Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 qaaf ayat 16 9 al ahzab ayat 59 10 Al a'raaf 179 11 qaaf 16 12 Sedekah 13 Al maidah ayat 2 14 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 15 ali imran 190-191 16 luqman 17 Al maidah ayat 90 18 Luqman ayat 20 19 Al-A’raaf 179 20 QS.+Al-A’raaf+(7):179 21 al imran ayat 190-191 22 al imran 190-191 23 Al Imran 190 24 al hujurat ayat 13 25 surat Al-A'Raaf ayat 179 26 yusuf 27 Al-A’raaf (7):179 28 al maidah ayat 1 29 al baqoroh ayat 188 30 surat al baqarah ayat 165 31 al baqarah ayat 26 32 al baqarah ayat 22 33 ali imran ayat 159 34 Az-Zukhruf ayat 32 35 Al-Hujurat ayat 10 36 an-Nisa ayat 58 37 Adam 38 Ali-imran ayat 190-191 39 rahmat 40 AL-BAQARAH AYAT 30 41 ali imran ayat 190-191 42 ali imran ayat 190 43 ali+imran+190+191 44 al qaaf ayat 16 45 Ali Imran+ayat+159+ 46 menciptakan manusia 47 al baqarah ayat 275 48 qaaf ayat 50 49 al-a'raf ayat 179 50 surat al araaf 179 51 al baqarah ayat 165 52 al+maidah ayat 90 53 ayat kursi 54 ali imran 110 55 Q.S Al-Qashass ayat 84 56 al baqarah ayat 195 57 Surat Al-An’am: 162 58 HR Muslim No.2817 59 Al-A'Raaf ayat 179 60 a'raaf 61 At-Taubah ayat 105 62 Surat Al Baqarah ayat 247 63 Surat Fatir ayat 28 64 al maidah ayat 8 65 ali imran 190 191 66 Surat az-Zumar ayat 18 67 al+qasas+ayat+50 68 Ali Imran 69 al-hujurat ayat 13 70 ali imran 191 71 al isra ayat 32 72 berpasang pasangan 73 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 74 al baqarah ayat 27 75 al imran ayat 130 76 surah+al+isra'+ayat+58 77 surat al a'raaf ayat 179 78 Ali-Imran 79 Al baqarah ayat 233 80 AL IMRAN 125 81 Surat Al-Baqarah ayat 176 82 al-Bayyinah ayat 5 83 ali imran 103 84 at tahrim ayat 6 85 sabar 86 al hasyr ayat 7 87 Al-A’raaf 88 makhluk berpasangan 89 al luqman 90 ali+imran+ayat+191 91 ZINA 92 at taubah ayat 105 93 Surat yusuf 94 Al+maidah+ayat+27 95 kecepatan cahaya 96 al-an'am+ayat+143 97 maha berkehendak 98 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 99 pertemuan dua laut 100 Yusuf 93

Hasil pencarian tentang Kisah+kaum+sodo

Apakah yang Anda maksud Kisah kaum sodom?
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 43
Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka: "Bersenang-senanglah kalian sampai suatu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Dalam kisah kaum 'Ad juga terdapat pelajaran.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 111
Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal....(kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 59
Dan itulah (kisah) kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, dan mendurhakai rasul-rasul
menjadi Khabar Mubtada (yang dijelaskan ayat-ayatnya) maksudnya, dijelaskan di dalamnya hukum-hukum, kisah-kisah...lafal Qur-aanan berikut sifatnya menjadi Haal atau kata keterangan keadaan dari lafal Kitaabun (untuk kaum
isinya kepada penduduk Mekah seraya mengatakan, "Sesungguhnya Muhammad telah menceritakan kepada kalian kisah-kisah...kaum Ad dan kaum Tsamud, dan sekarang saya akan menceritakan kepada kalian kisah-kisah tentang kerajaan...Ternyata mereka menyenangi kisah Nadhr itu, karenanya mereka meninggalkan Alquran serta tidak mau mendengarkannya
(Yaitu kaum Fir'aun dan kaum Tsamud) kedua lafal ini menjadi Badal dari lafal Al-Junuud; dan di sini...hanya dengan menyebut nama Firaun saja tanpa menyebut bala tentaranya; adapun Tsamud adalah nama suatu kaum...orang-orang yang ingkar kepada Nabi saw. dan Alquran, dimaksud supaya mereka mengambil pelajaran dari kisah
Orang yang mengetahui kisah kaum 'Ad ini hendaknya berhati-hati....Kaum 'Ad mengingkari nikmat yang diberikan oleh Pencipta mereka dan tidak mensyukurinya dengan beriman...Ingat, kebinasaanlah bagi kaum 'Ad karena mendustai Hûd.
(Sesungguhnya pada kisah mereka itu terdapat) yang dimaksud adalah kisah-kisah para rasul (pengajaran...(segala sesuatu) yang diperlukan dalam agama (dan sebagai petunjuk) dari kesesatan (dan rahmat bagi kaum
Dan ingatkanlah kaummu, wahai Muhammad, kisah tentang Mûsâ saat diseru oleh Tuhanmu, "Wahai Mûsâ, pergilah...kamu sebagai seorang rasul kepada satu kaum yang telah menzalimi diri mereka sendiri dengan kekafiran
Perhatikan dan ketahuilah, hai Nabi, sebuah kisah yang unik....Yaitu kisah tentang suatu kaum yang meninggalkan kampung halaman dan melarikan diri dari medan perang
Sungguh Kami telah mewahyukan kepadamu, Muhammad, kisah-kisah para Nabi, guna memantapkan hatimu dan...Kisah-kisah itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari...Kisah-kisah itu benar adanya dan merupakan wahyu yang menguatkan kebenaran kitab-kitab suci dan kebenaran...Selain itu, kisah- kisah itu juga menerangkan persoalan-persoalan agama yang memerlukan penjelasan, menunjukkan
(Kemudian Firaun mengirimkan) sesudah ia mendengar berita tentang keberangkatan Nabi Musa dan kaum Bani...Israel (orangnya ke kota-kota) menurut suatu kisah diceritakan bahwa Firaun memiliki seribu buah kota
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 120
Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan
(Dan juga pada) kisah pembinasaan kaum (Ad) terdapat tanda yang dijadikan sebagai pelajaran (ketika Kami
Dan dalam kisah kaum Tsamûd juga terdapat tanda kekuasaan Allah.
Dan dalam kisah kaum Tsamûd juga terdapat tanda kekuasaan Allah.
dinashabkan dengan alamat naqsh sedangkan tanwinnya merupakan pergantian dari mudhaf ilaih, artinya semua kisah...rasul-rasul yang diperlukan (Kami ceritakan kepadamu, yaitu kisah-kisah para rasul) lafal maa di sini...tenangkan (hatimu) kalbumu (dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran) yang dimaksud adalah kisah-kisah...beriman disebutkan di sini secara khusus, mengingat hanya merekalah yang dapat memanfaatkan adanya kisah-kisah
Kami tuturkan sebagian kisah Mûsâ bersama Fir'aun secara benar, agar orang-orang yang beriman dapat mengambil...pelajaran dari kisah itu.
yang terjadi antara para nabi dengan kaum-kaum mereka dan bagaimana kemudian orang-orang kafir itu ditimpakan...Setelah kisah Nûh a. s., dipaparkan pula kisah Nabi Hûd a. s. dan kaumnya, 'Ad, disertai penjelasan mengenai...kaum Tsamûd, Ibrâhîm a. s, Lûth a. s., dan Syu'ayb a. s....Kemudian, setelah memaparkan kisah-kisah tersebut, Allah menjelaskan hikmah-hikmah yang dapat dipetik...dari kisah-kisah itu.
(Dan pada) kisah pembinasaan kaum (Tsamud) terdapat tanda yang dijadikan sebagai pelajaran (ketika dikatakan
Di antara kisah-kisah itu adalah kisah Yûsuf(1) ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 9
Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 69
Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
(Apakah) telah (datang kepadamu kisah Musa?)
Kisah tentang penghuni gua di sebuah gunung dan lempengan yang bertuliskan nama-nama mereka setelah mereka...mati, bukan satu-satunya kisah yang menakjubkan, meskipun merupakan kisah yang luar biasa....Kisah itu tidak lebih menakjubkan dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang lain.
Sesungguhnya apa yang dipaparkan al-Qur'ân tentang kisah ini merupakan bukti kebenaran para rasul dan...Tetapi, kebanyakan mereka yang telah diperdengarkan kisah ini, tidak beriman.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 15
Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.
Apabila dibacakan al-Qur'ân, ia berkata, "Ini adalah kisah-kisah dongeng umat terdahulu."
Apabila dibacakan al-Qur'ân, ia berkata, "Ini adalah kisah-kisah dongeng umat terdahulu."