Paling Sering Dicari

1 hujan 2 al maidah ayat 1 3 as sajdah ayat 7 4 Riba 5 Ali imran 6 zakat 7 Menghitung nikmat allah 8 Ilmu 9 al ikhlas 10 al hujurat ayat 13 11 Surat+An+n 12 Sabar 13 dalil+kitab+injil 14 ibrahim 8 15 ali imran ayat 190 16 ali imran 159 17 an nisa ayat 1 18 ibrahim ayat 8 19 an+nahl+ayat+4+tafsir 20 ALI IMRAN 19 21 ali imran 104 22 At taubah ayat 24 23 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 24 pembeza hak dan batil 25 al imran 26 upah 27 Ibrahim 7 28 tolong menolong 29 al alaq ayat 1 - 2 30 Ali+imran+ayat+191 31 Akhlak 32 islam 33 Keutamaan orang yg mengajar 34 yunus 35 Ali imran 110 36 al rahman 5 37 Al Baqarah ayat 22 38 ali imran 130 39 allah 40 al+alaq+ayat+5 41 ali imran aat 191 42 al maidah ayat 2 43 Firman Allah memberikan kelengkapan 44 Surah Maryam 45 jihad 46 Pemimpin 47 surat saba ayat 3 48 surat+nuh+ayat+11 49 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 50 Pasar uang halal atau haram 51 Penyakit 52 At tahrim ayat 6 53 Hijr 19 54 Jual beli 55 sholat 56 al ahzab ayat 21 57 al+a'raf+ayat+176 58 iman 59 tumbuhan 60 ibrahim ayat 7 61 pertengkaran 62 riak takbur 63 al hijr 22 64 al alaq ayat 1 65 saba' ayat 46 66 surat nuuh ayat 60 67 Zina 68 Anak 69 Surat Al-A’raf Ayat 10 70 asmaul husna 71 yusuf+111 72 Hadist yang melarang perilaku korupsi dan riba 73 ibrahim+ayat+25 74 Surat at taubah 75 Hadits tentang keutamaan shalat di mesjid nabawi 76 apabila seorang hakim dalam menetapkan hukum menggunakan ijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya mendapat dua pahala. Tetapi apabila seseorang berijtihad dan ijtihadnya salah maka baginya satu pahala 77 sumber ilmu pengetahuan dan alaman 78 Ilmu & kelengkapan 79 al-Ahzab ayat:12 80 malu 81 surat+nuh+ayat+10 82 An nahl ayat 72 83 nikah 84 quran 85 al baqarah ayat 30 86 hadits muslim 1631 87 ar ra'du ayat 16 88 harga di pasar 89 “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga 90 hutang 91 Surat an nisa 92 Cara berjalan dan berbicara dalam Islam 93 hud ayat 6 94 unta 95 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 96 niat 97 KASIH SAYANG 98 al anbiya ayat 107 99 an nisa ayat 34 100 An nisa ayat 19

Hasil pencarian tentang Sebaik+baik+manusia+orang+yang+memberi+manfaat

(Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia) artinya semua manusia (dalam bentuk yang sebaik-baiknya...) artinya baik bentuk atau pun penampilannya amatlah baik.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 29
Dan berdoalah: Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik...Yang memberi tempat".
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk...) artinya makhluk yang paling baik.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 44
Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Hak....Dia adalah sebaik-baik Pemberi pahala dan sebaik-baik Pemberi balasan.
terjemahan ayat Surat Al-Bayyinah Ayat 7
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 74
Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (...memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja...yang kami kehendaki; maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal".
dibaca Al-Walaayah artinya pertolongan, dan kalau dibaca Al-Wilaayah artinya kerajaan (hanya dari Allah Yang...lafal Al-Walaayah dan kalau dibaca Al-Haqqi menjadi sifat dari Lafzhul Jalalah atau Allah (Dia adalah sebaik-baik...Pemberi pahala) lebih baik daripada pahala selain-Nya seandainya ada yang dapat memberi pahala (dan...sebaik-baik Pemberi balasan) lafal 'Uqban atau 'Uquban artinya balasan bagi orang-orang Mukmin; dinashabkan
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 40
Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 73
atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudharat?"
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 173
(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan...: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka...menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 30
Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: "Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?"...Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik....Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 55
Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak (pula) memberi...Adalah orang-orang kafir itu penolong (syaitan untuk berbuat durhaka) terhadap Tuhannya.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 28
Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.
(Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.)
terjemahan ayat Surat At-Tin Ayat 4
sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 106
Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu...selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk...orang-orang yang zalim".
(Dan jika mereka berpaling) dari keimanan (maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindung kalian) yang akan...menolong dan mengatur urusan-urusan kalian (sebaik-baik pelindung) adalah Dia (dan Dia adalah sebaik-baik...penolong) yang akan menolong kalian.
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 23
lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 58
Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka di bunuh atau mati, benar-benar Allah...akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik (surga)....Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki.
Dikatakan kepada orang-orang yang beriman dan menjaga diri dari perkataan, perbuatan dan keyakinan yang...Di dalamnya terdapat kebaikan di dunia dan di akhirat bagi seluruh manusia."...Dengan begitu mereka termasuk orang-orang yang berbuat baik....Allah akan mengaruniai orang-orang yang berbuat baik kehidupan yang baik di dunia dan ganjaran yang lebih...Sungguh, sebaik-baik tempat di akhirat adalah tempat orang-orang yang bertakwa.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 78
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya....(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim....Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran...) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia...Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.
(sebaik-baik umat yang dikeluarkan) yang ditampilkan (buat manusia, menyuruh kepada yang makruf dan melarang...dari yang mungkar serta beriman kepada Allah....Sekiranya Ahli Kitab beriman, adalah ia) yakni keimanan itu (lebih baik bagi mereka....Di antara mereka ada yang beriman) misalnya Abdullah bin Salam r.a. dan sahabat-sahabatnya (tetapi kebanyakan...mereka orang-orang yang fasik) kafir.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 58
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu...) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil....Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 48
Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).
(Lalu Kami tentukan) waktu tersebut (maka sebaik-baik yang menentukan) adalah Kami.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 12
Ia menyeru selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat dan tidak (pula) memberi manfaat kepadanya...Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
Keenam, orang-orang yang memelihara amanat Tuhan, amanat manusia dan tidak mengkhianati komitmen mereka...kepada Tuhan dan manusia....Ketujuh, orang-orang yang melaksanakan persaksian dengan benar tanpa menyembunyikan sesuatu yang diketahuinya...Dan, kedelapan, orang-orang yang memelihara salat mereka dengan melaksanakannya sebaik mungkin.
Keenam, orang-orang yang memelihara amanat Tuhan, amanat manusia dan tidak mengkhianati komitmen mereka...kepada Tuhan dan manusia....Ketujuh, orang-orang yang melaksanakan persaksian dengan benar tanpa menyembunyikan sesuatu yang diketahuinya...Dan, kedelapan, orang-orang yang memelihara salat mereka dengan melaksanakannya sebaik mungkin.
Keenam, orang-orang yang memelihara amanat Tuhan, amanat manusia dan tidak mengkhianati komitmen mereka...kepada Tuhan dan manusia....Ketujuh, orang-orang yang melaksanakan persaksian dengan benar tanpa menyembunyikan sesuatu yang diketahuinya...Dan, kedelapan, orang-orang yang memelihara salat mereka dengan melaksanakannya sebaik mungkin.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 54
Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu....Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.