Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Syirik 6 ibrahim 7 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 8 Adam 9 surat ali' imran ayat 185 10 ar-rum ayat 21 11 al mujadalah ayat 11 12 cinta 13 matahari 14 Jihad 15 Dua masa 16 dosa 17 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 18 hutang 19 Nikah 20 surah al-maidah ayat 8 21 sabar 22 al-mukminun+ayat+34 23 Aliimram+ayat+105 24 al isra ayat 7 25 Jika allah menganugerahi rahmat 26 Ikhlas 27 Ar Rahman 28 ALI IMRAN 159 29 Berdebat 30 Hadits Muslim Nomor 3035 31 al ahzab ayat 21 32 puasa 33 Al-Imran (3 : 130) 34 maryam 35 miskin 36 Al-Imran ayat 130 37 Saba 13 38 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 39 surat al imran ayat 185 40 surat+al+imranayat+110 41 Ta ha+ayat+14 42 Kafir 43 ilmu 44 al isra ayat 36 45 al a'raf ayat 52 46 al bayyinah ayat 5 47 surah al hadid ayat 57:3 48 Rezeki 49 Dimana dia akan mati 50 Al-Muzammil ayat 20 51 az zumar ayat 68 52 perempuan 53 Surah al-imran ayat 77 54 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 55 Hud ayat 5 tema apa 56 annisa ayat 12 57 QS. IBRAHIM AYAT 37 58 Mencela pemberian 59 Surah Taha ayat 5 60 Hadits Muslim Nomor 2314 61 iman 62 ali imran 63 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 64 Matahari mengelilingi bumi 65 arah 66 al-mujadalah ayat 11 67 al-imron ayat 110 68 atap terpelihara 69 surat al-an'am ayat 59 70 berserah diri 71 ali imran : 92 72 Surat al mujadalah ayat 11 73 AL Baqarah ayat 286 74 menyapih 75 ar rahman 19 76 Qs. Maryam 33 77 Al-A'râf ayat 20 78 maryam ayat 30-35 79 khusyu 80 surah al maidah ayat 96 81 Yusuf ayat 103 82 yusuf 83 Metode pendidikan 84 surah al Maun beserta terjemahan 85 Tentang kematian 86 al+maidah+ayat+ 83 87 ayat tentang serakah 88 Hadist ibnu majah 2172 89 surah yusuf 65 90 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 91 Surat Al-Baqarah Ayat 256 92 Shalat 93 Sebaik baik penolong dan pelindung 94 yunus 99 95 Sediakanlah potongan besi 96 al+qiyamah+ayat+1-2 97 AL Hasyr ayat 7 98 ar rum ayat 21 99 AN NAML AYAT 88 100 asy+syuara+ayat+181+182+183

Hasil pencarian tentang Surat+Ar-Ra’d

-deskripsi">Maksudnya adalah "Saya memulai membaca surat Al-Fatihah ini dengan menyebut...menyebut asma Allah, seperti makan, minum, menyembelih hewan, menaiki kendaraan, membaca Al Qur'an di awal surat..., masuk dan keluar masjid, mengunci pintu, masuk dan keluar rumah, menulis surat, hendak berwudhu' dan...Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah memiliki rahmat...Ar Rahmaan dan Ar Rahiim merupakan nama Allah yang menetapkan adanya sifat rahmah (sayang) bagi Allah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Selain itu, di dalam surat ini diketengahkan pula siksaan para pelaku kejahatan yang mendustakan agama...Sebagai khatimah, surat ini ditutup dengan penyucian dan puji-pujian terhadap Allah Swt....Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Selain itu, di dalam surat ini diketengahkan pula siksaan para pelaku kejahatan yang mendustakan agama...Sebagai khatimah, surat ini ditutup dengan penyucian dan puji-pujian terhadap Allah Swt....Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya
-deskripsi"> Dalam surat Maryam ini nama Allah Ar Rahmaan banyak disebut, untuk memberi

-deskripsi"> Mimpi adalah terjemah dari kata Ar Ru'ya dalam ayat ini....Namun kebanyakan mufassir menerjemahkan kata Ar Ru'ya tersebut dengan penglihatan, yang maksudnya adalah...

-deskripsi"> Yaitu pohon zaqqum yang tersebut dalam surat As Shaffat ayat 62 sampai
[[13 ~ AR-RA'D (GURUH) Pendahuluan: Madaniyyah, 43 ayat ~ Surat al-Ra'd termasuk kelompok surat Madaniyyah...Surat ini diawali dengan keterangan mengenai posisi al-Qur'ân yang merupakan wahyu Allah swt., keterangan...Keterangan mengenai kekuasaan Allah menurunkan siksa di dunia dan di akhirat juga dibahas dalam surat...Setelah itu, surat ini mengajak kita untuk mengamati keajaiban-keajaiban yang terdapat di alam raya....Alif, Lâm, Râ', adalah huruf-huruf fonemis yang mengawali beberapa surat al-Qur'ân.
[[30 ~ AR-RUM (BANGSA ROMAWI) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini dimulai dengan menyebutkan...Surat ini juga menampakkan keadaan manusia pada hari kiamat dan mengagungkan perbuatan orang-orang Mukmin...Surat ini memberikan perumpamaan yang menunjukkan kebatilan perbuatan syirik dan mengingatkan manusia...Ayat-ayat terakhir pada surat ini mengisyaratkan tentang hari kiamat dan kekufuran orang-orang musyrik...Surat yang dimulai dengan ayat ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân terdiri atas huruf-huruf
-deskripsi"> Sudah diterangkan sebelumnya, bahwa maksud mengagungkan syi’ar-syi’ar...

-deskripsi"> Dengan demikian, mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah merupakan bukti
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
-deskripsi">Tentang makna Ar Rahmaan dan Ar Rahiim sudah diterangkan sebelumnya.

-deskripsi"> Dengan persangkaan mereka yang rusak, bahwa mereka tidak mengenal Ar...Padahal Ar Rahman adalah salah satu di antara nama-nama Allah, di mana seseorang boleh menyeru-Nya dengan...menyebut Allah maupun Ar Rahman atau nama-nama-Nya yang lain....

-deskripsi"> Yakni ajakan kepada mereka untuk sujud kepada Ar Rahman.
kelompok surat Makkiyyah yang turun di Mekah sebelum hijrah....Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....Oleh sebab itu, surat ini juga disebut dengan nama Umm al-Kitâb (induk al-Qur'ân).]]
-deskripsi"> Ar Rujz di sini bisa maksudnya berhala, sehingga Beliau diperintahkan untuk...Bisa juga maksud Ar Rujz di sini adalah semua amal dan ucapan yang buruk sehingga Beliau diperintahkan
Permulaan surat ini merupakan kelanjutan dari bagian akhir surat al-An'âm....Setelah pada bagian akhir surat al-An'âm itu dibicarakan tentang hewan ternak, awal surat al-A'râf mengandung...Seperti surat-surat yang lain, surat ini pun menyinggung perintah mengamati dan menghayati sistem yang...Selain itu, surat al-A'râf mengandung beberapa kisah....Setelah itu dalam surat ini Allah mengisahkan cerita Nabi Mûsâ a. s. dan Fir'aun.
[[68 ~ AL-QALAM (PENA) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini berisikan pembelaan terhadap Rasululah...kebun yang ceritanya dituturkan di dalam surat ini....Selain itu, surat ini berisi penolakan terhadap kepalsuan para pendusta yang menyandangkan sesuatu yang...Surat ini ditutup dengan keterangan tentang kemuliaan al-Qur'ân.]]...Nûn adalah salah satu huruf fonemis yang digunakan untuk memulai sebagian surat-surat al-Qur'ân sebagai
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 124
Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: "Siapakah...di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turannya) surat ini?"...Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.
[[46 ~ AL-AHQAF (BUKIT-BUKIT PASIR) Pendahuluan: Makkiyyah, 35 ayat ~ Surat ini berbicara tentang turunnya...Selain itu, surat ini juga menggugah kita untuk dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang-orang...Pada bagian selanjutnya, surat ini memaparkan kisah sekelompok jin yang mendengar ketika al-Qur'ân dibaca...Akhirnya surat ini ditutup dengan seruan kepada Nabi Muhammad saw. untuk selalu sabar atas sikap orang-orang...Surat ini diawali dengan menyebut dua fonem Arab, hâ dan mîm, seperti beberapa surat lain dalam al-Qur'ân
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Allah Subhaanahu wa Ta'aala pertama menantang mereka agar mereka mendatangkan sepuluh surat yang sama...Kemudian Dia menantang mereka agar mendatangkan satu surat saja, dan ternyata mereka tidak mampu juga...oleh karenanya tidak ada satu pun manusia yang mampu mendatangkan yang semisalnya, tidak pula sepuluh surat..., bahkan satu surat....Allah menantang orang-orang Arab yang ahli bahasa untuk mendatangkan satu surat saja, ternyata mereka
[[22 ~ AL-HAJJ (IBADAH HAJI) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Surat yang terdiri atas 78 ayat ini termasuk...kelompok surat-surat Madaniyyah, kecuali ayat 52, 53 54 dan 55....Surat ini diawali dengan perintah untuk takut kepada Allah dan peringatan tentang berbagai peristiwa...Surat ini juga menyinggung sikap memperdebatkan Allah beserta akibatnya....Setelah itu semua, surat ini berturut-turut membahas tentang izin Allah untuk melakukan peperangan demi
[[44 ~ AD-DUKHAN (KABUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 59 ayat ~ Surat ini diawali dengan uraian tentang al-Qur'ân...Setelah itu, surat ini juga menyinggung pembicaraan tentang hari kebangkitan yang, tidak perlu diragukan...Surat ini kemudian memberikan bantahan kepada orang-orang musyrik seraya melakukan perbandingan antara...Pada bagian lain, surat ini menyatakan dengan tegas bahwa hari kiamat adalah hari yang telah dijanjikan...Seperti pembukaannya, surat ini diakhiri pula dengan uraian tentang al-Qur'ân dan ancaman Allah kepada
[[20 ~ THAHA Pendahuluan: Makkiyyah, 135 ayat ~ Seluruh ayat, yang berjumlah 135, dalam surat ini diturunkan...Surat ini dimulai dengan penyebutan dua huruf yang digunakan untuk menunjukkan kemukjizatan al-Qur'ân...Kemudian, dalam surat ini diterangkan juga kesudahan nasib yang menimpa Sâmiriy....Allah sengaja mengawali surat ini dengan menyebut dua huruf fonemis itu, seperti pada beberapa surat...serupa dengan surat dan ayat al-Qur'ân.
Ada pula yang menggolongan beberapa huruf di awal surat sebagai mutasyabihat, seperti alif laam miim,...Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang firman Alllah "Ar Rahmaanu 'alal 'arsyis
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
[[45 ~ AL-JAATSIYAH (YANG BERLUTUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 37 ayat ~ Surat ini diawali dengan dua huruf...Pada bagian selanjutnya, surat ini menyinggung dengan menyebutkan nikmat dan karunia Allah yang banyak...Nikmat-nikmat itu banyak sekali dikaruniakan kepada Banû Isrâ'îl, sebagaimana yang dipaparkan pada surat...Pada ayat-ayat selanjutnya, surat ini kembali berbicara tentang sikap mereka yang mengingkari hari kiamat...Surat ini diawali dengan dua fonem Arab, sebagimana halnya cara al-Qur'ân dalam mengawali beberapa surat
[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah...38 dan duapuluh ayat lainnya mulai ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-101 yang termasuk dalam kelompok surat-surat...Surat al-Kahf diawali dengan pujian pada Allah, sebagai ungkapan rasa syukur atas diturunkannya al-Qur'ân...Di antara ayat-ayat surat al-Kahf ada yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang beranggapan bahwa...Selanjutnya, surat ini juga menuturkan kisah Ashhâb al-Kahf (pemuda-pemuda beriman penghuni gua) yang