Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 jual beli 4 Zina 5 riba 6 Pendidikan 7 Akal 8 yunus 9 surat+al+hajj+ayat+78 10 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 11 ilmu 12 Mimpi 13 al hujurat ayat 13 14 surah al maidah ayat 89 15 shalat 16 ali imran 104 17 syari'ah 18 Menerima harta dengan nafsu serakah 19 hadits+surat+an+nahl 20 hadits+tentang+menjaga+keturunan 21 Surat annisa 22 obat 23 yunus+ayat+85-86 24 akhlak 25 Pemimpin 26 Bekerja 27 yusuf 3 28 Al Maidah ayat 1 29 Al baqarah ayat 30 30 al+ikhlas 31 babi 32 al baqarah ayat 2 33 Zakat 34 AL MUJADALAH AYAT 11 35 yusuf 21 36 hud ayat 6 37 al maidah ayat 2 38 Ali imran 45 39 sakit 40 ibrahim 7 41 ibrahim ayat 28 42 al hijr 22 43 Cahaya 44 Surat+Ali+Imran+ayat+190 45 AL+BAQARAH+AYAT+26 46 Jelas 47 Sholat 48 al an'am ayat 38 49 hujan 50 al maidah ayat 87-88 51 ali imran 145 52 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 53 Al Baqarah ayat 1 54 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 55 Murka alloh 56 yunus 5 57 al baqarah ayat 282 58 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 59 Almaidah ayat 2 60 perpindahan tempat 61 Yunus 57 62 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 63 ali imran 159 64 tafsir+ar-rum+ayat+41 65 al imran 186 66 Penyakit 67 At tahrim ayat 6 68 mendidik anak dengan kasih sayang 69 mujadalah ayat 11 70 ukuran 71 al anbiya ayat 57 72 penciptaan manusia 73 Penyembuhan penyakit 74 ayat 118 75 surat al isro ayat87 76 ar+rahman+ayat+3 77 Al-Hujarat ayat 12 78 Sebaik+baik+manusia orang yang memberi manfaat 79 ibrahim 52 80 teliti 81 Amal jariyah 82 Al-Maidah ayat 3 83 an nisa ayat 4 84 al hujurat ayat 14 85 al ahzab ayat 72 86 SURAH+ALBAQARAH+AYAT+30 87 yunus ayat 53 88 surat+alkahfi+150 89 surat+maryam+ayat+86 90 rahmat allah 91 an nisa ayat 58 92 PEMBERI ILMU 93 Al Hujurat ayat 12 94 al fushilat ayat 11 95 qaf ayat 16 96 al hijr 74 97 Hadis menuntut ilmu 98 at-+thur+16 99 Munafik 100 An Nisa ayat 3

Hasil pencarian tentang Talak

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 227
Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sekiranya mereka berketetapan hati untuk talak), artinya tak mau kembali, maka mereka harus menjatuhkannya...selama empat bulan tidak ada lagi kesempatan terbuka bagi mereka, kecuali kembali atau menjatuhkan talak
[[65 ~ ATH-THALAQ (TALAK) Pendahuluan: Madaniyyah, 12 ayat ~ Surat ini membicarakan beberapa hukum talak...adalah, misalnya, orang yang sedang dalam masa idah harus tetap tinggal di rumah tempat ia dijatuhi talak...Wahai Nabi, jika kamu hendak menjatuhkan talak kepada istri-istrimu maka jatuhkanlah talak itu ketika...Jangan izinkan istri-istri yang kamu jatuhi talak itu keluar dari tempat mereka ditalak....melanggar, tidak mengetahui barangkali Allah akan mewujudkan sesuatu yang tidak diperkirakan, sesudah talak
Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (1) Suami dapat merujuk kembali istrinya setelah talak pertama...Ketentuan- ketentuan tersebut di antaranya: (1) Suami tidak menjatuhkan talak kepada istri lebih dari...satu kali talak raj'iy, yang mengandung pengetian bahwa suami berhak merujuk kembali istrinya selama...Sementara kita juga menemukan bukti bahwa kasus rujuk, kasus talak sebelum suami istri berhubungan, talak...itu akan turun drastis sehingga kasus talak yang benar-benar berakhir dengan perpisahan suami istri
Apabila suami menjatuhkan talak kepada istri untuk ketiga kalinya, maka si istri tidak lagi halal baginya...Apabila suami kedua itu telah menjatuhkan talak kepadanya sehingga menjadi wanita yang halal dinikahi
Wanita-wanita yang dijatuhi talak suaminya setelah digauli, berhak memperoleh harta sesuai keinginan
duniawi, aku akan menyerahkan sebagian harta yang dapat meringankan beban penderitaan kalian akibat talak
(Kemudian jika ia menceraikannya lagi), maksudnya si suami setelah talak yang kedua, (maka wanita itu...tidak halal lagi baginya setelah itu), maksudnya setelah talak tiga (hingga dia kawin dengan suami yang
kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya diberikan kepada kalian mut`ah) yakni mut`ah talak
Apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri, dan mereka hampir menghabiskan masa idahnya, maka kalian...Kalian tidak dibenarkan sama sekali merujuk istri yang telah dijatuhi talak dengan maksud mengulur-ulur...sebagai bahan ejekan dan permainan, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sia-sia, dengan menjatuhkan talak
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 230
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya
katakanlah kepada mereka (apabila kalian menceraikan istri-istri kalian) apabila kalian hendak menjatuhkan talak...mereka pada waktu mereka menghadapi idahnya) yaitu pada permulaan idah, seumpamanya kamu menjatuhkan talak...perceraian itu (sesuatu hal yang baru) yaitu rujuk kembali dengan istri yang telah dicerainya, jika talak
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 229
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.
Wanita-wanita yang dijatuhi talak, diharuskan menunggu, tidak bersegera kawin lagi, selama tiga kali...Kedua, idah juga disyariatkan agar suami yang menjatuhkan talak mempunyai kesempatan untuk merujuk istrinya...Sebab, kadang-kadang seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan marah dan emosi....Tetapi, talak sudah terhitung jatuh satu. (3) Allah memberikan kepada istri hak yang sama seperti kewajibannya
rujuk (dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian) dalam masalah rujuk atau talak
Sedangkan apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri sebelum kalian menggaulinya dan sudah menentukan
Apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri, dan mereka telah menghabiskan masa idahnya lalu berniat
dari keluarga wanita) yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak
atau menahan (diri mereka) dari kawin (selama tiga kali quru') yang dihitung dari mulainya dijatuhkan talak...Ini mengenai talak raj`i dan memang tidak ada orang yang lebih utama daripada suami, karena sewaktu masih
Seorang istri yang sudah digauli suami kemudian dijatuhi talak, berkewajiban mengembalikan maskawin yang
(Talak) atau perceraian yang dapat kembali rujuk itu (dua kali) (setelah itu boleh memegang mereka) dengan
diharamkan oleh kalian seperti terhadap ibu kalian sendiri, hal ini di zaman jahiliah dianggap sebagai talak
meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba, hukum jual beli dan utang piutang, hukum nikah, talak