Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 hujan 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Syirik 6 ibrahim 7 surat ali' imran ayat 185 8 ar-rum ayat 21 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 Adam 11 dosa 12 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 13 Jihad 14 Nikah 15 Dua masa 16 al mujadalah ayat 11 17 cinta 18 matahari 19 hutang 20 surah al-maidah ayat 8 21 al a'raf ayat 52 22 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 23 Jika allah menganugerahi rahmat 24 surat al imran ayat 185 25 Ikhlas 26 iman 27 ALI IMRAN 159 28 Berdebat 29 puasa 30 Al-Imran (3 : 130) 31 miskin 32 Al-Imran ayat 130 33 al isra ayat 7 34 sabar 35 al-mukminun+ayat+34 36 Aliimram+ayat+105 37 Ta ha+ayat+14 38 surat+al+imranayat+110 39 Ar Rahman 40 Kafir 41 Hadits Muslim Nomor 3035 42 al ahzab ayat 21 43 ilmu 44 maryam 45 Saba 13 46 al isra ayat 36 47 surah al maidah ayat 96 48 Yusuf ayat 103 49 Surat Al-Baqarah Ayat 256 50 ali imran 134 51 Al-A'râf ayat 20 52 Membunuh 53 ayat tentang serakah 54 Hadist ibnu majah 2172 55 surah yusuf 65 56 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 57 Sebaik baik penolong dan pelindung 58 al+qiyamah+ayat+1-2 59 Tentang kematian 60 al+maidah+ayat+ 83 61 az zumar ayat 68 62 Surat yunus+ayat+8 63 yunus 99 64 Sediakanlah potongan besi 65 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 66 AN NAML AYAT 88 67 asy+syuara+ayat+181+182+183 68 Al Hijr 26 69 ar rum ayat 56 70 ar rum ayat 21 71 al anbiya ayat 30 72 ombak 73 surat Toha ayat 14 74 Al Jasiyah ayat 18 75 al an'am ayat 71 76 Yusuf 84 77 al-baqarah ayat 164 78 ATTAKASUR AYAT 1-2 79 Al ikhlas ayat 1-4 80 berlayar 81 al jumuah ayat 10 82 al-Hujurât ayat 6 83 al-mujadalah ayat 11 84 al-imron ayat 110 85 al anam ayat 83 86 ayat al-Baqarah 219 87 ayat+menyembunyikan+ilmu 88 Hadits ahmad jauhi kufur 89 durhaka 90 empat puluh tahun 91 menyapih 92 adil 93 al imran 94 Zina 95 surah al kautsar ayat 1-3 96 permainan 97 khusyu 98 Ditanya 99 yusuf 100 surah al Maun beserta terjemahan

Hasil pencarian tentang Kisah+nabi

Sungguh Kami telah mewahyukan kepadamu, Muhammad, kisah-kisah para Nabi, guna memantapkan hatimu dan...Kisah-kisah itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari...Kisah-kisah itu benar adanya dan merupakan wahyu yang menguatkan kebenaran kitab-kitab suci dan kebenaran...nabi-nabi yang membawanya....Selain itu, kisah- kisah itu juga menerangkan persoalan-persoalan agama yang memerlukan penjelasan, menunjukkan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Demikian itu) hal yang telah disebutkan itu menyangkut kisah tentang Nabi Yusuf (di antara berita-berita...yang gaib) kisah-kisah yang tidak diketahui olehmu hai Muhammad sebelumnya (yang Kami wahyukan kepadamu...padahal kamu tidak berada pada sisi mereka) yang dimaksud adalah saudara-saudara Nabi Yusuf (ketika...mereka memutuskan rencananya) untuk berbuat makar terhadap Nabi Yusuf, yaitu memasukkannya ke dalam sumur...(dan mereka sedang mengatur tipu daya) terhadap Nabi Yusuf.
kepada ancaman atas orang-orang kafir yang akan disiksa oleh Allah Yang Mahakuasa, dan hiburan untuk Nabi...Maka disebutlah kisah tentang pertemuan Mûsâ dan Hârûn dengan Fir'aun yang membangkang; kisah Ibrâhîm...a. s., bapak para nabi; kisah Nûh a. s. bersama kaumnya; kisah Hûd a. s. dengan kabilah 'Ad dan Shâlih...Kisah ketujuh nabi ini, jika dicermati, mencerminkan kesatuan pokok-pokok dasar dakwah seluruh rasul...sebagaimana awalnya, dengan menyebutkan kedudukan al-Qur'ân, yang diakhiri dengan menolak anggapan bahwa Nabi
Selanjutnya, dalam surat ini Allah memaparkan beberapa kisah para nabi, termasuk di dalamnya perdebatan...Kisah Nabi Nûh a. s., dalam surat ini, dijelaskan dengan lebih rinci dibanding paparan sebelumnya dalam...Setelah kisah Nûh a. s., dipaparkan pula kisah Nabi Hûd a. s. dan kaumnya, 'Ad, disertai penjelasan mengenai...Setelah itu, dengan alur yang hampir sama, dipaparkan juga kisah para Nabi lainnya: Shâlih a. s. dengan...dari kisah-kisah itu.
Diceritakan, misalnya, kisah penciptaan Adam dan Hawâ', kisah keluarnya mereka dari dalam surga akibat...Selain itu, surat al-A'râf mengandung beberapa kisah....Di antaranya kisah Nabi Nûh, Nabi Hûd dengan pengikutnya, kaum 'Ad, Nabi Shâlih dengan kaum Tsamûd yang...dan Nabi Syu'ayb dengan penduduk Madyan....Juga kisah-kisah nyata yang mengandung nasihat dan pelajaran.
[[28 ~ AL-QASHASH (KISAH-KISAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 88 ayat ~ Surat ini termasuk kelompok surat Makkiyyah...lain kisah Mûsâ a. s. sejak dilahirkan pada masa kekuasaan Fir'aun....membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Banû Isrâ'îl, karena takut akan munculnya seorang nabi...negeri Madyan, di wilayah Syam untuk akhirnya kembali lagi ke Mesir bersama istrinya yang juga putri Nabi...Uraian doa dan permohonan Nabi Mûsâ di tengah perjalanan menuju Mesir, sampai ia diangkat oleh Allah
[[12 ~ YUSUF (NABI YUSUF A. S.)...Kemudian pada ayat ketiga disebutkan bahwa al-Qur'ân mengandung kisah-kisah terbaik yang belum diketahui...Pada sepuluh ayat terakhir, Allah mengarahkan Nabi-Nya bahwa kisah ini termasuk berita-berita gaib yang...Allah menegaskan bahwa kisah-kisah para nabi itu merupakan pelajaran berharga bagi orang-orang berakal...Dan al-Qur'ân yang berbicara tentang kisah-kisah tersebut, juga yang lainnya, bukanlah dongeng palsu
-deskripsi"> Dhamir (kata ganti nama) “Dia” di sini bisa kembalinya kepada Nabi Nuh...‘alaihis salam, sebagaimana susunannya tentang kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, sehingga maknanya adalah...œDia (Nuh) cuma membuat-buat nasihatnya saja.” Bisa juga kata “Dia” di sini kembalinya kepada Nabi...Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, sehingga kalimat ini berada tengah-tengah kisah Nabi Nuh, di...mana kisah-kisah tersebut termasuk perkara yang tidak diketahui kecuali oleh para nabi yang mendapatkan
[[21 ~ AL-ANBIYA' (NABI-NABI) Pendahuluan: Makkiyyah, 112 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok surat Makkiyyah...Pemaparan kisah Nabi Mûsâ dan Hârûn dengan Fir'aun, kisah Nabi Ibrâhîm denan kaumnya, karunia Allah berupa...Pemaparan kisah nabi Lûth dan kaumnya yang musnah. dan kisah nabi Nûh dan kekufuran kaumnya sehingga...Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kisah nabi Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail),...Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus) serta Maryam.
Jika disebutkan nama dan kisah para nabi dan rasul, maka nabi dan rasul yang disebutkan adalah nabi yang...lebih utama daripada yang lain, oleh karena itu sering diulang-ulang kisah para nabi dan rasul yang...Di surah ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan secara garis besar kisah para nabi, di mana Allah...

-deskripsi"> Ibrahim ‘alaihis salam adalah nabi yang paling utama setelah Nabi...

-deskripsi"> Maksudnya, Nabi Ibrahim ‘alaihis salam adalah seorang Nabi yang sangat
Dalam surat ini terdapat kisah lahirnya Yahyâ bin Zakariyyâ a. s. tatkala Zakariyyâ, dalam usianya yang...Kemudian setelah itu dijelaskan kisah Maryam, Sang Perawan Suci, dan kelahiran Nabi 'Isâ a. s....Selain itu disebutkan juga kisah Nabi Ibrâhîm, dakwahnya kepada keesaan Allah, permintaan dia kepada...Ishâq dan anak cucunya, dan juga kisah Nabi Idrîs....Kemudian setelah itu Allah menyebutkan pergantian generasi yang datang setelah nabi-nabi tersebut.
-deskripsi"> Maksudnya 9 buah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa ‘alaihis...

-deskripsi"> Maksud dari disebutkannya kisah-kisah ini adalah untuk memperingatkan...manusia dan orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.
(Dan ceritakanlah kisah Idris di dalam Alquran) Nabi Idris adalah buyut Nabi Ibrahim atau ayah kakek...Nabi Nuh (Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi).
Allah berfirman sehubungan dengan kisah Nabi Ibrahim a.s.: (Maka tiadalah jawaban kaumnya selain mengatakan...(Sesungguhnya pada yang demikian itu) yakni diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api (benar-benar terdapat...tanda-tanda kebesaran Allah) yaitu tidak berpengaruhnya api terhadap diri Nabi Ibrahim, padahal api...kepada keesaan Allah dan kekuasaan-Nya, karena hanya mereka saja yang dapat mengambil manfaat dari kisah
Ayat-ayat pertama surat ini menuturkan kisah dan berbagai mukjizat Mûsâ a. s., kisah Dâwûd a. s. dan...hikayat pewarisan tahta kerajaan dari sang ayahanda, Sulaymân a. s., nabi yang memiliki kekuatan supra...Nabi yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Tuhannya....Ayat-ayat berikutnya menuturkan kisah Nabi Shâlih bersama kaumnya, kisah Nabi Lûth bersama kaumnya, kisah...penyelamatan Nabi Lûth dan pembinasan orang-orang yang menyimpang dari hukum Tuhan.
-deskripsi"> Yakni kisah para nabi dan rasul bersama kaumnya....

-deskripsi"> Dari kisah-kisah itu, mereka dapat mengetahui perbuatan yang akan mendatangkan...

-deskripsi"> Benar, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah...menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân dan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik tentang Nabi...Muhammad dihibur dengan kisah para nabi dengan kaumnya: kisah Nabi Nûh, Nabi Mûsâ dan Nabi Hârûn beserta...Fir'aun dan Banû Isrâ'îl, kemudian kisah Nabi Yûnus, yang namanya dijadikan tajuk surat ini....Kemudian setelah itu keterangan yang ada pada surat ini diarahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk menyempurnakan
-deskripsi"> Nabi Syu'aib terkenal dengan ahli khutbah (pidato) dari kalangan para nabi...Dalam kisah Beliau dapat diambil banyak pelajaran, di antaranya:

Wahai Muhammad, tahukah kamu kisah Nabi Mûsâ dengan Fir'aun?
memiliki rasa takut saat Kami berbicara dengan mereka(1). (1) Lebih dari satu kali al-Qur'ân menuturkan kisah...Di satu bagian kisah itu tidak diuraikan secara rinci, ada bagian yang dipotong, yang kemudian disebutkan...Pada bagian ini kisah itu dituturkan untuk menhilangkan rasa heran Nabi Muhammad saat menerima wahyu
-deskripsi"> Menurut riwayat, ada beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad...s.a.w. tentang roh, kisah ashhabul kahfi (penghuni gua) dan kisah Dzulqarnain lalu beliau menjawab,...). tapi kiranya sampai besok harinya wahyu terlambat datang untuk menceritakan hal-hal tersebut dan Nabi...Maka turunlah ayat 23-24 di atas, sebagai pelajaran kepada Nabi; Allah mengingatkan pula bilamana Nabi
Dalam kisah Nabi Mýûsâ juga terdapat pelajaran.
Kemudian surat ini menuturkan kisah Nabi Nûh dan jihadnya di antara kaumnya, juga kisah Nabi Ibrâhîm...dalam dakwahnya serta keterangan tentang bentuk pelajaran yang diambil oleh Nabi Muhammad....Kemudian dilanjutkan dengan keterangan tentang reaksi kaum Nabi Ibrâhîm....Setelah itu kisah tentang Nabi Lûth dan kaumnya, pengutusan rasul-rasul Allah dari jenis malaikat untuk...Kemudian diteruskan dengan memaparkan kisah Nabi Syu'aib dengan penduduk Madyan, Nabi Hûd dengan kaum
Ini adalah kisah Tuhanmu, hai Muhammad, tentang kasih sayang-Nya yang diberikan kepada hamba dan nabi-Nya
Perhatikan dan ketahuilah, hai Nabi, sebuah kisah yang unik....Yaitu kisah tentang suatu kaum yang meninggalkan kampung halaman dan melarikan diri dari medan perang
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengulangi beberapa kali kisah Musa dalam Al...Qur’an tidak seperti kisah yang lain, karena di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang besar dan pelajaran...

-deskripsi"> Yaitu ketika Dia berbicara dengan Musa, mengangkatnya sebagai nabi dan
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 41
Ceritakanlah (Hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Quran) ini....Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 56
Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al Quran....Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 51
Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), kisah Musa di dalam Al Kitab (Al Quran) ini....Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 54
Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran....Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi.