Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 rezeki 6 ramadhan 7 jiwa 8 tafsir surat al a 9 al ikhlas 10 Tanaman 11 ali+imran+191 12 penciptaan manusia 13 al maidah ayat 3 14 Doa nabi adam 15 Al Anfal ayat 39 16 rumput rumputan 17 ali imran 18 al maidah ayat 2 19 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 20 al hujurat ayat 13 21 al-baqarah ayat 183 22 al maidah ayat 1 23 ali imran 190 24 an nisa ayat 58 25 langit 26 ibrahim 27 Bumi 28 Ali Imran 185 29 doa ziara kubur 30 Takwa 31 maryam+20 32 hati 33 ali+imran+190 34 hewan 35 umrah 36 Sholat 37 Berpuasa 38 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 39 Yunus 57 40 al lahab 41 Al baqarah ayat 183 42 al maidah ayat 32 43 Quran 44 yunus 38 45 mudatsir+ayat+5 46 utusan 47 Kematian 48 Al+hujurat+ayat+56 49 dikembalikan 50 surat al baqoroh 51 AR RUM AYAT 50 52 luqman 13 53 al hujurat ayat 10 54 ar rahman 55 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 56 ali imran 159 57 Al+ahzab+ayat+65 58 Surat al an am 59 at tahrim ayat 6 60 cinta 61 al-mujadalah ayat 11 62 ali imran 110 63 an nisa ayat 29 64 Harta 65 zina 66 Ali+Imran+159 67 ali+imran+113 68 ibrahim 32 69 maryam+21 70 pohon 71 Adam 72 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 73 Bersyukur 74 surat Al baqarah ayat 183 75 Allah berbicara kepada nabi muhammad 76 al anam ayat 141 77 Thalut sungai 78 Ad dhuha ayat 2 79 surat+al-'alaa+ayat+2 80 yusuf 81 al-baqarah+ayat+186 82 hadist tentang qunut shubuh 83 RUMPUT 84 yunus 62 85 kasih sayang 86 Imran 87 ilmu tumbuh tumbuhan 88 Anjing 89 Saham 90 Tafsir surat alfatihah 91 alam 92 al baqarah ayat 155 93 yunus 40 94 kerajaan 95 al maidah ayat 5 96 ali imran 31 97 al anfal ayat 11 98 ibrahim ayat 40 99 Hadis tentang qunut 100 sikap

Hasil pencarian tentang Kitab+(Al+Quran)+ini+tidak+ada+keraguan+padanya;+petunjuk+bagi+mereka+yang+bertakwa,

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 2
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 37
Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab...yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 138
(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang...yang bertakwa.
(Kitab ini) yakni yang dibaca oleh Muhammad saw....(tidak ada keraguan) atau kebimbangan (padanya) bahwa ia benar-benar dari Allah swt....Kalimat negatif menjadi predikat dari subyek 'Kitab ini', sedangkan kata-kata isyarat 'ini' dipakai sebagai...(menjadi petunjuk) sebagai predikat kedua, artinya menjadi penuntun (bagi orang-orang yang bertakwa)...maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 64
Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada...mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
Tidak akan ada satu hal pun dalam al-Qur'ân ini yang memungkinkan untuk dibuat-buat oleh seseorang, karena...al-Qur'ân--dengan kemukjizatan, petunjuk dan kecermatannya--tidak mungkin dihasilkan oleh selain Allah...Al-Qur'ân ini tidak lain adalah penegas atas kebenaran yang terkandung di dalam kitab-kitab samawi yang...Tidak ada keraguan bahwa al-Qur'ân diturunkan dari sisi Allah....Dan al-Qur'ân adalah mukjizat yang tidak ada seorang pun yang mampu membuat sesuatu yang semisal dengannya
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 12
Dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat....Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada...orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 2
Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, (adalah) dari Tuhan semesta alam.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 110
Dan sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab (Taurat) kepada Musa, lalu diperselisihkan tentang Kitab...Dan seandainya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah ditetapkan hukuman...di antara mereka....Dan sesungguhnya mereka (orang-orang kafir Mekah) dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap Al Quran
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 28
(Ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 20
Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 7
Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada...penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang...tidak ada keraguan padanya.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin....Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan...bagi mereka....Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh".
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 9
Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira...kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar,
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 51
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang...dia dibacakan kepada mereka?...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 52
Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al Quran) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya...atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 203
Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Quran kepada mereka, mereka berkata: "Mengapa tidak kamu...Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku....Al Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
al-Qur'ân kepadamu....Orang-orang yang Kami berikan kitab suci sebelum al-Qur'ân, kemudian mereka merenungi dan mendapatkan...petunjuk, mereka pasti beriman juga kepada al-Qur'ân....Sebagian orang Arab itu ada yang beriman kepadanya dan tidak mengingkari bukti-bukti Kami--setelah menjadi...jelas dan hilangnya keraguan di dalamnya--kecuali orang-orang yang bersikeras dalam kekufuran.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 111
Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal....Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya...dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi...petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 48
Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 1
Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al-Quran) dan Dia tidak mengadakan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 97
Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Quran) ke...dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk...serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 90
Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka....Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)"....Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Quran); dan di antara mereka (orang-orang kafir Mekah) ada yang beriman kepadanya....Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang...kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan...pengajaran bagi mereka.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...ada Kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat?...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).