Paling Sering Dicari

1 Kurban 2 hutang 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 Syirik 6 kemudahan 7 ar-rum ayat 21 8 ibrahim 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 rumah 11 Dua masa 12 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 13 Maryam 14 surah al-maidah ayat 8 15 Disebabkan 16 al baqarah ayat 275 17 Matahari 18 ibrahim 37 19 al quran adalah petunjuk 20 Adam 21 Jihad 22 al waqiah ayat 63 23 surat+al+imranayat+110 24 Ta ha+ayat+14 25 miskin 26 Kafir 27 Manusia 28 al isra ayat 7 29 al ikhlas 30 Iman 31 ilmu 32 al isra ayat 36 33 Hadits Muslim Nomor 3035 34 Aliimram+ayat+105 35 Zina 36 Ikhlas 37 al hujurat ayat 13 38 ibrahim ayat 7 39 Berdebat 40 al a'raf ayat 52 41 Al Isra ayat 73 42 Jika allah menganugerahi rahmat 43 al imran 44 puasa 45 cinta 46 Al-Imran (3 : 130) 47 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 48 Al-Imran ayat 130 49 al araf ayat 56 50 hadist tentang perilaku konsumen 51 Surga 52 surat al mujadalah ayat 11 53 at tahrim ayat 6 54 Mencela pemberian 55 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 56 maryam ayat 30-35 57 Surat Al Kahfi ayat 97 58 yusuf 72 59 SURah FATHIR AYAT 28 60 allah maha 61 al jumuah ayat 10 62 Sebaik baik penolong dan pelindung 63 surat al-an'am ayat 59 64 Surat Ali imran ayat 64 65 Dongeng 66 al baqarah ayat 269 67 Tanah 68 Susah payah 69 shaffat+ayat+102 70 QS. IBRAHIM AYAT 37 71 pisang 72 Bahasa kaumnya 73 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 74 Yusuf 84 75 AL Hasyr ayat 7 76 mengetahui 77 al+qiyamah+ayat+1-2 78 ayat tentang serakah 79 AL Baqarah ayat 286 80 Dimana dia akan mati 81 AYAT AL GAFFAR 82 al+imran+27 83 An Nahl ayat 125 84 empat puluh tahun 85 tafsir al maidah ayat 2 86 tafsir tentang kepemimpinan 87 60. Al-Haqqu mirrabbika fa lā takum minal-mumtarin berarti "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, jadi janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu." 61. Faman hajjaka fihi mim ba'di mā ja'akaminal-'ilmi fa qulta'alau nad'u abna'anāwa abna'akum wa nisa 88 ayat al-Baqarah 219 89 adil 90 Abu Daud 1397 91 Al anfal ayat 2 92 al isra ayat 82 93 dalil hidayah 94 Hadist ibnu majah 2172 95 Membunuh 96 Ali imran ayat 191 97 makanan 98 al maidah ayat 8 99 al+imran+26 100 Q.S.Al-Hujarat ayat 11

Hasil pencarian tentang muhammad+ayat+7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ


7. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menceritakan kepada kami Syuraik dari Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata tentang turunnya ayat...maka ia berisyarat dengan tangannya ke arah Madinah, maka turunlah ayat ini, "Wa may yakhruj min baitihi...Namun Muhammad bin Syuraik Al Makkiy menyelisihi Sufyan bin Uyainah; Muhammad meriwayatkan dari 'Amr...Dalam sebagian naskah tertulis "Muhammad bin Syuraik" sebagai ganti "Syuraik", sedangkan Muhammad bin...Al Mathaalib Al 'Aliyyah hal. 433 yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Al Haitsami dalam Al Majma' juz 7
yang sampai kepada Maula bin ‘Aqil ia berkata: Ibnu Abbas berkata, “Sungguh aku mengetahui sebuah ayat...Lalu aku melanjutkan kata-kataku, “Beritahukanlah kepadaku tentang ayat itu dan tentang beberapa ayat...mengetahui, bahwa orang-orang Nasrani menyembah Isa putra Maryam dan mengetahui apa yang dikatakan Muhammad...shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu mereka berkata, “Wahai Muhammad!...Hadits ini menurut Haitsami dalam Majma’uz Zawaa’id juz 7 hal. 104, diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani
[[7 ~ AL-A'RAF (TEMPAT TERTINGGI ANTARA SURGA DAN NERAKA)(1) Pendahuluan: Makkiyyah, 206 ayat ~ Surat...yang berisi 206 ayat ini termasuk kelompok surat Makkiyyah yang diturunkan di Mekkah, kecuali ayat 163...sampai ayat 170 yang diturunkan di Madinah....Di samping itu, juga ajakan mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw. yang benar. (1) Al-A'râf adalah pembatas
telah mati sebagai bantahan terhadap orang-orang kafir yang mengingkarinya sebagaimana tersebut dalam ayat...7.
-deskripsi"> Yakni ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad shallallahu '...class="tafsir-deskripsi"> Maksudnya: Apa yang menyebabkan kamu wahai Ahli Kitab, berbuat kafir kepada ayat-ayat...Allah padahal kamu mengetahui bahwa pendirian kamu adalah batil, dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad...Ayat ini merupakan larangan kepada mereka untuk menyesatkan diri mereka sendiri, dan pada ayat selanjutnya
menimpa mereka selama tujuh malam delapan hari sehingga mereka mati bergelimpangan (lihat Al Haaqqah: 6-7)...

-deskripsi"> Padahal telah ada ayat-ayat yang menghendaki mereka untuk beriman.
dibinasakan.” Beliau bersabda, “Tidak, bahkan aku menunda saja.” Maka Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat...Al Haitsami dalam Al Majma’ juz 7 hal. 50 berkata, “Para perawinya adalah para perawi hadits shahih.â...Orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam agar diturunkan pula kepada...terdahulu, sedangkan Allah tidak hendak membinasakan kaum Quraisy untuk menyempurnakan urusan Nabi Muhammad
class="tafsir-deskripsi"> Sidratul Muntaha adalah pohon bidara yang sangat besar, di atas langit ke-7,...Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melihat malaikat Jibril di tempat itu, dimana tempat itu
zhaalimii anfusihim…dst.” (An NIsaa’: 97) Ibnu Abbas berkata, “Maka dikirimlah surat berisi ayat...oleh kaum musyrik, kemudian mereka menimpakan fitnah (gangguan kepada kaum muslimin), maka turunlah ayat...Al ‘Ankabut: 10), maka kaum muslimin mengirimkan surat kepada mereka berisikan ayat tersebut....Syaikh Muqbil berkata, “Hadits ini menurut Al Haitsami dalam Majma’uzzawaa’id juz 7 hal. 10, â€...œPara perawinya adalah para perawi hadits shahih selain Muhammad bin Syuraik, namun dia tsiqah.” <
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat...5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
(Itulah) maksudnya ayat-ayat tadi (ayat-ayat Allah....Kami bacakan kepadamu) hai Muhammad (dengan benar, dan tiadalah Allah menghendaki keaniayaan bagi seluruh
[[79 ~ AN-NAZI'AT (PARA PENCABUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 46 ayat ~ Ayat-ayat pembukaan surat al-Nazi'ât...Ayat-ayat selanjutnya menuturkan kisah Mûsâ a. s. bersama Fir'aun dengan tujuan menghibur hati Nabi Muhammad...Ditutup dengan keterangan menyangkut tugas Nabi Muhammad sebagai pemberi peringatan kepada manusia yang
Mereka berkata, “Muhammad telah mencaci-maki tuhan-tuhan kita.” Lalu Ibnuz Zab’ariy bangkit dan...” Mereka menjawab, “Muhammad telah mencaci-maki tuhan-tuhan kita.” Ibnuz Zab’ariy berkata, â€...œApa yang ia ucapkan.” Mereka menjawab, “Dia (Muhammad) berkata, ““Sungguh, kamu (orang kafir...shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu Ibnuz Zab’ariy berkata, “Wahai Muhammad, apakah (ayat) ini ditujukan...Wahai Muhammad, bukankah engkau mengatakan bahwa Isa adalah hamba yang saleh dan ‘Uzair adalah hamba
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
bumi yang basah akan dikuatkan oleh gunung-gunung, persis seperti pasak menguatkan kemah (lihat tafsir ayat...7 surat Qâf).
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
[[87 ~ AL-A'LA (YANG MAHATINGGI) Pendahuluan: Makkiyyah 19 ayat ~ Surat al-A'lâ ini dibuka dengan pernyataan...Selain itu, dalam surat ini dinyatakan pula bahwa Allah berkehendak membacakan al-Qur'ân pada Nabi Muhammad...Muhammad tidak akan lupa sedikit pun kecuali beberapa hal yang memang dikehendaki Allah....Surat ini kemudian memerintah Nabi Muhammad untuk memberi peringatan kepada manusia melalui al-Qur'ân...Ayat-ayat yang lain memuat pernyataan bahwa kemenangan yang sesungguhnya akan diperoleh golongan manusia
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...Muhammad, 15)
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
Wahai Ahl al-Kitâb, mengapa kalian mendustakan ayat-ayat Allah yang diturunkan untuk menunjukkan kebenaran...risalah Muhammad saw., padahal kalian mengetahui bahwa risalah itu benar?
Maka ketika Rasulullah, Muhammad, datang dengan membawa al-Qur'ân yang berasal sisi Allah, orang-orang...Padahal sebelumnya mereka telah menentang Mûsâ dan menolak ayat-ayat Tawrât sebagaimana halnya mereka...hari ini juga menentang Muhammad dan kitab suci yang dibawanya.
tafsir-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menimpakan angin itu dengan izin dan kehendak-Nya selama 7...banyak, namun mereka tidak mensyukurinya dan tidak mengingat-Nya sebagaimana yang Allah terangkan dalam ayat
Kenapakah kamu mengingkari ayat-ayat Allah) maksudnya kitab mereka yang memuat sifat-sifat dan ciri-ciri...Muhammad (padahal kamu menyaksikan) artinya mengetahui bahwa hal itu benar.
Wahai Muhammad, perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu...memperdengarkan ayat-ayat suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami.
[[80 ~ 'ABASA (IA BERMUKA MASAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 42 ayat ~ Surat 'Abasa dimulai dengan sebuah...kritikan terhadap Nabi Muhammad saw. saat dirinya berpaling dari seorang sahabat tunanetra, bernama...Ayat-ayat berikutnya mengingatkan manusia akan nikmat-nikmat Tuhan yang diberikan kepada mereka semenjak...Ditegaskan dalam beberapa ayat bahwa manusia, kelak, hanya terpilah menjadi dua golongan saja....Roman muka Nabi Muhammad telah berubah dan menampakkan kebencian seraya memalingkan diri,
(Itu), maksudnya ayat-ayat tadi (adalah ayat Allah yang Kami bacakan) atau ceritakan (kepadamu) hai Muhammad
[[94 ~ ALAM-NASYRAH (KELAPANGAN DADA) Pendahuluan: Makkiyyah, 8 ayat ~ Surat ini memaparkan bahwa Allah...Swt. telah melapangkan dan menjadikan hati Nabi- Nya, Muhammad saw., sebagai tempat turunnya berbagai...menghilangkan beban menyampaikan dakwah yang terasa berat dari punggungnya, dan bahwa Allah menggandeng nama Muhammad...Ayat-ayat selanjutnya, dalam surat ini, mengemukakan salah satu sunnatullâh yaitu bahwa kemudahan akan
nabi Bani Israil berdasarkan hadits Isra’-Mi’raj, di mana ia mengatakan dalam salamnya kepada Nabi Muhammad...mengatakan, “dan anak yang saleh” seperti yang diucapkan Adam dan Ibrahim ‘alaihimas salam kepada Nabi Muhammad...

-deskripsi"> Dihubungkannya ayat-ayat dengan nama-Nya Ar Rahman menunjukkan, bahwa...ayat-ayat-Nya termasuk rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya dan ihsan-Nya kepada mereka, di mana dengan...ayat-ayat tersebut Dia menunjuki mereka kepada kebenaran, memperlihatkan kepada mereka mata mereka yang
Orang yang mengada-ada itu sebenarnya mendengar ayat-ayat Allah yang berbicara tentang kebenaran ketika...Ia seolah-olah seperti orang yang tidak pernah mendengar ayat-ayat itu....Oleh karena itu, wahai Muhammad, sampaikanlah "berita gembira"--sebagai penghinaan--bahwa orang itu akan