Paling Sering Dicari

1 sedekah 2 Puasa 3 Zakat 4 Bani israil 5 yahudi 6 palestina 7 Iman 8 Puasa syawal 9 niat 10 Zakat fitrah 11 al-Baqarah ayat 143 12 kemenangan 13 Asy-Syu’ara ayat 214 14 surat+Ali+'imran+180 15 adil 16 Ibrahim 17 al maidah ayat 3 18 ibrahim+ayat+25 19 al baqarah ayat 256 20 An-nisa ayat 59 21 Sholat ied 22 ar rahman 23 ali imran ayat 33 24 riba 25 Bicara yang baik 26 Shalat 27 ali imran 133 28 Akhir Ramadhan 29 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 30 Kiblat 31 Yunus+85 32 al baqarah ayat 275 33 kebahagiaan 34 Anak yatim 35 as-sajdah+ayat+7 36 Ramadhan 37 menuntut ilmu 38 Yunus+87 39 Haram 40 ali imran 112 41 matahari 42 Penyakit hati 43 ali imran 103 44 al maidah ayat 6 45 IKHLAS 46 pamer ibadah 47 Maryam 48 al jumuah ayat 10 49 ibrahim+ayat+27 50 at taubah ayat 7 51 ibrahim+ayat+26 52 Surat Al anbiyah 96 53 telah aku tinggalkan dua perkara 54 Al+ahzab+ayat+31 55 Dalil Nabi Muhammad di al quran 56 ali imran 104 57 pembelaan qur-an pada hari kiamat 58 makanan halal 59 Israil 60 Baitul Maqdis 61 Surat al isra 62 Talak 63 Aisyah 64 al baqarah ayat 148 65 Thaaha ayat 132 66 Jika engkau tanyakan kepada mereka siapa 67 Zikir 68 sholat 69 mohon bantuan 70 al+maidah+ayat+47 71 Al-Baqarah+ayat+187 72 LIKULLI UMMATIN FITNAH 73 Muhammad 74 Hukum zakat fitrah istri 75 Isi kandungan 76 Suraj Ibrahim 147 77 az zariyat ayat 51 78 Sebab turun ayat 19surat al taubat 79 Zina 80 Kiamat 81 kayu bakar 82 +al+qariah+ayat+5 83 surat an-Isrā’ (17) ayat 34 84 maaf 85 amin 86 seandainya orang-orang kafir yang wafat dalam keadaan ingkar kepada Allah, Allah tabaroka wata’ala tidak akan menerima dari mereka walau sepenuh bumi ini dalam bentuk emas 87 Pendusta 88 Konsep+respon+laba 89 6 tanda kiamat 90 Tugas manusia 91 surat+an+nahl+ayat+43 92 yunus+96 93 “Saya mendengar Nabi Saw. Bersabda janganlah kamu menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, dan janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai per-sidangan hari raya. Bershalawatlah kepadaku, karena shalawatmu sampai kepadaku dimana saja kamu berada 94 Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al Qur’an dan mengajarkannya 95 hadist Ahmad nomor 15325 96 gafir ayat 23 97 Mereka+juga+kekuasaan+itu+pergilirkan 98 kafir 99 Iman kepada allah 100 al-baqarah ayat 229

Hasil pencarian tentang Al+Hijr+99

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ


99. dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal).

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr...pelajaran yang dapat diambil dari kejadian-kejadian yang menimpa bangsa-bangsa terdahulu, termasuk penduduk Hijr...Selain itu, surat ini juga mengandung keterangan mengenai balasan baik dan buruk, posisi al-Qur'ân, dan...sikap orang-orang musyrik terhadap al-Qur'ân, dan bagaimana Nabi harus bersikap dalam menghadapi pengingkaran...pada permulaan sebagian surat adalah untuk menggugah pendengaran dan untuk menunjukkan kemukjizatan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 80
Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al Hijr telah mendustakan rasul-rasul,
Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1) Penduduk Hijr...Hijr itu sendiri adalah sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Syam....Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
(Dan sesungguhnya penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan) Al-Hijr, nama sebuah lembah yang terletak
Al Hijr, 92) Lafal Al Jaan di sini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti adalah bermakna jin, dan lafal...Al Insu artinya manusia.
sungguh telah nyata bagi kalian) kebinasaan mereka (dari puing-puing tempat tinggal mereka) di daerah Al-Hijr
Ash shaffat, 99).
dan hikmah) serta nubuwah (dan telah Kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar) Daud mempunyai 99
Tempat tinggal mereka, yang masyhur dalam buku-buku pakar Arab adalah di Hijr yang dikenal dengan kota-kota...Shâlih di Wâdî al-Qurâ....Al-Ashtakhriy pernah mengunjungi tempat tersebut....Dia menyebutkan bahwa di situ terdapat sebuah sumur yang disebut dengan sumur Tsamûd. al-Mas'ûdiy dalam...haji dari Syâm di dekat Wâdî al-Qurâ.
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...Al-An'âm diturunkan setelah surat al-Hijr, dan secara ringkas mengandung hal-hal sebagai berikut: a.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al
(Dan yang genap) atau tidak ganjil (dan yang ganjil) dapat dibaca Al-Watr dan Al-Witr, artinya ganjil
Kemudian, mereka tidak akan menang selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa...al-nahy 'an al-munkar.