Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 An nisa ayat 136 4 burung 5 Al hujurat ayat 9 6 an nisa ayat 29 7 zakat 8 ali imran 103 9 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 10 Al+hujurat+ayat+13 11 al baqarah ayat 285 12 tentang kurban 13 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 14 saba 15 15 pendidikan 16 al mujadalah ayat 11 17 Ali imran 18 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 19 al baqarah ayat 177 20 al qalam ayat 4 21 al isra ayat 23 22 tolong menolong 23 al hujurat ayat 13 24 ibrahim ayat 7 25 al baqarah ayat 30 26 angin 27 maryam 28 at tahrim ayat 6 29 talak 30 al hajj ayat 7 31 ali imran 159 32 Ar rahman 33 al-hujurat ayat 9 dan 10 34 al mujadilah ayat 11 35 miskin 36 Alat pembelajaran 37 al-a'raaf+7 38 beriman kepada allah 39 makanan haram 40 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 41 al baqarah ayat 285 42 Muslim itu bersaudara 43 Waktu 44 ali imran 104 45 yunus ayat 3 46 Cahaya Allah 47 Al baqarah ayat 229 48 at taubah ayat 60 49 Pendidikan islam sebelum menikah 50 Rumah 51 ali imran 190 52 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 53 an nisa ayat 63 54 Surah Al Maidah ayat 15-16 55 surat al araf ayat 54 56 hawa 57 Yusuf 87 58 surat+38+ayat+72 59 luqman ayat 12 60 al maidah ayat 8 61 an nisa ayat 59 62 Tafsir hak anak terhadap orang tua 63 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 64 keutamaan sholat 65 at-tahrim ayat 6 66 Ali imran 60 67 tilawah per ayat 68 an-nisa ayat 3 69 kurban 70 Menuntut ilmu 71 Larangan merusak alam 72 al jumuah ayat 10 73 yunus 61 74 Cahaya 75 an+nisa+ayat+144 76 kafir 77 Musibah 78 tujuan pengjaran dan pendidikan 79 riba 80 Al Baqarah ayat 31 dan tafsirnya 81 qs al isro ayat 1 82 Isi kandungan surah al a'laa ayat 16 83 albaqarah ayat 228 84 al+isra+ayat+26 85 qs al hasyr ayat 18 86 Tafsir surah yusuf ayat 72 87 ar-rahman 88 Al-Hasyr Ayat 18 89 sampaikan walau satu ayat 90 al baqarah ayat 282 91 yusuf 72 92 alhadid ayat 7 93 an-nisa+ayat+136 94 memuliakan orang tua dan mertua 95 Melupakan jasa orang 96 Hukum mendzolimi orang lain 97 muhammad 36 98 an nisa ayat 93 99 sedekah 100 al hijr 19

Hasil pencarian tentang Talak

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 227
Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sekiranya mereka berketetapan hati untuk talak), artinya tak mau kembali, maka mereka harus menjatuhkannya...selama empat bulan tidak ada lagi kesempatan terbuka bagi mereka, kecuali kembali atau menjatuhkan talak
[[65 ~ ATH-THALAQ (TALAK) Pendahuluan: Madaniyyah, 12 ayat ~ Surat ini membicarakan beberapa hukum talak...adalah, misalnya, orang yang sedang dalam masa idah harus tetap tinggal di rumah tempat ia dijatuhi talak...Wahai Nabi, jika kamu hendak menjatuhkan talak kepada istri-istrimu maka jatuhkanlah talak itu ketika...Jangan izinkan istri-istri yang kamu jatuhi talak itu keluar dari tempat mereka ditalak....melanggar, tidak mengetahui barangkali Allah akan mewujudkan sesuatu yang tidak diperkirakan, sesudah talak
Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (1) Suami dapat merujuk kembali istrinya setelah talak pertama...Ketentuan- ketentuan tersebut di antaranya: (1) Suami tidak menjatuhkan talak kepada istri lebih dari...satu kali talak raj'iy, yang mengandung pengetian bahwa suami berhak merujuk kembali istrinya selama...Sementara kita juga menemukan bukti bahwa kasus rujuk, kasus talak sebelum suami istri berhubungan, talak...itu akan turun drastis sehingga kasus talak yang benar-benar berakhir dengan perpisahan suami istri
Apabila suami menjatuhkan talak kepada istri untuk ketiga kalinya, maka si istri tidak lagi halal baginya...Apabila suami kedua itu telah menjatuhkan talak kepadanya sehingga menjadi wanita yang halal dinikahi
Wanita-wanita yang dijatuhi talak suaminya setelah digauli, berhak memperoleh harta sesuai keinginan
duniawi, aku akan menyerahkan sebagian harta yang dapat meringankan beban penderitaan kalian akibat talak
(Kemudian jika ia menceraikannya lagi), maksudnya si suami setelah talak yang kedua, (maka wanita itu...tidak halal lagi baginya setelah itu), maksudnya setelah talak tiga (hingga dia kawin dengan suami yang
kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya diberikan kepada kalian mut`ah) yakni mut`ah talak
Apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri, dan mereka hampir menghabiskan masa idahnya, maka kalian...Kalian tidak dibenarkan sama sekali merujuk istri yang telah dijatuhi talak dengan maksud mengulur-ulur...sebagai bahan ejekan dan permainan, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sia-sia, dengan menjatuhkan talak
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 230
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya
katakanlah kepada mereka (apabila kalian menceraikan istri-istri kalian) apabila kalian hendak menjatuhkan talak...mereka pada waktu mereka menghadapi idahnya) yaitu pada permulaan idah, seumpamanya kamu menjatuhkan talak...perceraian itu (sesuatu hal yang baru) yaitu rujuk kembali dengan istri yang telah dicerainya, jika talak
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 229
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.
Wanita-wanita yang dijatuhi talak, diharuskan menunggu, tidak bersegera kawin lagi, selama tiga kali...Kedua, idah juga disyariatkan agar suami yang menjatuhkan talak mempunyai kesempatan untuk merujuk istrinya...Sebab, kadang-kadang seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan marah dan emosi....Tetapi, talak sudah terhitung jatuh satu. (3) Allah memberikan kepada istri hak yang sama seperti kewajibannya
rujuk (dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian) dalam masalah rujuk atau talak
Sedangkan apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri sebelum kalian menggaulinya dan sudah menentukan
Apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri, dan mereka telah menghabiskan masa idahnya lalu berniat
dari keluarga wanita) yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak
atau menahan (diri mereka) dari kawin (selama tiga kali quru') yang dihitung dari mulainya dijatuhkan talak...Ini mengenai talak raj`i dan memang tidak ada orang yang lebih utama daripada suami, karena sewaktu masih
Seorang istri yang sudah digauli suami kemudian dijatuhi talak, berkewajiban mengembalikan maskawin yang
(Talak) atau perceraian yang dapat kembali rujuk itu (dua kali) (setelah itu boleh memegang mereka) dengan
diharamkan oleh kalian seperti terhadap ibu kalian sendiri, hal ini di zaman jahiliah dianggap sebagai talak
meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba, hukum jual beli dan utang piutang, hukum nikah, talak