Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 ayat tentang kepala madrasah 10 ali+imran+159 11 yusuf 12 al furqan ayat 67 13 dunia 14 al-baqarah ayat 168 15 al-maidah ayat 3 16 Urusan 17 an-nur+ayat+36 18 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 19 al-insyirah ayat 5 20 hujan 21 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 22 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 23 huud+40 24 hewan 25 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 26 Aman 27 Ibrahim ayat 7 28 Surga 29 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 30 An nahl ayat 120 31 Anjing 32 Saba 13 33 menghindari perkelahian 34 petunjuk 35 kemuliaan 36 orang tua 37 al baqarah ayat 261 38 mengharapkan pertemuan 39 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 40 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 41 al bayyinah ayat 8 42 AL+AHZAB+AYAT+70 43 surat al baqarah ayat 11 44 ali imran ayat 185 45 ikhlas 46 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 47 ali imran ayat 26 48 al-maidah ayat 48 49 Surat al maidah ayat 48 50 QS.Al imran ayat 79 51 Bersyukur 52 surat Al furqan ayat 20 53 ibrahim 32 54 lukman+ayat+15 55 surat Al furqan ayat 9 56 Al+hijr+ayat+48 57 Al+Anbiyâ+ayat+73 58 ar rum ayat 21 59 an nisa ayat 59 60 Al furqon ayat 67 61 al ahzab ayat 70 62 al baqarah ayat 124 63 Memohon ampun 64 al-baqarah ayat 43 65 Al Isra ayat 26 66 hutang 67 al anbiya ayat 73 68 an nisa ayat 58 69 Ali imran ayat 190-191 70 LUKMAN+AYAT+19 71 ali imran+191 72 an-nisa ayat 29 73 muhammad+ayat+23 74 Kuda 75 udara 76 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 77 Surat+Al-Baqarah 78 q.s al qalam ayat 68 79 ali+imran+188 80 Surat Al-A’raf Ayat 26 81 Surat Al-Baqarah ayat 10 82 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 83 hewan ternak 84 besi 85 Almujadilah surah ke berapa 86 SURAT LUKMAN 87 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 88 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 89 ISLAM KONTOL 90 Beriman 91 ibrahim 9 92 anak sapi 93 Ayat 36 surat al isra 94 an-nisa+ayat+29 95 Al-Baqarah ayat 256 96 al a'raf ayat 31 97 menjaga lisan 98 an+nur+ayat+62 99 Tadabbur asy syuara ayat 174 100 an nisa ayat 9

Hasil pencarian tentang Az+zalzalah+ayat+7+-+8+dan+al+ankabut+ayat+2+-+3

[[99 ~ AL-ZALZALAH (GONCANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 8 ayat ~ Ayat-ayat dalam surat ini berhubungan...salah satu peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, seperti goncangan bumi, keluarnya kekayaan alam dan...orang-orang yang telah mati dari dalam perut bumi, keheranan dan pertanyaan manusia tentang apakah gerangan...yang membuatnya kaget dan terkejut, serta dibangkitkannya manusia dari kubur secara terpisah-pisah untuk
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hal ini adalah dusta, padahal Alah Subhaanahu wa Ta'aala telah mendatangkan mukjizat dan ayat-ayat yang...Ayat ini seperti ayat yang berbunyi, “Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Kami telah menurunkan...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.â...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin..., sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah.”

-deskripsi"> Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3.

zhaalimii anfusihim…dst.” (An NIsaa’: 97) Ibnu Abbas berkata, “Maka dikirimlah surat berisi ayat...oleh kaum musyrik, kemudian mereka menimpakan fitnah (gangguan kepada kaum muslimin), maka turunlah ayat...Al ‘Ankabut: 10), maka kaum muslimin mengirimkan surat kepada mereka berisikan ayat tersebut....Mereka pun keluar (dari Mekah) dan nampak beputus asa dari semua kebaikan, kemudian turunlah ayat tentang...Syaikh Muqbil berkata, “Hadits ini menurut Al Haitsami dalam Majma’uzzawaa’id juz 7 hal. 10, â€
3 hal. 61) dengan sanadnya yang sampai kepada Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata, “Kaum muslimin...halal bagi kami jika mereka mengizinkan tanpa ada kerelaan dari dirinya, “ maka Allah menurunkan ayat...dari Az Zuhri selain Shalih.” Al Haitsami dalam Al Majma’ juz 8 hal. 84 berkata, “Diriwayatkan...oleh Al Bazzar, dan para perawinya adalah para perawi hadits shahih.” As Suyuthi berkata dalam Lubaabunnuqul...Dalam ayat ini terdapat dalil terhadap kaidah yang umum, yaitu:

Ayat ini menunjukkan, bahwa orang yang layak mendapatkan kebenaran adalah orang yang sungguh-sungguh,...Ayat ini juga menunjukkan, bahwa orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu syar’i, maka dia akan mendapatkan...hidayah dan pertolongan dari Allah....lisan kepada kaum kafir dan munafik, jihad untuk berusaha mengajarkan agama dan membantah orang-orang...Selesai tafsir surah Al ‘Ankabut dengan memuji Allah dan dengan pertolongan-Nya.

Mush’ab bin Sa’ad dari bapaknya (Sa’ad bin Abi Waqqas), bahwa terhadap dirinya turun beberapa ayat...Al Qur’an, ia bercerita, “Ibu Sa’ad pernah bersumpah untuk tidak akan berbicara dengan Sa’ad...Qur’an ayat ini, “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang tuanya....Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku…dst.” (terj. Al ‘Ankabut: 8)....Di sana pun terdapat ayat, “Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.” (Terj. Lukman: 15).
Sampai ayat, “Jika kamu berdua bertobat kepada Allah…dst (ayat 4).” Tertuju kepada Aisyah dan Hafshah...(Sedangkan ayat), “Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah...kepada seorang pun.” Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Muslim juz 10 hal. 75, Abu Dawud juz 3...juz 6 hal. 123, juz 17 hal. 13, Ibnu Sa’ad juz 8 hal. 76 qaaf 1, dan Abu Nu’aim dalam Al Hilyah...juz 3 hal. 276.)
ayat, “Dan sungguh Kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada...Tuhannya, dan (juga) tidak merendahkan diri.” (Al Mu’minun: 76)....Ibnu Hatim meriwayatkan sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 3 hal. 251, dan Nasa’i sebagaimana...Hakim juz 2 hal. 394 meriwayatkan juga, demikian pula Al Waahidiy dalam Asbaabunnuzul, dan di sana pada...mau beriman (Lihat ayat 75).
Lalu dikatakan kepada Beliau, “Jika engkau mau, maka engkau dapat menundanya, dan jika engkau mau,...dibinasakan.” Beliau bersabda, “Tidak, bahkan aku menunda saja.” Maka Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat...berkata, “Hadits ini dinisbatkan oleh Ibnu Katsir dalam Al Bidayah juz 3 hal. 52 kepada Nasa’i,...ia berkata, “Sanadnya jayyid.” Ibnu Jarir juga menyebutkannya pada juz 15 hal. 108, Hakim juz 2 hal...Al Haitsami dalam Al Majma’ juz 7 hal. 50 berkata, “Para perawinya adalah para perawi hadits shahih.â
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menimpakan angin itu dengan izin dan kehendak-Nya...selama 7 malam dan 8 hari terus menerus sehingga mereka mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon...

-deskripsi"> Jiwa, harta dan hewan ternak mereka binasa oleh azab itu....

-deskripsi"> Disebabkan dosa dan kezaliman mereka, padahal Allah Subhaanahu wa Ta'aala...yang Allah terangkan dalam ayat selanjutnya.
kepada mereka sebagai taukid (penguatan), atau Allah Subhaanahu wa Ta'aala menghukum mereka di dunia dan...di akhirat; di dunia sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 8 sebelumnya, dan azab di akhirat sebagaimana...yang disebutkan dalam ayat 10 di atas....

-deskripsi"> Yaitu mereka yang memahami ayat-ayat Allah dan pelajaran yang disampaikan-Nya...

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an.

[[29 ~ AL-'ANKABUT (LABA-LABA) Pendahuluan: Makkiyyah, 69 ayat ~ Surat yang berisikan 69 ayat ini termasuk...dalam golongan surat Makkiyyah, kecuali ayat 1 sampai 11 yang merupakan ayat-ayat Madaniyah....Kemudian Allah memerintahkan nabi-Nya untuk tidak membantah Ahl al-Kitâb kecuali dengan cara yang baik...Selanjutnya Allah menerangkan nikmat-Nya kepada mereka di Bait al-Hârâm serta kekufuran mereka atas nikmat...Alif, Lâm, Mîm adalah huruf-huruf fonemis yang digunakan untuk menerangkan bahwa al-Qur'ân, sebagai suatu
-deskripsi"> Hakim di juz 2 hal. 485 berkata: telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman...(ayat ke-3 surah ini).” Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan pengiriman surat dari Hathib bin...ada dalam Shahih Bukhari dan Muslim, akan tetapi turunnya ayat dan disebutkannya ayat itu adalah terputus...Demikian pula ayat, “Laa yanhaakumullah…dst (ayat ke-8).” Disebutkan turunnya ayat dari jalan Sufyan...

-deskripsi"> Yaitu agama Islam dan Al Qur’an.
dalam Al Qur’an yang belum pernah ditanyakan oleh seorang pun....Lalu aku melanjutkan kata-kataku, “Beritahukanlah kepadaku tentang ayat itu dan tentang beberapa ayat...menjadi pertanda akan datangnya hari Kiamat.” (Az Zukhruf: 61) Ibnu Abbas menjawab, “Yaitu keluarnya...Hadits ini menurut Haitsami dalam Majma’uz Zawaa’id juz 7 hal. 104, diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani...Sesungguhnya sanadnya shahih,” Syaikh Muqbill mengatakan, bahwa yang ditetapkan oleh Adz Dzahabi dalam Al
[[33 ~ AL-AHZAB (PASUKAN GABUNGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 73 ayat ~ Surat al-Ahzâb diawali dengan perintah...Ayat selanjutnya menjelaskan hak-hak Rasulullah saw. untuk ditaati dan dicinta, dan hak-hak istri Rasulullah...Ayat-ayat lain berisi penjelasan tentang aturan dan etika yang harus dipegang teguh saat berkunjung dan...maksud meralat tradisi Jahiliah yang melarang bapak angkat untuk mengawini bekas istri anak angkatnya. 2)...Realisasi janji Allah yang akan memberikan kemenangan bagi orang-orang Mukmin atas orang-orang kafir. 3)
-deskripsi"> Ayat ini menunjukkan batalnya pahala sedekah yang diiringi dengan menyebut-nyebut...dan menyakiti hati penerima....Dari ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa amalan buruk dapat membatalkan amal shalih....Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al Hujurat ayat 2, berikut (yang artinya):

Mereka tidak memperoleh manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula

menceritakan kepada kami Ahmad bin Manshur Ar Ramaadiy, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az...maka ia berisyarat dengan tangannya ke arah Madinah, maka turunlah ayat ini, "Wa may yakhruj min baitihi...Ibnul Madini berkata, "Ibnu Juraij dan Ibnu Uyainah adalah orang yang paling 'alim terhadap 'Amr bin...Mathaalib Al 'Aliyyah hal. 433 yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Al Haitsami dalam Al Majma' juz 7 hal...ia (Dhamurah) wafat di tengah perjalanan sebelum sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan
(Kepunyaan-Nyalah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan...dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah) yaitu Alquran (mereka itulah...orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan langsung dengan firman-Nya, "Dan Allah menyelamatkan orang-orang...Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan....Pertama, secara fisik, zina dapat mengakibatkan penyakit gonore, sipilis (raja singa) dan luka....Sedangkan sipilis dapat menyerang seluruh tubuh, sel-sel dan urat saraf....Kedua, secara mental, zina dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa yang pada akhirnya dapat berakibat
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...Al-Fath: 2)
Namun tidak mengurangi jatah suami (1/2) atau istri (1/4) anak dari puterinya berdasarkan ijma'....

-deskripsi"> Dan kakek dst. ke atas ....Ayat ini juga menunjukkan bahwa yang laki-laki dan yang wanitanya mendapatkan bagian yang sama, karena...lafaz "syurakaa" di ayat tersebut menunjukkan sama....Suami mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan 1/6, saudara/i seibu mendapatkan 1/3, sedangkan saudara-saudara
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

mencincang melebihi mereka.” Saat tiba penaklukkan Mekah, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat..., “Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan...disebutkan pula dalam Musnad Ahmad dari Zawaa’id Abdullah juz 5 hal. 135, Ibnu Hibban sebagaimana dalam Al...Mawaarid hal. 411, Thabrani dalam Al Kabir juz 3 hal. 157, Hakim juz 2 hal. 359 dan 446, dan pada kedua...tempat itu, ia berkata, “Shahih isnadnya”, dan didiamkan oleh Adz Dzahabi).
-deskripsi"> Ada pula yang menafsirkan dengan tidak menghadiri Az Zuur, yakni ucapan...dan perbuatan yang haram....haram, seperti mengolok-olok ayat-ayat Allah, perdebatan yang batil, ghibah (gosip), namimah (mengadu...Jika mereka tidak menghadiri Az Zuur, maka tentu mereka tidak mengucapkan dan melakukannya.Termasuk ucapan...Az Zuur adalah persaksian palsu.
-deskripsi"> Ayat 57 dan 58 di atas menceritakan kembali kejadian ketika Rasulullah shallallahu...'alaihi wa sallam membacakan di hadapan orang-orang Quraisy surah Al Anbiya ayat 98 yang artinya, â€...œSesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar Jahannam.” Maka seorang...Quraisy bernama Abdullah bin Az Zab'ari menanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang...Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terdiam dan mereka pun mentertawakannya; lalu mereka menanyakan
ia berkata: Telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin Dinar dari Yahya bin Ja’dah (dari Rifa’ah Al...Qurazhi), ia berkata: Ayat ini turun berkenaan dengan sepuluh orang, dan saya salah satunya, “Dan...Haitsami berkata dalam Majma’uzzawa’id juz 7 hal. 88, “Diriwayatkan oleh Thabrani dengan dua isnad...€)

-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyampaikan Al Qur’an dan menurunkannya...

-deskripsi"> Yaitu karena ayat-ayat-Nya diulang dan penjelasannya turun saat dubutuhkan
Sikap mendustakan ini menjadi tabiat mereka dan perilakunya....terus menerus menimpa mereka selama tujuh malam delapan hari sehingga mereka mati bergelimpangan (lihat Al...Haaqqah: 6-7)....="tafsir-deskripsi"> Bisa juga diartikan tanda yang menunjukkan kebenaran Nabi Hud ‘alaihis salam dan...

-deskripsi"> Padahal telah ada ayat-ayat yang menghendaki mereka untuk beriman.
antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Ali Imran: 7) maksud mutasyabihat di ayat ini adalah yang masih samar dipahami oleh kebanyakan manusia..., dan kesamaran ini tidaklah hilang kecuali dengan mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat (jelas...Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya bahwa ayat-ayat Al Quran itu diulang-ulang membacanya...

-deskripsi"> Kata dzaalika (itu) di ayat ini bisa kembalinya kepada Al Qur’an yang
Faatihah ayat 7....Ayat ini menunjukkan tingginya kedudukan mereka dan dekatnya mereka dengan Allah Subhaanahu wa Ta'aala...

-deskripsi"> Ayat ini dan dua ayat sebelumnya menerangkan beberapa golongan orang..., dari mulai al mushshaddiqin (orang-orang yang banyak bersedekah), shiddiqin (orang-orang yang sangat...Adapun Ash-habul jahiim adalah orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah.