Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 ibrahim 7 Syirik 8 hutang 9 rumah 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 Maryam 12 kemudahan 13 ar-rum ayat 21 14 Jihad 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 Adam 17 Dua masa 18 Disebabkan 19 ibrahim 37 20 surah al-maidah ayat 8 21 Jika allah menganugerahi rahmat 22 Ikhlas 23 al isra ayat 7 24 al a'raf ayat 52 25 Berdebat 26 al ahzab ayat 21 27 Surga 28 surat al mujadalah ayat 11 29 matahari 30 puasa 31 Al-Imran (3 : 130) 32 Al-Imran ayat 130 33 hadist tentang perilaku konsumen 34 Hadits Muslim Nomor 3035 35 Manusia 36 Iman 37 miskin 38 surat+al+imranayat+110 39 Ta ha+ayat+14 40 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 41 Kafir 42 sabar 43 al-mukminun+ayat+34 44 Aliimram+ayat+105 45 ilmu 46 al isra ayat 36 47 al baqarah ayat 275 48 cinta 49 Al Isra ayat 73 50 pikun dan beruban 51 Yusuf ayat 103 52 surat al-zalzalah 53 yunus 99 54 ibrahim ayat 7 55 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 56 al qashash ayat 77 57 Dimana dia akan mati 58 al baqarah ayat 81 59 surat al-an'am ayat 59 60 ALI IMRAN 159 61 surah al hadid ayat 57:3 62 al an'am ayat 71 63 al-mujadalah ayat 11 64 AL Baqarah ayat 286 65 dosa 66 Al-Muzammil ayat 20 67 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 68 Surat Ali imran ayat 64 69 al-imron ayat 110 70 Surat Al Kahfi ayat 97 71 AN NAML AYAT 88 72 Al ikhlas ayat 1-4 73 asy+syuara+ayat+181+182+183 74 SURah FATHIR AYAT 28 75 allah maha 76 Yusuf 84 77 khusyu 78 yusuf 79 ayat tentang serakah 80 Hadist ibnu majah 2172 81 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 82 Sebaik baik penolong dan pelindung 83 ombak 84 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 85 Saba 13 86 Tentang kematian 87 surah al Maun beserta terjemahan 88 surah yusuf 65 89 shaffat+ayat+102 90 permainan 91 berlayar 92 mengetahui 93 ayat al-Baqarah 219 94 AYAT AL GAFFAR 95 surat Toha ayat 14 96 tafsir al maidah ayat 2 97 sunat perempuan 98 berserah diri 99 An Nahl ayat 125 100 Nikah

Hasil pencarian tentang Dan+mereka+tinggal+dalam+gua+selama+tiga+ratus+tahun+dan+ditambah+sembilan+tahun.

(Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus) lafal Miatin dibaca dengan memakai harakat Tanwin pada...Perhitungan tiga ratus tahun ini berdasarkan hisab yang berlaku di kalangan kaum Ashhabul Kahfi, yaitu...Dan bila menurut hisab tahun Qamariah sebagaimana yang berlaku di kalangan orang-orang Arab, maka menjadi...bertambah sembilan tahun, dan hal ini disebutkan di dalam firman selanjutnya, yaitu (dan ditambah sembilan...tahun) yakni hisab yang tiga ratus tahun berdasarkan tahun Syamsiah dan hisab yang tiga ratus sembilan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 25
Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi).
Para pemuda itu tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur selama tiga ratus sembilan tahun(1). (1) Ayat...ini menyimpan sebuah fakta astronomis yang membuktikan bahwa tiga ratus tahun matahari itu sama dengan...tiga ratus sembilan tahun bulan.
(Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya) sewaktu Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul ia...berumur empat puluh tahun atau lebih dari itu (maka ia tinggal di antara mereka selama sembilan ratus...lima puluh tahun) seraya menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah, tetapi mereka yakni kaumnya, tetap...(Maka mereka ditimpa banjir besar) yaitu, air bah yang sangat tinggi sehingga tenggelamlah mereka semuanya...(dan mereka adalah orang-orang yang zalim) maksudnya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah.
Allah telah mengutus Nûh kepada kaumnya untuk menyeru mereka kepada ajaran tauhid....Lalu ia menetap dan menyeru mereka selama sembilan ratus lima puluh tahun....Akan tetapi mereka tidak memenuhi seruannya....Maka Allah menenggelamkan mereka dengan angin topan dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri dengan
"Selama kita memilih jalan mengasingkan diri dari kaum yang mengingkari dan menyekutukan Allah," kata...sebagian mereka kepada yang lainnya, "maka berlindunglah di dalam sebuah gua demi keselamatan agama...itu, kapan dan di mana gua tersebut berada....mengasingkan diri ke dalam sebuah gua yang tersembunyi....Selama tiga tahun penuh mereka dapat bertahan.
(Mengandungnya sampai menyapihnya) dari penyusuannya (adalah tiga puluh bulan) yakni dalam masa enam...Menurut suatu pendapat disebutkan bahwa jika sang ibu mengandungnya selama enam bulan atau sembilan bulan...akal serta inteligensinya telah sempurna yaitu sekitar usia tiga puluh tiga tahun atau tiga puluh tahun...(dan umurnya sampai empat puluh tahun) yakni genap mencapai empat puluh tahun, dalam usia ini seseorang...maka Abu Bakar segera memerdekakan sembilan orang hamba sahaya yang beriman; mereka disiksa karena memeluk
(Berkatalah) Firaun kepada Nabi Musa, ("Bukankah kami telah mengasuhmu di dalam keluarga kami) yakni...dalam rumah kami (waktu kamu masih kanak-kanak) semasa kecil, baru saja dilahirkan, tetapi sudah disapih...(dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu), selama tiga puluh tahun, pada masa itu Musa...berpakaian seperti Firaun dan berkendaraan sebagaimana Firaun, ia dikenal sebagai anak angkat Firaun
) memasukinya (selama 40 tahun mereka akan bertualang tak tahu jalan) kebingungan (di negeri itu) menurut...Ibnu Abbas luasnya sembilan farsakh persegi....Ada yang mengatakan bahwa jumlah mereka enam ratus ribu orang dan di padang itulah, yakni yang disebut...Setelah masa empat puluh tahun itu Allah mengangkat Yusya menjadi nabi dan memerintahkannya untuk memerangi...Menurut berita, matahari terhenti selama sesaat menunggu selesai mereka berperang.
-deskripsi"> Yakni sebelum kaum ‘Aad dan Tsamud, Dia juga membinasakan mereka....

-deskripsi"> Yakni daripada kaum ‘Aad dan Tsamud, karena Nabi Nuh ‘alaihis salam...tinggal di tengah-tengah mereka selama 950 tahun, namun mereka tidak juga beriman, ditambah lagi dengan...menyakiti Beliau baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala membinasakan mereka...dan menenggelamkan mereka dalam banjir besar.
(Dalam beberapa tahun lagi) pengertian lafal bidh'u siniina adalah mulai dari tiga tahun sampai dengan...sembilan atau sepuluh tahun....Akhirnya dalam pertempuran ini pasukan Romawi berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Persia....(Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudahnya) yakni sebelum bangsa Romawi menang dan sesudahnya....pada permulaannya pasukan Persia dapat mengalahkan pasukan Romawi, kemudian pasukan Romawi menang atas mereka
-deskripsi"> Yakni Kami tidurkan mereka....

-deskripsi"> Maksudnya, Allah menidurkan mereka selama 309 tahun qamariah dalam gua...itu (Lihat ayat 25) sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara apa pun....Dalam tidur mereka selama ratusan tahun itu untuk menjaga mereka dari keguncangan hati dan rasa takut..., demikian pula untuk menjaga mereka dari penangkapan oleh kaum mereka, serta sebagai salah satu di antara
(Maka kami tutup telinga mereka) yakni kami buat mereka tidur (bertahun-tahun dalam gua itu) selama bertahun-tahun
atas singgasananya.) tempat duduknya (Dan mereka merebahkan diri) yakni kedua orang tuanya dan semua...Kemudian ayah Nabi Yusuf (Yakub) bermukim bersama Yusuf selama dua puluh empat tahun atau tujuh belas...Disebutkan bahwa masa perpisahan mereka delapan belas tahun lamanya atau empat puluh tahun atau delapan...Setelah itu Nabi Yusuf kembali ke Mesir dan ia tinggal di negeri itu sesudah Nabi Yakub meninggal dunia...selama dua puluh tiga tahun.
(Dialah yang menjadikan matahari bersinar) mempunyai sinar (dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi...bulan) dalam perjalanannya (manzilah-manzilah) selama dua puluh delapan malam untuk setiap bulan, setiap...malam, jika jumlah hari bulan yang bersangkutan ada tiga puluh hari....Atau tidak tampak selama satu malam jika ternyata jumlah hari bulan yang bersangkutan ada dua puluh sembilan...hari (supaya kalian mengetahui) melalui hal tersebut (bilangan tahun dan perhitungan waktu, Allah tidak
Saat itu, tidak ada seorang kecuali sahabatnya, Abû Bakr, yang menemani Rasulullah ketika mereka berada...di dalam gua untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang musyrik....akan timpang dalam memelihara. (1) Gua tempat Nabi Muhammad saw. dan sahabatnya bersembunyi terleatak...Mereka berdua berdiam di dalamnya selama tiga hari, dan keluar pada malam hari setelah mereka berdua...Keduanya tiba di Madinah tanggal 8 Rabiulawal tahun pertama Hijriyah.
-deskripsi"> Ialah antara tiga sampai sembilan tahun....Waktu antara kekalahan bangsa Romawi (tahun 614-615) dengan kemenangannya (tahun 622 M) kira-kira tujuh...tahun....

-deskripsi"> Kemenangan dan kekalahan adalah dengan kehendak Alah dan qadar-Nya,
dalam mengazab umat-umat yang mendustakan, dan bahwa Dia mengutus hamba dan Rasul-Nya Nuh ‘alaihis...tinggal (berdakwah) di tengah kaumnya selama seribu tahun kurang lima puluh, dan tinggal setelah banjir...besar selama 60 tahun, sehingga banyak jumlah manusia dan bertebaran (di mana-mana).”

mereka Nuh ‘alaihis salam mendoakan kebinasaan bagi mereka di tengah kesabarannya yang dalam,...santunnya dan siap memikul derita dalam berdakwah.

-deskripsi"> Yakni mungkin saja dia akan kasihan terhadapku dan akan mengeluarkanku...

-deskripsi"> Bidh’ adalah bilangan dari tiga sampai sembilan....Wahb bin Munabbih berkata, “Ayyub menerima cobaan selama tujuh tahun, dan Yusuf menerima cobaan selama...tujuh tahun.” Ketika Allah Subhaanahu wa Ta'aala ingin menyempurnakan urusan-Nya dan mengizinkan untuk...tinggi di dunia dan akhirat.

-deskripsi"> Yaitu sejak dalam buaian....

-deskripsi"> Menurut Ibnu Abbas, bahwa Nabi Musa ‘alaihis salam tinggal di lingkungan...keluarga Fir’aun selama 18 tahun....Menurut Ibnus Saa’ib, 40 tahun, Sedangkan menurut Muqaatil 30 tahun, dan ini yang disebutkan dalam...Tafsir Al Baghawi dan Al Jalaalain.
(Dan dikatakan pula kepadanya, "Masuklah ke dalam istana!")...Tersebutlah, bahwa Nabi Sulaiman menggilirnya sekali setiap bulan, kemudian ia tinggal bersamanya selama...Disebutkan di dalam suatu riwayat, bahwa Nabi Sulaiman telah diangkat menjadi raja sejak ia berumur tiga...belas tahun....Pada saat ia meninggal dunia umurnya mencapai lima puluh tiga tahun; Maha Suci Allah yang tiada habis
Pada masa mengandung dan menyapihnya--yang berlangsung selama tiga puluh bulan--sang ibu merasakan berbagai...Ketika sang anak telah menginjak dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku,...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama...dua tahun penuh.
(Dan Alquran itu) lafal Alquran ini dinashabkan oleh fi`il yang dijelaskan oleh firman selanjutnya (telah...Kami turunkan secara berangsur-angsur) Kami turunkan secara bertahap selama dua puluh tahun atau dua...puluh tiga tahun (agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia) secara perlahan-lahan dan tenang...supaya mereka dapat memahaminya (dan Kami menurunkannya bagian demi bagian) sedikit demi sedikit sesuai
dan nun (pahala-pahala mereka dan Allah tidak menyukai orang-orang yang aniaya.") artinya Allah akan...menyiksa mereka....Waktu itu ialah malam lailatulkadar dan terjadinya di Baitulmakdis dalam usianya yang ke 33 tahun....Sepeninggal ibunya masih hidup selama enam tahun....40 tahun lalu ia wafat dan disalatkan.
(Dan) ingatlah kisah (Ayub,) kemudian dijelaskan oleh Badalnya, yaitu (ketika ia menyeru Rabbnya) pada...saat itu dia mendapat cobaan dari-Nya; semua harta bendanya lenyap dan semua anak-anaknya mati serta...Hal ini dialaminya selama tiga belas tahun, ada yang mengatakan tujuh belas tahun dan ada pula yang mengatakan...delapan belas tahun....Selama itu penghidupan Nabi Ayub sangat sulit dan sengsara ("Sesungguhnya aku) asal kata Annii adalah
kamu tidak mau menerima air susu seorang pun di antara mereka (lalu ia berkata, 'Bolehkah saya menunjukkan...beberapa tahun) yakni selama sepuluh tahun (di antara penduduk Madyan) sesudah kamu datang ke tempat...itu dari negeri Mesir, yaitu kamu tinggal di tempat Nabi Syuaib yang kemudian ia mengawinkanmu dengan...putrinya (kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan) di dalam ilmu-Ku dengan membawa risalah..., yaitu dalam usia empat puluh tahun (hai Musa!).
, bahwa azab akan turun menimpamu dalam tempo tiga hari...., “Setelah mereka membunuh unta itu, Saleh berkata kepada mereka, “Bersenang-senanglah kamu selama...urusannya dengan kita (yakni membinasakan) dalam tempo tiga hari, padahal kita akan akan menyelesaikan...Mereka pun keluar menuju gua yang ada di sana pada malam hari dan berkata, “Jika Saleh datang untuk...itu menutupi mereka, sedangkan mereka dalam gua tersebut, sehingga kaum mereka tidak mengetahui keberadaan
(Mereka berseru, "Hai Malik!)...(Dia menjawab) seruan mereka setelah seribu tahun kemudian, ("Kalian akan tetap tinggal") di dalam azab...yang abadi untuk selama-lamanya.
-deskripsi"> Kalimat ini diulangi karena berulang kalinya Beliau mendakwahi mereka dan...lamanya Beliau tinggal di tengah-tengah mereka, yaitu selama 950 tahun....Beliau berdakwah kepada mereka siang dan malam, namun dakwah Beliau tidak menambah mereka selain semakin...menjauh dan lari.
(Dan ceritakanlah kisah Ismail di dalam Alquran....Disebutkan bahwa ia pernah menunggu seseorang yang telah berjanji kepadanya, selama tiga hari atau satu...tahun, sehingga orang yang berjanji itu datang kepadanya di tempat yang dijanjikan itu, dan ternyata...Nabi Ismail masih menunggu di tempat itu (dan dia adalah seorang rasul) untuk kabilah Jurhum (dan nabi