Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 yusuf 10 hujan 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 14 Aman 15 al-baqarah ayat 168 16 al-maidah ayat 3 17 an-nur+ayat+36 18 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 19 Urusan 20 huud+40 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 al-insyirah ayat 5 23 Ibrahim ayat 7 24 hewan 25 dunia 26 Anjing 27 an nisa ayat 59 28 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 29 al ahzab ayat 70 30 al baqarah ayat 124 31 Surga 32 An nahl ayat 120 33 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 34 orang tua 35 menghindari perkelahian 36 petunjuk 37 kemuliaan 38 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 39 QS.Al imran ayat 79 40 AL+AHZAB+AYAT+70 41 al baqarah ayat 261 42 mengharapkan pertemuan 43 ali imran ayat 185 44 al bayyinah ayat 8 45 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 46 surat al baqarah ayat 11 47 ikhlas 48 al-maidah ayat 48 49 Surat al maidah ayat 48 50 ali imran ayat 26 51 Al+hijr+ayat+48 52 Bersyukur 53 ibrahim 32 54 surat Al furqan ayat 20 55 lukman+ayat+15 56 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 57 surat Al furqan ayat 9 58 ar rum ayat 21 59 Memohon ampun 60 Al+Anbiyâ+ayat+73 61 al+fatihah+ayat+2 62 Beriman 63 Zakat fitrah 64 LUKMAN+AYAT+17 65 an nahl ayat 43 66 an nisa ayat 135 67 Surat AlBaqarah ayat 27 68 menjaga diri 69 hewan ternak 70 Al-Baqarah [2] ayat 43 71 Makanan 72 Nabi Yahya 73 LUKMAN+AYAT+18 74 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 75 Ar Rahman ayat 33 76 Ibnu Katsir 77 mencintai iptek 78 udara 79 bertakwa 80 Al mu'minun ayat 51 81 Al imran 82 Surat Al-A’raf Ayat 26 83 ali imran+191 84 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 85 laut 86 Ali imran ayat 190-191 87 muhammad+ayat+23 88 al-baqarah ayat 43 89 LUKMAN+AYAT+19 90 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 91 an-nisa ayat 29 92 ar rad ayat 11 93 Ayat tentang toleransi 94 Surat annisa ayat 56 95 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 96 ali imran 139 97 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 98 hutang 99 Muslim 100 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa

Hasil pencarian tentang Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam ayat tersebut menggunakan kata-kata, “Falaa takhdha’na bil qauliâ...Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan...

-deskripsi"> Yang dimaksud dengan orang yang ada penyakit dalam hatinya adalah orang...yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita, seperti melakukan zina....Berbeda dengan orang yang sakit hatinya, maka ia tidak mampu menahan seperti yang dilakukan oleh orang
bahwa pemberian-Nya kepada mereka berupa harta dan anak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang...Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

dan mengganti dengan perkataan yang dibuat-buat mereka (Ahli Kitab)....Orang-orang berilmu yang mencampuradukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran membuat...semuanya sebagaimana disebutkan dalam surat Al Baqarah: 159....agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
diperkenankan-Nya bagimu, "Sesungguhnya Aku) sungguh Aku pasti (memberikan bantuan kepadamu) akan menolongmu (dengan...mendatangkan seribu malaikat yang datang berturut-turut") yakni mereka datang secara berturut-turut,...bantuan seribu malaikat, kemudian menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang...dijelaskan di dalam surah Ali Imran.
ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian) wahai orang-orang mukmin (ketika kalian berjumpa dengan...Maka tatkala perang telah berkecamuk lalu Allah memperlihatkan kepada mereka jumlah kalian yang lebih...besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali Imran...(karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
(Maka berperanglah kamu) hai Muhammad (di jalan Allah kamu tidaklah dibebani kecuali dengan kewajibanmu...Maka sabda Nabi saw., "Demi Tuhan yang diri saya berada dalam kekuasaan-Nya, saya akan pergi walaupun...bersama 70 orang berkuda ke Badar Shughra sehingga Allah pun menolak serangan orang-orang kafir itu dengan...ke dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah...Ali Imran.
Alquran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah) jangan berbicara (agar kamu mendapat rahmat) ayat...ini diturunkan sehubungan dengan perintah tidak boleh berbicara sewaktu khutbah Jumat yang diungkapkan...oleh ayat ini dengan istilah Alquran, mengingat khutbah itu mengandung ayat-ayat Alquran....Menurut pendapat lain berkaitan dengan pembacaan Alquran secara mutlak.
(Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah...Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi...dengan rasa menerima apa yang kalian dengar (serta taatlah) kepada Allah (dan nafkahkanlah) di jalan...(Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung...) orang-orang yang memperoleh keberuntungan.
-deskripsi"> Baik makanan dan minuman yang enak, pakaian yang indah, wanita yang cantik...besarnya adalah kenikmatan memandang wajah Allah Subhaanahu wa Ta'aala, mendengarkan firman-Nya, dekat dengan-Nya..., bahagia dengan memperoleh keridhaan-Nya dan aman dari kemurkaan-Nya....

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)...dan yang dimohonkan para malaikat untuk kaum mukmin (lihat surah Al Mu’min: 8).
(Yang datang dari Allah) lafal minallaah ini berkaitan erat dengan lafal Waaqi' yang ada di akhir ayat...pertama (yang mempunyai tempat-tempat naik) tempat-tempat naik bagi para malaikat, yaitu langit.
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...berbicara tentang hukum-hukum alam dan pelajaran yang dapat dipetik....Keterangan tempat orang-orang yang gugur dalam perang di jalan Allah. g....Permulaan surat ini sama dengan permulaan surat terdahulu.]]...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
Ini adalah (kitab yang diturunkan kepadamu) khithab atau pembicaraan ayat ini ditujukan kepada Nabi saw...engkau akan menyampaikannya karena merasa khawatir akan didustakan (supaya kamu memberi peringatan) berkaitan...dengan lafal unzila, artinya supaya engkau memperingatkan (dengan kitab itu dan menjadi pelajaran) yaitu...bahan pengingat (bagi orang-orang yang beriman) kepada kitab itu.
(Yaitu untuk memotong) berkaitan dengan kemenanganmu itu dan maksudnya ialah membinasakan (segolongan...orang-orang yang kafir) dengan terbunuh dan tertawan (atau untuk menjadikan mereka hina dina) disebabkan...kekalahan (sehingga mereka kembali dengan tangan hampa) tidak memperoleh apa yang mereka harapkan....Ayat berikut ini turun ketika gigi depan Nabi saw. patah dan wajahnya berlumuran darah di waktu perang...bersabda, "Bagaimana suatu kaum akan beroleh keberuntungan, jika mereka berani melumuri wajah Nabi mereka dengan
(Maka disebabkan mereka melanggar) ma merupakan tambahan; ba sababiyah berkaitan dengan yang dibuang,...yang maksudnya: Kami kutuk mereka disebabkan mereka melanggar (perjanjian mereka dan karena kekafiran...mereka terhadap ayat-ayat Allah dan pembunuhan yang mereka lakukan kepada nabi-nabi tanpa alasan yang...("Hati kami tertutup") tak dapat mendengar apa yang kamu katakan (bahkan Allah telah mengunci hati mereka
kepadamu dan kepada ibumu) syukurilah nikmat-Ku itu (di waktu Aku mendukung kamu) menguatkan kamu (dengan...ruhul kudus) malaikat Jibril (kamu dapat berbicara dengan manusia) menjadi hal bagi kaaf atau dhamir...telah dikemukakan dalam surah Ali Imran....lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya seizin-Ku) dengan kehendak-Ku....(Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku
(Supaya Allah membedakan) lafal ini berkaitan dengan lafal takuunu pada ayat yang sebelumnya....Boleh dibaca tidak memakai tasydid atau memakainya; artinya memisahkan (antara golongan yang buruk) orang...kafir (dan yang baik) orang mukmin (dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian...di antara mereka berada di atas sebagian yang lain (dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahanam....Mereka itulah orang-orang yang merugi).
-deskripsi"> Yakni yang menunjukkan kehamilan istriku....Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang menakjubkan, karena tidak mampunya Beliau berbicara dengan manusia...selama tiga hari bukan karena bisu atau penyakit, termasuk dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah yang...Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Tandanya bagimu, kamu tidak dapat...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
-deskripsi"> Penduduk Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj sebelum Nabi shallallahu...ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103)....

-deskripsi"> Dengan qudrat (kekuasaan)-Nya, karena tidak ada yang mampu membolak-balikkan
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1)...Ayat 5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan....keadaan gawat, gonore dapat mengakibatkan komplikasi pada saluran kencing, persendian atau trakhoma yang...Bayi yang lahir dari orang yang menderita sipilis akan mudah mati atau cacat.
-deskripsi"> Yakni seukuran semut yang kecil....Jika amal seukuran itu saja diperlihatkan, lalu bagaimana dengan amal yang lebih besar dari itu?...hari ketika setiap diri mendapatkan segala kebajikan dihadapkan kepadanya, begitu (pula) kejahatan yang...telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan Allah...Ali Imran: 30)

-deskripsi"> Tetapi pada waktu yang lain....karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui yang gaib dan yang tampak, yang lalu dan yang akan datang...telah mengadakan tanda pada hari Kiamat untuk orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk yang dengannya...mereka dapat dikenali sebagaimana firman-Nya di ayat lain, “Pada hari yang di waktu itu ada muka yang...Ali Imran: 106)

mereka dijadikan sedikit dalam penglihatan kami pada perang Badar, sampai aku bertanya kepada seorang yang...ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13....sehingga pengikutnya mudah diajak kepada Islam, sekaligus sebagai kelembutan-Nya kepada orang-orang yang...baik dengan yang buruk dan menghukumi makhluk-makhluk-Nya dengan keputusan-Nya yang adil.
(Tidaklah mungkin Alquran ini dibuat) artinya dibuat-buat (oleh selain Allah) hanya Dialah yang membuatnya...bukan selainnya (akan tetapi) Alquran itu diturunkan (membenarkan apa-apa yang sebelumnya) yaitu berupa...hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan masalah-masalah lainnya (tidak ada keraguan) tidak...ada syakwasangka lagi (di dalamnya, diturunkan dari Rabb semesta alam) lafal min rabbil `aalamiina berkaitan...dengan lafal tashdiiqan, atau berkaitan dengan lafal unzila yang tidak disebutkan.
(Dan mengenai dua orang) dengan nun yang memakai atau tanpa tasydid (yang melakukannya) maksudnya perbuatan...Ayat ini telah dihapus/dimansukh hukumnya dengan ayat had, jika yang dimaksud karena berzina....Menurut golongan yang pertama yang dimaksud dengan kedua mereka itu ialah pezina yang laki-laki dan yang...Tetapi pendapat ini ditolak oleh golongan Syafii dengan penjelasan yang diberikan kemudian dengan hubungannya...yang berkaitan dengan dhamir laki-laki dan berserikatnya kedua mereka dalam menerima hukuman, bertobat
(1). (1) Ayat ini mengungkap konsep penciptaan planet, termasuk bumi, yang belakangan dikuatkan oleh...Kata al-fatq pada ayat ini berarti 'pemisahan', yaitu pemisahan bumi dari langit yang sebelumnya menyatu...Ada beberapa teori yang dapat mengungkap sejumlah gejala berkaitan dengan hal ini tetapi tidak dapat...Teori pertama, berkaitan dengan tercpitanya tata surya, menyebutkan bahwa kabut di sekitar matahari akan...saling berkaitan dan di bawah tekanan sangat kuat yang hampir tidak dapat dibayangkan oleh akal.
ayat di atas, di mana Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kepada kaum mukmin untuk beriman....Ali Imran: 102)....Perlu diketahui, bahwa mengingkari salah satu di antara yang disebutkan dalam ayat di atas sama saja...mengingkari semuanya, karena adanya talazum (terikat dan tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang...lain) dengan beriman kepada sebagiannya dan ingkar kepada sebagian yang lain.
(dan peringatan) bahwa orang-orang kafir akan masuk neraka, (dan menurunkan bersama mereka Kitab), dengan...arti kitab-kitab (dengan benar) berkaitan dengan 'menurunkan' (agar ia memberi keputusan dengan kitab...'Min' berkaitan dengan 'ikhtalafa', dan bersama kalimat yang sesudahnya, ia didahulukan dari istitsna...penjelasan (kebenaran dengan izin-Nya) artinya kehendak-Nya....yang benar.
Zhahir berkaitan dengan fisik (seperti bersih dan nyaman), sedangkan batin berkaitan dengan dzikrullah...

-deskripsi"> Allah menyifati mereka dengan iman yang bermanfaat, mengerjakan amal...saleh yang induknya adalah shalat dan zakat, dan memiliki rasa takut kepada Allah yang merupakan pangkal...Karena rasa takut kepada Allah, mereka menjauhi yang dilarang-Nya dan memperhatikan hak-hak-Nya yang...Mereka inilah yang pantas memakmurkannya.
talak kepada istri, dan mereka hampir menghabiskan masa idahnya, maka kalian diperbolehkan merujuknya dengan...Kalian diperbolehkan juga membiarkan wanita-wanita itu menghabiskan masa idah dengan tetap memberikan...Kalian tidak dibenarkan sama sekali merujuk istri yang telah dijatuhi talak dengan maksud mengulur-ulur...ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, sebagai bahan ejekan dan permainan, dan menganggapnya sebagai sesuatu...yang sia-sia, dengan menjatuhkan talak kepada istri tanpa alasan jelas dan merujuknya kembali dengan