Paling Sering Dicari

1 thursina 2 Ali Imran 67 3 al baqarah ayat 111 4 Ali imran ayat 67 5 An nisa ayat 125 6 an+nisa+ayat+59 7 al ankabut ayat 3 8 surah+al+baqarah+ayat+188 9 Muhammad 10 an nisa ayat 29 11 Al imran 12 taubah ayat 31 13 Ar rahman 14 al ikhlas 15 ali imran 16 cinta 17 Yunus 18 al ahqaf ayat 13 19 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 20 maryam 21 al imran ayat 104 22 al isra ayat 15 23 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 24 al Baqarah ayat 151 25 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 26 Muslim 4969 27 ali imran 200 28 al maidah ayat 3 29 Sabar 30 yunus+40 31 AL-BAQARAH AYAT 148 32 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 33 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 34 Sedih 35 an nisa ayat 146 36 al baqarah ayat 153 37 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 38 Ali Imran 159 39 an+nisa+ayat+58 40 An Nisa ayat 58 41 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 42 Saba ayat 16 43 An-Nisa ayat 59 44 al anfal ayat 27 45 al maidah ayat 2 46 yusuf 47 Al maidah ayat 18 48 An nisa ayat 58-59 49 a. Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59! 50 al maidah ayat 8 51 annisa ayat 58-59 52 tafsir ayat 50 surat al an'am 53 al baqarah ayat 275 54 surah al baqarah ayat 151 55 Al-Baqarah ayat 243 56 QS. Ali Imran (3): 67 57 al-hajj ayat 54 58 an nur ayat 9 59 surat ar rum 21 60 al baqarah ayat 10 61 al maidah ayat 1 62 al imran ayat 67 63 surat+al isra+ayat+32 64 Albaqarah ayat 151 65 al+baqarah+ayat+234 66 al baqarah ayat 30 67 al-kautsar ayat 2 68 An-nisa+ayat+59 69 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 70 Tumbuhan 71 utang 72 Asy-syu'ara+ayat+8 73 ar-rum ayat 21 74 berpikir 75 ibrahim 76 Putus asa 77 al baqarah ayat 42 78 al imron ayat 198 79 Niat 80 keterangan 81 Jujur 82 ar rahman ayat 33 83 an nur ayat 2 84 al hujurat ayat 13 85 penciptaan 86 At tahrim ayat 6 87 an nahl ayat 97 88 sedekah 89 al+baqarah+ayat+275 90 surat an nisa ayat 58 91 al-mu'minun ayat 18 92 hadits akhlak 93 rasul 94 al ahzab ayat 59 95 Surat Ar-Ra’d 96 Zakat 97 ibrahim ayat 7 98 mengamati alam 99 Langit bumi 100 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu

Hasil pencarian tentang Kami+lebihkan+atas+bangsa

terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 16
Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Bani Israil Al Kitab (Taurat), kekuasaan dan kenabian dan...Kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik dan Kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa (pada
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Bani Israel Alkitab) yakni Taurat (dan hukum) yakni kitab...perkara di antara orang-orang Bani Israel (dan kenabian) kepada Musa dan Harun, di antara mereka (dan Kami...berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik) atau rezeki-rezeki yang halal, yaitu manna dan salwa (dan Kami...lebihkan mereka atas bangsa-bangsa) atas orang-orang pandai di zamannya.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
Masing-masing Kami lebihkan derajatnya di atas umat (di masanya),
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 70
Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami...beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas...kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 55
Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 21
Perhatikanlah bagaimana Kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian (yang lain).
Perhatikanlah bagaimana Kami lebihkan sebagian hamba Kami atas hamba Kami yang lain dalam harta, kehidupan...kelapangan jika mereka melaksanakan upaya-upaya penyebabnya di dunia sesuai dengan hikmah yang telah Kami
(Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain) dalam hal rezeki
Yunus dan Luth) anak laki-laki Nabi Harun saudara lelaki Nabi Ibrahim (masing-masing) dari mereka itu (Kami...lebihkan derajatnya di atas umat manusia) dengan pangkat kenabian.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 32
Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka dengan pengetahuan (Kami) atas bangsa-bangsa.
(Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain) dengan memberikan...Nabi Ibrahim dijadikan-Nya sebagai kekasih-Nya, serta Nabi Muhammad dengan perjalanan isranya (dan Kami
Ingatlah akan keagungan karunia yang Kami limpahkan kepada kalian....Kami telah memerdekakan kalian dari tirani Fir'aun. Kami menirimkan buah mann dan salwâ....Kami mengutus nabi-nabi. Kami mengajarkan kitab suci, dan berbagai karunia lainnya....Dan Kami telah melebihkan derajat kalian di atas bangsa-bangsa lain sebagai poros kenabian dalam kurun
Kondisi mereka sama dengan kondisi bangsa-bangsa terdahulu....Setiap kali Kami mengutus seorang rasul, sebelummu, kepada penduduk sebuah negeri, orang-orang yang hidup...mewah dan tidak berterima kasih atas kenikmatan yang ada pada mereka selalu berkata, "Kami mendapati...leluhur-leluhur kami menganut suatu kepercayaan....Dan kami hanya mengikuti jejak mereka."
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 253
Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian yang lain....Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus
(Dan sesungguhnya telah Kami muliakan) Kami utamakan (anak-anak Adam) dengan pengetahuan, akal, bentuk...yang paling baik, setelah wafat jenazahnya dianggap suci dan lain sebagainya (dan Kami angkut mereka...di daratan) dengan menaiki kendaraan (dan di lautan) dengan menaiki perahu-perahu (dan Kami beri mereka...rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan
Sungguh, Kami telah mengutus Mûsâ dengan diperkuat oleh sejumlah mukjizat....Kami katakan kepadanya, "Keluarkan kaummu (Banû Isrâ'îl), dari gelapnya kekafiran dan kebodohan menuju...Ingatkan mereka akan kejadian dan bencana yang ditimpakan oleh Allah kepada bangsa-bangsa sebelum mereka...bisa mengajak kepada keimanan orang-orang yang selalu tabah menghadapi cobaan dan selalu bersyukur atas
Mengeni bangsa 'Ad, mereka bersikap angkuh di atas bumi dengan cara yang tidak dibenarkan....Dengan membanggakan diri, mereka mengatakan, "Siapa yang lebih kuat daripada kami?"...Mereka mengingkari tanda-tanda kebesaran Kami.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 87
Dan Kami lebihkan (pula) derajat sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka...Dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) dan Kami menunjuki mereka ke
(Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya) sehingga...ia memperoleh petunjuk untuk beriman dan mengerjakan ketaatan atas kemauan sendiri (akan tetapi telah...perkataan daripada-Ku) yaitu, ("Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka Jahanam itu dengan jin) maksudnya bangsa
Bukti paling kuat atas kekuasaan, kebijaksanaan, dan kasih sayang Allah adalah bahwa Dia mencipta segala...Tidak ada sesuatu apa pun yang luput dari catatan Kami dalam kitab yang terjaga di sisi Kami (al-lawh...Pada hari kiamat, mereka akan dikumpulkan bersama bangsa-bangsa lain untuk diadili(1). (1) Makhluk hidup
(Dan Kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara...(Dan Kami memilih mereka) Kami menyeleksi mereka (dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus).
(Para rasul itu) menjadi mubtada, sedangkan khabarnya adalah (Kami lebihkan sebagian atas lainnya), yaitu...(Dan Kami berikan kepada Isa bin Maryam beberapa mukjizat dan Kami kuatkan ia dengan Roh Kudus), yakni
yang telah berlalu sebelum kalian, yaitu kaum Nûh, kaum Hûd ('Ad), kaum Shâlih (Tsamûd), dan banyak bangsa...Yaitu, pada saat mereka didatangi oleh para rasul dengan bukti-bukti yang jelas atas kebenaran mereka...depan mulut sebagai pertanda keheranan dan ketidakpercayaan, mereka berkata kepada para rasul itu, "Kami...Kami tidak mendapatkan kemantapan terhadap sesuatu dan bingung tentang hal itu."
Seperti halnya Kami mengutus sejumlah rasul kepada umat-umat terdahulu, yang menerangkan kebenaran kepada...mereka--lalu ada yang sesat dan ada pula yang mendapat petunjuk--dan kepada mereka Kami berikan mukjizat...yang membuktikan kebenaran pesan suci yang dibawanya, Kami pun mengutusmu kepada bangsa Arab dan bangsa-bangsa...Sebelum itu, telah ada bangsa-bangsa lain yang telah berlalu.
(Dan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan) dengan demikian maka manusia semuanya...Nabi Nuh mempunyai tiga orang anak, yaitu Sam adalah bapak moyang bangsa Arab, bangsa Persia dan bangsa...Romawi; Ham adalah bapak moyang bangsa yang berkulit hitam; Yafits adalah bapak moyang bangsa Turki,...bangsa Khazr, Ya'juj dan Ma'juj dan lain-lainnya.
(Demikianlah) sebagaimana Kami telah mengisahkan cerita ini kepadamu, hai Muhammad (Kami kisahkan kepadamu...sebagian kisah) berita (umat yang telah silam) yakni bangsa-bangsa di masa lampau (dan sesungguhnya...telah Kami berikan kepadamu) yakni Kami telah memberimu (dari sisi Kami) yakni dari hadirat Kami (suatu
Apakah mereka hanya duduk berpangku tangan dan tidak berjalan di atas bumi agar bisa melihat bagaimana...kehancuran merupakan akibat dari perbuatan bangsa-bangsa sebelum mereka?
Kenapa mereka berpura-pura buta terhadap ayat-ayat Allah, padahal sudah jelas bagi mereka bahwa Kami...telah memusnahkan banyak bangsa terdahulu, akibat kekufuran mereka?...Kenapa pula mereka tidak mengambil pelajaran dari bangsa-bangsa yang dihancurkan itu, padahal mereka...berjalan di bekas rumah dan tempat tinggal bangsa-bangsa itu, dan menyaksikan bekas-bekas siksaan yang
Kami telah mengutus banyak nabi kepada bangsa-bangsa terdahulu....Maka, jika kini Kami mengutus lagi seorang rasul kepada kalian, hal itu bukanlah sesuatu yang mengherankan
Kemudian diikuti, secara berturut-turut, dengan ancaman azab yang meyiksa bangsa-bangsa yang terdekat...dengan mereka, yaitu bangsa Ad dan Tsamûd, dan gambaran tentang hari kiamat....Pada hari itu, menurut surat ini, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan..., perlihatkanlah kepada kami para jin dan manusia yang telah menyesatkan kami....Pada bagian selanjutnya, setelah pembicaraan mengenai orang-orang musyrik di atas, surat ini berbicara