Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 9 qaaf ayat 16 10 Al a'raaf 179 11 al ahzab ayat 59 12 Al maidah ayat 2 13 ali imran 190-191 14 Al maidah ayat 90 15 Sedekah 16 luqman 17 Al-A’raaf 179 18 qaaf 16 19 Luqman ayat 20 20 yusuf 21 al hujurat ayat 13 22 Al-A’raaf (7):179 23 QS.+Al-A’raaf+(7):179 24 al imran ayat 190-191 25 al imran 190-191 26 Al Imran 190 27 surat Al-A'Raaf ayat 179 28 rahmat 29 al qaaf ayat 16 30 an-Nisa ayat 58 31 al maidah ayat 1 32 ali+imran+190+191 33 ali imran ayat 159 34 Ali-imran ayat 190-191 35 ali imran ayat 190-191 36 al baqoroh ayat 188 37 AL-BAQARAH AYAT 30 38 ayat kursi 39 surat al baqarah ayat 165 40 Al-Hujurat ayat 10 41 Az-Zukhruf ayat 32 42 Adam 43 al baqarah ayat 22 44 al baqarah ayat 26 45 Surat Al Baqarah ayat 247 46 al maidah ayat 8 47 at tahrim ayat 6 48 Surat az-Zumar ayat 18 49 Al baqarah ayat 233 50 ali imran 191 51 Ali Imran 52 ali imran 190 191 53 al hasyr ayat 7 54 berpasang pasangan 55 AL IMRAN 125 56 al baqarah ayat 275 57 al baqarah ayat 27 58 Ali-Imran 59 Surat Fatir ayat 28 60 surat al araaf 179 61 Ali Imran+ayat+159+ 62 sabar 63 al+qasas+ayat+50 64 al imran ayat 130 65 al baqarah ayat 165 66 al+maidah ayat 90 67 surah+al+isra'+ayat+58 68 ali imran ayat 190 69 ali imran 103 70 a'raaf 71 surat al a'raaf ayat 179 72 al baqarah ayat 195 73 qaaf ayat 50 74 doa nabi adam 75 makhluk berpasangan 76 Al-A’raaf 77 al isra ayat 32 78 menciptakan manusia 79 Al-A'Raaf ayat 179 80 At-Taubah ayat 105 81 ali imran 110 82 al-a'raf ayat 179 83 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 84 Q.S Al-Qashass ayat 84 85 al-Bayyinah ayat 5 86 Luqman+33 87 Surat Al-An’am: 162 88 al-hujurat ayat 13 89 muhammad 1 90 Hijr 39 91 hud ayat 61 92 Tafsir+azumar+ayat+46 93 yunus+41 94 orang tua 95 surah al maidah ayat 8 96 Al-Baqoroh ayat 285 97 al-mu'minun ayat 13 dan 14 98 SURAT AL HUJURAT AYAT 12 99 qaaf 50 100 Kaya

Hasil pencarian tentang Tafsir+dari+ayat+11+surat+an-nahl+dari+kitab+Quraish+Shihab++

terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
(Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat...adalah perkataan manusia (dan mereka itulah orang-orang pendusta) pengertian taukid di sini disimpulkan dari...Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang...An-Nahl 101).
Hanya Allahlah yang dapat mengirimkan angin untuk menggerakkan awan yang terbentuk dari sekumpulan uap-uap...Adanya tumbuh-tumbuhan yang Kami keluarkan dari tanah itu merupakan tamsil bagaimana Kami akan membangkitkan...kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1). (1) Untuk komentar atas...ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Kepada kaum 'Ad pertama, Kami telah mengutus Hûd, saudara dari kabilah mereka...."(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir...surat ayat 97, al-An'âm.
[[1 ~ FATIHAH AL-KITAB (PEMBUKA KITAB SUCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 7 ayat ~ Surat al-Fâtihah ini termasuk...Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
untuk menyiksa dan menghancurkan mereka datang, Kami selamatkan Syu'aib dan pengikutnya yang beriman dari...tempat tinggal mereka dengan muka tertelungkup, tidak bergerak sedikit pun(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...ayat 84 dan 85 surat ini.
[[27 ~ AN-NAML (SEMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 93 ayat ~ Surat al-Naml dimulai dengan huruf-huruf fonemis...Dari sisi lain, huruf-huruf pada permulaan surat seperti itu memiliki fungsi intrinsik (maknawi) yang...Ayat-ayat pertama surat ini menuturkan kisah dan berbagai mukjizat Mûsâ a. s., kisah Dâwûd a. s. dan...Ayat-ayat berikutnya berkisah tentang kembalinya burung hudhud dari sebuah pengembaraan dengan membawa...Itulah kitab yang menjelaskan apa yang dikandungnya.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian, dalam surat ini dan surat lainnya, ayat-ayat yang jelas...Kami menurunkan juga kepada kalian contoh-contoh dari ihwal umat-umat terdahulu, petunjuk dan nasihat
Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan...kaki ayat 12 surat Fâthir.
(Dan ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf...tafsir' hubungan sebagai penjelasan bagi Taurat yang menjadi pemisah di antara yang hak dengan yang...batil, yang halal dengan yang haram (agar kamu peroleh petunjuk) dengannya dari kesesatan.
Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~]] Alif, Lâm, Râ'....Digunakannya beberapa huruf dengan cara seperti ini pada permulaan surat adalah untuk menggugah pendengaran...Yang disebutkan dalam surat ini, wahai Muhammad, adalah sebagian kitab suci yang diturunkan kepadamu...dari sisi Kami untuk mengeluarkan semua manusia dari gelapnya kekafiran menuju terangnya cahaya iman...dan ilmu pengetahuan dengan kemudahan dari Tuhan mereka.
Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan...), yang dikenal di kalangan ahli tafsir. }
[[11 ~ HUD (NABI HUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 123 ayat ~ Surat Hûd merupakan salah satu dari kelompok...surat Makkiyyah....Surat yang terdiri atas 123 ayat ini dibuka dengan menyebutkan kemuliaan al-Qur'ân, tentang penyembahan...surat Yûnus....Al-Qur'ân, di samping mulia karena kandungannya, juga menjadi mulia karena ia merupakan kitab suci yang
(Ini adalah) (ayat-ayat Kitab) sebagian dari Alquran (yang nyata) untuk membedakan antara perkara yang
khusus di sini, sebagai pertanda bahwa mereka harus dipentingkan terlebih dahulu (dan Allah melarang dari...kalian) melalui perintah dan larangan-Nya (agar kalian dapat mengambil pelajaran) mengambil pelajaran dari...Di dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan..., bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan
Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir...surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini termasuk dalam kelompok surat Makkiyyah....Kisah Yûsuf dalam surat ini diceritakan pada 78 ayat....Di ayat yang pertama disebut sebagai kitab suci yang jelas dan menjelaskan (al-kitâb al-mubîn)....Akan tetapi al-Qur'ân itu adalah suatu kebenaran dan kitab yang membenarkan kitab-kitab suci samawi lainnya...Arab, adalah juga bagian dari ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung mukjizat.
Alquran ini adalah (Kitab yang Kami turunkan kepadamu) Muhammad (supaya kamu mengeluarkan manusia dari...kegelapan) dari kekafiran (kepada cahaya) yaitu agama Islam....(Dengan izin) perintah (Rabb mereka) lafal an-nuur diterangkan secara jelas pada ayat berikut ini: (yaitu
[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr...termasuk dalam kelompok surat Makkiyyah....Secara garis besar, surat ini berisi berita dan pelajaran yang dapat diambil dari kejadian-kejadian yang...pendengaran dan untuk menunjukkan kemukjizatan al-Qur'ân yang, meskipun "hanya" tersusun dari huruf-huruf...Itu adalah ayat-ayat kitab suci yang diturunkan, dibaca, dan diterangkan dengan jelas.
Ayat ini merupakan penafsiran dari makna yang terkandung pada ayat sebelumnya; atau huruf an dianggap
[[62 ~ AL-JUMU'AH (HARI JUMAT) Pendahuluan: Madaniyyah, 11 ayat ~ Surat ini diawali dengan berita bahwa...memberikan nikmat besar kepada bangsa Arab yang tidak tahu baca- tulis berupa kedatangan seorang rasul dari...kalangan mereka sendiri yang menyucikan mereka dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka....Dalam surat ini, Allah mengecam sikap orang-orang Yahudi yang tidak mengamalkan Tawrât padahal mereka...Surat in ditutup dengan perintah kepada orang-orang Mukmin agar bersegera melakukan salat Jumat apabila
Dan apabila suatu surat al-Qur'ân diturunkan dan didengar oleh orang-orang munafik, mereka mengolok-olok...dan mengejek, dan sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Siapakah di antara kalian...yang bertambah imannya karena oleh surat ini?"...Orang-orang Mukmin yang melihat cahaya dan mengetahui kebenaran akan bertambah keimanan mereka dengan ayat-ayat...Allah, dan mereka akan bergembira dengan turunnya ayat-ayat itu.
enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat...ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.