Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 sabar 6 cinta 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 9 ibrahim 10 ar-rum ayat 21 11 surat ali' imran ayat 185 12 hujan 13 dosa 14 kurban 15 sedekah 16 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 17 zina 18 Maryam 19 Nikah 20 Ar Rahman 21 lumpuh dan buta 22 Rezeki 23 JUAL BELI AYAT 24 ar rahman 19 25 al ikhlas 26 ali imran 159 27 surat Al-Baqarah ayat 177 28 al infitar ayat 6 7 29 an nur ayat 35 30 Aliimram+ayat+105 31 al baqarah ayat 256 32 Surah An-Najm ayat 24 33 jual beli 34 al ahzab ayat 70 35 al baqarah ayat 233 36 Nabi Ismail 37 Gunung 38 surat al qasas ayat 77 39 al-mukminun+ayat+34 40 AN NAML AYAT 88 41 Putra 42 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 43 al imran 200 44 miskin 45 ayat kursi 46 pagi 47 al+anam+ayat+14 48 surat al imran ayat 185 49 Al-ahzab ayat 70 50 perempuan 51 Matahari 52 al ahzab ayat 21 53 al imran ayat 47 54 al anbiya ayat 30 55 yunus 99 56 ali imran 134 57 Cahaya 58 at+taubah+ayat+103 59 at tahrim ayat 6 60 Tafsir surat al baqarah 61 Adam 62 al+maidah+ayat+ 83 63 Ali+Imron+ayat+133-135 64 Merasakan mati 65 al jumuah ayat 10 66 al imran ayat 159 67 al mujadalah ayat 11 68 keamanan 69 al hijr 22 70 Al Isra' ayat 1 71 surat al jatsiyah ayat 19 72 asy+syuara+ayat+181+182+183 73 durhaka 74 Saba 13 75 Yunus 76 tolong menolong 77 surah al-baqarah ayat 153 78 yunus 44 79 surah al kautsar ayat 1-3 80 Al ikhlas ayat 1-4 81 al anfal ayat 53 82 asbabun nuzul Allah isra ayat 79 83 Annisa ayat 29 84 Allah 85 ali imran ayat 190 86 Yusuf 84 87 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 88 al an'am ayat 71 89 Surat Al-Baqarah Ayat 285 90 ASY SYUARA+ayat+222 91 Sulaiman mewarisi daud 92 Surah al-imran ayat 77 93 Kabar gembira 94 pemahaman hadist abu daud no 332 95 ombak 96 al bayyinah ayat 5 97 ali+imran+ayat+191 98 adz+dzariyat+ayat+29 99 ASY+SYUARA+ayat+222 100 Musnad Ahmad 18808

Hasil pencarian tentang 1. surat+Al+an+am+99

[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr...termasuk dalam kelompok surat Makkiyyah....Secara garis besar, surat ini berisi berita dan pelajaran yang dapat diambil dari kejadian-kejadian yang...Selain itu, surat ini juga mengandung keterangan mengenai balasan baik dan buruk, posisi al-Qur'ân, dan...Digunakannya beberapa huruf dengan cara seperti ini pada permulaan sebagian surat adalah untuk menggugah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[99 ~ AL-ZALZALAH (GONCANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 8 ayat ~ Ayat-ayat dalam surat ini berhubungan
[[7 ~ AL-A'RAF (TEMPAT TERTINGGI ANTARA SURGA DAN NERAKA)(1) Pendahuluan: Makkiyyah, 206 ayat ~ Surat...Permulaan surat ini merupakan kelanjutan dari bagian akhir surat al-An'âm....Setelah pada bagian akhir surat al-An'âm itu dibicarakan tentang hewan ternak, awal surat al-A'râf mengandung...Selain itu, surat al-A'râf mengandung beberapa kisah....Di samping itu, juga ajakan mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw. yang benar. (1) Al-A'râf adalah pembatas
[[1 ~ FATIHAH AL-KITAB (PEMBUKA KITAB SUCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 7 ayat ~ Surat al-Fâtihah ini termasuk...Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....Oleh sebab itu, surat ini juga disebut dengan nama Umm al-Kitâb (induk al-Qur'ân).]]
bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
[[85 ~ AL-BURUJ (GUGUSAN BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 22 ayat ~ Di dalam surat al-Burûj terdapat...Surat ini dibuka dengan sumpah Allah Swt. dengan menyebut berbagai bukti kekuasaan-Nya bahwa orang yang...Dinyatakan pula dengan tegas, dalam surat ini, bahwa kebenaran akan selalu mendapat tantangan sepanjang...dari pihak pendusta, akan tetap terpelihara dari keraguan karena berada di al-Lawh al-Mahfûzh.]]...Aku bersumpah demi langit yang memiliki banyak tempat persinggahan bintang ketika beredar(1). (1) Yang
Bagi mereka diharuskan membayar kafarat. (1) Allah mengampuni mereka dan menerima kafarat itu sebagai...wujud kasih sayang-Nya kepada mereka. (1) Penjelasan tentang kafarat akibat melanggar sumpah terdapat...pada surat al-Mâ'idah.
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...perkataan mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1)...Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
mengikhlaskan agama demi Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1).... (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
turunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd ayat 2.
-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh...dengan ayat "wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
Apabila Allah menurunkan hujan kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya, mereka pun segera bergembira ria(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Nûr ayat 43.
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1)...Ayat 5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr.
bagaimana Kami akan membangkitkan kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1).... (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Allah Subhaanahu wa Ta'aala pertama menantang mereka agar mereka mendatangkan sepuluh surat yang sama...dengan Al Qur’an, ternyata mereka tidak mampu....

-deskripsi"> Bahwa Al Qur’an dibuat oleh Muhammad....Dalam ayat ini terdapat dalil, bahwa Al Qur’an adalah mukjizat itu sendiri, oleh karenanya tidak ada...satu pun manusia yang mampu mendatangkan yang semisalnya, tidak pula sepuluh surat, bahkan satu surat
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...sebagai tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat 137 surat...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...sebagai tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat 137 surat...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Mereka dijadikan bagai daun tanaman yang terkena wabah yang mematikan(1). (1) Surat ini menunjuk kepada...sebuah ekspansi Abrahah al-Asyram Al-Habasyî yang dikerahkan dari arah Yaman menuju Mekah untuk menghancurkan...bersama pasukan itu, kemudian berangkat ke arah Hejaz dan mendirikan perkemahan di sebuah tempat bernama al-Maghmis...disebabkan oleh terjangkitnya suatu penyakit di kalangan pasukan Abrahah, sebagaimana yang dikisahkan oleh surat
[[5 ~ AL-MA'IDAH (HIDANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 120 ayat ~ Surat al-Mâ'idah termasuk kelompok surat...Surat ini berisikan 120 ayat, dan merupakan surat yang terakhir kali turun....Juga terdapat keterangan mengenai kekafiran orang-orang Nasrani itu dengan mengatakan bahwa 'Isâ al-Masîh...menetapkan semua apa yang dikehendaki dengan adil, dan ini semua adalah perjanjian Allah dengan kalian(1).... (1) termasuk dalam janji yang harus dipenuhi dalam ayat ini adalah janji yang diucapkan kepada sesama
, yang diatur oleh Zat yang Mahakuasa, yang mengetahui segala apa yang terjadi di seluruh alam raya(1).... (1) Peredaran matahari mengilhami perhitungan hari dan tahun....(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 73 surat Al-A'râf.
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
[[30 ~ AR-RUM (BANGSA ROMAWI) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini dimulai dengan menyebutkan...Surat yang dimulai dengan ayat ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân terdiri atas huruf-huruf...menggugah manusia untuk mendengarkan dan membawa mereka untuk mempercayai ajaran-ajaran Nabi Muhammad saw (1).... (1) Ayat-ayat 1 sampai 4 surat ini mengisyaratkan dua peristiwa, yang pertama benar-benar telah terjadi...al-Qur'ân.
Kalimat(1) Allah terwujud secara sempurna, janji pertolongan-Nya pun terjadi pada Banû Isrâ'îl yang telah...Itulah bukti kemahakuasaan Allah, dan terbukti benarlah segala yang dijanjikan-Nya kepada Banû Isrâ'îl. (1)...Kata "kalimat" dalam ayat ini ditafsirkan oleh ayat 5 surat al-Qashash, yaitu berupa jaminan Allah untuk
Sesungguhnya, Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan di dalam kalbu kalian. (1) (1) Ayat ini merupakan...pernyataan dari al-Qur'ân mengenai prinsip individualitas hukuman seperti yang terdapat pula pada ayat...23 surat Yûsuf.
[[58 ~ AL-MUJADILAH (WANITA YANG MENGGUGAT) Pendahuluan: Madaniyyah, 22 ayat ~ Surat ini diawali dengan...Setelah itu dalam surat ini Allah juga menyalahkan orang-orang munafik yang menjadikan orang-orang kafir...Mereka itu, menurut Allah, adalah anggota kelompok setan (hizb al-syaithân) yang pasti kalah....segala sesuatu yang mungkin didengar dan penglihatan-Nya meliputi segala sesuatu yang mungkin terlihat. (1)...(1) Latar belakang turunnya ayat ini adalah sebuah kasus yang mengisahkan bahwa Aws ibn al-Shâmit suatu
-deskripsi"> Karena yang demikian hanya sebagai istidraj (lihat pula surat Al An’am