Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 Jihad 4 Ali imran 159 5 Etika murid kepada guru 6 sedekah 7 kejadian manusia 8 ali imran 9 iblis 10 Sabar 11 al hujurat ayat 13 12 ali imran 104 13 Akhlak 14 al maidah ayat 2 15 At Taubah ayat 36 16 al maidah ayat 1 17 Waktu 18 Zakat 19 nikah 20 riba 21 jujur 22 Iman 23 AL HUJURAT AYAT 10 24 al jaatsiyah ayat 13 25 zina 26 Masjid 27 Ali Imran ayat 159 28 an-Nahl ayat 125 29 an nahl ayat 125 30 an nisa ayat 58 31 al isra ayat 23 32 luqman 13 33 Menuntut ilmu 34 al baqarah ayat 2 35 Ibrahim 42 36 sholat 37 luqman 34 38 QS. Ali Imran (3): 67 39 an nisa ayat 29 40 al maidah ayat 3 41 al imran 42 jual beli 43 Pohon 44 Pasar modal 45 luqman 46 akal 47 yunus 41 48 q.s An- nisaa ayat 59 49 Puasa 50 yusuf 51 ikan 52 ibrahim 7 53 Taubat 54 hud ayat 13 55 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 56 Agama 57 Al-A’raf+ayat+129 58 Hud ayat 61 59 al qalam ayat 4 60 Adz-Dzariyat ayat 56 61 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 62 Rukun Maqam 63 Perang 64 Khalifah 65 al- Baqarah ayat 195 66 ali+imran+105 67 Memaafkan 68 maha lembut 69 al ahzab ayat 21 70 Takdir 71 Ziarah kubur 72 al hijr 41 73 muslim, bab pakaian (2125) 74 Lingkungan pendidikan Islam 75 anggota badan tanggu 76 Ibrahim+ayat+34 77 ali imran 97 78 Musnad Ahmad 5364 79 jual beli dan riba 80 al ikhlas ayat 1 81 An-Nisa+ayat+8+ 82 surat Yunus ayat 57 83 an nisa ayat 36 84 kurma 85 Albaqoroh ayat 31 86 Ali+imran+97 87 BUANG HAJAT 88 tafsir surat al ma'un ayat 1-3 89 Hadits Abu+daud+35 90 Hak milik 91 At-thaha ayat 77 92 Rasulullah SWT mengetuk makan riba wakilnya dan penulisnya serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan itu sama sama dikutuk 93 bersyukur 94 Ar rum ayat 30 95 al+isra+ayat+23 96 al Baqarah ayat 155 97 Bani Quraizhah 98 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 99 an nisa ayat 9 100 Al maidah ayat 32

Hasil pencarian tentang utang

(Ataukah) yakni apakah (kamu meminta kepada mereka) atas penyampaian risalahmu (upah dengan utang, lalu...mereka karena utang itu) karena apa yang harus mereka bayarkan kepadamu (merasa keberatan) karena itu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ataukah kamu meminta upah kepada mereka ketika kamu menyampaikan risalah, sehingga mereka dibebani dengan utang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 280
Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
mereka) atas jerih payahmu di dalam menyampaikan agama yang kamu datangkan itu (sehingga mereka oleh utang
Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali.
Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang...(Dan hendaklah ditulis) surat utang itu (di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil) maksudnya benar...tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya....Dan hendaklah persaksikan) utang itu kepada (dua orang saksi di antara laki-lakimu) artinya dua orang...memikul dan memberikan kesaksian (dan janganlah kamu jemu) atau bosan (untuk menuliskannya), artinya utang-utang
mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang...disebutkan, "Barang siapa yang memberi tangguh orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang
istri menerima seperdelapan dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau sesudah dibayar utang-utangnya...lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama menerima sepertiga dari harta yang ditinggalkan, sesudah utang-utangnya...bagi ahli waris, yaitu yang tidak melampaui sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah melunasi utang
Pada saat itu Khabbab sedang menagih utang kepadanya ("Pasti aku akan diberi) seandainya aku dibangkitkan
Selain itu, zakat juga digunakan untuk membebaskan budak dan tawanan, melunasi utang orang-orang yang...berutang dan tidak mampu membayar--kalau utang itu bukan karena perbuatan dosa, aniaya atau kebodohan...itu, zakat dapat juga dimanfaatkan untuk pinjaman, atau untuk kepentingan sosial seperti membayarkan utang...'Umar lalu berkata kepadanya, "Bayarkan utang orang-orang yang berutang."
Jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa barang
hal-hal yang utama yang dikandungnya, seperti mendahulukan sikap memaafkan ketimbang kisas, membebaskan utang
Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang (tidak secara tunai) dengan waktu...Hendaklah ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang, takut kepada Allah...hendaknya wali yang ditetapkan agama, pemerintah atau orang yang dipilih olehnya untuk mendiktekan catatan utang
lain, orang yang berutang mempunyai harapan untuk menerima bagian zakat yang dapat membantu melunasi utang-utangnya...tebusan dalam jumlah tertentu, orang yang sedang berada dalam perjalanan, orang yang mempunyai tanggungan utang
(Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu mengadakan utang-piutang (sedangkan kamu tidak beroleh
yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab (orang-orang yang berutang) orang-orang yang mempunyai utang..., dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat; atau mereka telah bertobat
Bagian-bagian ini diberikan kepada yang berhak setelah dibayar utang-utangnya dan telah dilaksanakan
seperempat dari harta peninggalan, yakni setelah dipenuhinya wasiat yang mereka buat atau dibayarnya utang
Prakteknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan.
Dan disebutkannya lebih dulu pemenuhan wasiat daripada pembayaran utang, walaupun pelaksanaannya dibelakangkan
manasik haji, larangan meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba, hukum jual beli dan utang