Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 Riba 4 shalat 5 ali imran 159 6 Etika murid kepada guru 7 al jaatsiyah ayat 13 8 ali imran 9 iblis 10 kejadian manusia 11 akhlak 12 al maidah ayat 2 13 At taubah ayat 36 14 al hujurat ayat 13 15 al maidah ayat 3 16 an nahl ayat 125 17 Sabar 18 sedekah 19 luqman 13 20 nikah 21 an-nisa ayat 19 22 akal 23 jujur 24 luqman 25 Al baqarah ayat 2 26 al imran 27 jual beli 28 saba 19 29 ali imran 104 30 an nisa ayat 29 31 Ibrahim 7 32 Pasar modal 33 al ikhlas 34 Puasa 35 ali Imran 64 36 amanat 37 taubat 38 Zakat 39 Pohon 40 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 41 Menuntut ilmu 42 Hadist Bukhori dan muslim 43 muhammad 10 44 muslim, bab pakaian (2125) 45 Tentang bersi 46 al- Baqarah ayat 195 47 al hijr 41 48 khalifah 49 yunus 41 50 surat ali imran ayat 159 51 an-Nahl ayat 125 52 Al-Jaatsiyah ayat 13 53 Takdir 54 jihad 55 Lingkungan pendidikan Islam 56 Rukun Maqam 57 al maidah ayat 90 58 ali imran 97 59 surat Yunus ayat 57 60 Al-an'am ayat 165 61 Ibrahim+ayat+34 62 al ikhlas ayat 1 63 Ziarah kubur 64 luqman 34 65 Agama 66 Masjid 67 ali+imran+97 68 al ahzab ayat 21 69 AL ISRA AYAT 23 70 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 71 q.s An- nisaa ayat 59 72 an nisa ayat 59 73 Memaafkan 74 al-Furqan ayat 67 75 Surah al baqarah ayat 30 76 Al-A’raf+ayat+129 77 al maidah ayat 1 78 lebih dari 79 surat quraisy 80 an nisa ayat 9 81 nafas 82 maha lembut 83 AL HUJURAT AYAT 10 84 surah hud ayat 61 85 haji 86 al ankabut ayat 45 87 ali imran 190 88 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 89 QS. Ali Imran (3): 67 90 yunus 10 91 al-ikhlas 92 Hud ayat 61 93 Surat Al-mulk ayat 15 94 Dakwah nabi Luth 95 hud ayat 13 96 Unta 97 at taubah ayat 71 98 Dosa 99 Shalat pagi 100 surat ali imran ayat 110

Hasil pencarian tentang membayar+hutang

terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 46
Apakah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 40
Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
meminta upah dari mereka sebagai imbalan menyampaikan risalah sehingga mereka merasa terbebani untuk membayar
dari sumpah kalian) artinya kalian melepaskan diri dari sumpah yang telah kalian katakan dengan cara membayar...Apakah Nabi saw. membayar kifarat?...Akan tetapi Hasan mengatakan, bahwa Nabi saw. tidak membayar kifarat, karena sesungguhnya ia telah mendapat
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta mendirikan salat dan membayar zakat, bagi
orang-orang yang lalim di antara mereka) misalnya mereka memerangi kalian dan membangkang tidak mau membayar...jizyah, maka debatlah mereka dengan pedang hingga mereka masuk Islam atau tetap pada agamanya dengan membayar...jizyah (dan katakanlah) kepada orang-orang ahli kitab yang berikrar untuk membayar jizyah, yaitu bilamana
Sesungguhnya Allah telah memberikan ketentuan kepada kalian untuk membebaskan diri dari sumpah dengan membayar
Hal itu setelah Kami mengilhami mereka untuk melakukan kebaikan, mengerjakan salat dengan betul dan membayar
Kalau ada yang kesulitan membayar, berilah ia tenggang waktu ketika tiba masa pelunasan sampai betul-betul
menghilangkan kotoran yang melekat di badan akibat perjalanan jauh dan pengaruh keringat pada saat berihram, membayar
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 92
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar...dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar
sesudah itu Raja Bukhtunasher (Nebukat Nezar) yang membunuh dan menawan mereka serta mewajibkan mereka membayar...Mereka selalu membayar jizyah kepada orang-orang Majusi sehingga Allah swt. mengutus nabi kita Muhammad
Sebagai imbalan membuat dinding itu, mereka akan membayar pajak kepada Dzû al-Qarnain.
Apabila kalian tidak melakukannya padahal Allah mengampuni kalian, maka lakukanlah terus salat dan membayar
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 29
yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar
melakukannya) disebabkan usia lanjut atau penyakit yang tak ada harapan untuk sembuh (maka hendaklah membayar...Di masa permulaan Islam, mereka diberi kesempatan memilih, apakah akan berpuasa atau membayar fidyah....wanita hamil dan yang sedang menyusui, jika berbukanya itu disebabkan kekhawatiran terhadap bayi, maka membayar...berpuasa) menjadi mubtada', sedangkan khabarnya ialah, (lebih baik bagi kamu) daripada berbuka dan membayar
itulah (yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar
Bagi mereka diharuskan membayar kafarat. (1) Allah mengampuni mereka dan menerima kafarat itu sebagai
kemudian huruf ta diidghamkan ke dalam huruf shad sehingga jadilah ashshaddaqa, yakni supaya aku dapat membayar...Ibnu Abbas r.a. telah memberikan penafsirannya, bahwa tiada seseorang pun yang melalaikan untuk membayar
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 236
Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu
Kamu nanti akan menderita kekalahan) memakai ta dan ya, di alam dunia ini dengan dibunuh, ditawan dan membayar
akan diberi) seandainya aku dibangkitkan hidup kembali (harta dan anak") maka pada saat itu aku akan membayar
Azab yang kejam tersedia bagi orang-orang musyrik yang tidak membayar zakat kepada orang yang berhak
Azab yang kejam tersedia bagi orang-orang musyrik yang tidak membayar zakat kepada orang yang berhak
Kalian, para suami, tidak berdosa dan tidak berkewajiban membayar maskawin apabila kalian mencerai istri
Mereka kemudian mengerjakan salat dengan cara yang benar, membayar zakat dan menyalurkannya kepada yang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 184
Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu
Barangsiapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka ia harus membayar denda yang setara dengan...Bisa juga dengan membayar kepada mereka seharga hewan pengganti.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 178
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar
membinasakan mereka dengan terbunuhnya orang-orang Bani Quraizhah dan Bani Nadhir serta mereka dikenakan membayar