Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 5 Injil 6 Ad Dzariyat ayat 1 7 dalil+kitab+zabur 8 dalil+kitab+injil 9 unta 10 Al Isra ayat 26-27 11 gunung 12 Ibrahim 7 13 Surat an nahl ayat 44 14 ali imran 15 riba 16 Dalil+tentang+judi 17 hijrah 18 Al maidah ayat 48 19 sabar 20 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 21 saba 16 22 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 23 Berpikir 24 yunus 25 pertengkaran 26 zabur 27 puasa 28 Hadis at taubah ayat 105 29 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 30 berlomba 31 Tajwid+surat+al+anbiya 32 jus berapa surat al an am ayat 59 33 surat+al-baqarah+ayat+155-157 34 hujan 35 Kayu 36 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 37 ali imran 190 38 Tuhan 39 anggur 40 maryam 16 41 Cinta+tanah+air+ 42 al hujurat ayat 13 43 Kitab+injil+alisra 44 Alankabut ayat 10 45 almaidah ayat 3 46 Surat+ghafir+ayat+52 47 hadist+al-hujurat+ayat+12 48 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 49 tauhid 50 ar-rum ayat 41 51 saba 13 52 domba 53 Muhammad 54 akal 55 Al imran 56 at+talaq+ayat+3 57 al hijr 22 58 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 59 ilmu 60 ar rahman 19 61 at taubah ayat 36 62 Ali Imran ayat 164 63 Taurat 64 HUD AYAT 61 65 rayap 66 An-nur ayat 43 67 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 68 an nisa ayat 29 69 ibrahim 32 70 Pintu+rezeki 71 hukum 72 Minuman keras 73 bermegah 74 al maidah ayat 2 75 kebahagiaan 76 zina 77 jihad 78 nafsu 79 saba+16 80 berbahagia 81 Surat Al alaq 82 al an,am ayat 1 83 ular 84 Al+anfal+ayat+82 85 dalil+kitab+Al Quran 86 Yunus 101 87 at taubah ayat 105 88 Kesengsaraan dan kemelaratan 89 QS. Ali Imran ayat 104 90 maryam+17 91 ar rahman 26 92 AT THUR 93 Surah+al+zukhruf ayat 53 94 Surat Al-'Asr 95 thaha+ayat+12 96 Surat ad dukhaan 16 97 Kecewa 98 SURAT AN-NAHL 99 Surat al hajj ayat 7 100 Al+maidah+ayat+135

Hasil pencarian tentang utang

(Ataukah) yakni apakah (kamu meminta kepada mereka) atas penyampaian risalahmu (upah dengan utang, lalu...mereka karena utang itu) karena apa yang harus mereka bayarkan kepadamu (merasa keberatan) karena itu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ataukah kamu meminta upah kepada mereka ketika kamu menyampaikan risalah, sehingga mereka dibebani dengan utang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 280
Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
mereka) atas jerih payahmu di dalam menyampaikan agama yang kamu datangkan itu (sehingga mereka oleh utang
Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali.
Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang...(Dan hendaklah ditulis) surat utang itu (di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil) maksudnya benar...tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya....Dan hendaklah persaksikan) utang itu kepada (dua orang saksi di antara laki-lakimu) artinya dua orang...memikul dan memberikan kesaksian (dan janganlah kamu jemu) atau bosan (untuk menuliskannya), artinya utang-utang
mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang...disebutkan, "Barang siapa yang memberi tangguh orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang
istri menerima seperdelapan dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau sesudah dibayar utang-utangnya...lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama menerima sepertiga dari harta yang ditinggalkan, sesudah utang-utangnya...bagi ahli waris, yaitu yang tidak melampaui sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah melunasi utang
Pada saat itu Khabbab sedang menagih utang kepadanya ("Pasti aku akan diberi) seandainya aku dibangkitkan
Selain itu, zakat juga digunakan untuk membebaskan budak dan tawanan, melunasi utang orang-orang yang...berutang dan tidak mampu membayar--kalau utang itu bukan karena perbuatan dosa, aniaya atau kebodohan...itu, zakat dapat juga dimanfaatkan untuk pinjaman, atau untuk kepentingan sosial seperti membayarkan utang...'Umar lalu berkata kepadanya, "Bayarkan utang orang-orang yang berutang."
Jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa barang
hal-hal yang utama yang dikandungnya, seperti mendahulukan sikap memaafkan ketimbang kisas, membebaskan utang
Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang (tidak secara tunai) dengan waktu...Hendaklah ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang, takut kepada Allah...hendaknya wali yang ditetapkan agama, pemerintah atau orang yang dipilih olehnya untuk mendiktekan catatan utang
lain, orang yang berutang mempunyai harapan untuk menerima bagian zakat yang dapat membantu melunasi utang-utangnya...tebusan dalam jumlah tertentu, orang yang sedang berada dalam perjalanan, orang yang mempunyai tanggungan utang
(Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu mengadakan utang-piutang (sedangkan kamu tidak beroleh
yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab (orang-orang yang berutang) orang-orang yang mempunyai utang..., dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat; atau mereka telah bertobat
Bagian-bagian ini diberikan kepada yang berhak setelah dibayar utang-utangnya dan telah dilaksanakan
seperempat dari harta peninggalan, yakni setelah dipenuhinya wasiat yang mereka buat atau dibayarnya utang
Prakteknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan.
Dan disebutkannya lebih dulu pemenuhan wasiat daripada pembayaran utang, walaupun pelaksanaannya dibelakangkan
manasik haji, larangan meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba, hukum jual beli dan utang