Paling Sering Dicari

1 luqman ayat 18 2 hewan 3 Al maidah ayat 1 4 al maidah ayat 3 5 al isra ayat 36 6 luqman 18 7 yusuf ayat 87 8 Hujan 9 ali imran 31 10 Akhlak 11 surat luqman ayat 18 12 hukum 13 maryam 8 14 albaqoroh+ayat+130 15 shad ayat 29 16 Zina 17 Surat+Ibrahim+ayat+24 18 an naas ayat 1-3 19 berpikir 20 ali+imran+191 21 annisa ayat 59 22 Musa 23 Al Imran 130 24 pohon 25 saba 18 26 mutiara 27 ALI IMRAN 28 Al baqaraH ayat 43 29 al baqarah ayat 30 30 Thalut 31 Hukum+tajwid+al+maidah+ayat+29 32 ali+imran+190 33 ali imran 133 34 al-muthaffifin ayat 1-6 35 Niat 36 ALI IMRAN 191 37 iman 38 Yusuf 39 ali imran 159 40 Bersabar 41 an nisa ayat 29 42 yunus 43 al baqarah ayat 2 44 al ikhlas 45 surah+al-ambiya+ayat+30 46 Jalut 47 Luqman 48 ali imran 190 49 Kafir sebagai penolong 50 Hadits Malik Nomor 1501 51 al anfal ayat 2 52 luqman ayat 15 53 yusuf 87 54 Al Hujurat ayat 13 55 Tentang tumbuhan 56 al-Baqarah ayat 283 57 Memperhatikan akhirat 58 Ali+imran+120+hukum++tajwid 59 Perumpamaan 60 al mujadalah ayat 11 61 Kesabaran 62 ar rad ayat 11 63 al hujurat ayat 18 64 surat az zariyat ayat 56 65 Daud 66 al hijr 94 67 Tajwid surat an nisa ayat 25 68 At taubah ayat 105 69 maryam 70 Al mujadilah ayat 11 71 ar rum ayat 22 72 Surat+ghafir+ayat+29 73 surat+al+baqarah+ayat+8 74 Surat+Yasin+34 75 al+isra+ayat+23 76 an nisa ayat 1 77 Tentang kreatif 78 an nisa ayat 32 79 al hijr ayat 9 80 at taubah ayat 103 81 al-ahzab ayat 56 82 Al Baqarah ayat 23 83 al bayyinah ayat 5 84 rumah 85 Judi 86 anak 87 al-Baqarah ayat 185 88 bekerja 89 Arsy 90 Sunnatullah 91 Alat laboratorium mikrobiologi 92 hewan dan tumbuhan 93 luqman 15 94 Tajwid+surat+al+anbiya 95 al maidah ayat 38 96 Surat+Luqman+ayat+17 97 al-Maidah ayat 8 98 lebah 99 al maidah ayat 2 100 saba 28

Hasil pencarian tentang 1.+Tahukah+kamu+(orang)+yang+mendustakan+agama?+2.+Itulah+orang+yang+menghardik+anak+yatim,+3.+Dan+tidak+menganjurkan+memberi+Makan+orang+miskin.

terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 2
Itulah orang yang menghardik anak yatim,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 3
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
Sesungguhnya dulu ia tidak percaya kepada Allah Yang Mahaagung dan tidak menganjurkan orang lain untuk...memberi makan orang miskin."
Sesungguhnya dulu ia tidak percaya kepada Allah Yang Mahaagung dan tidak menganjurkan orang lain untuk...memberi makan orang miskin."
(Dan tidak menganjurkan) dirinya atau orang lain (memberi makan orang miskin) ayat ini diturunkan berkenaan...dengan orang yang bersikap demikian, yaitu Al-'Ash bin Wail atau Walid bin Mughirah.
(Maka dia itulah) sesudah huruf Fa ditetapkan adanya lafal Huwa, artinya maka dia itulah (orang yang...menghardik anak yatim) yakni menolaknya dengan keras dan tidak mau memberikan hak yang seharusnya ia
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 1
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 18
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 8
Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 44
dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,
(dan Kami tidak pula memberi makan orang miskin.)
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 34
Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.
("Dan juga dia tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin.")
(Dan kalian tidak mengajak) diri kalian atau orang lain (memberi makan) (orang miskin.)
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 215
Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan....Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak...yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan"....Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 36
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun....Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga...yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu....Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,
(Dan mereka memberikan makanan yang disukainya) atau yang digemarinya (kepada orang miskin) atau orang...fakir (anak yatim) anak yang ayahnya sudah tiada (dan orang yang ditawan) orang yang ditahan karena...membela perkara yang hak.
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 4
Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum...Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin....Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya....Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.
(Dan berikanlah kepada anak-anak yatim) yaitu anak-anak yang tidak berbapak (harta mereka) jika sudah...balig (dan janganlah kamu tukar yang baik dengan yang buruk) artinya yang halal dengan yang haram dan...janganlah kamu ambil harta yang baik dari anak yatim itu lalu kamu ganti dengan hartamu yang jelek (...dan jangan kamu makan harta mereka) yang telah dicampur aduk (dengan hartamu....Kemudian di antara mereka ada orang yang memiliki sepuluh atau delapan orang istri sehingga ia tak sanggup
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 83
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain...Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin..., serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat....Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 177
harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan...pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat,...dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang...sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan....Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 6
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin....Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa...Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak...yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut....Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang
Orang-orang meminta fatwa kepadamu, Muhammad, tentang wanita-wanita yang masih dalam keadaan lemah....Allah menjelaskan kepadamu untuk menerangkan mereka mengenai wanita, anak-anak kecil dan anak-anak yatim...yang masih dipandang lemah di dalam keluarga....Wanita-wanita yatim yang dikawin dan tidak mengambil maskawinnya, anak-anak kecil dan anak-anak yatim...Allah Maha Mengetahui setiap kebaikan yang diperbuat dan Dia yang akan memberi balasannya.
Dialah, Allah, yang menciptakan kalian dari satu nafs (jiwa)....(1) dan mudlghah(2)....Di saat kandungan semakin besar, suami istri itu memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, jika Engkau memberi...kami anak yang sehat dan tidak cacat, kami akan menjadi orang yang mensyukuri nikmat- nikmat-Mu." (1...) 'alaqah: (2) mudlghah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 8
Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari...harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 41
Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya...seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika...kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan...Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 184
Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah...Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu...): memberi makan seorang miskin....Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya....Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
(Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan?)...atau adanya hari hisab dan hari pembalasan amal perbuatan....Maksudnya apakah kamu mengetahui orang itu? Jika kamu belum mengetahui:
Orang-orang Mukmin bertanya kepadamu mengenai masalah infak....Katakan, "Infak itu dikeluarkan dari harta yang baik, untuk diberikan kepada orang tua, kerabat dekat..., anak yatim, orang miskin, dan orang yang terputus dari keluarga dan hartanya....Kebaikan apa saja yang kalian perbuat, akan diketahui dan akan dibalas pahala oleh Allah."
(Dan hendaklah kamu uji anak-anak yatim itu) sebelum mereka balig yakni mengenai keagamaan dan tingkah...memakan harta anak yatim itu (sedangkan siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan) harta itu (secara...(Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka) maksudnya kepada anak-anak yatim (harta mereka, maka...sebagai pengawas) yang mengawasi perbuatan-perbuatan hamba-Nya dan memberi mereka ganjaran....Ayat berikut ini diturunkan untuk menolak kebiasaan orang-orang jahiliah yang tidak mau memberi harta