Paling Sering Dicari

1 Kurban 2 hutang 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 Syirik 6 kemudahan 7 ar-rum ayat 21 8 ibrahim 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 rumah 11 Dua masa 12 surah al-maidah ayat 8 13 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 14 Maryam 15 Disebabkan 16 al baqarah ayat 275 17 al waqiah ayat 63 18 ibrahim 37 19 Matahari 20 al quran adalah petunjuk 21 Adam 22 Jihad 23 surat+al+imranayat+110 24 Ta ha+ayat+14 25 Zina 26 al hujurat ayat 13 27 al isra ayat 7 28 Kafir 29 ibrahim ayat 7 30 Manusia 31 Iman 32 ilmu 33 al isra ayat 36 34 al imran 35 Hadits Muslim Nomor 3035 36 Aliimram+ayat+105 37 Ikhlas 38 al a'raf ayat 52 39 Berdebat 40 Al Isra ayat 73 41 Jika allah menganugerahi rahmat 42 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 43 al ikhlas 44 puasa 45 cinta 46 Al-Imran (3 : 130) 47 Al-Imran ayat 130 48 hadist tentang perilaku konsumen 49 Surga 50 al araf ayat 56 51 miskin 52 surat al mujadalah ayat 11 53 al+imron+ayat+191 54 SURah FATHIR AYAT 28 55 Waris 56 Dan saksikanlah kurbanmu. Karena, setetes darahnya akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah kau lakukan. Dan bacalah: 57 Mencela pemberian 58 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 59 maryam ayat 30-35 60 Surat Al Kahfi ayat 97 61 AL Hasyr ayat 7 62 allah maha 63 luqman 64 Sebaik baik penolong dan pelindung 65 surat al-an'am ayat 59 66 QS. IBRAHIM AYAT 37 67 pisang 68 Bahasa kaumnya 69 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 70 Surat Ali imran ayat 64 71 Dongeng 72 al baqarah ayat 269 73 Tanah 74 Susah payah 75 shaffat+ayat+102 76 al hujurat ayat 12 77 Yusuf 84 78 mengetahui 79 al+qiyamah+ayat+1-2 80 ayat tentang serakah 81 AL Baqarah ayat 286 82 Dimana dia akan mati 83 AYAT AL GAFFAR 84 adil 85 Abu Daud 1397 86 An Nahl ayat 125 87 empat puluh tahun 88 tafsir al maidah ayat 2 89 ayat al-Baqarah 219 90 dalil hidayah 91 Hadist ibnu majah 2172 92 Membunuh 93 Ali imran ayat 191 94 makanan 95 sunat perempuan 96 Gelap 97 surat Toha ayat 14 98 annisa ayat 11 99 hadits tentang anak meninggal dunia 100 Q.S.Al-Hujarat ayat 11

Hasil pencarian tentang Al+luqman+ayat+18

وَلَا يَسْتَثْنُونَ


18. dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin),

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
dengan sanadnya yang sampai kepada Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Ketika turun ayat...Al An’aam: 82) Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkaa, “Siapakah di antara...” Maka Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat, “sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar...Luqman: 13)

-deskripsi"> Para mufassir berbeda pendapat, apakah Luqman seorang nabi...Di tafsir surah An Nisaa’ ayat 36, kami sudah menerangkan secara lebih rinci tentang syirk dan pembagiannya
sendiri) ilmu tentang kegaiban itu ada lima macam; mengenai penjelasannya telah dikemukakan dalam surah Luqman...ayat 34, yaitu firman-Nya, "Sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari...kiamat... sampai akhir ayat."...Al-Istitsna/pengecualian berkedudukan sebagai badal isytimal dari istitsna yang sebelumnya.
Allah Subhaanahu wa Ta'aala juga berfirman di ayat lain, “Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan...Luqman: 28)

Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18....Al Baqarah: 112)

(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Luqman hikmah) antara lain ilmu, agama dan tepat pembicaraannya...Sehubungan dengan hal ini Luqman pernah mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cukup apabila aku telah...Luqman menjawab, "Dia adalah orang yang tidak mempedulikan orang lain yang melihatnya sewaktu dia mengerjakan
Contohnya adalah seperti yang disebutkan dalam surah Luqman ayat 34, yaitu: “Sesungguhnya Allah, hanya
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 13
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku
-deskripsi"> Ketika ayat-ayat yang mulia ini turun, dimana ayat-ayat tersebut mendorong...Luqman: 15)

terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 16
(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada
[[31 ~ LUQMAN Pendahuluan: Makkiyyah, 34 ayat ~ Surat ini dimulai dengan pembicaraan tentang al-Qur'ân...Kemudian beralih kepada ayat- ayat tentang alam semesta yang menunjukkan kekuaasan Allah dan keesaan-Nya...Kedua: Pemaparan tentang ayat-ayat tentang alam semesta dan fenomena-fenomena yang ada di dalamnya yang...Huruf-huruf ini digunakan Allah dalam memulai sebagian surat untuk mengisyaratkan kemukjizatan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 12
Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah.

-deskripsi"> Dalam ayat lain disebutkan, “Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi...Luqman: 27) ayat di atas termasuk pendekatakan makna agar lebih mudah dicerna, karena semua yang disebutkan
(Dan) ingatlah (ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia menasihatinya, "Hai anakku) lafal bunayya
[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah..., kecuali ayat ke-38 dan duapuluh ayat lainnya mulai ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-101 yang termasuk...Di antara ayat-ayat surat al-Kahf ada yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang beranggapan bahwa...Ayat-ayat berikutnya berisi penjelasan bahwa perwalian yang benar hanyalah kepada Allah, kesenangan-kesenangan...Sebelum ditutup, masih ada ayat-ayat lain yang menguraikan ihwal hari kiamat, hari pemberian pahala bagi
Kalimat ayat ini merupakan ancaman buat mereka....Lafal Murtafaqan sebagai lawan makna yang telah disebutkan di dalam ayat yang lain sehubungan dengan...S, 18 Al-Kahfi, 31).
Luqman: 24)

-deskripsi"> Karena di dalamnya penuh keburukan, penuh penyesalan dan
Sehingga ayat ini merupakan ancaman kepada manusia....Makna ini ditunjukkan oleh ayat 18.

Menurut Ibnu Abbas, bahwa Nabi Musa ‘alaihis salam tinggal di lingkungan keluarga Fir’aun selama 18...Ibnus Saa’ib, 40 tahun, Sedangkan menurut Muqaatil 30 tahun, dan ini yang disebutkan dalam Tafsir Al...Baghawi dan Al Jalaalain.
Al-A`raf 18, Hud 119, As-Sajdah 32, Shad 85), atau hukuman Allah itu disebabkan (karena mereka tidak
sampai tidur malam dalam keadaan aman, tenang dan tidak takut kecuali kepada Allah.” Maka turunlah ayat...menjelaskan dalam Ash Shahihul Musnad min Asbaabin Nuzul, “Hadits ini dalam sanadnya terdapat Ali bin Al...Sedangkan Nasa’i berkata, “Dia tidak mengapa.” Akan tetapi Al Haitsami dalam Majma’uzzawaa’...€ Thabari juga menyebutkan hadits ini pada juz 18 hal. 159 secara mursal dari Abul ‘Aliyah....Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang mengagumkan dan jelas, dan hal ini akan tetap ada sampai hari kiamat
Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang nikmat-Nya yang diberikan kepada hamba-Nya yang mulia; Luqman
[[49 ~ AL-HUJURAT (KAMAR-KAMAR) Pendahuluan: Madaniyyah, 18 ayat ~ Surat ini dimulai dengan larangan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
Hal ini adalah dusta, padahal Alah Subhaanahu wa Ta'aala telah mendatangkan mukjizat dan ayat-ayat yang...tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....kepadamu Al kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka?...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin
Dialah yang telah menurunkan al-Qur'ân kepadamu....Di antara hikmah-Nya, sebagian ayat al-Qur'ân muhkamât: jelas arti dan maksudnya, dan yang lain mutasyâbihât...Ayat-ayat mutasyâbihât itu diturunkan untuk memotivasi para ulama agar giat melakukan studi, menalar,...Takwil yang benar dari ayat-ayat tersebut tak dapat diketahui kecuali oleh Allah dan orang-orang yang...Kami tidak membedakan keyakinan kepada al-Qur'ân antara yang muhkam dan yang mutasyâbih."
Tetapi, meskipun demikian, mereka tetap menolaknya(1). (1) Kata al-haqq dalam ayat ini termasuk kata...Kata itu dapat berarti 'Allah Swt. ' seperti tersebut dalam ayat yang berbunyi Ta'âlâ Allâh-u al-Malik-u...al-Haqq (Q., s....Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.).