Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 penyakit 10 zakat 11 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 12 an nisa ayat 58 13 saba 16 14 sombong 15 Hikmah 16 Rezeki 17 at taubah ayat 60 18 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 19 al+lail+ayat+1-2 20 Al maidah ayat 48 21 Berfikir+positif 22 Bumi bulat 23 at taubah ayat 105 24 al+ikhlas 25 Jibril 26 lokasi yang memudahkan 27 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 28 anjing 29 Lalai 30 Hadis kitab zabur 31 al+hijr+22 32 yusuf ayat 111 33 al-A’raf+ayat+204 34 Al Baqarah ayat 2 35 Samiri 36 hadits kitab taurat 37 an nisa ayat 1 38 Hadist kitab Zabur 39 yusuf 69 40 surat+thaha+ayat+125 41 surat+thaha+ayat+126 42 Sakit 43 Menyelam 44 dalil+kitab+Zabur 45 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 46 hr+muslim+288 47 Zina 48 Jihad 49 at tahrim ayat 6 50 Injil 51 al maidah ayat 2 52 al hujurat ayat 13 53 dalil+kitab+injil 54 Melindungi 55 AS+SAJADAH+AYAT+6 56 Ayat ayat larangan zina 57 Pengertian dalil kitab 58 al baqarah ayat 188 59 Ali Imran 159 60 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 61 surat al-muthaffifin ayat 6 62 hujan 63 millah ibrahim 64 ali+imran+110 65 Ibrahim+40 66 mati 67 al baqarah ayat 282 68 muhammad 31 69 al maidah ayat 90 70 Surat An Naas ayat 6 71 Angin 72 al imran 139 73 Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya me 74 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 75 Ar rum ayat 41 76 Lembah 77 an+nisa+ayat+29 78 al hijr 9 79 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 80 Bunuh diri 81 Lebah 82 an-nisa+ayat+160 83 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 84 wanita 85 Kitab zabur 86 yunus ayat 5 87 Tipu daya 88 kafir 89 HR Ibnu majah 149 90 Surat Thaha ayat 15 91 Al-Ahzab ayat 33 92 an-nisa+ayat+161 93 mereka tetap tidak akan beriman 94 tanah 95 kitab+zabur 96 tangan 97 al kitab 98 Ibrahim+41 99 AL BAYYINAH AYAT 1 100 As al jinn 6

Hasil pencarian tentang Kaki+dan+perempuan

terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 12
Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa...berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan...kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 35
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang...sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan...perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan...yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar
(Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti) dari haid dan dari mempunyai anak disebabkan telah...bermaksud menampakkan) yakni menonjolkan (perhiasan)-nya yang tersembunyi seperti kalung, gelang tangan dan...gelang kaki (dan berlaku terhormat) tidak melepaskannya (adalah lebih baik bagi mereka....Dan Allah Maha Mendengar) perkataan kalian (lagi Maha Mengetahui) apa yang tersimpan di dalam kalbu kalian
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 4
Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu...(tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya
(Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya) (laki-laki dan perempuan yang benar) dalam keimanannya (laki-laki...dan perempuan yang sabar) di dalam menjalankan ketaatan (laki-laki yang khusyuk) yang merendahkan diri...(dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa..., laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya) dari hal-hal yang diharamkan (laki-laki dan
Dan kaki-kaki mereka pun berbicara sebagai saksi atas perbuatan-perbuatan mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 52
Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka...dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (...Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 73
sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki...dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan....Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 23
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan..., saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari...pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan...sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak...kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 33
Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
(Dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf) artinya meluruskan telapak kaki kami dalam salat.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 41
Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 45
Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan...di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat...kaki.
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 3
dan penciptaan laki-laki dan perempuan,
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 3
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik;...dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik..., dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 50
Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan...(demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara...perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara...perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada...Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 6
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu...sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika...kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air...(kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang...baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.
Akan aku potong tangan dan kaki kalian secara bersilang, tangan kanan dengan kaki kiri atau sebaliknya...Itu semua dilakukan agar menjadi peringatan bagi siapa yang hendak menipu dan melawan kekuasaan kami.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 24
pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu
(Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup) karena takut tercela mempunyai anak perempuan...dan takut jatuh miskin (ditanya) untuk menjelek-jelekkan pelakunya.
(Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan) ia mempunyai anak perempuan...maka jadilah) maka berubahlah (roman mukanya menjadi hitam) dengan perubahan yang menunjukkan kedukaan dan...kesusahan (dan dia sangat marah) marah sekali, maka mengapa mereka menisbatkan anak-anak perempuan terhadap
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 176
ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua...dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan...Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang...saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan....Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Manusia dan jin yang berdosa dikenali dari tanda-tandanya....Ubun-ubun dan kaki mereka kemudian diangkat lalu mereka dilemparkan ke neraka jahanam.
bapak maupun dari pihak ibu (dan anak-anak perempuanmu) termasuk cucu-cucumu yang perempuan terus ke...perempuan dari saudaramu yang perempuan) maksudnya keponakan-keponakanmu dan tercakup pula di dalamnya...oleh wanita-wanita yang telah dicampurinya, berikut saudara-saudara perempuan dari bapak dan dari ibu..., serta anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuannya,..., dan menghimpun seorang perempuan dengan saudara perempuan bapaknya atau saudara perempuan ibunya tetapi
(Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya) yakni, mukanya berwarna hitam dan matanya berwarna...biru (lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka).
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 39
lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 65
Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah...kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.
(Dan perempuan-perempuan) dibaca wallaa'iy dan wallaa'i, dengan memakai hamzah dan ya atau tanpa memakai...lafal yang sama sesudahnya (yang putus asa dari haid) lafal al-mahidh di sini bermakna haid (di antara perempuan-perempuan...kalian jika kalian ragu-ragu) tentang masa idahnya (maka idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula...perempuan-perempuan yang tidak haid) karena mengingat mereka masih di bawah umur, maka idah mereka tiga...Al-Baqarah 234) (Dan perempuan-perempuan yang hamil masa idahnya) baik mereka itu karena ditalak atau
Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan...kaki ayat 12 surat Fâthir.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 8
dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,