Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 12 2 al hujurat ayat 13 3 An nur ayat 2 4 al baqarah ayat 275 5 Mukjizat nabi yusuf 6 Al imran ayat 31 7 al Maidah ayat 3 8 al hasyr ayat 18 9 al baqarah ayat 283 10 Isi kandungan surat al-hujurat ayat 12 11 At tahrim ayat 6 12 Arti surat albaqarah ayat 20-21 13 al isra ayat 23 14 Al-Maidah ayat 3 15 Al Baqarah ayat 30 16 At taubah ayat 105 17 Al maidah ayat 6 18 Al Maidah ayat 2 19 Gambar di atas kain 20 surat an nur ayat 2 21 surat an nisa ayat 11 22 Al maidah ayat 32 23 Riba 24 Al baqarah ayat 282 25 Ali imran 190 26 Menuntut ilmu 27 ayayat maat al quran tentang wudu 28 al hujurat ayat 12 sampai 13 dan artinya 29 ali imran 30 waris 31 Al ikhlas 32 Surat al isra ayat 32 33 Ayat 11 al baqarah b arab 34 ali imran 159 35 ali imran 92 36 Mentaati pemimpin 37 al baqarah ayat 285 38 ilmu 39 Zakat 40 Latin nya surat at Taubah ayat 91 41 Al isra ayat 32 42 Malaikat izrail 43 ali imran 191 44 Surat al ghafir ayat 60 45 an nisa ayat 29 46 Sedekah 47 Ar rum ayat 21 48 Ali imran ayat 159 49 al imran 102 50 al baqarah ayat 284 51 Surat ali imran ayat 190 52 at taubah ayat 24 53 anak 54 Al Mulk ayat 2 55 Menurut tafsir tarbawi 56 Al isra ayat 33 57 Yunus 40 58 Yunus ayat 40 59 Al-Maidah ayat 2 60 al imran 56 61 Ali imran 104 62 Bahasa latin qs al hujurat (13) 63 luqman 14 64 Qs qaf ayat 17-18 65 Al maidah ayat 33 66 Malaikat nakir 67 Al Baqarah ayat 287 68 ali imran 38 69 al ankabut ayat 45 70 Arti dari hurimat 71 An nisa ayat 19 72 Surat fusillat ayat 10 73 Malaikat Israfil 74 al baqarah ayat 286 75 Al maidah ayat 105 76 Contoh mad lazim harfi mukhoffaf 77 al hadid ayat 22 78 Maryam 79 Al Baqarah ayat 155 80 Zina 81 al furqan ayat 67 82 Perangilah orang-orang 83 al baqarah ayat 238 84 Surat al jumuah ayat 9-10 85 Ar rahman 86 An nisa ayat 136 87 Surat an nisa ayat 31 88 Kafir 89 ali imran 103 90 muhammad 91 Malaikat Munkar 92 al maidah ayat 1 93 YUSUF 94 luqman 13 95 an nisa ayat 59 96 Tentang baiat 97 Al maidah ayat 8 98 sabar 99 At taubah ayat 35 100 Luqman ayat 14

Hasil pencarian tentang Ar rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ


21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Abu Rauh Al Kalla'i] berkata; Rasulullah Shallallahu'alahiwasallam shalat bersama kami, membaca surat Ar...Rum....Shallallahu'alaihiwasallam], dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, beliau shalat subuh, membaca surat Ar...Rum, lalu beliau mengalami kebingungan, lalu dia menyebutkan secara lengkap.
dari seseorang, ia shalat subuh bersama Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, lalu beliau membaca surat Ar...Rum, beliau mengalami keragu-raguan pada beberapa ayat.
Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Sahl Ar Ramli] berkata, telah menceritakan kepada kami [Al Walid...berkata, telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Abdul Aziz] dari [Makhul] ia berkata, "Sungguh, Rum
Telah menceritakan kepadaku [Al Hasan bin Shabbah] Ia mendengar [Ar Robi' bin Nafi'] Telah menceritakan...Engkau sekarang bagiku bukan apa-apanya lagi', maka itu harus membayar kaffarat", lantas ia membacakan ayat...AL-Ahzab 21).
Mughirah bin Syu'bah] dari [Bapaknya] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengenakan jubah dari Rum
dari [Anas] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bermaksud menulis surat kepada (Raja) Rum
-deskripsi">Tentang makna Ar Rahmaan dan Ar Rahiim sudah diterangkan sebelumnya....Disebutkannya ayat ini setelah "Al Hamdu lillahi Rabbil 'aalamiin" untuk memberitahukan bahwa Allah Subhaanahu
Selesai salam beliau bersabda: "Janganlah kalian mengikuti perbuatan orang-orang Faris dan Rum, mereka
berkata; Saya mendapat sebuah bejana mewah, berisi dinar yang banyak pada pemerintahan Mu'awiyah di tanah Rum
berkata, telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Ali bin Zaid] dari [Anas bin Malik] berkata, "Raja Rum
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat...Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
[[30 ~ AR-RUM (BANGSA ROMAWI) Pendahuluan: Makkiyyah, 60 ayat ~ Surat ini dimulai dengan menyebutkan...Ayat-ayat terakhir pada surat ini mengisyaratkan tentang hari kiamat dan kekufuran orang-orang musyrik...manusia untuk mendengarkan dan membawa mereka untuk mempercayai ajaran-ajaran Nabi Muhammad saw (1). (1) Ayat-ayat...saw., dan orang-orang Persia bukan Ahl al-Kitâb seperti orang-orang musyrik--maka Allah menurunkan ayat-ayat...Dan juga terdapat kejadian ketiga yang dapat dipahami dari konteks ayat-ayat ini yang menjadi pembangkit
kepada kami [Abdah bin Sulaiman] dari [Muhammad bin Ishaq] dari [Makhul bin Ishaq] dari [Mahmud bin Ar...shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat subuh, kemudian nampak berat bagi beliau untuk membaca (ayat-ayat...Setelah selesai shalat beliau bersabda: "Aku mengetahui bahwa kalian membaca ayat-ayat di belakangku,...[Az Zuhri] telah meriwayatkan hadits ini dari [Mahmud bin Ar Rabi'] dari [Ubadah bin Ash Shamit] dari...kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tabi'in yang mengamalkan hadits ini, yaitu membaca (ayat-ayat
[[92 ~ AL-LAYL (MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 21 ayat ~ Dalam surat ini, Allah Swt. bersumpah dengan...menginfakkan hartanya, bertakwa dan membenarkan adanya hal-hal yang baik, seperti diterangkan pada ayat...Sedangkan ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Allah Swt. menjamin akan menunjuki berbagai jalan petunjuk
Ayat ini juga sudah cukup bagi orang yang berakal untuk berhenti dari mengerjakan larangan Allah yang...

-deskripsi"> Mimpi adalah terjemah dari kata Ar Ru'ya dalam ayat ini....Namun kebanyakan mufassir menerjemahkan kata Ar Ru'ya tersebut dengan penglihatan, yang maksudnya adalah...

-deskripsi"> Yaitu pohon zaqqum yang tersebut dalam surat As Shaffat ayat 62 sampai...”

-deskripsi"> Dengan banyak ayat (tanda kekuasaan-Nya)

perang Badar, pasukan Romawi menang atas Persia, hal itu mengejutkan kaum mukminin hingga turunlah ayat...: "ALIF LAAM MIIM, GHULIBATIR RUUM sampai ayat YAFRAHUL MUKMINUUNA."...QS Ar-Ruum: 1-4....Ayat ini dibaca juga: "GHALABAT dan GHULIBAT."...Abu Isa berkata; "Dahulu ayat ini dibaca GHULIBAT kemudian GHALABAT."
Kemudian dia membaca firman Allah Ta'ala (QS al Ahzab ayat 21 yang artinya): ("Sungguh bagi kalian ada
Dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman dalam QS Al Ahzab ayat 21 yang artinya: ("Sungguh bagi kalian
Azrah] dari [Hasan Al Urani] dari [Yahya bin Jazar] dari [Ibnu Abu Laila] dari [Ubay bin Ka'b] tentang ayat...As Sajadah: 21).
Dan makhluk pertama yang akan diberi pakaian ialah Ibrahim Alaihissalam, kemudian beliau membaca ayat...Al Anbiyaa' 21: 104).
telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Abu Bisyr] dari [Mujahid] (maksud kalimat dalam ayat...Ar Ra'ad: 8-, ia berkata: "(Ayat itu mengulas) jika seorang wanita mengalami haid sedang ia hamil", ia
dari ['Athiyyah bin Sa'dan Al 'Aufi] ia berkata, "Aku pernah membacakan kepada [Abdullah bin Umar] ayat...Ar Ruum: 54) ', kemudian ia berkata, 'MIN DLU'FIN…(dari kelemahan) -dengan dlammah-', aku pernah membacakan...ayat tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana engkau telah membacakannya
Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Hamzah bin Abu Yahya Ar Ramli] telah menceritakan kepada...Ibnu Az Zinad] dari [Ayahnya] dari ['Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah] dari [Ibnu Abbas] ia membaca ayat...Al Maidah: 44-47). ketiga ayat tersebut turun mengenai orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Bani
masalahku, padahal masalahku terhadap diriku lebih remeh daripada Allah berfirman tentangku dengan ayat...Allah lalu menurunkan ayat: '(Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari kalian...An Nuur: 11-21).
Kemudian beliau membaca ayat: Berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi...Al-ghasyiyah 21-22).
(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...Ar-Ra'd 43.)
Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan...Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Hanbal Radliyallahu'anhu) telah membacakannya pada kami dari kitab Nawadir-nya berkata; [Abu Taubah Ar...Ad-Dari] berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Barangsiapa yang membaca seratus ayat
kami [Ahmad bin Mani'] telah menceritakan kepada kami [Abu Sa'd] yaitu Ash Shaghani dari [Abu Ja'far Ar...Razi] dari [Ar Rabi' bin Anas] dari [Abu Al 'Aliyah] dari [Ubay bin Ka' b] bahwa orang-orang musyrik...Kemudian Allah menurunkan ayat: QUL HUWALLAAHU AHAD, ALLAAHUSH SHAMAD (QS....kepada kami [Abdu bin Humaid] telah menceritakan kepada kami ['Ubaidullah bin Musa] dari [Abu Ja'far Ar...Razi] dari [Ar Rabi'] dari [Abu Al 'Aliyah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan beberapa
Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ar Rabi'] Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Ahwash]...Aisyah] radliallahu 'anha, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak shalat setelah turunnya ayat