Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 ibrahim 6 Syirik 7 Adam 8 surat ali' imran ayat 185 9 ar-rum ayat 21 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 matahari 12 hutang 13 surah al-maidah ayat 8 14 dosa 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 Nikah 17 Jihad 18 Dua masa 19 al mujadalah ayat 11 20 cinta 21 al ahzab ayat 21 22 Hadits Muslim Nomor 3035 23 ilmu 24 maryam 25 Saba 13 26 al isra ayat 36 27 al a'raf ayat 52 28 surat al imran ayat 185 29 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 30 Jika allah menganugerahi rahmat 31 hadist tentang perilaku konsumen 32 Berdebat 33 puasa 34 Ikhlas 35 Al-Imran (3 : 130) 36 miskin 37 Al-Imran ayat 130 38 sabar 39 al-mukminun+ayat+34 40 al isra ayat 7 41 Aliimram+ayat+105 42 Ta ha+ayat+14 43 Ar Rahman 44 surat+al+imranayat+110 45 Kafir 46 Tanah 47 ar rahman 19 48 surat al-an'am ayat 59 49 Qs. Maryam 33 50 berserah diri 51 surat saba surah yang ke berapa 52 ali imran : 92 53 Dongeng 54 Ali imran ayat 191 55 surah al maidah ayat 96 56 ibrahim ayat 37 57 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 58 Yusuf ayat 103 59 ibrahim 37 60 Al-A'râf ayat 20 61 Surat al mujadalah ayat 11 62 surat an nazi'at 63 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 64 Metode pendidikan 65 Manusia 66 maryam ayat 30-35 67 Hadist ibnu majah 2172 68 AL Baqarah ayat 286 69 surah yusuf 65 70 Shalat 71 Sebaik baik penolong dan pelindung 72 yunus 99 73 Membunuh 74 Tentang kematian 75 AN NAML AYAT 88 76 asy+syuara+ayat+181+182+183 77 al+qiyamah+ayat+1-2 78 al+maidah+ayat+ 83 79 ayat tentang serakah 80 az zumar ayat 68 81 Surat Al-Baqarah Ayat 256 82 al baqarah ayat 81 83 ombak 84 Al Hijr 26 85 al an'am ayat 71 86 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 87 Yusuf 84 88 ar rum ayat 21 89 ATTAKASUR AYAT 1-2 90 Al ikhlas ayat 1-4 91 berlayar 92 al-Hujurât ayat 6 93 surat Toha ayat 14 94 ar rum ayat 56 95 al-baqarah ayat 164 96 ayat al-Baqarah 219 97 Surat yunus+ayat+8 98 ALI IMRAN 159 99 Hadits ahmad jauhi kufur 100 al jumuah ayat 10

Hasil pencarian tentang Dari+Anas+bin+Malik+beliau+berkata:+Rasulullah+Saw+bersabda:+Menuntut+ilmu+adalah+kewjiban+bagi+setiap+individu+muslim.+(H.R+Ibnu+Majah).

Apakah yang Anda maksud Dari Anas bin Malik beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. (H.R Ibnu Majah).?
Orang ini adalah Zaid bin Haritsah radhiyallahu 'anhu....Dia pada awalnya adalah seorang tawanan di zaman jahiliyah, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam...

-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Anas bin...sampai kepada Hammad bin Zaid bin Tsabit dari Anas, ia berkata: Turun ayat berkenaan dengan Zainab binti...aku adalah Allah dari atas langit yang tujuh.” (Para perawinya adalah para perawi hadits shahih).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Jubair bin Nufair dari bapaknya dari ‘Auf bin Malik ia berkata: Suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi...Allah akan menjatuhkan kemurkaan kepada setiap orang Yahudi dari atas langit.” Lalu mereka semua diam...Kemudian Beliau bersabda, “Demi Allah, kamu memang tidak mau....Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Kamu dusta dan ucapanmu tidak lagi diterima....oleh Adz Dzahabi.” Syaikh Muqbil berkata, “Hadits tersebut sesuai syarat Muslim, karena Bukhari
bin Maisarah ia berkata: Aku mendengar Thawus berkata, “Ibnu Abbas ditanya tentang ayat ini, “Katakanlah..., “Sa’id bin Jubair berkata, “(Yaitu) hubungan kekeluargaan dengan Muhammad.” Kemudian Ibnu Abbas...Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mempunyai hubungan kekerabatan dengan mereka, lalu ia berkata...wajib bagi setiap muslim....dengan Beliau, bahkan sampai disebutkan bahwa tidak ada satu pun dari kabilah Quraisy kecuali Rasulullah
Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dari Ubay...bin Ka’ab, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

Oleh karena itu, lanjutan ayatnya adalah, " Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa."...

-deskripsi"> Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah shallallahu...pernah menunda shalat Isya, lalu keluar ke masjid, ternyata para sahabat sedang menunggu shalat, maka Beliau...bersabda, "Adapun, tidak ada seorang pun penganut agama ini yang mengingat Allah di waktu ini selain...Al Haitsami dalam Majma'uz Zawa'id berkata, "Para perawi Ahmad adalah tsiqah selain 'Ashim bin Abinnujud

-deskripsi"> Abusy Syaikh meriwayatkan dalam kitab Al Akhlak dari Usamah bin Zaid..., bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berada di atas himar (keledai), lalu Beliau bersabda...kepada Sa'ad, "Tidakkah kamu mendengar Abul Habab –yakni Abdullah bin Ubay-, ia berkata begini dan...Sa'ad bin Ubadah berkata, "Maafkanlah dia dan biarkanlah", maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam...Ibnu Abi 'Ashim adalah seorang hafizh besar, biografinya ada dalam Tadzkiratul Huffaz juz 2 hal. 640,
(Kamu memohonkan ampun) hai Muhammad (bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka adalah sama...Sehubungan dengan hal ini Rasulullah saw. telah bersabda, "Sesungguhnya aku disuruh memilih, maka aku...(H.R....(H.R. Bukhari)....Hal ini pun berlandaskan pada hadis Nabi saw. pula, yaitu, "Aku akan membacakannya lebih dari tujuh puluh
Hasyiim dari Hushain, yaitu Ibnu Abdirrahman dari Abdullah bin Muslim Al Hadhramiy, bahwa mereka (sebagian...berkata, “Beliau duduk dengan keduanya adalah untuk belajar dari kedua anak itu.” Maka Allah Subhaanahu...bin Muslim, menurut Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh wat Ta’dil adalah Ubaidullah bin Muslim, dalam At...Syaikh Muqbil juga berkata, “Hadits ini memiliki syahid (penguat dari jalan lain) dari hadits Ibnu...Telah menceritakan kepada kami Warqa’ dari Ibnu Abi Najiih dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu
-deskripsi"> Al Hafizh Ibnu Katsir berkata: Imam Abu ‘Amr Al Auza’i berkata (meriwayatkan...) dari Isma’il bin Ubaidullah bin Abul Muhajir Al Makhzumiy dari Ali bin Abdullah bin Abbas dari bapaknya...ia berkata: Ditunjukkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam segala sesuatu dari perbendaharaan...yang akan ditaklukkan untuk umatnya satu persatu, Beliau pun bergembira dengannya, maka Allah menurunkan...Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari jalannya, dan ini adalah isnad yang shahih sampai kepada Ibnu Abbas).
(Berdirilah untuk Allah) dalam salatmu itu (dalam keadaan taat) atau patuh, berdasarkan sabda Nabi saw...., "Setiap qunut dalam Alquran itu maksudnya ialah taat" (H.R....Ada pula yang mengatakan khusyuk atau diam, berdasarkan hadis Zaid bin Arqam, katanya, "Mulanya kami...berkata-kata dalam salat, hingga turunlah ayat tersebut, maka kami pun disuruh diam dan dilarang bercakap-cakap...(H.R. Bukhari dan Muslim)
-deskripsi"> Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma ia berkata:...simpati kepada Beliau, maka ia segera loncat dan duduk di majlis itu, dan ternyata Rasulullah shallallahu...” Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Laailaahaillallah (artinya: Tidak ada...Ibnu Jarir, Ahmad, Nasa’i, dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma)....larangan berbuat syirk adalah sesuatu yang ada maksudnya, yakni Beliau memiliki niat tidak baik ketika
-deskripsi"> Imam Muslim meriwayatkan dari Anas, bahwa orang-orang Yahudi apabila istri...shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Berbuatlah apa saja selain jima'."...Maka Usaid bin Hudhair dan 'Abbad bin Bisyr datang (kepada Rasulullah) dan berkata, "Wahai Rasulullah...Maka wajah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berubah (marah) sehingga kami mengira bahwa Beliau...Termasuk suci pula adalah suci maknawi, dalam arti suci dari akhlak yang buruk, sifat yang jelek dan
: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berusaha keras untuk (hapal) Al Qur’an, oleh karena itu...Beliau sering menggerakkan kedua bibirnya.” Ibnu Abbas berkata, “Aku menggerakkan kedua bibirku kepada...kamu sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menggerakkannya.” Sa’id (bin Jubair) berkata...(Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Ahmad, Thayalisi, Ibnu Sa’ad, Ibnu Jarir...takut bacaan itu hilang dari Beliau.
(Ia berkata): Telah menceritakan kepada kami ‘Utsman bin Umar....™id radhiyallahu 'anhu ia berkata, “Sesungguhnya Bani Salamah mengeluhkan kepada Rasulullah shallallahu...(Ia berkata): Telah menceritakan kepada kami Al Jaririy Sa’id bin Ayas dari Abu Nadhrah dari Abu Saâ...Akan tetapi, hadits ini memiliki syahid dalam riwayat Ibnu Jarir rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu...Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

-deskripsi">
dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau bersabda, “Orang-orang jahiliyyah mengatakan bahwa...Beliau bersabda, “Mereka mencaci-maki masa, maka Allah Tabaaraka wa Ta'aala berfirman, “Anak Adam...Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya juz 4 hal. 151, “Ibnu Jarir menyebutkan dengan susunan...yang asing sekali,” lalu ia menyebutkannya dan berkata, “Demikian pula Ibnu Abi Hatim dari Ahmad...bin Manshur dari Suraih bin Nu’man dari Ibnu Uyaynah.” Syaikh Muqbil berkata, “Saya tidak mengetahui
Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa sekelompok orang Quraisy...yang terdiri dari para pemuka setiap suku berkumpul memasuki Darun Nadwah, lalu Iblis datang kepada mereka...“Demi Allah, pendapat ini tidak cocok bagi kamu....” Ia berkata, “Kamu ambil seorang pemuda terhormat yang gagah dari setiap suku, lalu setiap pemuda...demi Allah, adalah pendapat yang tepat.
-deskripsi"> Imam Ibnu Katsir berkata, “Banyak para mufassir yang menyebutkan di ayat...Singkat ceritanya adalah sebagai berikut: Dari Sa’id bin Jubair ia berkata: Rasulullah shallallahu...” Kemudian Beliau menyebutkan berbagai jawaban dari beberapa orang (ulama)...., sehingga mereka mengira bahwa kalimat tersebut keluar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam...

-deskripsi"> Ibnu Abbas berkata, “Apabila Beliau hendak menyampaikan perkataan,
-deskripsi"> Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Umar bin Khaththab, ia berkata...Maka saya menemui Aisyah dan berkata, "Wahai puteri Abu Bakar, apakah engkau sampai menyakiti Rasulullah...berkata, "Wahai Ribah, izinkan saya di bersamamu untuk menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam...Beliau bersabda, "Wahai Ibnul Khaththab, tidakkah kamu ridha, untuk kita akhirat dan untuk mereka dunia...adalah wanita paling baik dan paling utama.
kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.” Urwah berkata: Aisyah memberitahukan...wa sallam bersabda kepadanya, “Aku bai’at kamu.” Terhadap ucapan yang Beliau ucapkan tersebut....bahwa barang siapa yang datang dari mereka dalam keadaan muslim kepada kaum muslimin, maka harus dikembalikan...

-deskripsi"> Menurut Ibnu Abbas, ujian terhadap mereka adalah mereka bersaksi bahwa...wanita kafir tidak halal bagi seorang muslim menahannya selama wanita itu tetap di atas kekafirannya
-deskripsi"> Ibnu Majah berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Bisyr...‘Ikrimah menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas ia berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam...dari jalan Muhammad bin ‘Uqail....29 hal. 91, di sana terdapat mutaba’ah (penguat dari jalan yang sama) bagi Ali bin Al Husain bin Waqid...Hatim Al Qaasyaaniy, yang muridnya berkata, “Ia di sini adalah Al Qaasim bin Al Qaasim As Sayyaariy
-deskripsi"> Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Mush’ab bin...Sa’ad dari bapaknya (Sa’ad bin Abi Waqqas), bahwa terhadap dirinya turun beberapa ayat Al Qur’...Aku adalah seorang yang telah engkau ketahui keadaannya (yakni pandai memainkan pedang).” Maka Beliau...dan berkata, “Berikanlah ia untukku.” Maka Beliau mengeraskan suaranya, “Kembalikanlah ia ke tempat...Beliau menolak.” Aku berkata, “Bagaimana jika separuhnya (yakni aku wasiatkan).” Beliau ternyata
Tamim datang kepada Beliau, lalu yang satu menunjuk Aqra’ bin Habis saudara Bani Mujaasyi’, sedangkan...Nafi’ (perawi hadits) berkata, “Saya tidak hapal namanya.” Lalu Abu Bakar berkata kepada Umar,...(mengeraskan suaranya) kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah ayat ini, sampai Beliau...bin Abi Mulaikah atau Abdullah bin Az Zubair, tidak menyebutkan dari bapaknya yang tergolong sahabat...Nabi adalah suatu perbuatan yang menyakiti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.
Tidak seharusnya semua orang-orang Mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk...kepada kaum mereka saat mereka kembali, agar kaum mereka itu tetap dalam kebenaran dan menjaga diri dari...al-Qur'ân, yaitu bahwa orang-orang Mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut...ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi....Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan
, “Segala puji bagi Allah Yang Pendengaran-Nya meliputi segala sesuatu....Majah, Ibnu Jarir dan Hakim....Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan, bahwa dalam hal ini belum ada keputusan dari Allah...Atau mengatakan, “Engkau bagiku adalah haram.” Dalam menzhihar biasanya disebutkan kata, “zhahrâ...

-deskripsi"> Semua suara di setiap waktu dan dengan beragam kebutuhan.
-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada ‘Ubaid bin..., lalu Beliau berkata, “Bahkan yang aku minum adalah madu di sisi Zainab binti Jahsy dan aku tidak..., “Bahkan yang aku minum adalah madu…dst.” (Syaikh Muqbil berkata, “Hadits tesebut disebutkan...: Dari Ibrahim bin Musa dari Hisyam disebutkan, “Dan aku tidak akan mengulangi lagi, aku juga telah...€œDiriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah secara singkat dan panjang.â€
-deskripsi"> Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, “...emas, dan agar Beliau menjauhkan gunung-gunung dari mereka sehingga mereka dapat menabur benih (untuk..., “Hadits ini dinisbatkan oleh Ibnu Katsir dalam Al Bidayah juz 3 hal. 52 kepada Nasa’i, ia berkata...berkata, “Shahih isnadnya, namun keduanya (Bukhari-Muslim) tidak menyebutkannya,” dan didiamkan...Al Haitsami dalam Al Majma’ juz 7 hal. 50 berkata, “Para perawinya adalah para perawi hadits shahih.â
(Sesungguhnya Safa dan Marwah) nama dua bukit di Mekah (adalah sebagian dari syiar-syiar Allah) tanda-tanda...kebesaran agama-Nya, jamak dari 'syaa`irah.'...Nabi saw. dengan sabdanya, "Sesungguhnya Allah mewajibkan sai atas kamu."...(H.R. Baihaqi) Sabdanya pula, "Mulailah dengan apa yang dimulai Allah, yakni Shafa." (H.R....Muslim) (Dan barang siapa yang dengan kemauan sendiri berbuat) ada yang membaca 'Taththawwa`a', yaitu
, lalu ia memberikan dirinya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Beliau bersabda, “Aku...terima,” maka Beliau menikahkannya dengan Zaid bin Haritsah radhiyallahu 'anhu, yakni –wallahu aâ...€™lam- setelah ia (Zaid) berpisah dengan Zainab, lalu ia dan saudaranya marah dan berkata, “Yang kami...mau adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tetapi kami malah menikahkan kepada budaknya.â€...mengetahui, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lebih utama bagi mereka daripada diri mereka
-deskripsi"> Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dalam Tafsir Juz ‘Amma berkata, “Khithab (arah...pembicaraan) di sini untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan khithab kepada Rasul shallallahu...layak bagi-Nya....€™laa adalah salah satu nama Allah yang di dalamnya menetapkan sifat ketinggian bagi Allah Ta’ala;...dari semua kekurangan.”

. sewaktu pertama kali beliau menginjakkan kakinya di tempat hijrahnya itu, yang dimaksud adalah mesjid...Demikianlah menurut penjelasan yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari (adalah lebih berhak) daripada...Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Uwaimir bin Saidah, bahwasanya...Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah swt. telah memuji kalian dengan baik atas pembersihan diri...Mereka menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui apa-apa melainkan kami mempunyai