Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 al+baqarah+ayat+275 3 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 4 Ujian 5 sabar 6 Rumah 7 zina 8 ali imran 9 Sholat 10 an nisa ayat 29 11 al+baqarah+ayat+282 12 Ruhul 13 Riba 14 al+kautsar+ayat+1-2 15 Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh 16 muslim 17 Nafsu 18 al maidah ayat 8 19 harun 20 luqman 21 ali imran ayat 26 22 ali imran 14 23 Surah+Al+A'raf+ayat+ 24 al quran adalah petunjuk 25 al baqarah ayat 2 26 hutang 27 al waqiah ayat 63 28 musibah 29 al+baqarah+ayat+283 30 Az zumar ayat 53 31 luqman 14 32 ali imran 104 33 Al+Kautsar+ayat+2 34 Tajwid+surat+al+baqarah+ayat+24 35 AT TAHRIM AYAT 6 36 azab 37 Hadis+bukhari+4808 tentang keluarga berencana 38 ibrahim ayat 7 39 sumber daya alam 40 an nisa ayat 36 41 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 42 al baqarah ayat 275 43 ali imran ayat 14 44 al ahzab ayat 70 45 haji 46 al-ahzab ayat 49 47 al imran 159 48 al imran 49 kemudahan 50 Al+Maidah+ayat+6 51 bala' 52 AL MUJADALAH AYAT 11 53 al hujurat ayat 12 54 AL ANFAL AYAT 38 55 al Isra' ayat 26 dan 27 56 Sedekah 57 mendidik anak sesuai zaman 58 Peringatan 59 cemas 60 Surat an nur 61 Menuntut ilmu 62 Hawa 63 ayat 29:20 64 pekerjaan 65 Al-Maidah ayat 38 66 al+imran+26 67 Ibnu Majah 3123 68 "Maha Penyayang" 69 bebuat baik 70 Dan saksikanlah kurbanmu. Karena, setetes darahnya akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah kau lakukan. Dan bacalah: 71 an nisa ayat 92 72 Al-Isra ayat 31 73 Ikhlas 74 Surat+Al-An'am+Ayat+114 75 an+nisa+ayat+12 76 kenikmatan 77 60. Al-Haqqu mirrabbika fa lā takum minal-mumtarin berarti "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, jadi janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu." 61. Faman hajjaka fihi mim ba'di mā ja'akaminal-'ilmi fa qulta'alau nad'u abna'anāwa abna'akum wa nisa 78 Mengawasi 79 Surat Al-Baqarah 187 80 menerima 81 ali imran 29 82 Binatang 83 manusia 84 Nabi idris 85 al anfal ayat 1 86 Daun Bidara 87 tolong 88 Hadits menghindari syahwat dunia 89 “Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang lelaki dan perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan suatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan b 90 Maryam ayat 71 91 memenuhi janji 92 Akal 93 al imran (3): 118-119 94 mendakati harta anak yatim 95 surah ali imran ayt 92 96 Al-Mujadilah Ayat 11 97 Daun sirih 98 Surat luqman ayat 19 99 surat al maidah ayat 48 100 memelihara lisan

Hasil pencarian tentang Perintah+mengamati+alam+semesta

padanya secara teratur, tidak saling mendahului dan bertabrakan, yang sebagian memancarkan cahaya bagi alam...dahulu mengisyaratkan fakta ilmiah yang belakangan baru terungkap oleh ilmu pengetahuan modern, bahwa alam...semesta ini sarat oleh benda-benda langit....Ayat di atas berisi perintah untuk mengamati fakta-fakta ilmiah yang ada di jagat ini, termasuk di dalamnya...Dengan penjelasan-penjelasan semacam itu semestinya orang yang benar-benar mengamati akan bisa meraba
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ibrâhîm telah memenuhi perintah Tuhan untuk tunduk kepada-Nya dengan mengatakan, "Aku tunduk kepada Penguasa...alam semesta, Penguasa jin, manusia dan malaikat."
Lengkapnya pada hari mereka dibangkitkan (manusia berdiri) dari kuburan mereka (menghadap Rabb semesta...alam) artinya, semua makhluk dihidupkan kembali untuk memenuhi perintah, hisab dan pembalasan-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 54
cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya...Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.
kalian kepada kebenaran, percaya hari akhir dan pembalasan yang akan terjadi saat itu adalah pencipta alam...semesta ini....Penciptaan dan perintah yang ditaati hanyalah milik Dia semata....Mahasuci dan Mahatinggi keberkahan Sang Pencipta alam seisinya.
tafsir-deskripsi"> Bukti kebenaran ini mencakup di dalamnya dalil 'aqli, dalil naqli, ayat-ayat yang ada di alam...semesta dan pada diri manusia....pengetahuan tentang generasi terdahulu dan generasi kemudian, berita-berita benar yang bermanfaat, perintah
-deskripsi"> Yang berhak disembah satu-satunya dan yang sendiri mengatur alam semesta...Selanjutnya Allah menegaskan perintah-Nya untuk beribadah hanya kepada-Nya.
agar kalian dapat mendengar kebenaran; menciptakan penglihatan agar kalian dapat memperhatikan dan mengamati...alam raya dengan segala isinya; dan menciptakan pikiran agar kalian dapat mengetahui kemahaagungan-
Di dalam ayat ini mengandung perintah kepada semua hamba agar memuji Allah Ta'ala....'Alamiin (semesta alam) adalah semua yang diciptakan Allah yang terdiri dari berbagai jenis dan macam..., seperti: alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya....Dengan demikian, pemeliharaan Allah Ta'ala kepada alam semesta itu ada yang umum dan ada yang khusus....semesta; tidak ada Rabb selain-Nya.

-deskripsi"> Seperti mengurus perintah-perintah-Nya yang bersifat qadari (terhadap...alam semesta), sebagai perantara antara Allah dengan makhluk-Nya untuk menyampaikan perintah-perintah...Ta'aala menjadikan mereka memiliki sayap sehingga mereka bisa terbang dengan cepat untuk melaksanakan perintah-Nya
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala yang mengatur alam semesta, baik secara umum...Pengaturan-Nya yang bersifat umum adalah pengaturan-Nya terhadap alam semesta (dengan mencipta dan mengatur...

-deskripsi"> Keputusan atau hukum di sini mencakup keputusan-Nya di alam semesta,...Dia yang memberikan keputusan terhadap makhluk-Nya baik secara qadari (terhadap alam semesta) maupun
Peliharalah diri kalian dari azab Allah dengan menaati semua perintah dan menjauhi segala larangan....Mahaagung dalam menerima pertobatan orang-orang yang mau bertobat, lagi Mahaluas kasih sayang-Nya terhadap alam...semesta.
Hal itu karena mereka tidak bersedia mendengarkan al-Qur'ân dan tidak mau mengamati tanda-tanda kebesaran...Allah di alam raya.
suara yang mengguntur dengan angin topan yang sangat dingin yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah..."tafsir-deskripsi"> Di samping azab menimpa mereka, mereka diikuti pula oleh laknat dan celaan dari alam...semesta.
wahyukan kepada para rasul-Nya untuk mengingatkan mereka dan menasihati mereka, demikian pula berlaku perintah-perintah...yang kauni qadari (takdir-Nya terhadap alam semesta) yang dengannya Allah mengatur hamba-hamba-Nya....memenuhi hak-Nya, maka berarti ia telah melaksanakan maksud yang diinginkan dari adanya penciptaan dan perintah
semesta tidak akan mungkin terwujud secara teratur seperti ini jika ada banyak tuhan....semesta tidak akan teratur seperti ini....

-deskripsi"> Alam semesta yang teratur itu dengan lisanulhal(lisan keadaannya)nya...semesta ini dengan rububiyyah-Nya....Demikian pula untuk baik dan tetap tegaknya alam semesta ini adalah dengan beribadah hanya kepada-Nya
memberitahukan, bahwa Dia menurunkan kepada Rasul-Nya kitab yang mengandung kebenaran, baik pada beritanya, perintah...sampai kepada Allah dan tempat istimewa-Nya (surga), dan dengan Al Qur’an tegaklah hujjah kepada alam...semesta.
di atas meratanya kerajaan-Nya, dan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi –hal ini mencakup alam...bagian atas dan alam bagian bawah- adalah milik-Nya, Dia bertindak terhadap mereka dengan hukum-hukum...kerajaan-Nya, Dia menetapkan dengan hukum qadari-Nya (terhadap alam semesta), hukum perintah-Nya, dan...karena sifat-Nya adalah sifat keagungan dan kesempurnaan, semua perbuatan dan ciptaan-Nya terpuji, semua perintah
>-deskripsi"> Mencakup pula ke dalamnya hukum-hukum kauni qadariy (ketetapan-Nya di alam...semesta)....

-deskripsi"> Mencakup ke dalamnya, hukum-hukum syar’i (perintah dan larangan dalam...Setiap berkah yang ada di alam semesta merupakan atsar (pengaruh) rahmat-Nya.

tafsir-deskripsi"> Oleh karena Dia Rabbul ‘alamin (Pencipta, Pengatur, Penguasa dan Pemberi rezeki terhadap alam...semesta), maka tidak ada yang berhak disembah selain Dia....dan menunjukkan demikian, dan lagi kaum musyrik juga mengakui rububiyyah(kepengaturan)-Nya terhadap alam...semesta yang seharusnya membuat mereka beribadah hanya kepada-Nya.
hak-hak Allah lalu mengesakan-Nya dengan orang-orang yang tidak mengetahui-Nya, karena menganggap remeh perintah...untuk mengamati tanda- tanda kekuasaan-Nya?
tafsir-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menugaskan kepada mereka untuk mengatur banyak urusan alam...semesta, baik alam bagian bawah maupun alam bagian atas; mereka mengurus hujan, tumbuhan, angin, gunung-gunung
terjemahan ayat Surat Al-Fatihah Ayat 2
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 23
Fir'aun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?"
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 87
Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam?"
(Diturunkan) ia diturunkan (dari Rabb semesta alam).
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 121
Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 47
mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 98
karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam".
(Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam).