Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 ali imran 5 al ankabut ayat 3 6 surah+al+baqarah+ayat+188 7 ali imran 67 8 darah 9 ali imran 159 10 al jumuah ayat 10 11 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 12 cinta 13 ibrahim 14 al imran ayat 104 15 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 16 Ar rahman 17 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 18 Sedih 19 sabar 20 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 21 an+nisa+ayat+59 22 Muhammad 23 Pakaian 24 AN NISA AYAT 58 25 QS. Ali Imran (3): 67 26 AL IKHLAS 27 yunus 28 AL-BAQARAH AYAT 148 29 an nisa ayat 5 30 Muslim 4969 31 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 32 al maidah ayat 8 33 ali imran 134 34 al baqarah ayat 111 35 yusuf 36 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 37 pikun dan beruban 38 al baqarah ayat 151 39 al maidah ayat 2 40 an nisa ayat 58-59 41 +surat+at+taubah+ayat+24 42 quran 43 akhlak 44 surah fatir ayat 29 45 bekerja 46 Ali Imran ayat 26. 47 mimpi 48 Ali Imran ayat 185 49 surat ar rum 21 50 Al hujurat ayat 13 51 al imron ayat 198 52 luqman 53 Hadits cinta 54 an nisa ayat 59 55 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 56 al+imran+ayat+38 57 al+baqarah+ayat+69 58 Al Maidah ayat 1 59 al+baqarah+ayat+70 60 al araf ayat 185 61 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 62 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 63 Al Hajj ayat 54 64 menuntut ilmu 65 Asy-syu'ara+ayat+8 66 al baqarah ayat 195 67 Surat asyuaro ayat 214 68 hewan 69 al ankabut ayat 45 70 ibrahim ayat 7 71 ali imran 130 72 Putus asa 73 albaqarah ayat 2 74 al baqarah ayat 10 75 ali imran 14 76 riba 77 al+kahfi+ayat++4 78 ali imran ayat 67 79 al baqarah ayat 198 80 surah al baqarah ayat 151 81 al+insyirah+ayat+5 82 al alaq ayat 2 83 Kisah nabi 84 al+insyirah+ayat+6 85 Al maidah ayat 18 86 an nisa ayat 29 87 maryam 88 al mujadilah ayat 11 89 Saba ayat 16 90 1. Jangan mudah mengobral sumpah 91 Peristiwa dimasa lalu 92 al imran 93 Surat Ar-Ra’d 94 an nahl ayat 97 95 an nur ayat 9 96 Darah manusia 97 al insyirah ayat 5 98 Talak 99 surat al-a'la 100 al ahzab ayat 59

Hasil pencarian tentang Kisah+seseorang+yang+berfastabiqul+khoirot

(Dan ceritakanlah kisah Ismail di dalam Alquran....Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya) sekali-kali ia tidak menjanjikan sesuatu melainkan...Disebutkan bahwa ia pernah menunggu seseorang yang telah berjanji kepadanya, selama tiga hari atau satu...tahun, sehingga orang yang berjanji itu datang kepadanya di tempat yang dijanjikan itu, dan ternyata
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Renungkanlah kisah aneh berikut ini: kisah seseorang yang melewati suatu negeri yang hancur, atap dan...Ia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali penduduk negeri yang telah mati?"...Kemudian Allah mengalihkan pandangannya kepada bukti kekuasaan-Nya yang lain dengan mengatakan, "Lihatlah...Kami lakukan itu semua agar proses kebangkitan setelah mati yang kamu nafikan menjadi jelas dan kamu...Selanjutnya Allah memerintahkan orang itu untuk melihat ciptaan-Nya yang lain.
hidangan itu) boleh dibaca takhfif/munziluhaa dan boleh pula dibaca tasydid/munazziluhaa (kepadamu; siapa yang...sesudah diturunkannya hidangan itu (di antara kamu, maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang...tidak pernah Aku timpakan kepada seseorang pun di antara umat manusia.") kemudian turunlah malaikat-malaikat...Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abbas dalam hadisnya sehubungan dengan kisah mengenai turunnya hidangan
Maka sampaikanlah kepada mereka jangan sekali-kali engkau merasa takut terhadap seseorang pun karena...(Dan Kami tidak menjadikan rukyah yang telah Kami perlihatkan kepadamu) secara kenyataan pada malam isra...kayu yang terkutuk di dalam Alquran) yaitu pohon zaqqum yang tumbuh di dasar neraka Jahim; Kami jadikan...kisah itu sebagai batu ujian bagi keimanan mereka....) untuk takut (melainkan hanyalah kedurhakaan yang besar saja.)
Sungguh Kami telah mewahyukan kepadamu, Muhammad, kisah-kisah para Nabi, guna memantapkan hatimu dan...Kisah-kisah itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari...Kisah-kisah itu benar adanya dan merupakan wahyu yang menguatkan kebenaran kitab-kitab suci dan kebenaran...nabi-nabi yang membawanya....Selain itu, kisah- kisah itu juga menerangkan persoalan-persoalan agama yang memerlukan penjelasan, menunjukkan
rasul-rasul yang diperlukan (Kami ceritakan kepadamu, yaitu kisah-kisah para rasul) lafal maa di sini...menjadi badal daripada lafal kullan (yang dengannya Kami teguhkan) Kami tenangkan (hatimu) kalbumu (...dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran) yang dimaksud adalah kisah-kisah para rasul ini...atau ayat-ayat ini (serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman) orang-orang yang beriman...disebutkan di sini secara khusus, mengingat hanya merekalah yang dapat memanfaatkan adanya kisah-kisah
Orang-orang yang hanyut dalam godaan dunia dan kesenangan hidup benar-benar mengingkari adanya hari kebangkitan...Padahal, berbagai peristiwa yang telah terjadi menunjukkan adanya kehidupan sesudah tidur yang amat panjang...Kisah tentang penghuni gua di sebuah gunung dan lempengan yang bertuliskan nama-nama mereka setelah mereka...mati, bukan satu-satunya kisah yang menakjubkan, meskipun merupakan kisah yang luar biasa....Kisah itu tidak lebih menakjubkan dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang lain.
Setelah itu, pembicaraan beralih kepada ancaman atas orang-orang kafir yang akan disiksa oleh Allah Yang...Maka disebutlah kisah tentang pertemuan Mûsâ dan Hârûn dengan Fir'aun yang membangkang; kisah Ibrâhîm...a. s., bapak para nabi; kisah Nûh a. s. bersama kaumnya; kisah Hûd a. s. dengan kabilah 'Ad dan Shâlih...a. s. dengan kabilah Tsamûd; kisah Lûth a. s. yang, dalam surat ini, dipaparkan secara lebih panjang...Di sisi lain, dari kisah-kisah itu dapat dipetik satu pelajaran bahwa orang-orang kafir menggunakan cara
[[28 ~ AL-QASHASH (KISAH-KISAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 88 ayat ~ Surat ini termasuk kelompok surat Makkiyyah...lain kisah Mûsâ a. s. sejak dilahirkan pada masa kekuasaan Fir'aun....Selain itu, dalam surat ini kita juga mendapatkan kisah yang terjadi antara Banû Isrâ'îl dan saudara...Berdasarkan uraian yang terperinci dan lengkap dari berbagai kisah itulah surat ini dinamakan al-Qashash...(bentuk jamak dari "qishshah" yang berarti 'kisah' atau 'cerita').]]
-deskripsi"> Yakni kisah para nabi dan rasul bersama kaumnya....

-deskripsi"> Dari kisah-kisah itu, mereka dapat mengetahui perbuatan yang akan mendatangkan...dan hikmah yang dalam yang dimiliki Allah, dan bahwa tidak ada yang berhak diibadati selain-Nya....

-deskripsi"> Benar, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang...yang mempunyai akal.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 120
Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan...dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang
(Demikian itu) hal yang telah disebutkan itu menyangkut kisah tentang Nabi Yusuf (di antara berita-berita...yang gaib) kisah-kisah yang tidak diketahui olehmu hai Muhammad sebelumnya (yang Kami wahyukan kepadamu...padahal kamu tidak berada pada sisi mereka) yang dimaksud adalah saudara-saudara Nabi Yusuf (ketika...Artinya engkau tidak hadir bersama mereka, maka bagaimana engkau dapat mengetahui kisah mereka lalu engkau
Dalam kisah itu dijelaskan tentang watak orang-orang kafir yang selalu mengingkari kebenaran sehingga...Setelah kisah Nûh a. s., dipaparkan pula kisah Nabi Hûd a. s. dan kaumnya, 'Ad, disertai penjelasan mengenai...Setelah itu, dengan alur yang hampir sama, dipaparkan juga kisah para Nabi lainnya: Shâlih a. s. dengan...Kemudian, setelah memaparkan kisah-kisah tersebut, Allah menjelaskan hikmah-hikmah yang dapat dipetik...dari kisah-kisah itu.
Kisah-kisah itu, wahai Rasulullah, adalah sebagian dari kisah negeri yang telah Kami hancurkan....Sebagian negeri itu seperti tanaman yang berdiri tegak di atas lanjaran sehingga nampak terlihat apa...yang telah terjadi....Sebagian lainnya hilang tanpa jejak seperti tanaman yang telah dituai.
yang pertama (maka beri kabar gembiralah dia) beritahukanlah kepadanya (dengan azab yang pedih) azab...yang menyakitkan....isinya kepada penduduk Mekah seraya mengatakan, "Sesungguhnya Muhammad telah menceritakan kepada kalian kisah-kisah...kaum Ad dan kaum Tsamud, dan sekarang saya akan menceritakan kepada kalian kisah-kisah tentang kerajaan...Ternyata mereka menyenangi kisah Nadhr itu, karenanya mereka meninggalkan Alquran serta tidak mau mendengarkannya
Kami pun, kemudian, memusnahkan para pendusta terdahulu, padahal mereka adalah orang-orang yang lebih...Maka kalian, orang-orang kafir Mekah, jangan merasa angkuh dan sombong dengan kekuatan yang kalian miliki...Di dalam al-Qur'ân ini terdapat banyak kisah menarik tentang orang-orang terdahulu yang sepatutnya dapat...Oleh karena itu, wahai para pendusta, ambillah pelajaran dari kisah-kisah itu.
Dari setiap kisah rasul-rasul dan umat-umatnya yang telah lalu, Kami kisahkan kepadamu, Muhammad, sesuatu...yang dapat menguatkan hatimu dalam melaksanakan tugas berat: menyampaikan pesan-pesan Allah....Di dalam kisah-kisah tersebut terdapat penjelasan kebenaran yang kamu serukan seperti para rasul terdahulu..., seperti seruan mengesakan Tuhan dan menjauhi sesuatu yang dimurkai-Nya....iman mereka bertambah dan orang-orang yang siap menerima keimanan sehingga bergegas menggapainya.
pada bagian akhir surat al-An'âm itu dibicarakan tentang hewan ternak, awal surat al-A'râf mengandung kisah...Diceritakan, misalnya, kisah penciptaan Adam dan Hawâ', kisah keluarnya mereka dari dalam surga akibat...Selain itu, surat al-A'râf mengandung beberapa kisah....Di antaranya kisah Nabi Nûh, Nabi Hûd dengan pengikutnya, kaum 'Ad, Nabi Shâlih dengan kaum Tsamûd yang...Juga kisah-kisah nyata yang mengandung nasihat dan pelajaran.
(Sesungguhnya pada kisah mereka itu terdapat) yang dimaksud adalah kisah-kisah para rasul (pengajaran...bagi orang-orang yang mempunyai akal) orang-orang yang berakal (Ini bukanlah) Alquran ini bukanlah (...cerita yang dibuat-buat) sengaja dibuat-buat (akan tetapi) tetapi (membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya...) kitab-kitab yang diturunkan sebelum Alquran (dan menjelaskan) menerangkan (segala sesuatu) yang diperlukan...secara khusus dalam ayat ini mengingat hanya mereka sajalah yang dapat mengambil manfaat Alquran bukan
Kemudian pada ayat ketiga disebutkan bahwa al-Qur'ân mengandung kisah-kisah terbaik yang belum diketahui...Surat dan kisah di dalam surat ini ditutup dengan menegaskan kembali apa yang telah ditetapkan di awal-awal...Pada sepuluh ayat terakhir, Allah mengarahkan Nabi-Nya bahwa kisah ini termasuk berita-berita gaib yang...Dan al-Qur'ân yang berbicara tentang kisah-kisah tersebut, juga yang lainnya, bukanlah dongeng palsu...Ciri yang paling menonjol dari surat ini, adalah kisah Yûsuf diceritakan secara lengkap.
-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan kisah Zakaria dan Yahya,...di mana kisah itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala...melanjutkan dengan kisah yang lebih menakjubkan lagi dengan bertahap dari yang ringan lalu naik ke atasnya...ini termasuk dalil tentang keutamaan Maryam, karena nama dan kisahnya disebutkan dalam Al Qur’an yang...kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, di sana disebutkan pujian untuknya, balasan terhadap amalnya yang
Sesungguhnya apa yang dipaparkan al-Qur'ân tentang kisah ini merupakan bukti kebenaran para rasul dan...Tetapi, kebanyakan mereka yang telah diperdengarkan kisah ini, tidak beriman.
Sesunggguhnya kitab suci yang diwahyukan kepada Muhammad itu memberikan penjelasan kepada Banû Isrâ'îl...mengenai akidah, hukum dan kisah-kisah yang benar yang termaktub dalam Tawrât, untuk mengembalikan kepada...kebenaran atas persoalan-persoalan yang mereka perselisihkan.
Kami tuturkan sebagian kisah Mûsâ bersama Fir'aun secara benar, agar orang-orang yang beriman dapat mengambil...pelajaran dari kisah itu.
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...berbicara tentang hukum-hukum alam dan pelajaran yang dapat dipetik....Dalam kisah-kisah tersebut dijelaskan banyak masalah menyangkut akidah, hukum dan akhlak....Keterangan tempat orang-orang yang gugur dalam perang di jalan Allah. g....Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
Sesungguhnya apa yang telah Allah sebutkan dalam kisah Ibrâhîm ini merupakan nasihat dan renungan bagi...orang-orang yang mau menerima nasihat dan mengambil pelajaran....Tetapi kebanyakan kaummu yang mendengar kisah ini, wahai Muhammad, tidak juga menuruti seruanmu.
adalah anjingnya dan yang lain mengatakan) sebagian yang lain daripada mereka (lima orang dan yang keenam...gaib (dan yang lain lagi mengatakan) yakni orang-orang Mukmin (Jumlah mereka, tujuh orang, yang kedelapan...yang ketiga sekarang ini, hal ini menunjukkan bahwa pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang sahih...dari mereka) mempertanyakan kepada sebagian daripada orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi (seseorang...pun) pada suatu ketika penduduk Mekah menanyakan tentang kisah Ashhabul Kahfi itu.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 111
Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal....Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya...dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
Dan sesungguhnya al-Qur'ân, yang telah memaparkan kisah-kisah yang benar-benar terjadi ini, diturunkan
Dan di samping kisah-kisah, perumpamaan-perumpamaan dan bukti-bukti ini, terdapat bukti lain yang lebih...jelas, yaitu penciptaan langit dan bumi dengan kekuasaan dan kebijaksanaan serta aturan yang sempurna...Di dalam ini semua terdapat bukti-bukti yang benar bagi orang-orang yang meyakini kebenaran.