Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 Puasa 5 Ayat tentang materi dan perubahannya 6 Mahluk 7 Makhluk proses kehidupan 8 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 9 Sabar 10 Makhluk & Proses Kehidupan 11 at talaq ayat 4 12 ar rahman 13 Ayat tentang gaya dan energi 14 Hadits tentang jual beli barter 15 al baqarah ayat 187 16 Al ikhlas 17 Santun 18 Perubahan Fisika 19 an nahl ayat 90 20 Surat ar ra'du ayat 11 21 Al An’am ayat 83 22 al baqarah ayat 30 23 an nur ayat 24 24 an nisa ayat 24 25 +kandungan+dari+malaikat+mikail 26 Hadits Muslim Nomor 2855 27 ali imran 28 al mulk ayat 3 29 al maidah ayat 2 30 Hadis tentang produksi 31 Surat Al-Anbiya Ayat 30 32 an nisa ayat 3 33 Ilmu 34 Manusia 35 alhadid+ayat+7 36 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 37 an-nisa ayat 29 38 al rahman 39 ALI IMRAN 126 40 al maidah ayat 6 41 al anfal ayat 2 42 Ibrahim 43 MARYAM 44 ALI IMRAN 190 45 ar-rum ayat 21 46 ali imran 7 47 AL maidah ayat 3 48 al baqarah ayat 2 49 yunus 50 hukum 51 Zina 52 Hadits Muslim Nomor 5318 53 al+maidah+ayat+1 54 surat+an+nisa+ayat+35 55 an nisa ayat 4 56 surat yunus 57 Tumbuhan 58 Muntaha 59 Surga 60 al baqarah ayat 168 61 Akhlak terpuji 62 akhlak 63 Surat yasin 64 ali imran 159 65 an nisa ayat 29 66 al+baqarah+ayat+183 67 al maidah ayat 1 68 Yusuf 69 Manusia,l 70 Bumi dan Alam semesta 71 Hadist cinta 72 al Baqarah ayat 43 73 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 74 Ikhlas 75 mahluk & proses kehidupan 76 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 77 Hujan 78 al-furqan ayat 67 79 an- nashr ayat 2 80 Al-Anam+ayat+140 81 Hadis tentang Rahmat Allah 82 QS. Al-Ahzab ayat 59: 83 an nisa ayat 1 84 Bumi,alam semesta 85 at talaq ayat 3 86 al+maidah+ayat+3 87 tafsir surah Al Baqarah ayat 43 88 al ahzab ayat 56 89 keutamaan Rasullullah 90 Takwa 91 Q.S. Ali Imran : 31 92 Suat al baqoroh ayat 2 93 jalan 94 surah annisa ayat 176 95 Duhai Jiwa, apa yang kamu inginkan?" Jiwaku berkata, "aku ingin kembali di dunia agar bisa melakukan amal shalih yang belum sempat aku kerjakan." 96 surat al mu,minun ayat 75 97 al-araf ayat 96 98 Al Quraisy ayat 1-5 99 al baqarah ayat 275 100 an+nisa+ayat+34

Hasil pencarian tentang Berbuat+baik

-deskripsi"> Berbuat baik kepada mereka mencakup berbuat baik dengan perkataan dan...Perintah berbuat baik kepada mereka menunjukkan larangan berbuat jahat (isaa'ah) dan tidak berbuat ihsan...class="tafsir-deskripsi"> Dalam perjanjian ini, Allah memerintahkan mereka untuk bertutur kata yang baik...salam, senyum dan perkataan baik lainnya....Dalam perintah bertutur kata yang baik kepada semua manusia terdapat perintah berbuat ihsan secara umum
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Masing-masing orang yang berbuat baik dan buruk ada tingkatan-tingkatan balasannya....Yang berbuat baik akan dibalas kebaikan dan yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan pula.
Ayat-ayat yang Kami bacakan mengenai balasan orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat, mengandung...Allah sama sekali tidak berkehendak curang terhadap siapa pun, baik jin maupun manusia.
Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan menjalin hubungan dengan orang-orang kafir yang tidak...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan menjalin hubungan.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 7
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka
Mereka adalah orang-orang yang membelanjakan hartanya, baik dalam keadaan cukup, kurang, mampu maupun...Kemudian, di samping itu, juga menahan marah sehingga tidak sampai membalas terutama kepada orang yang berbuat...tidak baik kapada mereka, bahkan memaafkannya....Mereka itu termasuk orang-orang yang berbuat baik.
mencari ridha Allah dengan mengerjakan keburukan yang mendatangkan kemurkaan-Nya, dan tidak sama antara berbuat...baik kepada manusia dengan berbuat buruk kepada mereka, baik secara zat(perbuatan)nya, sifatnya maupun...

-deskripsi"> Selanjutnya Allah memerintahkan secara khusus untuk berbuat ihsan, dimana...Ihsan di sini adalah berbuat ihsan kepada orang yang berbuat buruk kepadanya....Ketika mereka menjauhi kita dan tidak mau berbicara dengan kita, maka kita mengucapkan kata-kata yang baik
Dengan begitu mereka termasuk orang-orang yang berbuat baik....Allah akan mengaruniai orang-orang yang berbuat baik kehidupan yang baik di dunia dan ganjaran yang lebih...baik di akhirat jika dibandingkan dengan yang telah mereka terima di dunia....Sungguh, sebaik-baik tempat di akhirat adalah tempat orang-orang yang bertakwa.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 31
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat...jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik...dengan pahala yang lebih baik (surga).
memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya (supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat...berupa kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya (dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat...baik) maksudnya, mereka yang mengerjakan ketauhidan dan amal-amal ketaatan lainnya (dengan pahala yang...lebih baik) yakni surga....Kemudian Allah menjelaskan siapakah yang disebut orang-orang yang telah berbuat baik itu melalui firman
Maka, percayailah ajaran yang dibawanya, karena hal itu lebih baik bagi kalian....Dialah yang Maha Mengetahui semua makhluk-Nya lagi Mahabijaksana dalam berbuat....Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik dan tidak akan melalaikan balasan...orang-orang yang berbuat jahat.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 77
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat...baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy berkata, “Apabila musuhmu berbuat jahat kepadamu baik...ihsan adalah sebuah keutamaan darimu kepada orang yang berbuat jahat....Di antara maslahatnya adalah berkurangnya perbuatan jahatnya baik saat itu maupun yang akan datang, dapat...membawa orang yang berbuat jahat kepada kebenaran dan lebih mendekatkannya untuk menyesali perbuatannya...Allah Ta’ala berfirman, “Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan
Allah Ta'ala juga melarang berbuat syirk, baik syirk akbar (besar) maupun syirk asghar (kecil)....

-deskripsi"> Yakni berbuat baiklah kepada mereka baik dalam hal ucapan maupun dalam...

-deskripsi"> Baik kerabat dekat maupun jauh, yakni kita diperintah berbuat baik kepada...Misalnya menanggung mereka, berbuat baik kepada mereka, menghilangkan rasa sedih yang menimpa mereka,...Berbuat baik kepada mereka adalah dengan memberikan kecukupan kepada mereka dan tidak membebani mereka
termasuk ke dalam hal yang dilarang Allah, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan bahwa hal itu (berbuat...baik dan bersikap adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi) tidak termasuk ke dalam hal...yang dilarang Allah Subhaanahu wa Ta'aala, Dia berfirman, “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan...dst.”

-deskripsi"> Maksudnya, Allah Subhaanahu wa Ta'aala tidak melarang kamu berbuat...baik, bersilaturrahim, membalas kebaikan dan berbuat adil kepada kaum musyrikin baik kerabatmu maupun
bersikap tulus ikhlas kepada Allah dan rasul-Nya dalam beragama, mereka berarti termasuk orang yang berbuat...baik....Dan orang yang berbuat baik seperti mereka itu tidak berdosa.
Orang-orang yang berbuat baik dengan memenuhi seruan Allah, sehingga beriman dan berbuat baik untuk agama
Dalam ayat ini terdapat dorongan untuk berbuat ikhlas, baik dalam ibadah kurban maupun dalam ibadah lainnya...baik kepada hamba-hamba Allah dengan berbagai macamnya, seperti memberikan manfaat harta, ilmu, kedudukan..., saran, amar ma’ruf dan nahi munkar, ucapan yang baik, dsb....Orang-orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan kabar gembira dari Allah dengan memperoleh kebahagiaan...di dunia dan akhirat, dan Allah akan berbuat ihsan kepada mereka sebagaimana mereka berbuat ihsan dalam
Sebagai suatu peringatan bagi manusia, baik yang ingin berbuat baik maupun tidak.
Ihsan contohnya memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya....

-deskripsi"> Yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang...berbuat jahat kepadanya....dalam firman-Nya, “Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.” Yakni orang-orang yang pertama berbuat
dikatakan pula kepadanya, "Semoga Allah menghinakan kamu pula (maka barang siapa memaafkan) orang yang berbuat...lalim kepadanya (dan berbuat baik) yakni tetap berlaku baik kepada orang yang telah ia maafkan (maka...Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang lalim) maksudnya Dia tidak menyukai orang-orang yang memulai berbuat...lalim, maka barang siapa yang memulai berbuat lalim dia akan menanggung akibatnya, yaitu siksaan dari-Nya
Sesungguhnya dasar berbuat baik adalah keyakinan yang benar....Sikap beragama yang paling baik adalah ikhlas bribadah hanya kepada Allah....Orang yang berbuat demikian, pikirannya akan benar hingga dapat mengetahui misi para rasul....Selain itu, termasuk sikap beragama yang baik juga, adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan baik secara
Orang-orang Mukmin yang berbuat baik benar-benar akan mendapatkan balasan baik yang tak terputus.
Dan Allah menjadikannya seorang yang selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orangtuanya serta...tidak menjadikannya orang yang sombong kepada manusia dan berbuat maksiat kepada Allah.
kelak akan diperlihatkan, sehingga ia melihat, pada hari kiamat itu, penghormatan untuk orang yang berbuat...baik dan penghinaan untuk orang yang berbuat jahat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 195
harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat...baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Kedua, jangan berbuat tidak baik (artinya: harus berbuat baik) kepada orang tua....Perbanyaklah berbuat baik kepada mereka.
-deskripsi"> Beliau berbuat baik kepada keduanya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan...

-deskripsi"> Baik sombong dari beribadah kepada Allah maupun sombong terhadap manusia
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 30
Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik....Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa
‘alaihis salam di atas, seperti diselamatkan dari bencana yang besar dan mengabadikan pujian yang baik...datang kemudian serta balasan yang akan ia peroleh di akhirat adalah karena ia termasuk orang-orang yang berbuat...ihsan, dia berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada manusia, dan inilah sunnatullah...kepada orang-orang yang berbuat ihsan.