Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 hujan 10 yusuf 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 al-baqarah ayat 168 14 al-maidah ayat 3 15 an-nur+ayat+36 16 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 17 Urusan 18 al-insyirah ayat 5 19 hewan 20 huud+40 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 Ibrahim ayat 7 23 dunia 24 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 25 Aman 26 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 27 menghindari perkelahian 28 orang tua 29 kemuliaan 30 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 31 ikhlas 32 petunjuk 33 al baqarah ayat 261 34 mengharapkan pertemuan 35 ali imran ayat 26 36 AL+AHZAB+AYAT+70 37 ali imran ayat 185 38 al bayyinah ayat 8 39 surat Al furqan ayat 20 40 Bersyukur 41 lukman+ayat+15 42 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 43 surat al baqarah ayat 11 44 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 45 QS.Al imran ayat 79 46 al-maidah ayat 48 47 Surat al maidah ayat 48 48 surat Al furqan ayat 9 49 Al+hijr+ayat+48 50 ibrahim 32 51 ar rum ayat 21 52 Memohon ampun 53 an nisa ayat 59 54 Al+Anbiyâ+ayat+73 55 al baqarah ayat 124 56 An nahl ayat 120 57 Anjing 58 al ahzab ayat 70 59 Surga 60 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 61 q.s al qalam ayat 68 62 Tafsir surat alkafirun 63 keamanan 64 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 65 SURAT AL KAHFI AYAT 19 66 Almujadilah surah ke berapa 67 Muslim 68 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 69 zakat qardh 70 al anfal ayat 63 71 anak sapi 72 al furqan ayat 67 73 Ayat 36 surat al isra 74 al an'am ayat 38 75 ali imran 64 76 menjaga lisan 77 an-nisa ayat 29 78 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 79 nuh ayat 25 80 ali imran 190-191 81 pendidikan 82 bermain 83 an nisa ayat 1 84 Sedekah 85 an nisa ayat 58 86 AL HAJJ AYAT 5 87 Riba 88 an-nisa+ayat+29 89 al qadar ayat 1-5 90 al a'raf ayat 31 91 an+nur+ayat+62 92 an nisa ayat 9 93 Kuda 94 ibrahim 9 95 al-an’am ayat 136 96 Saba 13 97 ali imran 185 98 Hidup sederhana 99 ali+imran+188 100 masuk

Hasil pencarian tentang Al+Hijr+26

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ


26. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr...pelajaran yang dapat diambil dari kejadian-kejadian yang menimpa bangsa-bangsa terdahulu, termasuk penduduk Hijr...Selain itu, surat ini juga mengandung keterangan mengenai balasan baik dan buruk, posisi al-Qur'ân, dan...sikap orang-orang musyrik terhadap al-Qur'ân, dan bagaimana Nabi harus bersikap dalam menghadapi pengingkaran...pada permulaan sebagian surat adalah untuk menggugah pendengaran dan untuk menunjukkan kemukjizatan al-Qur'ân
-deskripsi"> Mereka telah dijauhkan dari Al Qur’an, telah disiapkan meteor untuk menyerang...mereka demi menjaga Al Qur’an, dibawa turun oleh malaikat yang paling kuat, di mana setan tidak sanggup...Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala di surah Al Hijr: 9: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan...Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Terj....Al Hijr: 9)

Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1) Penduduk Hijr...Hijr itu sendiri adalah sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Syam....Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
(Dan sesungguhnya penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan) Al-Hijr, nama sebuah lembah yang terletak
-deskripsi"> Penduduk kota Al-Hijr ini adalah kaum Tsamud....Hijr tempat yang terletak di Wadi Qura antara Madinah dan Syam.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 80
Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al Hijr telah mendustakan rasul-rasul,
Allah menjungkir balikkan negeri itu dan menghujani mereka dengan batu dari tanah yang keras (lihat Al...Hijr: 74)

Al Hijr, 92) Lafal Al Jaan di sini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti adalah bermakna jin, dan lafal...Al Insu artinya manusia.
Riwayat Luth dalam surat Al Hijr ini, tidak diceritakan menurut urutan kejadian seperti pada surat Hud
tafsir-deskripsi"> Menurut ahli tafsir yang dimaksud dengan kota ini ialah kota kaum Tsamud Yaitu kota Al...Hijr.
sungguh telah nyata bagi kalian) kebinasaan mereka (dari puing-puing tempat tinggal mereka) di daerah Al-Hijr
-deskripsi"> Tsamud adalah kabilah yang terkenal yang menempati Hijr, dimana Allah Subhaanahu...

-deskripsi"> Al Qaari'ah menurut bahasa berarti yang menggentarkan hati, hari kiamat...dinamakan Al Qaari'ah karena ia menggentarkan hati.
Tuhan yang menurunkannya sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al...Al Hijr: 9).
dengan negeri-negeri di sekitarmu ialah negeri-negeri yang berada di sekitar kota Mekah, seperti negeri Al...Hijr, Sadum, Ma'rib dan lain-lain.
-deskripsi"> Tsamud adalah nama kabilah yang terkenal di kota-kota Hijr.

Tempat tinggal mereka, yang masyhur dalam buku-buku pakar Arab adalah di Hijr yang dikenal dengan kota-kota...Shâlih di Wâdî al-Qurâ....Al-Ashtakhriy pernah mengunjungi tempat tersebut....Dia menyebutkan bahwa di situ terdapat sebuah sumur yang disebut dengan sumur Tsamûd. al-Mas'ûdiy dalam...haji dari Syâm di dekat Wâdî al-Qurâ.
-deskripsi"> Di Hijr dan Yaman.
-deskripsi"> Mereka tinggal di Hijr; nama sebuah daerah pegunungan yang terletak di pinggir...Al ‘Alaq: 19), untuk kedekatan khusus ini menghendaki seseorang mendapatkan kelembutan-Nya, pengabulan...terhadap doa mereka serta diwujudkan-Nya keinginan mereka, oleh karena itu, nama-Nya “Al Qariib”...(Mahadekat) sering digandengkan dengan nama-Nya “Al Mujiib” (yang mengabulkan permohonan hamba-Nya
menyesatkan mereka semuanya,-- Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka.” (lihat Al...Hijr: 39-40) Ini adalah sangkaan Iblis, tidak secara yakin, karena ia tidak mengetahui yang gaib, dan
padang Tiih (padang atau lapangan luas yang tidak ada tanda yang menunjukkan jalan), lihat pula Surah Al...Maa’idah: 26.
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...Al-An'âm diturunkan setelah surat al-Hijr, dan secara ringkas mengandung hal-hal sebagai berikut: a.
class="tafsir-deskripsi"> Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mendustakan adalah berpaling dari Al...Quran dan satu sama lain saling mengingatkan agar tidak mendengarkan Al Qur’an dan menimbulkan kegaduhan...ketika Al Qur’an dibacakan, lihat Fushshilat: 26.
-deskripsi"> Tsamud adalah kabilah (suku) yang tinggal di Hijr dan sekitarnya, yaitu
-deskripsi"> Kaum Tsamud adalah sebuah kabilah yang terkenal di daerah Hijr.

-deskripsi"> Di Hijr dan Yaman.

antara mereka ada yang menyaksikan jejak peninggalan mereka dengan mata kepala seperti kaum Shalih di Hijr...Al Qamar: 43).
class="tafsir-deskripsi"> Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mendustakan adalah berpaling dari Al...Quran dan satu sama lain saling mengingatkan agar tidak mendengarkan Al Qur’an dan menimbulkan kegaduhan...ketika Al Qur’an dibacakan, lihat Fushshilat: 26.
Al-Anbiya, 26) (tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang diciptakan-Nya...mereka katakan, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, Uzair itu putra Allah dan juga Al-Masih
padang Tiih (padang atau lapangan luas yang tidak ada tanda yang menunjukkan jalan), lihat pula Surah Al...Maa’idah: 26.
[[26 ~ ASY-SYU'ARA' (PARA PUJANGGA) Pendahuluan: Makkiyyah, 227 ayat ~ Surat ini dibuka dengan menyebutkan...kedudukan al-Qur'ân....Surat ini ditutup, sebagaimana awalnya, dengan menyebutkan kedudukan al-Qur'ân, yang diakhiri dengan...Dengan huruf-huruf ini dijelaskan bahwa al-Qur'ân merupakan suatu mukjizat yang menundukkan manusia....Tapi sudah pasti, tak ada satu makhluk pun yang dapat membuat seperti al-Qur'ân.