Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 5 Injil 6 Ad Dzariyat ayat 1 7 dalil+kitab+injil 8 unta 9 dalil+kitab+zabur 10 gunung 11 Al Isra ayat 26-27 12 Ibrahim 7 13 Surat an nahl ayat 44 14 ali imran 15 riba 16 Al maidah ayat 48 17 Dalil+tentang+judi 18 sabar 19 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 20 hijrah 21 saba 16 22 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 23 pertengkaran 24 yunus 25 zabur 26 Berpikir 27 Tajwid+surat+al+anbiya 28 Kitab+injil+alisra 29 berlomba 30 surat+al-baqarah+ayat+155-157 31 maryam 16 32 anggur 33 Cinta+tanah+air+ 34 ali imran 190 35 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 36 jus berapa surat al an am ayat 59 37 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 38 al hujurat ayat 13 39 Kayu 40 Tuhan 41 hujan 42 puasa 43 Hadis at taubah ayat 105 44 at+talaq+ayat+3 45 al hijr 22 46 Surat+ghafir+ayat+52 47 hadist+al-hujurat+ayat+12 48 akal 49 ilmu 50 ular 51 saba 13 52 dalil+kitab+Al Quran 53 Yunus 101 54 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 55 ar rahman 19 56 ar-rum ayat 41 57 at taubah ayat 36 58 Taurat 59 Surat Al alaq 60 domba 61 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 62 ibrahim 32 63 zina 64 Minuman keras 65 Al imran 66 An-nur ayat 43 67 al maidah ayat 2 68 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 69 Ali Imran ayat 164 70 saba+16 71 maryam+17 72 Alankabut ayat 10 73 HUD AYAT 61 74 hukum 75 nafsu 76 an nisa ayat 29 77 Pintu+rezeki 78 ar rahman 26 79 rayap 80 Muhammad 81 at taubah ayat 105 82 kebahagiaan 83 Al+anfal+ayat+82 84 bermegah 85 berbahagia 86 almaidah ayat 3 87 jihad 88 tauhid 89 Kesengsaraan dan kemelaratan 90 QS. Ali Imran ayat 104 91 al an,am ayat 1 92 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 93 Durhaka 94 as saba 16 95 ibrahim 96 Al+maidah+ayat+135 97 Kami mudahkan alqur'an 98 Berakal 99 taat 100 luqman

Hasil pencarian tentang ar+rahman

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il
Ar-Ra'd, 43.)
perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
derajat orang-orang yang beriman di surga (Yang mempunyai Arasy) Yang menciptakannya (Yang menurunkan Ar-Ruuh
saja yang kalian sanggupi) Rasulullah saw. menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu