Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 dalil+kitab+zabur 5 dalil+kitab+injil 6 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 7 Ad Dzariyat ayat 1 8 unta 9 Al Isra ayat 26-27 10 Ali imran 11 Injil 12 gunung 13 ibrahim 7 14 Surat at Taubah ayat 105 15 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 16 riba 17 hijrah 18 Nomor surat 19 zabur 20 Hadis at taubah ayat 105 21 Dalil+tentang+judi 22 Sabar 23 saba 16 24 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 25 Tuhan 26 dalil+kitab+taurat 27 surat+al-baqarah+ayat+155-157 28 ibrahim 32 29 jus berapa surat al an am ayat 59 30 zina 31 dalil+kitab+Al quran 32 anggur 33 tauhid 34 Kayu 35 Al maidah ayat 48 36 al hujurat ayat 13 37 puasa 38 Kitab+injil+alisra 39 pertengkaran 40 Ibadah 41 saba+16 42 almaidah ayat 3 43 at taubah ayat 36 44 Yunus 101 45 Tafsir+Sunan+ibnu+majah+no+987 46 rayap 47 Ayat tentang niat 48 bermegah 49 an nisa ayat 19 50 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 51 Minuman keras 52 yunus 53 Al-Baqarah ayat 72 54 ali imran ayat 159 55 Pintu+rezeki 56 luqman 57 ar rahman 19 58 At Taubah ayat 105 59 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 60 kebahagiaan 61 berbahagia 62 al an,am ayat 1 63 jihad 64 lalat 65 QS. Ali Imran ayat 104 66 al hijr 22 67 Surat+ghafir+ayat+52 68 Al imran 69 Kesengsaraan dan kemelaratan 70 Ganti 71 domba 72 Tajwid+surat+al+anbiya 73 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 74 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 75 Al+anfal+ayat+82 76 An-nur ayat 43 77 Surah al ikhlas 78 ali imran 190 79 hujan 80 akal 81 ular 82 yusuf 83 nafsu 84 yasin+ayat+50 85 ali imran 31 86 ayat tentang kebahagiaan 87 Ali+Imran+144 88 Katak 89 Al-A’raf ayat 160 90 al+azab+71 91 yusuf 46-49 92 yunus ayat 57 93 al ankabut ayat 69 94 sebelum keringatnya kering 95 Al Baqarah ayat 177 96 Al imran 130 97 dalil+naqli+kitab+al quran+arab 98 ayat+tentang+sejarah 99 taat 100 QS. Maryam ayat 30

Hasil pencarian tentang Ibrahim

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 114
Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji...Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari...Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya (pamannya) tidak lain hanya karena suatu...janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu) melalui perkataan Nabi Ibrahim sendiri, seperti...Maryam 47) Nabi Ibrahim menjanjikan demikian dengan harapan semoga bapak (paman)nya itu mau masuk Islam...(Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya/pamannya itu adalah musuh Allah) lantaran ia mati dalam...keadaan kafir (maka Ibrahim berlepas diri daripadanya) kemudian Nabi Ibrahim berhenti dari memintakan
Ibrahim berkata, "Silakan kalian makan") Nabi Ibrahim mempersilakan mereka untuk makan, tetapi mereka
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa
(Mereka berkata, "Bakarlah dia) yakni Nabi Ibrahim (dan bantulah tuhan-tuhan kalian) dengan membakar...Ibrahim (jika kalian benar-benar hendak bertindak") untuk menolong tuhan-tuhan kalian....Mereka mengikat Nabi Ibrahim, kemudian menaruhnya pada Manjaniq atau alat pelontar yang besar, lalu Nabi...Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang besar itu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan...melainkan sesudah Ibrahim.
(Mereka bertanya) setelah menghadirkan Ibrahim, ("Apakah kamu) dapat dibaca A'anta dan A-anta (yang melakukan...perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?")
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 124
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim...Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 109
(yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".
(Dan kaum Ibrahim, kaum Luth).
(Maka berimanlah kepadanya) percayalah kepada Nabi Ibrahim (Luth) ia adalah anak saudara lelaki Nabi...Ibrahim bernama Haran....(Dan berkatalah dia) Nabi Ibrahim: ("Sesungguhnya aku akan berpindah") dari kaumku (kepada Rabbku) yaitu...akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya
(Dan) lembaran-lembaran (Ibrahim yang selalu memenuhi janji) maksudnya Nabi Ibrahim itu selalu menepati...kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya, "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim...diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya dengan lengkap
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 43
dan kaum Ibrahim dan kaum Luth,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 104
Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 69
Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
(Dan Kami panggil dia, "Hai Ibrahim!)
("Kesejahteraan) dari Kami (dilimpahkan atas Ibrahim.")
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 161
Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim...yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 31
Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?"
(Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami telah datang kepada Ibrahim dengan membaca kabar gembira) yaitu...(mereka mengucapkan, "Selamat.") lafal salaaman menjadi mashdar (Ibrahim menjawab, "Selamatlah.") atas...kalian (Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang) daging panggang
Menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim") maka api itu tidak membakarnya selain pada...tinggal hanyalah cahayanya saja, hal ini berkat perintah Allah, 'Salaaman' yakni menjadi keselamatan bagi Ibrahim..., akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari kematian karena api itu dingin.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 51
Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 83
Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 37
dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 135
Katakanlah: "Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus....Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik".
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 69
Ibrahim menjawab: "Selamatlah," maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 132
Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub....(Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku!
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 125
ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim...Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.
kepada jalan yang lurus) kemudian dijadikan badal (yaitu agama yang benar) agama yang lurus (agama Ibrahim...yang lurus dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik").