Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 ali imran 4 anak 5 al ankabut ayat 3 6 surah+al+baqarah+ayat+188 7 ali imran 67 8 darah 9 ibrahim 10 al imran ayat 104 11 ali imran 159 12 al jumuah ayat 10 13 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 14 cinta 15 pikun dan beruban 16 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 17 an nisa ayat 58-59 18 al baqarah ayat 151 19 al maidah ayat 2 20 Ar rahman 21 AN NISA AYAT 58 22 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 23 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 24 sabar 25 Pakaian 26 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 27 Muhammad 28 an+nisa+ayat+59 29 QS. Ali Imran (3): 67 30 an nisa ayat 5 31 al maidah ayat 8 32 AL IKHLAS 33 yunus 34 Sedih 35 AL-BAQARAH AYAT 148 36 ali imran 134 37 al baqarah ayat 111 38 Muslim 4969 39 yusuf 40 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 41 Surat Ar-Ra’d 42 an nahl ayat 97 43 Peristiwa dimasa lalu 44 mimpi 45 Talak 46 an nur ayat 9 47 Darah manusia 48 al insyirah ayat 5 49 al baqarah ayat 43 50 luqman 51 al ahzab ayat 59 52 quran 53 +surat+at+taubah+ayat+24 54 akhlak 55 surah fatir ayat 29 56 bekerja 57 Ali Imran ayat 26. 58 Ali Imran ayat 185 59 surat ar rum 21 60 al imron ayat 198 61 Al hujurat ayat 13 62 al+imran+ayat+38 63 al+baqarah+ayat+69 64 Hadits cinta 65 an nisa ayat 59 66 al+baqarah+ayat+70 67 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 68 riba 69 Al Maidah ayat 1 70 menuntut ilmu 71 Asy-syu'ara+ayat+8 72 al araf ayat 185 73 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 74 Al Hajj ayat 54 75 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 76 al alaq ayat 2 77 al baqarah ayat 195 78 hewan 79 al ankabut ayat 45 80 Putus asa 81 albaqarah ayat 2 82 Surat asyuaro ayat 214 83 ibrahim ayat 7 84 ali imran ayat 67 85 al baqarah ayat 198 86 ali imran 14 87 al imran 88 al baqarah ayat 10 89 al+kahfi+ayat++4 90 al+insyirah+ayat+5 91 an nisa ayat 29 92 surat al-a'la 93 maryam 94 Kisah nabi 95 surah al baqarah ayat 151 96 al+insyirah+ayat+6 97 Al maidah ayat 18 98 al mujadilah ayat 11 99 Saba ayat 16 100 1. Jangan mudah mengobral sumpah

Hasil pencarian tentang Al-Muminun+ayat+12-14

Lihat pula surat Al Mu'minun ayat 12, 13 dan 14.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
melalui fase-fase seperti itu(1). (1) Pengertian nuthfah, 'alaqah dan mudlghah yang terdapat dalam surat al-Sajdah...: 7, 8 dan 9; al-Mu'minûn: 12, 13 dan 14; Ghâfir: 67; dan al-Hajj: 5, adalah sebagai berikut....Bahkan, dalam ayat 37 surat al-Qiyâmah, pengertian kata nuthfah lebih sempit lagi: 'bagian dari sperma
yang diberikan Allah kepada mereka, sebagian nikmat tersebut akan disebutkan dalam surat ini (lihat ayat...49 dan ayat-ayat setelahnya)....p>-deskripsi"> Janji Allah kepada mereka adalah seperti yang disebutkan dalam surat Al...Maa'idah: 12, yang artinya:

sehingga Engkau memerintahkan aku supaya bersujud kepadanya; di dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika...Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai
[[14 ~ IBRAHIM (NABI IBRAHIM A. S.) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~]] Alif, Lâm, Râ'....seperti ini pada permulaan surat adalah untuk menggugah pendengaran dan untuk menunjukkan kemukjizatan al-Qur'ân
[[12 ~ YUSUF (NABI YUSUF A. S.)...Di ayat yang pertama disebut sebagai kitab suci yang jelas dan menjelaskan (al-kitâb al-mubîn)....Sementara di ayat kedua disebut sebagai bacaan yang berbahasa Arab (al-Qur'ân al-'Arabiyy)....Kemudian pada ayat ketiga disebutkan bahwa al-Qur'ân mengandung kisah-kisah terbaik yang belum diketahui...huruf-huruf serupa lainnya yang merupakan bagian dari bahasa kalian, bangsa Arab, adalah juga bagian dari ayat-ayat
tidak sekedar berpaling saja, bahkan mereka mencela kebenaran dan berkata seperti yang disebutkan dalam ayat...An Naml: 14) Nabi Musa ‘alaihis salam juga berkata kepada Fir’aun, “Sesungguhnya kamu telah mengetahui...Al Israa’: 102)

-deskripsi"> Maksudnya, di sebelah barat lembah suci Thuwa, lihat surat Thaha ayat 12
kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu. "(1). (1) Berdasarkan ayat...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama
enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat...ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan kaki ayat...12 surat Fâthir.
[[65 ~ ATH-THALAQ (TALAK) Pendahuluan: Madaniyyah, 12 ayat ~ Surat ini membicarakan beberapa hukum talak...sela-sela pembicaraan tentang beberapa hukum di atas, seperti umumnya cara yang digunakan di dalam al-Qur'ân...Mukmin untuk senantiasa bertakwa, peringatan kepada mereka akan karunia pengutusan rasul yang membacakan ayat-ayat
Sampai ayat, “Jika kamu berdua bertobat kepada Allah…dst (ayat 4).” Tertuju kepada Aisyah dan Hafshah...(Sedangkan ayat), “Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah...tesebut disebutkan lagi (oleh Bukhari) secara bersanad dengan adanya perubahan sedikit pada matan di juz 14...diriwayatkan pula oleh Muslim juz 10 hal. 75, Abu Dawud juz 3 hal. 386, penyusun ‘Aunul Ma’bud berkata: Al...Nasa’i di juz 6 hal. 123, juz 17 hal. 13, Ibnu Sa’ad juz 8 hal. 76 qaaf 1, dan Abu Nu’aim dalam Al
Ayat di atas (dari ayat 14-17) menerangkan kepada kita beberapa hal:

Lalu Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat, “Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinyaâ...Tirmidzi dan ia menshahihkannya juz 4 hal. 177, Ibnu Khuzaimah dalam At Tauhid (hal.)78, Thabari juz 14..., namun di dalamnya terdapat ‘Athaa’ bin As Saa’ib, dia mukhtalith (bercampur hapalannya).” Al...Haafizh As Suyuthi dalam Al Itqaan juz 1 hal. 34 berkata, “Hadits tersebut dalam kitab shahih dengan...Adapun keadaannya sebagai Makkiyyah, maka jika yang kuat turunnya, yakni ayat ini di Mekah, maka tidak
tafsir-deskripsi"> Perjanjian itu adalah mereka beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya (lihat surat Al...Ma'idah: 12).
Al Infithar: 10-12)

Jumlah kalimat mulai dari ayat 14 sampai dengan akhir ayat 15 yaitu mulai dari lafal wa washshainal insaana
Al-A'raf, 12).

-deskripsi"> Maksudnya, di sebelah barat lembah suci Thuwa, lihat surat Thaha ayat...12.
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...An-Nur, 12)....Dalam ayat ini orang-orang yang bertakwa disebutkan secara khusus mengingat hanya merekalah yang dapat
Allah memperlihatkan kepadanya ayat-ayat-Nya dan sesuatu yang dapat diambil pelajaran sebagaimana yang...disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al Qur’an....Allah mewahyukan kepadanya untuki memukul laut dengan tongkatnya, lalu Musa memukulnya dan terbukalah 12...Lihat ayat 63 surat Asy Syu'araa.

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
Al 'Ankabut, 14) Di samping mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, mereka juga menyakiti bahkan memukulinya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
[[61 ~ ASH-SHAFF (BARISAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 14 ayat ~ Surat ini dibuka dengan pemberitahuan bahwa...Ayat-ayat selanjutnya dalam surat ini, melalui dua orang nabi yang mulia, Mûsâ dan 'Isâ, mencela sikap
Tunjukkanlah kepadaku 12 orang dari kamu yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain...shallallahu 'alaihi wa sallam, aku, dan Abdullah bin Salam, maka Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat...(Abdullah bin Salam), “Katakanlah, "Terangkanlah kepada-Ku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al...Ibnu Hibban juga menyebutkannya dalam Mawaariduzh Zham’aan hal. 518, Thabrani juz 26 hal. 12, Hakim...wallahu a’lam.”)

-deskripsi"> Yakni beritahukanlah kepadaku jika sekiranya Al
[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah..., kecuali ayat ke-38 dan duapuluh ayat lainnya mulai ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-101 yang termasuk...Di antara ayat-ayat surat al-Kahf ada yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang beranggapan bahwa...Ayat-ayat berikutnya berisi penjelasan bahwa perwalian yang benar hanyalah kepada Allah, kesenangan-kesenangan...Sebelum ditutup, masih ada ayat-ayat lain yang menguraikan ihwal hari kiamat, hari pemberian pahala bagi
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.