Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 3 akal 4 al maidah ayat 6 5 ali imran 104 6 ali imran 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 Luqman 9 perjanjian 10 ilmu 11 an nisa ayat 58 12 al baqarah ayat 2 13 al baqarah ayat 30 14 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 15 Islam 16 Ali Imran 159 17 almuminun+ayat+gg-100 18 Tumbuhan 19 yunus 20 Riba 21 yunus 5 22 hadits+tentang+menjaga+keturunan 23 yunus 57 24 SYAITAN 25 Al imran 103 26 Surat an naba 27 al maidah ayat 3 28 niat 29 Hak dan kewajiban suami istri 30 an nisa ayat 29 31 al hijr 22 32 tafsir+ar-rum+ayat+41 33 Tajjwid qs al anfal ayat 30 34 al ahzab ayat 72 35 ali imran 54 36 pentingnya akal 37 sihir 38 Jalan keluar 39 Surat annisa 40 perpindahan tempat 41 pembunuhan 42 obat 43 ali imran 191 44 ali imran 110 45 An nahl ayat 78 46 ALI+IMRAN+159 47 ali imran 19 48 Ar rum ayat 21 49 Sholat 50 al maidah ayat 2 51 penyayang 52 maha pengasih 53 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 54 Al Baqarah ayat 1 55 Makanan halal 56 almuminun+ayat+99-100. 57 Al imran 104 58 zakat 59 surat+fushshilat+ayat+33 60 ali imran 145 61 Al anbiya ayat 30 62 shalat 63 kiamat 64 sehat 65 Al anam ayat 88 66 ikhlas 67 Tafsir+surat+Al-maidah+ayat+45 68 zaitun 69 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin 70 hutang 71 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 72 luqman 15 73 al kahfi ayat 110 74 Hadis+ibnu+majah no 419 tentang ap 75 An-Nahl ayat 36 76 Al Imran 77 al+maidah+ayat+90 78 Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? (Larangan menuhankan/ memperturutkan hawa-nafsu) 79 ayat 118 80 Al+maidah+ayat+135 81 hendaklah tiap2 diri mempersiapkan hari esok 82 surat al rum ayat 39 83 maryam+93 84 hud ayat 6 85 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 86 yasin ayat 36 87 al hasyr ayat 18 88 maha suci 89 Ali imran 103 90 Cabang iman 91 ar+rahman+ayat+3 92 jahe 93 bidadari 94 al+hijr+72 95 belajar 96 harta 97 luqman 10 98 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 99 surga 100 an nisa ayat 1

Hasil pencarian tentang Al-imran

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al