Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 dalil+kitab+injil 5 Ad Dzariyat ayat 1 6 dalil+kitab+zabur 7 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 8 unta 9 gunung 10 Injil 11 ibrahim 7 12 Ali imran 13 Al Isra ayat 26-27 14 Surat at Taubah ayat 105 15 riba 16 Sabar 17 Hadis at taubah ayat 105 18 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 19 Dalil+tentang+judi 20 hijrah 21 yunus 22 Nomor surat 23 saba 16 24 zabur 25 Kayu 26 tauhid 27 al hujurat ayat 13 28 jus berapa surat al an am ayat 59 29 zina 30 Al maidah ayat 48 31 puasa 32 dalil+kitab+Al quran 33 Ibadah 34 surat+al-baqarah+ayat+155-157 35 Kitab+injil+alisra 36 ibrahim 32 37 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 38 pertengkaran 39 Tuhan 40 anggur 41 dalil+kitab+taurat 42 saba+16 43 almaidah ayat 3 44 lalat 45 an nisa ayat 19 46 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 47 Pintu+rezeki 48 jihad 49 domba 50 Al-Baqarah ayat 72 51 al an,am ayat 1 52 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 53 ar rahman 19 54 Kesengsaraan dan kemelaratan 55 QS. Ali Imran ayat 104 56 ali imran 190 57 at taubah ayat 36 58 hujan 59 ular 60 Ayat tentang niat 61 yusuf 62 rayap 63 Surah al ikhlas 64 al hijr 22 65 Yunus 101 66 An-nur ayat 43 67 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 68 Ganti 69 Al+anfal+ayat+82 70 ali imran ayat 159 71 At Taubah ayat 105 72 bermegah 73 Tajwid+surat+al+anbiya 74 luqman 75 Minuman keras 76 akal 77 nafsu 78 kebahagiaan 79 Al imran 80 berbahagia 81 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 82 Surat+ghafir+ayat+52 83 Tafsir+Sunan+ibnu+majah+no+987 84 Pakaian 85 al+anam+ayat+93 86 Tanya 87 Saudara 88 saba 13 89 Abu daud 90 Surat ad dukhaan 16 91 darah 92 ar rahman 26 93 Surah+al+zukhruf ayat 53 94 pisang 95 khalifah 96 Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana 97 sebelum keringatnya kering 98 al-Ahqaf ayat 83 99 thaha+ayat+12 100 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+6

Hasil pencarian tentang Menuntut+ilmu

Tidak seharusnya semua orang-orang Mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk...al-Qur'ân, yaitu bahwa orang-orang Mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut...ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi....Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kekuasaan dan ilmu- Nya meliputi semua itu....Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat.
penganiayaan dari orang lain (tidak ada suatu dosa pun atas mereka) maksudnya, mereka tidak berdosa bila menuntut
Mereka justru akan menjadi musuh orang-orang musyrik yang menuntut agar mereka disiksa.
(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
Tidak, karena ketentuan hukum Kami menuntut kalian memberikan alasan.
Shâlih berkata sambil memperingatkan kaumnya, "Mengapa kalian menuntut agar siksa itu disegerakan sebelum
Ikutilah para rasul yang tidak menuntut imbalan atas segala nasihat dan ajakan mereka kepada kalian.
Ketika mereka menuntut buktinya, turunlah ayat,
(Tetapi orang yang bersabar) dan ia tidak membela dirinya atau tidak menuntut balas (dan memaafkan) memaafkan
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
Sungguh Kami akan menuntut balas pada orang-orang yang berbuat kejahatan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
Tetapi mereka malah menuntut agar Mûsâ mendatangkan mukjizat yang lain.
Allah hanya menuntut kalian untuk beriman dan bersyukur atas nikmat-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
Mereka juga menuntut agar jalan yang lurus itu disesuaikan dengan keinginan dan hawa nafsu mereka sehingga
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.
(Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala) menurut ilmu Allah swt.
diturunkan-Nya kepadamu) berupa Alquran yang menjadi mukjizat itu (diturunkan-Nya) sebagai hasil (dari ilmu-Nya...) atau memuat ilmu-Nya (dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi) pula atas kenabianmu itu.
('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.