Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 al Muthoffifin ayat 18 5 Ali Imran 6 Haji 7 darah 8 riba 9 anak 10 hewan 11 al jumuah ayat 10 12 Menuntut ilmu 13 al ankabut ayat 45 14 Yunus 15 al maidah ayat 2 16 Maryam 17 al baqarah ayat 198 18 pikun dan beruban 19 Tuhan 20 Hadits Muslim Nomor 3444 21 ali imran 159 22 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 23 Al ahzab ayat 21 24 al hujurat ayat 13 25 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 26 al imron+ayat+110 27 surat an-nisa 28 Yusuf 29 surah yunus ayat 57 30 belajar 31 Luqman 32 ali imran 134 33 hadits mencatat transaksi 34 at taubah ayat 105 35 Kisah nabi 36 al+baqarah+ayat+70 37 hadits abu Daud 1378 38 al+insyirah+ayat+5 39 Ibrahim 40 qs al-a'raaf 7:172 41 hadist tentang kesadaran lingkungan 42 al+insyirah+ayat+6 43 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 44 akhlak 45 sabar 46 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 47 1. Jangan mudah mengobral sumpah 48 Yunus 59 49 ra'd ayat 2 50 Ali imran 104 51 +surat+at+taubah+ayat+24 52 Al imran 53 mimpi 54 al mujadilah ayat 11 55 Ali Imran ayat 185 56 Peristiwa dimasa lalu 57 adz zariyat ayat 49 58 an nisa ayat 5 59 al alaq ayat 2 60 al maidah ayat 90 61 al ikhlas 62 surat al-a'la 63 Ahmad 64 al+kahfi+ayat++4 65 ali imran 14 66 Surat Al antabul ayat 20 67 bekerja 68 An nisa ayat 58 69 AL MAIDAH AYAT 38 70 Ali Imran ayat 26. 71 Darah manusia 72 Ilmu 73 zakat 74 an nisa ayat 59 75 quraisy ayat 2 76 al isra ayat 32 77 berfikir 78 al maidah ayat 8 79 Surat Ar-Rad ayat 11 80 dalil sumpah 81 al+baqarah+ayat+69 82 al-ikhlas 83 Wahai Rasulullah nikahilah saudara perempuanku Binta Abi Sufyan 84 an-nahl ayat 90 85 yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 86 An-Nahl ayat 125 87 ali imran 164 88 al baqarah ayat 147 89 ali imran 110 90 al an am ayat 97 91 Hadits langit 92 taha ayat 53 93 an - nahl ayat 78 94 gunung 95 Pakaian 96 Terjemahan bahasa Indonesia Ibnu Majah nomor 222 97 Tidak dapat berkata apa-apa 98 albaqarah+ayat+32 99 Al-azab ayat 21 100 Sombong

Hasil pencarian tentang Ayat+5

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat...5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
Allah, dan terbukti benarlah segala yang dijanjikan-Nya kepada Banû Isrâ'îl. (1) Kata "kalimat" dalam ayat...ini ditafsirkan oleh ayat 5 surat al-Qashash, yaitu berupa jaminan Allah untuk menjadikan orang-orang
[[97 ~ AL-QADR (KEMULIAAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 5 ayat ~ Dalam surat ini terdapat penjelasan tentang
[[113 ~ AL-FALAQ (WAKTU SUBUH) Pendahuluan: Makkiyyah, 5 ayat ~ Surat ini memerintahkan Nabi Muhammad
menceritakan kepada kami ‘Amr bin Dinar dari Yahya bin Ja’dah (dari Rifa’ah Al Qurazhi), ia berkata: Ayat...) kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Thabrani juz 5...

-deskripsi"> Yaitu karena ayat-ayat-Nya diulang dan penjelasannya turun saat dubutuhkan
[[105 ~ AL-FIL (GAJAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 5 ayat ~ Dalam surat ini, Allah menceritakan kepada Rasul-Nya
-deskripsi"> Diterangkan dalam Tafsir Al Jalaalain, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan...Syaikh As Sa’diy berkata, “Beberapa ayat yang mulia ini (ayat 4 dan 5) turun berkenaan dengan beberapa
[[111 ~ AL-MASAD (JERAT SABUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 5 ayat ~ Surat ini dimulai dengan pemberitaan
Berdasarkan ayat ini, ijma' umat ini (ulamanya) adalah hujjah dan terpelihara dari kesalahan....Ash Shaff: 5) dan firman Allah, "Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka sebagaimana...Nampaknya ayat selanjutnya merupakan perincian kemutlakan ini.

orang-orang musyrikin menyekutukan-Nya.”

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat...5.

-deskripsi"> Yaitu firman-Nya di Surah Al Qashash ayat 5, “Dan Kami hendak memberi
dimaksudkan sebagai tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat...137 surat al-A'râf untuk menunjukkan belahan-belahan bumi yang disebutkan pada ayat itu....Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....Ini semua berkat ketelitian aturan Allah dan mukjizat kekuasaan-Nya (Lihat juga catatan kaki ayat 5 surat...al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
dimaksudkan sebagai tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat...137 surat al-A'râf untuk menunjukkan belahan-belahan bumi yang disebutkan pada ayat itu....Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....Ini semua berkat ketelitian aturan Allah dan mukjizat kekuasaan-Nya (Lihat juga catatan kaki ayat 5 surat...al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Dengan tawakkal dan kembali kepada Allah keadaan hamba menjadi baik, sebagaimana dalam ayat 5 surat Al
Al ‘Alaq: 1-5).

-deskripsi"> Yakni yang menciptakan semua makhluk....Pada ayat selanjutnya disebutkan secara khusus manusia di antara sekian ciptaan-Nya.

adalah Zat yang berkehendak memilih dan Mahakuasa atas segala sesuatu(1). (1) Air yang dimaksud dalam ayat...Ayat ini tidak hanya mendahului ilmu pengetahuan dalam menerangkan kejadian manusia dari setetes air...seperti disebut dalam ayat 5 dan 6 surat al-Thâriq, bahkan juga telah mendahului ilmu pengetahuan dalam...Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, ayat ini mengandung penafsiran ilmiah bahwa air merupakan sarana...Karena itu dapat dikatakan bahwa setiap makhluk hidup, sebagaimana dijelaskan ayat ini, diciptakan dari
Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan berperang di bulan haram sudah mansukh (dihapus) berdasarkan ayat...5 surat At Taubah, demikian juga berdasarkan ayat-ayat yang umum yang memerintahkan memerangi orang-orang...ulama yang lain berpendapat, bahwa larangan berperang di bulan-bulan haram tidaklah mansukh berdasarkan ayat...ini dan ayat yang lain, mereka mena'wil yang mutlaknya kepada yang muqayyad....Namun demikian, ayat ini ditakhshis dengan firman Allah Ta'ala di surat At Taubah ayat 28, yang di sana
yawm), dual (yawmayn) dan jamak (ayyâm), seperti dapat kita lihat pada Q., s. al-Hajj: 47, al-Sajdah: 5...Ayat ini menunjukkan fakta-fakta ilmiah ini, yaitu bahwa waktu adalah nisbi.
mencincang melebihi mereka.” Saat tiba penaklukkan Mekah, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat...Syaikh Muqbil berkata, “Hadits ini disebutkan pula dalam Musnad Ahmad dari Zawaa’id Abdullah juz 5
[[5 ~ AL-MA'IDAH (HIDANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 120 ayat ~ Surat al-Mâ'idah termasuk kelompok surat...Surat ini berisikan 120 ayat, dan merupakan surat yang terakhir kali turun....semua adalah perjanjian Allah dengan kalian(1). (1) termasuk dalam janji yang harus dipenuhi dalam ayat...Ayat ini bersifat umum dan menyeluruh....Tidak ada hukum positif mana pun yang lebih mencakup, lebih jelas dan lebih terperinci daripada ayat
mengerti akibatnya dan bahwa perbuatan tersebut dapat mendatangkan kemurkaan Allah serta siksa-Nya, 5....arti "kemudian segera bertobat" yakni segera bertobat setelah melakukan dosa tersebut, sehingga maksud ayat...taufiq lebih dekat kepada yang pertama tadi, oleh karenanya, Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengakhirinya ayat
amal apa yang paling dicintai Allah Ta’ala tentu kita akan lakukan,” maka Allah Ta'aala menurunkan ayat...(Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad juz 5 hal....Hadits itu adalah hadits musalsal (berantai) yang paling shahih.”

-deskripsi"> Ayat
apakah memberi manfaat bagi mereka meskipun sedikit di dunia dan akhirat sebagaimana diterangkan dalam ayat...Al Ahqaaf: 5)

-deskripsi"> Yang membenarkan dakwaanmu menyembah patung dan berhala
hidup di dunia yang lebih baik bentuknya daripada manusia sebagaimana diterangkan dalam surah At Tiin: 5.
-deskripsi"> Disebutkan dalam Ad Durrul Mantsur juz 5 hal. 68, bahwa Ibnu Mardawaih dan...” Beliau menjawab, “Ya, karena engkau telah meludahi wajahku.” Maka Allah menurunkan ayat tentang...Abu Mu’aith, “Wa yauma ya’addhuzh zhaalimu ‘alaa yadaihi…dst. sampai ayat, “Wa kaanasy syaithaanu
yang terdapat dalam surat al-Sajdah: 7, 8 dan 9; al-Mu'minûn: 12, 13 dan 14; Ghâfir: 67; dan al-Hajj: 5,...Bahkan, dalam ayat 37 surat al-Qiyâmah, pengertian kata nuthfah lebih sempit lagi: 'bagian dari sperma
Shaad: 5)

Al-Qashash 5) (untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka) di dalam menanggung penganiayaan musuh
mengerti akibatnya dan bahwa perbuatan tersebut dapat mendatangkan kemurkaan Allah serta siksa-Nya, 5.