Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 ibrahim 7 Syirik 8 hutang 9 rumah 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 Maryam 12 kemudahan 13 ar-rum ayat 21 14 Jihad 15 Dua masa 16 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 17 Adam 18 Disebabkan 19 ibrahim 37 20 surah al-maidah ayat 8 21 Ikhlas 22 al isra ayat 7 23 al a'raf ayat 52 24 Jika allah menganugerahi rahmat 25 al ahzab ayat 21 26 Surga 27 Berdebat 28 matahari 29 puasa 30 surat al mujadalah ayat 11 31 Al-Imran (3 : 130) 32 Al-Imran ayat 130 33 hadist tentang perilaku konsumen 34 Hadits Muslim Nomor 3035 35 Manusia 36 miskin 37 Iman 38 Ta ha+ayat+14 39 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 40 surat+al+imranayat+110 41 Kafir 42 sabar 43 al-mukminun+ayat+34 44 Aliimram+ayat+105 45 ilmu 46 al baqarah ayat 275 47 al isra ayat 36 48 cinta 49 Al Isra ayat 73 50 Yusuf ayat 103 51 surat al-zalzalah 52 yunus 99 53 pikun dan beruban 54 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 55 al qashash ayat 77 56 Dimana dia akan mati 57 al baqarah ayat 81 58 surat al-an'am ayat 59 59 ALI IMRAN 159 60 surah al hadid ayat 57:3 61 ibrahim ayat 7 62 dosa 63 Al-Muzammil ayat 20 64 al an'am ayat 71 65 al-mujadalah ayat 11 66 AL Baqarah ayat 286 67 Al ikhlas ayat 1-4 68 asy+syuara+ayat+181+182+183 69 SURah FATHIR AYAT 28 70 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 71 Surat Ali imran ayat 64 72 al-imron ayat 110 73 Surat Al Kahfi ayat 97 74 AN NAML AYAT 88 75 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 76 Sebaik baik penolong dan pelindung 77 ombak 78 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 79 allah maha 80 Yusuf 84 81 khusyu 82 yusuf 83 ayat tentang serakah 84 Hadist ibnu majah 2172 85 surah yusuf 65 86 shaffat+ayat+102 87 permainan 88 berlayar 89 Saba 13 90 Tentang kematian 91 surah al Maun beserta terjemahan 92 ayat al-Baqarah 219 93 AYAT AL GAFFAR 94 mengetahui 95 sunat perempuan 96 berserah diri 97 An Nahl ayat 125 98 Nikah 99 surat Toha ayat 14 100 tafsir al maidah ayat 2

Hasil pencarian tentang Talak

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (1) Suami dapat merujuk kembali istrinya setelah talak pertama...Ketentuan- ketentuan tersebut di antaranya: (1) Suami tidak menjatuhkan talak kepada istri lebih dari...satu kali talak raj'iy, yang mengandung pengetian bahwa suami berhak merujuk kembali istrinya selama...Sementara kita juga menemukan bukti bahwa kasus rujuk, kasus talak sebelum suami istri berhubungan, talak...itu akan turun drastis sehingga kasus talak yang benar-benar berakhir dengan perpisahan suami istri
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[65 ~ ATH-THALAQ (TALAK) Pendahuluan: Madaniyyah, 12 ayat ~ Surat ini membicarakan beberapa hukum talak...adalah, misalnya, orang yang sedang dalam masa idah harus tetap tinggal di rumah tempat ia dijatuhi talak...Wahai Nabi, jika kamu hendak menjatuhkan talak kepada istri-istrimu maka jatuhkanlah talak itu ketika...Jangan izinkan istri-istri yang kamu jatuhi talak itu keluar dari tempat mereka ditalak....melanggar, tidak mengetahui barangkali Allah akan mewujudkan sesuatu yang tidak diperkirakan, sesudah talak
(Dan sekiranya mereka berketetapan hati untuk talak), artinya tak mau kembali, maka mereka harus menjatuhkannya...selama empat bulan tidak ada lagi kesempatan terbuka bagi mereka, kecuali kembali atau menjatuhkan talak
-deskripsi"> Yakni berniat keras untuk talak, maka segeralah menjatuhkan talak.
Ayat ini juga menunjukkan bahwa talak hanyalah terjadi setelah menikah, jika seseorang menalak sebelum...Jika talak yang merupakan pisah dan pengharaman secara sempurna tidak terjadi sebelum nikah, maka pengharaman...Ayat ini juga menunjukkan bolehnya talak, karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan kepada kaum...Demikian pula menunjukkan bolehnya talak sebelum dicampuri, dan bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri

-deskripsi"> Oleh karena talak terkadang membuat seseorang merasakan kesempitan,...memerintahkan untuk bertakwa kepada-Nya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah baik dalam masalah talak...Ta'aala memberikan celah dan jalan keluar agar ia dapat merujuk istrinya jika ia menyesal melakukan talak...Digunakan talak sebagai contohnya, karena jika seorang tidak bertakwa kepada Allah dalam masalah talak..., misalnya ia menjatuhkan talak dengan cara yang diharamkan seperti langsung tiga kali, maka ia tentu
Apabila suami menjatuhkan talak kepada istri untuk ketiga kalinya, maka si istri tidak lagi halal baginya...Apabila suami kedua itu telah menjatuhkan talak kepadanya sehingga menjadi wanita yang halal dinikahi
(Kemudian jika ia menceraikannya lagi), maksudnya si suami setelah talak yang kedua, (maka wanita itu...tidak halal lagi baginya setelah itu), maksudnya setelah talak tiga (hingga dia kawin dengan suami yang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 227
Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri, dan mereka hampir menghabiskan masa idahnya, maka kalian...Kalian tidak dibenarkan sama sekali merujuk istri yang telah dijatuhi talak dengan maksud mengulur-ulur...sebagai bahan ejekan dan permainan, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sia-sia, dengan menjatuhkan talak
katakanlah kepada mereka (apabila kalian menceraikan istri-istri kalian) apabila kalian hendak menjatuhkan talak...mereka pada waktu mereka menghadapi idahnya) yaitu pada permulaan idah, seumpamanya kamu menjatuhkan talak...perceraian itu (sesuatu hal yang baru) yaitu rujuk kembali dengan istri yang telah dicerainya, jika talak
-deskripsi"> Yakni talak raj'i (masih bisa rujuk), baik sekali atau dua kali....mencerai tidak dengan cara yang ma'ruf (seperti dengan maksud menimpakan madharat), banyak melakukan talak..., atau menggabungkan tiga talak sekaligus, padahal Allah Subhaanahu wa Ta'aala memisahkannya satu persatu
Wanita-wanita yang dijatuhi talak suaminya setelah digauli, berhak memperoleh harta sesuai keinginan
Wanita-wanita yang dijatuhi talak, diharuskan menunggu, tidak bersegera kawin lagi, selama tiga kali...Kedua, idah juga disyariatkan agar suami yang menjatuhkan talak mempunyai kesempatan untuk merujuk istrinya...Sebab, kadang-kadang seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan marah dan emosi....Tetapi, talak sudah terhitung jatuh satu. (3) Allah memberikan kepada istri hak yang sama seperti kewajibannya
duniawi, aku akan menyerahkan sebagian harta yang dapat meringankan beban penderitaan kalian akibat talak
boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena talak...Sedangkan wanita yang dalam masa 'iddah talak raj'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.
kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya diberikan kepada kalian mut`ah) yakni mut`ah talak
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 230
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 229
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.
-deskripsi"> Karena sulit bersatu, baik dengan adanya talak (penceraian dari pihak suami
rujuk (dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian) dalam masalah rujuk atau talak
Sedangkan apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri sebelum kalian menggaulinya dan sudah menentukan
Jika ditalak dalam keadaan haidh, maka ia tidak menghitung dengan haidh yang dijatuhkan talak ketika...Memberikan tempat tinggal ini apabila talaknya talak raj’i (masih bisa rujuk), adapun dalam talak baâ
atau menahan (diri mereka) dari kawin (selama tiga kali quru') yang dihitung dari mulainya dijatuhkan talak...Ini mengenai talak raj`i dan memang tidak ada orang yang lebih utama daripada suami, karena sewaktu masih
Apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri, dan mereka telah menghabiskan masa idahnya lalu berniat
bahwa ucapan orang yang dipaksa tidaklah dipandang dan tidak membuah hukum syar’i, baik dalam urusan talak
alaihi wa sallam tersebut, dan pada ayat selanjutnya terdapat peringatan yang lebih besar lagi, yaitu talak
dari keluarga wanita) yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak
Seorang istri yang sudah digauli suami kemudian dijatuhi talak, berkewajiban mengembalikan maskawin yang
"orang yang memegang ikatan nikah" adalah suami, karena dialah yang memiliki hak melepaskan ikatan (talak