Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Syirik 6 ibrahim 7 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 8 Adam 9 surat ali' imran ayat 185 10 ar-rum ayat 21 11 Jihad 12 Dua masa 13 cinta 14 matahari 15 hutang 16 surah al-maidah ayat 8 17 dosa 18 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 19 Nikah 20 al mujadalah ayat 11 21 sabar 22 al-mukminun+ayat+34 23 Aliimram+ayat+105 24 Al-Imran (3 : 130) 25 miskin 26 Al-Imran ayat 130 27 Ar Rahman 28 Hadits Muslim Nomor 3035 29 maryam 30 al ahzab ayat 21 31 surat+al+imranayat+110 32 Ta ha+ayat+14 33 Saba 13 34 Kafir 35 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 36 surat al imran ayat 185 37 ilmu 38 al isra ayat 36 39 al a'raf ayat 52 40 Jika allah menganugerahi rahmat 41 Ikhlas 42 Berdebat 43 iman 44 ALI IMRAN 159 45 puasa 46 al isra ayat 7 47 menyapih 48 Rezeki 49 al bayyinah ayat 5 50 Al-Muzammil ayat 20 51 khusyu 52 Surah al-imran ayat 77 53 yusuf 54 surah al Maun beserta terjemahan 55 Hud ayat 5 tema apa 56 annisa ayat 12 57 QS. IBRAHIM AYAT 37 58 perempuan 59 Mencela pemberian 60 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 61 Surah Taha ayat 5 62 Hadits Muslim Nomor 2314 63 ali imran 64 Matahari mengelilingi bumi 65 berserah diri 66 AL Hasyr ayat 7 67 al baqarah ayat 269 68 atap terpelihara 69 surat al-an'am ayat 59 70 arah 71 maryam ayat 30-35 72 muslim 73 AL Baqarah ayat 286 74 Metode pendidikan 75 Susah payah 76 ar rahman 19 77 Qs. Maryam 33 78 ali imran : 92 79 Surat al mujadalah ayat 11 80 dalil hidayah 81 Kurang ilmu 82 surah al maidah ayat 96 83 Yusuf ayat 103 84 Surat Al-Baqarah Ayat 256 85 ali imran 134 86 Al-A'râf ayat 20 87 Tentang kematian 88 al+maidah+ayat+ 83 89 ayat tentang serakah 90 Hadist ibnu majah 2172 91 Dongeng 92 surah yusuf 65 93 Ali imran ayat 191 94 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 95 Tanah 96 Sebaik baik penolong dan pelindung 97 al+qiyamah+ayat+1-2 98 surat saba surah yang ke berapa 99 Surat yunus+ayat+8 100 ibrahim ayat 37

Hasil pencarian tentang Menuntut+ilmu

Tidak seharusnya semua orang-orang Mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk...al-Qur'ân, yaitu bahwa orang-orang Mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut...ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi....Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kekuasaan dan ilmu- Nya meliputi semua itu....Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat.
Oleh karena itu, Allah Ta'ala telah membebani ahli ilmu dengan beban yang tidak dipikul oleh orang-orang...seperti dzikr, shalat, zakat, haji, puasa dan sebagainya, di mana jika yang melakukannya bukan ahli ilmu...Adapun ahli ilmu, di samping mengerjakan ibadah tersebut, mereka dituntut untuk mengajarkan manusia dan...diberi taufik dan menunjukkan kebahagiaannya, yakni perhatiannya tertuju kepada sikap sungguh-sungguh menuntut...ilmu, mengajarkan ilmu serta mengetahui bahwa mereka diamanahi untuk menjaga agama Allah, memiliki rasa
>-deskripsi"> Mereka tidak mau mengorbankan milik mereka sedikit pun, tetapi mereka menuntut...mereka pada pos-pos kebaikan, demikian pula memberikan bantuan kepada orang lain dengan kedudukan dan ilmu
penganiayaan dari orang lain (tidak ada suatu dosa pun atas mereka) maksudnya, mereka tidak berdosa bila menuntut
Mereka justru akan menjadi musuh orang-orang musyrik yang menuntut agar mereka disiksa.
Tidak, karena ketentuan hukum Kami menuntut kalian memberikan alasan.
Shâlih berkata sambil memperingatkan kaumnya, "Mengapa kalian menuntut agar siksa itu disegerakan sebelum
Ikutilah para rasul yang tidak menuntut imbalan atas segala nasihat dan ajakan mereka kepada kalian.
Ketika mereka menuntut buktinya, turunlah ayat,
(Tetapi orang yang bersabar) dan ia tidak membela dirinya atau tidak menuntut balas (dan memaafkan) memaafkan
Sungguh Kami akan menuntut balas pada orang-orang yang berbuat kejahatan.
Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
Tetapi mereka malah menuntut agar Mûsâ mendatangkan mukjizat yang lain.
Allah hanya menuntut kalian untuk beriman dan bersyukur atas nikmat-Nya.
hak orang lain yang menjadi tanggung jawabnya (tidak seimbang antara hak dan kewajiban) atau selalu menuntut
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang
Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
Mereka juga menuntut agar jalan yang lurus itu disesuaikan dengan keinginan dan hawa nafsu mereka sehingga
antara manusia ada orang yang menjual dirinya), artinya mengorbankannya demi taatnya kepada Allah (guna menuntut
Kendatipun demikian, yakinlah, jika kalian memilih bersabar dan tidak menuntut balas, maka hal itu akan
Siapa yang melakukan demikian) yakni yang telah disebutkan tadi (demi menuntut) mencari (keridaan Allah
Jangan dengarkan ocehan mereka yang menuntut agar al-Qur'ân itu diganti dengan mukjizat dalam bentuk
selama-lamanya atau lebih dari empat bulan, maka ditetapkan masa empat bulan baginya apabila istrinya menuntut
karena itu, berimanlah dan bersyukurlah kepada Pencipta hujan itu(1). (1) Ayat ini mengisyaratkan fakta ilmu...Hikmah lain yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa kehendak Allah Swt. menuntut tersimpannya sejumlah
mendapat seorang penolong pun, dalam hal ini dari siksaan Kami) yaitu seorang penolong dan pengikut yang menuntut
Barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Kami berikan kepada keluarga terdekatnya kekuasaan penuh untuk menuntut
Dan janganlah petugas pencatat itu enggan menuliskannya sebagai ungkapan rasa syukur atas ilmu yang diajarkan-Nya...Yaitu, cara-cara penetapan hak bagi seseorang jika mengambil jalur hukum untuk menuntut pihak lain.
maskawinnya, maka kalian berkewajiban membayar separuh maskawin kepada mereka, kecuali kalau istri itu tidak menuntut
-deskripsi"> Di samping mereka menjauhi kebenaran, mereka juga menuntut tuntutan-tuntutan