Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 ibrahim 7 Syirik 8 hutang 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 rumah 11 ar-rum ayat 21 12 Maryam 13 kemudahan 14 Jihad 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 Adam 17 Dua masa 18 surah al-maidah ayat 8 19 Disebabkan 20 ibrahim 37 21 Jika allah menganugerahi rahmat 22 Ikhlas 23 al isra ayat 7 24 al baqarah ayat 275 25 al a'raf ayat 52 26 Al Isra ayat 73 27 Berdebat 28 al ahzab ayat 21 29 cinta 30 matahari 31 puasa 32 Al-Imran (3 : 130) 33 Al-Imran ayat 130 34 hadist tentang perilaku konsumen 35 Hadits Muslim Nomor 3035 36 Surga 37 surat al mujadalah ayat 11 38 miskin 39 surat+al+imranayat+110 40 Ta ha+ayat+14 41 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 42 Manusia 43 Kafir 44 sabar 45 al-mukminun+ayat+34 46 Aliimram+ayat+105 47 Iman 48 ilmu 49 al isra ayat 36 50 Yusuf ayat 103 51 Gunung-gunung burung-burung daud 52 yunus 99 53 injil 54 ibrahim ayat 7 55 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 56 al qashash ayat 77 57 Dimana dia akan mati 58 surat al-an'am ayat 59 59 ALI IMRAN 159 60 surah al hadid ayat 57:3 61 al-mujadalah ayat 11 62 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 63 AL Baqarah ayat 286 64 dosa 65 surat an nazi'at 66 Al-Muzammil ayat 20 67 al an'am ayat 71 68 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 69 al-imron ayat 110 70 AN NAML AYAT 88 71 Al ikhlas ayat 1-4 72 asy+syuara+ayat+181+182+183 73 al baqarah ayat 81 74 keinginan berhasil 75 Yusuf 84 76 khusyu 77 yusuf 78 ayat tentang serakah 79 pikun dan beruban 80 Hadist ibnu majah 2172 81 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 82 Sebaik baik penolong dan pelindung 83 ombak 84 surat al-zalzalah 85 Saba 13 86 Tentang kematian 87 surah al Maun beserta terjemahan 88 surah yusuf 65 89 permainan 90 berlayar 91 ayat al-Baqarah 219 92 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 93 Surat Ali imran ayat 64 94 Surat Al Kahfi ayat 97 95 berserah diri 96 Nikah 97 surat Toha ayat 14 98 SURah FATHIR AYAT 28 99 allah maha 100 maryam ayat 30-35

Hasil pencarian tentang al+kahfi+ayat++4

-deskripsi"> Dalam ayat lain disebutkan, “Jika mereka meminta minum, niscaya mereka...Al Kahfi: 29).

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Hal seperti firman Allah Subhaanahu wa Ta'aala di ayat yang lain, “Dan...Al Kahfi: 29)

Pertemuan mereka dengan As-habul Kahfi ini menambah keyakinan kaum mukmin dan sebagai hujjah terhadap...orang-orang yang mengingkari kebangkitan, dan Allah memasyhurkan kisah mereka (Ashabul Kahfi), meninggikan...Ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak tercela, bahkan susunannya hanyalah menerangkan...bagaimana para penghuni gua (As-habul Kahfi) itu dimuliakan sekali oleh manusia ketika itu....Dalam ayat ini terdapat dalil, bahwa orang yang pergi membawa agamanya, maka akan Allah menyelamatkannya
Lihat pula surah Al Kahfi ayat 105....kebaikannya, maka ia meskipun masuk neraka, tetapi tidak kekal di sana sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash Al
Kalimat ayat ini merupakan ancaman buat mereka....Lafal Murtafaqan sebagai lawan makna yang telah disebutkan di dalam ayat yang lain sehubungan dengan...S, 18 Al-Kahfi, 31).
Al Kahfi: 53)

Ada pula yang mengatakan, bahwa kata “Kallaa” di ayat ini artinya “Alaa” (Ingatlah!)....ketika berlalu dan dengan Subuh ketka semakin terang karena semuanya (bulan, malam dan Subuh) mengandung ayat-ayat...Al Kahfi: 29)

-deskripsi"> Sebagaimana yang tertera dalam surah Al Kahfi ini, belum dengan yang...Hal ini menghendaki seseorang untuk menerima Al Qur’an, tunduk dan taat serta tidak menentangnya.
demikianlah) sebagaimana Kami bangunkan mereka (Kami memperlihatkan) (kepada mereka) yakni kaum Ashhabul Kahfi...dan kaum Mukminin pada umumnya (agar mereka mengetahui) artinya khusus bagi kaum Ashhabul Kahfi (bahwa...mengenai perkara para pemuda itu dalam hal bangunan yang akan didirikan di sekitar tempat Ashhabul Kahfi
-deskripsi"> Yulhiduun (menyimpang) dalam ayat tersebut maksudnya menyimpang dari yang...Allah mengancam orang-orang yang berbuat ilhad (penyimpangan) terhadap ayat-ayat-Nya, bahwa orang itu...Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.” (Al Kahfi: 29)

mengatakan) yakni orang-orang Mukmin (Jumlah mereka, tujuh orang, yang kedelapan adalah anjingnya) Jumlah ayat...kepadamu (dan jangan kamu menanyakan tentangnya) maksudnya kamu meminta penjelasan tentang Ashkabul Kahfi...orang-orang Yahudi (seseorang pun) pada suatu ketika penduduk Mekah menanyakan tentang kisah Ashhabul Kahfi
hipotesis yang paling banyak faedahnya ialah yang ketiga, demikianlah menurut pendapat Syekh di dalam surah Al-Kahfi
Al Kahfi: 7-8)

-deskripsi"> Sehingga mereka berbuat melampaui batas....

-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat isyarat, bahwa seorang hamba apabila melihat
riwayat, ada beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad s.a.w. tentang roh, kisah ashhabul kahfi...Maka turunlah ayat 23-24 di atas, sebagai pelajaran kepada Nabi; Allah mengingatkan pula bilamana Nabi
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala melarang Beliau bertanya kepada Ahli Kitab tentang As-habul Kahfi
Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas ia berkata, “Ketika turun awal surah Al...terakhir, dimana antara awal ayat dan akhirnya jarak turunnya hampir setahun.” (Syaikh Muqbil berkata..., “Hadits ini para perawinya adalah para perawi hadits shahih selain Ahmad bin Muhammad Al Marwaziy...Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkannya dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 4 hal. 436 dan para perawinya adalah...Di ayat selanjutnya, Dia menentukannya, yaitu separuhnya atau kurang daripadanya seperti sepertiga.
(Atau kamu mengira) kamu menduga (bahwa Ashhabul Kahfi) orang-orang yang mendiami gua di suatu bukit
Rabbku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat daripada ini) yaitu berita tentang Ashhabul Kahfi
Perhitungan tiga ratus tahun ini berdasarkan hisab yang berlaku di kalangan kaum Ashhabul Kahfi, yaitu
kejahilan (kebodohan), terkaan terhadap yang gaib, atau yang tidak ada faedahnya, seperti jumlah As-habul Kahfi...Dalam ayat ini terdapat dalil larangan meminta fatwa kepada orang yang tidak layak berfatwa, hal ini...Dalam ayat ini juga terdapat dalil, bahwa seseorang mungkin dilarang dimintai fatwa tentang suatu masalah
Dan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah lima puluh ribu tahun.
Dia pula yang mengatur As-habul Kahfi dengan kelembutan dan kepemurahan-Nya, serta tidak menyerahkan
[[112 ~ AL-IKHLASH (MEMURNIKAN KEESAAN ALLAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Nabi Muhammad saw. pernah
Al Kahfi: 49) Dan akan dikatakan kepada orang yang telah berbuat selama di dunia, “Bacalah kitabmu,...Al Israa’: 14)

-deskripsi"> Yakni dihadirkan untuk ditanya tentang tabligh (penyampaian...Oleh karena itu dalam ayat selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan kepada setiap jiwa
[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia...Rumah Suci-Nya (al-Bayt al-Harâm, Ka'bah) kepada orang Quraisy yang dapat berperan melindungi mereka
[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia...Rumah Suci-Nya (al-Bayt al-Harâm, Ka'bah) kepada orang Quraisy yang dapat berperan melindungi mereka
Pencipta bumi itu adalah Penguasa dan Pemelihara alam semesta. "(1). (1) Satuan hari dalam al-Qur'ân...dalam bentuk tunggal (yawm), dual (yawmayn) dan jamak (ayyâm), seperti dapat kita lihat pada Q., s. al-Hajj...: 47, al-Sajdah: 5 dan al-Ma'ârij: 4, mengisyaratkan bahwa dimensi waktu bersifat nisbi....Ayat ini menunjukkan fakta-fakta ilmiah ini, yaitu bahwa waktu adalah nisbi.
-deskripsi"> Diterangkan dalam Tafsir Al Jalaalain, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan...Syaikh As Sa’diy berkata, “Beberapa ayat yang mulia ini (ayat 4 dan 5) turun berkenaan dengan beberapa
lagi memperdengarkan (mengeraskan suaranya) kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah ayat...yang tergolong sahabat).” (Syaikh Muqbil menjelaskan, hadits ini diriwayatkan pula oleh Tirmidzi juz 4...Demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad juz 4 hal. 6, Thabrani juz 26 hal. 119, di sana disebutkan ucapan...kepadanya dari Ibnuz Zubair, sehingga diketahui bersambungnya hadits ini sebagaimana diisyaratkan oleh Al...Haafizh dalam Al Fat-h juz 10 hal. 212).
di tangan-Ku segala urusan; Aku mengatur malam dan siang.” (Hadits ini disebutkan As Suyuthi dalam Al...Abu Hurairah dan ia menisbatkan kepada Ibnul Mundzir, dan di sana disebutkan, maka Allah menurunkan ayat..., dan disebutkanlah ayat itu....Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya juz 4 hal. 151, “Ibnu Jarir menyebutkan dengan susunan...Adapun sanad, maka para perawinya perawi hadits shahih, Al Haafizh menyebutkannya dalam Al Fath-h juz