memisahkan istri yang dicerai sebelum terjadi hubungan suami-istri...Juga agar memberikan hak mut'ah kepadanya....Di akhir surat dijelaskan kewajiban keagamaan yang diembankan oleh Allah kepada manusia yang sebelumnya...Rasulullah dan penjelasan etika khusus bagi istri-istri Rasul.]]
(Jika keduanya berpisah) maksudnya laki-istri itu dengan perceraian (maka Allah akan memberi kecukupan...masing-masing mereka dari limpahan karunia-Nya) misalnya dengan menjodohkan pihak laki-laki dengan istri...yang lain, dan pihak istri dengan suami yang lain....(Dan Allah Maha Luas) karunia-Nya terhadap makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) mengenai peraturan-peraturan
Pada kali kelima, ia harus menyebutkan bahwa jika kemudian terbukti bahwa si suami itu benar dalam tuduhannya..., maka istri akan menerima laknat Allah Swt.
Sedangkan apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri sebelum kalian menggaulinya dan sudah menentukan...maskawinnya, maka kalian berkewajiban membayar separuh maskawin kepada mereka, kecuali kalau istri itu...Sebaliknya, sang istri tidak boleh diberi lebih dari separuh kecuali jika suami rela untuk memberikan...Kerelaan kedua suami istri itu lebih terhormat dan lebih diridai oleh Allah serta lebih sesuai dengan...Dan ingatlah bahwa kebaikan ada dalam sikap mengutamakan dan perlakuan yang baik kepada orang lain karena
(Dan) diharamkan bagimu (wanita-wanita yang bersuami) untuk dikawini sebelum bercerai dengan suami-suami...) yakni hamba-hamba sahaya yang tertawan, maka mereka boleh kamu campuri walaupun mereka punya suami...yang demikian itu) artinya selain dari wanita-wanita yang telah diharamkan tadi (bahwa kamu mencari) istri...(dengan hartamu) baik dengan maskawin atau lainnya (untuk dikawini bukan untuk dizinahi) (maka istri-istri...berikanlah kepada mereka upah mereka) maksudnya maskawin mereka yang telah kamu tetapkan itu (sebagai suatu kewajiban
(Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri) hendaklah (berwasiat...) menurut satu qiraat dengan baris di depan dan berarti wajib berwasiat (untuk istri-istri mereka) agar...mereka diberi (nafkah) yang dapat mereka nikmati (hingga) sempurna (satu tahun) lamanya menunggu bagi istri-istri...yang ditinggal mati suami (tanpa mengeluarkan mereka), artinya tanpa menyuruh mereka pindah dari rumah...yang mereka diami sewaktu suami mereka masih hidup.
"Sedangkan anak kecil yang aku bunuh itu," katanya melanjutkan, "adalah anak sepasang suami istri yang...Aku tahu, bahwa jika anak itu hidup dan tumbuh dewasa, ia akan menyebabkan kedua orangtuanya kafir.
menyebutkan suatu keadaan menakjubkan yang dapat menunjukkan kedaan serupa orang-orang kafir, yaitu istri...Nabi Nûh dan istri Nabi Lûth....Keduanya berkhianat dengan melakukan konspirasi untuk menjatuhkan suami mereka dan menyebarkan rahasianya...Kedua hamba yang saleh itu tidak mampu menolak sedikit pun azab Allah yang dijatuhkan kepada istri mereka...Saat kehancuran, dikatakan kepada kedua istri tersebut, "Masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 228
boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan...Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf....Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya....Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Bersikap adil terhadap istri dengan selalu mencintainya dan selalu saling memberi, adalah sesuatu yang...Begitu juga bersikap adil kepada istri-istri, kalau suami memiliki lebih dari satu istri, tidak selamanya...istri dengan lebih cenderung kepada yang lain....Jangan biarkan dirinya "menggantung": tidak bersuami dan juga tidak dicerai....Allah tentu akan mengampuni dosa kalian dan akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian, karena Dia Maha
Jika seorang istri khawatir akan sikap ketidakpedulian suaminya terhadap urusan keluarga atau sikap tak...acuh terhadap dirinya, maka mereka boleh mengadakan perbaikan dan pendekatan secara baik-baik....Suami atau istri yang mengerti adalah yang memulai upaya damai itu. Dan cara damai itu selalu baik....Sebenarnya yang menghalangi terciptanya kedamaian di antara suami istri adalah sikap keras masing- masing...dan akan memberi balasannya.
(Apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu sampai idahnya), maksudnya habis masa idahnya, (maka janganlah...itu) ditujukan kepada para wali agar mereka tidak melarang wanita-wanita untuk (untuk rujuk dengan suami-suami...istri (di antara mereka secara baik-baik), artinya menurut syariat....lebih bersih) baik bagi kamu maupun bagi mereka karena dikhawatirkan kedua belah pihak bekas suami istri...petunjuk dan ikutilah perintah-Nya.
(Dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum mencampuri mereka, padahal kamu sudah menetapkan mahar...Ini menjadi hak mereka, sedangkan yang separuhnya lagi kembali kepadamu, (kecuali) atau tidak demikian...hukumnya (jika mereka itu), maksudnya para istri itu memaafkan mereka hingga mereka tidak mengambilnya...(atau dimaafkan oleh yang pada tangannya tergenggam akad nikah), yaitu suami, maka mahar diserahkan...kepada para istri-istri itu semuanya.
kalian telah yakin bahwa mereka itu benar-benar beriman, maka jangan kalian kembalikan mereka kepada suami-suami...Berikanlah kepada para suami yang kafir itu mahar yang mereka telah bayar kepada istri-istri mereka yang...Dan hendaknya mereka juga meminta mahar yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang berhijrah
mulanya menjatuhkan sumpah zihar tetapi kemudian menengok kembali ucapannya itu, menyadari kesalahannya dan...menginginkan agar hubungan suami istri tetap berlanjut, mereka harus memerdekakan seorang hamba sahaya...sebelum kembali berhubungan dengan istri.
(Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan...seumpama dia bersikap berbeda dengan apa yang telah dikatakannya itu, yaitu dengan cara tetap memegang istri...(maka memerdekakan seorang budak) maksudnya wajib atasnya memerdekakan seorang budak (sebelum kedua suami...istri itu bercampur) bersetubuh....(Demikianlah yang diajarkan kepada kalian, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan).