Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 surat al-hadid ayat 57 4 sabar 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 ayat tentang kepala madrasah 8 ali+imran+159 9 yusuf 10 al furqan ayat 67 11 Almaidah ayat 48 12 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 13 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 14 al-insyirah ayat 5 15 hujan 16 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 17 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 18 huud+40 19 hewan 20 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 21 Aman 22 Ibrahim ayat 7 23 dunia 24 al-baqarah ayat 168 25 al-maidah ayat 3 26 Urusan 27 orang tua 28 an-nur+ayat+36 29 surat al baqarah ayat 11 30 ali imran ayat 185 31 ikhlas 32 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 33 ali imran ayat 26 34 al-maidah ayat 48 35 Surat al maidah ayat 48 36 QS.Al imran ayat 79 37 Bersyukur 38 surat Al furqan ayat 20 39 lukman+ayat+15 40 ibrahim 32 41 surat Al furqan ayat 9 42 Al+hijr+ayat+48 43 Al+Anbiyâ+ayat+73 44 ar rum ayat 21 45 an nisa ayat 59 46 al ahzab ayat 70 47 al baqarah ayat 124 48 Memohon ampun 49 Al furqon ayat 67 50 Surga 51 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 52 An nahl ayat 120 53 Anjing 54 Saba 13 55 menghindari perkelahian 56 petunjuk 57 kemuliaan 58 al baqarah ayat 261 59 mengharapkan pertemuan 60 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 61 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 62 al bayyinah ayat 8 63 AL+AHZAB+AYAT+70 64 ali imran 190-191 65 golongan 66 ali imran 185 67 nuh ayat 25 68 Al-Israa’ ayat 24 69 8 malaikat 70 kabut 71 Ayat menuntut ilmu 72 SURAT AL KAHFI AYAT 19 73 lisan 74 al imran 96 75 Muslim 76 al an'am ayat 38 77 al qadar ayat 1-5 78 pendidikan 79 wahai jiwa 80 olah raga 81 Keras hati 82 Hidup sederhana 83 bermain 84 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 85 an-nisa ayat 36 86 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 87 israq ayat 81 88 Kitab sunan ibnu majah 89 Faedah hadits At tarmizi no 2292 90 Ibrahim ayat 43 91 ummul kitab 92 al an'am ayat 57 93 Sedikit sekali berterimakasih 94 ali-imran ayat 43 95 al maidah ayat 2 96 luqman 97 Surat Al ikhlas 98 al baqarah ayat 30 99 Ibrahim ayat 3 100 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah

Hasil pencarian tentang Riba

Ada dua macam riba: nasî'ah dan fadll....Karena riba ini adalah laba ganda yang bila dimakan akan terwujud praktek memakan riba berlipat-lipat...Hal itu karena praktek riba al-fadll bisa menggiring orang untuk melakukan riba al-nasî'ah yang telah...Adapun dari sisi ekonomi, riba merupakan cara pengumpulan harta yang membahayakan karena riba merupakan...Agama Yahudi pun mengharamkan praktik riba ini.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang...kekal di dalamnya(1). (1) Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli....Dalam hal riba ala jahiliah, ahli fikih menyepakati keharamannya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan...demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba..., padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba...Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
-deskripsi"> Riba itu ada dua macam: Nasi'ah dan Fadhl....Riba Nasiah adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan....Riba Fadhl adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena...Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang umum terjadi di masyarakat Arab zaman jahiliyah....Sedangkan dalam riba terdapat penindasan dan kezaliman.
(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),...(Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar) yang menghalalkan riba (lagi banyak dosa), artinya...yang durhaka dengan memakan riba itu hingga akan menerima hukuman-Nya.
beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (sisa yang tinggal dari riba...Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya....Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun...menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba...bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba
-deskripsi"> Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan...

-deskripsi"> Karena menghalalkan riba....

-deskripsi"> Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 279
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya...Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan
Allah memusnahkan (meniadakan berkah) pungutan tambahan dari praktek riba, dan memberikan berkah kepada...Allah tidak menyukai orang-orang yang terus menghalalkan segala yang diharamkan seperti riba.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 39
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dengan menjahui sebab-sebabnya berupa penghalalan riba
(Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan) umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan...pada harta manusia) yakni orang-orang yang memberi itu, lafal yarbuu artinya bertambah banyak (maka riba
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 130
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 278
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)
-deskripsi"> Larangan memakan riba disebutkan dalam Taurat.
-deskripsi"> Ayat ini mencakup semua jalan yang batil dalam meraih harta seperti riba...dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan tersebut bukan akad riba..., karena riba bukan termasuk perdagangan, bahkan menyelisihi maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus
Tinggalkan sisa riba yang belum diambil dan masih dalam tanggungan orang lain, jika kalian benar- benar
berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan harta haram seperti harta yang didapat dari suap dan riba
(Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya) dalam Taurat (dan memakan harta orang dengan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 161
dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena
Karena mereka memberlakukan riba--padahal Allah telah mengharamkan--dan karena memakan harta orang secara
Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) bacaannya ada yang
Jika kalian belum melaksanakan perintah Allah berupa meninggalkan riba, maka yakinlah bahwa saat itu
Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba
orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan harta haram yang tidak berkah seperti suap, riba
ialah dosa besar yang akibatnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina, riba
keadaan maksiat (dan berserikatlah dengan mereka pada harta benda) yang diharamkan; seperti hasil dari riba