Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Ar rad ayat 11 4 Sabar 5 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 6 an+nisa+ayat+21 7 Surat+al+al isra+ayat+36 8 Hukum+al+ankabut 9 surat an nisa ayat 135 10 Tafsir ayat 22 11 yunus 12 al imran 13 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 14 Ali imran 104 15 Riba 16 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 17 luqman+ayat+14 18 ar rahman 19 zakat 20 waris 21 Dalil+tentang+kreatif 22 Surat albakoroh 20_28 23 ali imran 24 AL MAIDAH AYAT 3 25 Takwa 26 shaad 27 petunjuk 28 hadits shalat 29 wanita 30 Surat nuh 31 ali imran 185 32 Ayat 1 33 Ibrahim 7 34 ikhlas 35 ali imran 97 36 Tajwid+surat+al+anbiya 37 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 38 Surat Lukman ayat 32 39 shalat 40 Tauhid 41 Al-Hajj+ayat+41 42 al+maidah+ayat+122 43 Hadis hutang piutang 44 surga 45 an nisa ayat 58 46 an nisa ayat 59 47 Al+hujurat+ayat+56 48 al-baqarah ayat 275 49 Kisah kaum sodo 50 surat muhammad ayat 15 51 al ikhlas 52 Ali Imran 134 53 katak 54 Unsur surat Ibrahim ayat 18 55 al hajj ayat 78 56 Haji 57 ular 58 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 59 Jihad 60 musibah 61 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 62 tajwid+al+a-raf+ayat+34 63 Muslim 64 ayat Quran tentang sejarah 65 al hujurat ayat 12 66 ali+imran+146 67 Surah Al hujurat ayat 6 68 Al ahzab ayat 21 69 ali imran 190 70 Surat+al+al+isra+ayat+36 71 yunus 107 72 muhammad 35 73 ibadah 74 waktu 75 Al mulk ayat 2 76 Surat Al baqarah ayat 284 77 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 78 Ali imran 103 79 al maidah ayat 2 80 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 81 al baqarah ayat 163 82 AL MAIDAH AYAT 76 83 al+maidah+ayat+3 84 Al insyirah ayat 5 85 al-quran 86 unta 87 Surat al isra 88 Luqman 89 al+anbiya+ayat+90 90 Pendusta 91 al+anbiya+ayat 90 92 Al hijr 94 93 al baqarah+ayat+75 94 Yunus 84 95 al maidah ayat 35 96 Yunus 3 97 al-ahqaf+ayat+15 98 surah+baqarah+ayat+144 99 Rezeki 100 al-maidah+ayat+122

Hasil pencarian tentang q.s+An-+nisaa+ayat+59

(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...(Q.S....(Q.S. An-Nur, 12)....(Q.S. An-Nur, 16)....(Q.S. An-Nur, 17).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...(Q.S....An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
(Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat...Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang...(Q.S. An-Nahl 101).
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...(Q.S. Al-Fath: 2)
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...(Q.S. Muhammad, 15)
menganiaya hamba-hamba-Nya) Dia bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ayat...(Q.S. An-Nisa, 40)
Pengertian ayat ini lebih keras daripada apa yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu, "Disiramkan air...(Q.S. Al-Hajj, 19).
bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat...Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan langsung dengan firman-Nya...(Q.S....Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
(Sesembahan manusia) kedua ayat tersebut berkedudukan sebagai Badal atau sifat, atau 'Athaf Bayan, kemudian...Lafal An-Naas disebutkan di dalam kedua ayat ini, dimaksud untuk menambah jelas makna.
Ayat ini merupakan penafsiran dari makna yang terkandung pada ayat sebelumnya; atau huruf an dianggap
pelajaran dari peringatan itu (orang yang takut) kepada Allah swt. sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S. Qaaf, 45)
Ayat ini mempunyai arti yang senada dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "tidak ada seorang pun yang...(Q.S. Al A'raf, 187).
Nabi Ibrahim itu selalu menepati apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...(Q.S....Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
, ("Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu") yakni sampai habisnya ajal kalian, dan di dalam ayat...(Q.S. Hud, 65)
(Dan orang-orang) lafal ayat ini diathafkan kepada lafal alladziina ahsanuu yang ada pada ayat sebelumnya...Tidak ada bagi mereka, dari azab Allah) huruf min pada ayat ini adalah huruf zaidah atau tambahan (seorang...mencegahnya (seakan-akan tertutupi) diselimuti (muka mereka oleh kepingan-kepingan) dapat dibaca qitha`an...dan dapat pula dibaca qith`an (malam yang gelap-gulita.
yang kafir membantah dengan yang batil) yaitu melalui perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh ayat...(Q.S....Al-Isra, 94) dan ayat-ayat lainnya yang semakna (agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan) dapat...membatalkan melalui bantahan mereka (yang hak) yakni Alquran (dan mereka menganggap ayat-ayat-Ku) yakni
(Q.S. An Nisa 148)....Allah telah berfirman pula dalam ayat yang lain, yaitu, "Oleh karena itu barang siapa yang menyerang...(Q.S. 2 Al Baqarah, 194) ("Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui) yaitu mereka yang zalim
atas kita) semua (putusan Rabb kita) yakni azab-Nya, yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan-Nya pada ayat...(Q.S. As-Sajdah, 13).
(Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami) yakni Alquran (ia berkata) bahwa Alquran itu (dongeng-dongengan...Menurut suatu qiraat ada lafal a-an dengan memakai dua huruf Hamzah yang kedua-duanya difathahkan.
(karena dia melihat dirinya) sendiri (serba cukup) dengan harta benda yang dimilikinya; ayat ini diturunkan...Dan lafal Ra-aa tidak membutuhkan Maf'ul kedua; dan lafal An Ra-aahu berkedudukan sebagai Maf'ul Lah.
lafal Naashiyatan adalah isim Nakirah yang berkedudukan menjadi Badal dari isim Ma'rifat yaitu lafal An-Naashiyah...pada ayat sebelumnya (orang yang mendustakan lagi durhaka) makna yang dimaksud adalah pelakunya; dia
Ayat ini diturunkan tatkala orang-orang miskin dari kalangan sahabat Muhajirin berniat untuk mengawini...Tetapi menurut pendapat yang lain mengatakan pengharaman ini bersifat umum dan menyeluruh, kemudian ayat...(Q.S. An Nur, 32).
(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...(Q.S. Ar-Ra'd 43.)
(Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami) melalui doanya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu...(Q.S. Al-Qamar, 10). (maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan) doanya adalah Kami.
langit yang gugur) menimpa mereka, sebagaimana yang mereka minta, yaitu seperti yang dijelaskan oleh ayat...(Q.S.
yang diberkahi) bagi Musa untuk mendengarkan Kalam Allah di tempat itu (dari sebatang pohon) lafal ayat...di pinggir lembah; pohon itu adalah pohon anggur, atau pohon 'Ulaiq, atau pohon 'Ausaj (yaitu) huruf An...adalah An Mufassarah bukan An Mukhaffafah ("Hai Musa!
(Q.S....malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat...(Q.S. Al-Baqarah, 255)
meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...(Q.S. At-Taubah 128-129)....Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Sehubungan dengan hal ini Nabi saw. pernah mengatakan setelah beliau membacakan surah An-Najm, yaitu...(Q.S....An-Najm, 19-2O) lalu beliau mengatakan, "Bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu, sesungguhnya...Hal ini dilakukan oleh Nabi saw. di hadapan mereka, dan sewaktu Nabi saw. membacakan ayat di atas lalu...(apa yang ditiupkan oleh setan itu, dan Dia menguatkan ayat-ayat-Nya) memantapkannya.
sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah) pengertian ini sama dengan makna yang terkandung dalam ayat...(Q.S. An-Nisa, 80).