Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Puasa syawal 3 ikhlas 4 utang 5 riba 6 hari raya 7 sedekah 8 Menghalangi masjid 9 Aisyah 10 Nabi meninggal 11 kesedihan 12 al+baqarah+ayat+21 13 hutang 14 Zakat 15 maryam 16 Kiamat 17 pengusiran 18 jibril 19 al ikhlas 20 ali imran 102 21 Penerus nabi Muhammad Saw 22 Nikah 23 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 24 neraka 25 Surat Al kafirun 26 ALLAH 27 penyakit 28 injil 29 zabur 30 Berkah 31 cahaya 32 Sholat 33 annisa ayat 22 34 yusuf+105 35 al ankabut ayat 2 36 Berfikir 37 Sholat iedul fitri 38 surga 39 Al-Baqarah Ayat 43 40 yunus 57 41 ar rum ayat 30 42 pinjaman 43 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 44 ibrahim 45 Menyesatkan 46 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 47 ar+rum+ayat+21 48 rezeki 49 Qs albaqarah ayat 62 50 ali imran 159 51 Takwa 52 Ali imran 10 53 al imran 104 54 Ghuluw dalam beragama uzair 55 Iblis 56 surat At-Taubah:34 57 memaafkan 58 alam nasyroh 59 surat yusuf 60 al-alaq ayat 1-5 61 Sikap muslim yerhadap yahudi 62 Surah yunus 92 63 Al baqarah ayat 245 64 Makanan 65 surat al maidah ayat 1 66 al baqarah ayat 168 67 akhlak 68 al+baqarah+ayat+168-169 69 Ibrahim :7 70 puasa 71 At taubah ayat 34-35 72 Al+Anfal+ayat+1 73 Bahasa 74 al+hikmah 75 sihir 76 Makan 77 sabar 78 waris 79 luqman 14 80 al hujurat ayat 11 81 Sembilan puluh sembilan nama 82 Surat Al-A’raaf ayat 180 83 Kiblat 84 Al maidah ayat 2 85 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 86 maaf 87 bacalah 88 Hadist tentang hukum menyambung rambut 89 Al hadid ayat 11 90 Surat Al bayinah ayat 4-5 91 AL baqarah ayat 2 92 surat+al+hajr+ayat+5 93 Ampunilah kedua Orang tuaku 94 Tangan+kami 95 Al maidah ayat 3 96 hadits sedekah 97 Abu Umamah izin berzina 98 al-imran 99 perempuan yang meratakan gigi atau mengikir 100 Jumlah nabi

Hasil pencarian tentang utang

(Ataukah) yakni apakah (kamu meminta kepada mereka) atas penyampaian risalahmu (upah dengan utang, lalu...mereka karena utang itu) karena apa yang harus mereka bayarkan kepadamu (merasa keberatan) karena itu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ataukah kamu meminta upah kepada mereka ketika kamu menyampaikan risalah, sehingga mereka dibebani dengan utang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 280
Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
mereka) atas jerih payahmu di dalam menyampaikan agama yang kamu datangkan itu (sehingga mereka oleh utang
Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali.
Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang...(Dan hendaklah ditulis) surat utang itu (di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil) maksudnya benar...tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya....Dan hendaklah persaksikan) utang itu kepada (dua orang saksi di antara laki-lakimu) artinya dua orang...memikul dan memberikan kesaksian (dan janganlah kamu jemu) atau bosan (untuk menuliskannya), artinya utang-utang
mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang...disebutkan, "Barang siapa yang memberi tangguh orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang
istri menerima seperdelapan dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau sesudah dibayar utang-utangnya...lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama menerima sepertiga dari harta yang ditinggalkan, sesudah utang-utangnya...bagi ahli waris, yaitu yang tidak melampaui sepertiga dari harta yang ditinggalkan setelah melunasi utang
Pada saat itu Khabbab sedang menagih utang kepadanya ("Pasti aku akan diberi) seandainya aku dibangkitkan
Selain itu, zakat juga digunakan untuk membebaskan budak dan tawanan, melunasi utang orang-orang yang...berutang dan tidak mampu membayar--kalau utang itu bukan karena perbuatan dosa, aniaya atau kebodohan...itu, zakat dapat juga dimanfaatkan untuk pinjaman, atau untuk kepentingan sosial seperti membayarkan utang...'Umar lalu berkata kepadanya, "Bayarkan utang orang-orang yang berutang."
Jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa barang
hal-hal yang utama yang dikandungnya, seperti mendahulukan sikap memaafkan ketimbang kisas, membebaskan utang
Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang (tidak secara tunai) dengan waktu...Hendaklah ia mencatat utang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak yang berutang, takut kepada Allah...hendaknya wali yang ditetapkan agama, pemerintah atau orang yang dipilih olehnya untuk mendiktekan catatan utang
lain, orang yang berutang mempunyai harapan untuk menerima bagian zakat yang dapat membantu melunasi utang-utangnya...tebusan dalam jumlah tertentu, orang yang sedang berada dalam perjalanan, orang yang mempunyai tanggungan utang
(Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu mengadakan utang-piutang (sedangkan kamu tidak beroleh
yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab (orang-orang yang berutang) orang-orang yang mempunyai utang..., dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat; atau mereka telah bertobat
Bagian-bagian ini diberikan kepada yang berhak setelah dibayar utang-utangnya dan telah dilaksanakan
seperempat dari harta peninggalan, yakni setelah dipenuhinya wasiat yang mereka buat atau dibayarnya utang
Prakteknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan.
Dan disebutkannya lebih dulu pemenuhan wasiat daripada pembayaran utang, walaupun pelaksanaannya dibelakangkan
manasik haji, larangan meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba, hukum jual beli dan utang