Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Zina 5 Pendidikan 6 Jual beli 7 riba 8 Mimpi 9 Menghargai pendapat orang lain 10 zakat 11 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 12 al ikhlas 13 bekerja 14 surah al maidah ayat 89 15 al hujurat ayat 13 16 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 17 yunus 18 gunung 19 Al Maidah ayat 1 20 hadits+surat+an+nahl 21 Menerima harta dengan nafsu serakah 22 akhlak 23 penciptaan manusia 24 ibrahim 7 25 AL MUJADALAH AYAT 11 26 jujur 27 al+ikhlas 28 Menuntut ilmu 29 ali imran ayat 130 30 syari'ah 31 al baqarah ayat 30 32 yunus+ayat+85-86 33 ibrahim 52 34 neraka 35 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 36 niat 37 laut 38 al imran 186 39 ALMAIDAH AYAT 2 40 Pemimpin 41 Mengutamakan kepentingan bersama 42 al an'am ayat 38 43 Penyakit 44 yusuf 3 45 hujan 46 Babi 47 yusuf 47 48 An nahl ayat 90 49 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 50 An nisa ayat 58 51 az zariyat ayat 56 52 surat al wakiah 53 sakit 54 mencatat dengan jujur 55 al-baqarah ayat 286 56 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 57 Ali imran 45 58 al maidah ayat 6 59 ibrahim ayat 28 60 ibadah 61 obat 62 Surat+Ali+Imran+ayat+190 63 Hud ayat 7 64 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 65 ALI IMRAN 102 66 At-taubah+ayat+103 67 al maidah ayat 87-88 68 Ali Imran 159 69 al A'raf ayat 54 70 Sama+sama+merasakan+nikmat+Allah 71 hadits hutang 72 An-Nur ayat 59 73 Al Imran 85 74 Iman 75 Al isra ayat 34 76 ad duhkan ayat 15 77 at tahrim ayat 6 78 al maidah ayat 48 79 sungai 80 anak 81 Al alaq ayat 1-5 82 . Dampak dari Sikap Jujur dan Dusta. HR. Muslim dari Abdullah r.a 83 surah al-isra ayat 79 84 Berbicara 85 Musnad Ahmad, Hadis Nomor 25465 86 al hijr 94 87 Hadits tentang mengambil ilmu dari sumbernya 88 Tajwid surat Al anbiyah ayat 47 89 Jelas 90 surat al isro ayat87 91 al baqarah ayat 31 92 surat+alkahfi+150 93 Al maidah ayat 8 94 Hadits ahmad 95 Surat+al+furqan+ayat+26-27 96 Amal jariyah 97 PEMBERI ILMU 98 al mu'minun ayat 99-100 99 keutamaan islam 100 akal

Hasil pencarian tentang Hadis+at+taubah+ayat+105

meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah Al Bara'ah atau surah At...Taubah.
Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam...Akan tetapi ayat ini dinasakh oleh firman Allah swt. yang lain, yaitu, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi...At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang
janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka) yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan dalam ayat...At-Taubah, 72).
jelas baginya bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah At-Taubah
Adapun mengenai wanita-wanita yang disebutkan Qadzafnya dalam awal surah At-Taubah, yang dimaksud adalah
Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa membaca surah At-Tiin hingga akhir surah, maka hendaknya
Lafal At-Taqwaa letaknya diakhirkan karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat, sedangkan sebagai
Mengenai yang hamil, maka idah mereka sampai melahirkan kandungannya berdasarkan ayat At-Thalaq, sedangkan...bagi wanita budak adalah setengah dari yang demikian itu, menurut hadis.
Rasulullah saw. telah bersabda tatkala ayat ini turun, "Ini lebih ringan dan lebih mudah."...Akan tetapi tatkala ayat sebelumnya turun Nabi saw. bersabda, "Aku berlindung kepada Zat-Mu," hadis ini...Dan sehubungan dengan hadis pertama, Imam Muslim mengatakan bahwa kejadiannya pasti akan ada hanya saja...(Perhatikanlah bagaimana Kami menjelaskan) menerangkan kepada mereka (tentang ayat-ayat) yang menunjukkan
atau kedatangan Tuhanmu) yaitu perintah-Nya yang dimaksud adalah azab-Nya (atau kedatangan beberapa ayat...(Pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu) terbitnya matahari dari ufuk barat sebagaimana yang...telah disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim (tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada...ketaatan; artinya tobatnya tidak lagi bermanfaat bagi dirinya seperti apa yang telah dijelaskan oleh hadis
(yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya) yakni Alquran (menyucikan mereka) membersihkan mereka dari...mengajarkan kepada mereka Kitab) Alquran (dan hikmah) yaitu hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, atau hadis
(Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia) makna ayat ini ditafsirkan oleh hadis sahih yang
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...itu karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat
Dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa yang istirja`/mengucapkan 'innaa lillaahi wa innaa ilaihi...Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya.
tidak ada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai Asmaulhusna) jumlahnya sebanyak yang disebutkan di dalam hadis
Ayat ini telah dihapus dan diganti dengan ayat tentang waris dan dengan hadis, "Tidak ada wasiat untuk
di dalam hadis yang telah disebutkan tadi sesudah penafsiran ayat ini disebutkan, bahwa Khidhir berkata
mereka menjalankan keadilan) mereka adalah umat Muhammad saw. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis
digiring untuk dikumpulkan di suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis...Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai
Nabi saw. memberikan peringatan kepada mereka secara terang-terangan; demikianlah menurut keterangan hadis
Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Setiap hamba laki-laki dan perempuan menyaksikan (pada hari itu) semua
) Dia menghisab semua makhluk hanya dalam waktu setengah hari dunia, demikianlah menurut keterangan hadis
yang beriman dapat menjawabnya dengan benar; demikianlah menurut keterangan yang disebutkan di dalam hadis...Bahkan mereka hanya mengatakan, "Kami tidak tahu," demikian menurut keterangan dalam hadis (dan memperbuat
Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia akan turun nanti dekat hari kiamat dan akan melaksanakan...Menurut hadis Muslim lamanya kembali itu ialah tujuh tahun sedangkan menurut hadis Abu Daud Ath-Thayalisi
Sehubungan dengan ayat ini Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu...tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali untuk mempermaklumkan ayat-ayat ini pada hari raya kurban
Demikianlah menurut keterangan yang dikemukakan di dalam hadis....Dan ayat ini dibacakan terhadap sebagian orang-orang yang bersifat angkara murka, maka menurut perawinya...Kami berlindung kepada Allah dari perbuatan berani melawan Allah dan ayat-ayat-Nya.
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
(Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri) mereka berlaku sombong...dibukakan untuknya, sehingga arwahnya dapat naik ke langit yang ke tujuh, demikianlah menurut penjelasan hadis
Ada pula yang mengatakan khusyuk atau diam, berdasarkan hadis Zaid bin Arqam, katanya, "Mulanya kami...berkata-kata dalam salat, hingga turunlah ayat tersebut, maka kami pun disuruh diam dan dilarang bercakap-cakap