Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 4 Surat+al+al isra+ayat+36 5 an+nisa+ayat+21 6 surga 7 Hukum+al+ankabut 8 surat an nisa ayat 135 9 Sabar 10 Ar rahman 11 Muslim 12 tolong menolong 13 luqman+ayat+14 14 Riba 15 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 16 surat+An-Najm+ayat+38 17 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 18 ikhlas 19 al imran 20 waktu 21 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 22 shalat 23 puasa 24 Surat albakoroh 20_28 25 Tajwid+surat+al+anbiya 26 Anak allah 27 QS. Al-Baqarah ayat 124 28 pecahan 29 ayat 145 30 Nabi saw 31 hadits shalat 32 al kahfi ayat 2 33 AL MAIDAH AYAT 3 34 yunus 5 35 surah+al+baqoh+ayat+222 36 Zikir 37 zakat 38 ali imran 97 39 dimana Allah 40 muhammad 35 41 Allah 42 ular 43 wanita 44 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 45 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 46 Al maidah ayat 2 47 ar rum ayat 21 48 Maryam ayat 54 - 65 49 ali+imran+146 50 Shad ayat 27 51 anjing 52 at tahrim ayat 6 53 An naml ayat 19 54 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 55 Takwa 56 an-nisa ayat 124 57 Al hadid ayat 20 58 al imran 104 59 Hutang 60 yusuf 24 61 tauhid 62 ali+imran+19 63 pendidikan 64 munafik 65 Ali imron ayat 102 66 surah al ikhlas 67 Ali imran 133 68 ali imran 190 69 akhlak 70 an nisa ayat 58 71 ashshof ayat 61 72 shaad 73 al hijr ayat 9 74 Al insyirah ayat 5 75 Surat al isra 76 ali imran 110 77 al hajj ayat 78 78 Rezeki 79 Surah Ali-Imran ayat 114 80 ali imran 147 81 ali imran 104 82 al baqarah ayat 2 83 Kisah kaum sodo 84 Yunus 85 Surat an Nisa ayat 142 86 Al mulk ayat 2 87 Unsur surat Ibrahim ayat 18 88 unta 89 Pendusta 90 Jujur 91 waris 92 Nabi Isa adalah anak Allah 93 al-quran 94 ali imran 103 95 al baqarah ayat 233 96 Surat Nuh 97 Al Baqarah ayat 30 98 Surat Ar-rahman ayat 19 99 Ali Imran 100 al hijr

Hasil pencarian tentang Sesungguhnya+aku+diutus+untuk+menyempurnakan+budi+pekerti+yang+mulia

(Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian) guna menyampaikan apa yang...aku diutus untuk menyampaikannya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Tolaklah dengan menampilkan hal yang lebih baik) yaitu budi pekerti yang baik, bersikap lapang dada...dan berpaling dari mereka yang kafir (hal yang buruk itu) perlakuan mereka yang menyakitkan terhadap...Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah untuk berperang....(Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan) kedustaan dan buat-buatan mereka, maka kelak Kami akan
Rasul yang mulia itu berkata kepada mereka, "Terimalah dakwahku sebagai bentuk pelaksanaan perintah yang...Sebab, aku memang seorang rasul yang diutus khusus untuk kalian....Dan aku benar-benar jujur dalam membawa misi dakwah ini.
Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kalian untuk menyampaikan agama yang benar dan aku dapat dipercaya...untuk menyampaikan agama ini.
Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk kebahagiaan dan kebaikan kalian....Dan aku benar-benar menyampaikan risalah ini seperti yang aku terima dari Allah.
(Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak) lafal Tastaktsiru dibaca...Maksudnya, janganlah kamu memberi sesuatu dengan tujuan untuk memperoleh balasan yang lebih banyak dari...apa yang telah kamu berikan....Hal ini khusus berlaku hanya bagi Nabi saw. karena sesungguhnya dia diperintahkan untuk mengerjakan akhlak-akhlak...yang paling mulia dan pekerti yang paling baik.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 4
Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti) beragama (yang agung.)
"Sesungguhnya aku diutus oleh Tuhan semesta alam kepada kalian untuk menyampaikan petunjuk dan kebenaran...Dan aku terpercaya untuk menyampaikan risalah-Nya ini kepada kalian.
Mûsâ berkata, "Wahai Fir'aun, sesungguhnya aku diutus oleh Allah, Tuhan semesta alam yang berkuasa mutlak...atasmu, untuk menyampaikan seruan dan syariat-Nya.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 107
Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 162
Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 178
Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 143
Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 125
Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menunjuki kalian jalan kebenaran....Dan aku selalu bersikap amanah terhadap risalah Allah ini dengan menyampaikan kepada kalian semua yang
(Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian).
(Sesungguhnya aku adalah seorang Rasu1 kepercayaan yang diutus kepada kalian).
(Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian).
(Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian).
Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kalian akan azab yang ditimpakan jika...Sebagaimana aku pun diutus untuk menyampaikan kabar gembira akan pahala yang kalian dapatkan bila kalian
(Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya) lalu Nabi Yusuf menyempurnakan takaran bahan...makanan itu buat mereka (ia berkata, "Bawalah kepadaku saudara kalian yang seayah dengan kalian) yaitu...Bunyamin, untuk mengecek kebenaran cerita kalian itu (tidakkah kalian melihat, bahwa aku menyempurnakan...sukatan) yakni, aku telah menyempurnakannya tanpa menguranginya sedikit pun (dan aku adalah sebaik-baik
(Dengan berkata, "Hendaknya) atau hendaknyalah (kalian tunaikan kepadaku) apa yang aku seru kalian untuk...Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepada kalian) dipercaya untuk menyampaikan apa yang...aku diutus untuknya.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 57
Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa (amanat) yang aku diutus (...untuk menyampaikan)nya kepadamu....Dan Tuhanku akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain (dari) kamu; dan kamu tidak dapat membuat mudharat...Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 59
Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ia berkata: "Bawalah kepadaku saudaramu yang...seayah dengan kamu (Bunyamin), tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 40
Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum...Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk...mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya)....Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa...yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia".
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 23
Ia berkata: "Sesungguhnya pengetahuan (tentang itu) hanya pada sisi Allah dan aku (hanya) menyampaikan...kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh".
Iblis berkata, "Wahai Tuhanku, terangkanlah kepadaku tentang orang yang Engkau jadikan lebih mulia daripada...diriku, sehingga Engkau memerintahkan aku untuk sujud kepadanya....Mengapa Engkau menjadikan dia lebih mulia daripada aku, padahal aku jelas lebih baik daripada dia?...Aku bersumpah dengan kemulian-Mu, jika Engkau membiarkan aku hidup sampai hari kiamat nanti, niscaya...yang Engkau lindungi."
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 24
(Rasul itu) berkata: "Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang...lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?"...Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya".
(Ia berkata) Nabi Hud berkata, ("Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah) artinya...hanya Dialah yang mengetahui kapan azab itu menimpa kalian (dan aku hanya menyampaikan kepada kalian...apa yang aku diutus dengan membawanya) untuk disampaikan kepada kalian (tetapi aku lihat kalian adalah...kaum yang bodoh") karena kalian meminta supaya azab didatangkan dengan segera.