Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 al mujadalah ayat 11 7 Al+hujurat+ayat+13 8 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 9 angin 10 ali imran 103 11 tentang kurban 12 Sedekah 13 al qalam ayat 4 14 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 15 surah al baqarah ayat 2 16 Al Baqarah ayat 285 17 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 18 zakat 19 at tahrim ayat 6 20 saba 15 21 an nisa ayat 59 22 talak 23 al baqarah ayat 177 24 ali imran 190 25 Al hujurat ayat 9 26 Al ahzab ayat 21 27 al hajj ayat 7 28 ali imran 29 ali imran 159 30 Ibrahim Ayat 7 31 Yusuf 87 32 ar rad ayat 11 33 Al hujurat ayat 13 34 kafir 35 al ikhlas 36 Pendidikan islam sebelum menikah 37 surat+at+tagabun+ayat+1 38 ilmu 39 beriman kepada allah 40 Al baqarah ayat 30 41 ali imran 104 42 al maidah ayat 8 43 an nisa ayat 29 44 al anfal ayat 60 45 al-hujurat ayat 9 dan 10 46 al-a'raaf+7 47 at taubah ayat 60 48 Al baqarah ayat 229 49 Cahaya Allah 50 maryam 51 Surah Al Maidah ayat 15-16 52 Luqman ayat 12 53 upah 54 surat al araf ayat 54 55 Muslim itu bersaudara 56 Alat pembelajaran 57 Melaksanakan haji 58 yunus ayat 3 59 miskin 60 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 61 Rumah 62 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 63 hawa 64 Terbit 65 al baqarah ayat 285 66 Surah as saba' ayat 44 67 yunus 61 68 Surah+as+saba'+ayat+44 69 Boros 70 Bagi kaum berakal 71 Matahari di bawah arsy 72 al+isra+ayat+26 73 qs al isro ayat 1 74 Ali imran 60 75 asy syuara ayat 109 76 Menuntut ilmu 77 at-tahrim ayat 6 78 asulullah berkata, “Maha Benar Allah, bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitnah, kalau sudah melihat kedua cucuku ini aku tidak bisa sabar.” Lalu Rasulullah kembali melanjutkan khutbahnya. 79 surat al baqarah 30 80 al maidah ayat 2 81 lapad yang menyatakan bahwa seorang ibu mengandung dalam keadaan lelah/lemah 82 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 83 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 84 al baqarah ayat 282 85 al maidah ayat 1 86 belajar alquran dan mengajarkannya 87 al-maidah ayat 88 88 riba 89 istri 90 al imran 91 iman kepada malikat 92 yusuf 111 93 Tafsir hak anak terhadap orang tua 94 an nisa ayat 58 95 ali imran 18 96 Ali Imran 8 97 al-maidah+ayat+3 98 ali imran 77 99 “Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah „azza wa jalla dan memahaminya” 100 tilawah per ayat

Hasil pencarian tentang Melepas+tali+perkawinan+dan+mengakhiri+hubungan+suami+istri

Meskipun jika suami bermaksud mengakhiri perkawinan, tetap diharuskan menempuh jalan terbaik dengan tetap...menyerahkan sejumlah harta kepada suami sebagai imbalan perceraian istri-istri itu dari suami mereka....Dan sebagaimana dimaklumi, tidak akan ada perkawinan tanpa didasari oleh rasa suka sama suka. (2) Suami...melakukan hubungan seksual) seperti pada masa suci....yang sama-sama dikehendaki oleh kedua belah pihak secara sukarela dan termasuk perkawinan yang diperbarui
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apabila suami menjatuhkan talak kepada istri untuk ketiga kalinya, maka si istri tidak lagi halal baginya...kecuali setelah ia dikawini oleh laki-laki lain dan telah terjadi hubungan suami istri antara keduanya...Apabila suami kedua itu telah menjatuhkan talak kepadanya sehingga menjadi wanita yang halal dinikahi..., maka suami pertama boleh menikahi wanita bekas istrinya itu dengan akad baru dan membangun kembali...Ketentuan itu telah diterangkan dengan jelas bagi orang-orang yang beriman yang mau memahami dan mengamalkannya
Suami atau istri yang mengerti adalah yang memulai upaya damai itu. Dan cara damai itu selalu baik....Sebenarnya yang menghalangi terciptanya kedamaian di antara suami istri adalah sikap keras masing- masing...Tidak ada jalan untuk mengembalikan cinta kasih mereka kecuali jika salah satu pihak bersedia melepas...Ia, yang bersedia melepas sebagian haknya itu, adalah orang yang berbuat baik dan bertakwa....dan akan memberi balasannya.
kalian telah yakin bahwa mereka itu benar-benar beriman, maka jangan kalian kembalikan mereka kepada suami-suami...Berikanlah kepada para suami yang kafir itu mahar yang mereka telah bayar kepada istri-istri mereka yang...Janganlah kalian berpegang teguh pada tali perkawinan dengan wanita-wanita kafir yang tetap atau akan...Dan hendaknya mereka juga meminta mahar yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang berhijrah
(Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air) yakni dari air mani; lafal Basyar adalah sinonim dari...lafal Insaan (lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan) punya hubungan nasab (dan mushaharah) punya...hubungan mushaharah, misalnya seorang lelaki atau perempuan melakukan perkawinan dengan pasangannya...untuk memperoleh keturunan, maka hubungan kekeluargaan dari perkawinan ini dinamakan hubungan Mushaharah...(dan adalah Rabbmu Maha Kuasa) untuk menciptakan apa yang dikehendaki-Nya.
hati mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan, padahal kalian telah saling bergaul sebagai suami...istri, dan istri-istri kalian telah berjanji dengan teguh dan secara sah untuk menjadi pasangan suami
Suami memiliki hak memelihara, melindungi dan menangani urusan istri, karena sifat-sifat pemberian Allah...Oleh karena itu, yang disebut sebagai istri yang salehah adalah istri yang taat kepada Allah dan suami..., dan menjaga segala sesuatu yang tidak diketahui langsung oleh suami....Jika dengan salah satu cara itu ia sadar dan kembali mematuhi suami, maka suami tidak boleh menempuh...Allah sungguh lebih mampu--untuk melakukan itu--dan membalas suami, jika suami terus menyakiti dan menganiaya
mulanya menjatuhkan sumpah zihar tetapi kemudian menengok kembali ucapannya itu, menyadari kesalahannya dan...menginginkan agar hubungan suami istri tetap berlanjut, mereka harus memerdekakan seorang hamba sahaya...sebelum kembali berhubungan dengan istri.
bersuami, baik wanita merdeka maupun budak, kecuali wanita-wanita tawanan dari hasil perang antara kalian dan...Ikatan tali pernikahan mereka sebelumnya dengan sendirinya telah batal dan halal hukumnya untuk kalian...Selain wanita-wanita yang diharamkan tadi, carilah wanita dengan harta kalian untuk dijadikan istri,...Kalian semua tidak berdosa, selama telah ada kesepakatan secara suka rela antara suami dan istri, jika...istri hendak melepas hak maharnya, atau jika suami hendak menambah jumlah maharnya.
dengan alasan apa (padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain) atau telah berhubungan sebagai suami...istri dengan bercampur yang telah mensahkan maskawin (dan mereka telah mengambil daripadamu perjanjian...pengakuan (yang erat) atau berat, yakni berupa perintah Ilahi agar memegang mereka secara baik-baik atau melepas
melangsungkan akad nikah dengan salah seorang wanita Mukmin, kemudian kalian menceraikannya sebelum melakukan hubungan...suami istri, maka wanita tersebut tidak memiliki masa idah yang wajib ditepati....Berikan sebagian harta kalian untuk menghibur hatinya, dan lepaskan wanita itu dari tempat tinggal kalian
Jika terjadi perselisihan di antara sepasang suami-istri, dan kalian khawatir perselisihan itu akan berakhir...dengan perceraian, tentukanlah dua orang penengah: yang pertama dari pihak keluarga suami, dan yang...kedua dari pihak keluarga istri....Kalau pasangan suami-istri itu benar-benar menginginkan kebaikan, Allah pasti akan memberikan jalan kepada...Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui perbuatan lahir dan batin hamba-hamba-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 10
kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami...Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar....Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya....Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah...Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Apabila pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima...Untuk membela diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui...bahwa tuduhan zina yang dilontarkan suami kepadanya adalah bohong.
(Kemudian jika ia menceraikannya lagi), maksudnya si suami setelah talak yang kedua, (maka wanita itu...tidak halal lagi baginya setelah itu), maksudnya setelah talak tiga (hingga dia kawin dengan suami yang...lain) serta mencampurinya sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim...menceraikannya pula) maksudnya suaminya yang kedua, (maka tidak ada dosa bagi keduanya), maksudnya istri...dan bekas suami yang pertama (untuk kembali) pada perkawinan mereka setelah berakhirnya idah, (jika
Allah menjadikan bagi kalian istri-istri yang berasal dari jenis yang sama dengan kalian agar kalian...Dan dari istri-istri itu Allah menjadikan untuk kalian anak dan cucu....Padahal semestinya semua itu disyukuri dan membuatnya hanya menyembah kepada Allah(1). (1) Perkawinan...adalah suatu bentuk hubungan yang suci sebagai asal mula terbentuknya sebuah institusi keluarga yang...dan juga binatang.
Suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika si istri tidak mempunyai anak...Jika sang istri mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah...Istri--satu atau lebih--memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan suami, jika suami tidak mempunyai...Jika si suami mempunyai anak dari istri itu atau dari istri yang lain, maka si istri menerima seperdelapan...Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat adil dan zalim di antara kalian dan Maha
itu) ditujukan kepada para wali agar mereka tidak melarang wanita-wanita untuk (untuk rujuk dengan suami-suami...istri (di antara mereka secara baik-baik), artinya menurut syariat....lebih bersih) baik bagi kamu maupun bagi mereka karena dikhawatirkan kedua belah pihak bekas suami istri...akan melakukan hubungan gelap, mengingat kedua belah pihak sudah saling cinta dan mengenal....petunjuk dan ikutilah perintah-Nya.
Lalu dijadikanlah istri dari jenis nafs tadi sehingga lahirlah kemudian keturunan-keturunannya....Kalian pun kemudian menjadi suami istri....(1) dan mudlghah(2)....Di saat kandungan semakin besar, suami istri itu memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, jika Engkau memberi...kami anak yang sehat dan tidak cacat, kami akan menjadi orang yang mensyukuri nikmat- nikmat-Mu." (1
(Dan jika kamu khawatir timbulnya persengketaan di antara keduanya) maksudnya di antara suami dengan...istri terjadi pertengkaran (maka utuslah) kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak (seorang penengah...talak atau menerima khuluk/tebusan dari pihak istri dalam putusannya untuk menyetujui khuluk....Kedua mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau...kalau dianggap perlu buat memisahkan antara suami istri itu.
ibu istri (mertua). (1) Selain itu, kalian juga diharamkan mengawini anak tiri perempuan dari istri...yang sudah kalian gauli, dan istri anak kandung (menantu) serta menghimpun dalam perkawinan dua perempuan...ketentuan hukum. (1) Syariat Islam memiliki kelebihan dibandingkan dengan syariat lainnya ketika melarang perkawinan...karena hubungan persusuan....Namun, sebaliknya, perkawinan dengan orang yang tidak mempunyai hubungan kerabat tidak akan menghasilkan
Apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri, dan mereka telah menghabiskan masa idahnya lalu berniat...yang baru dengan bekas suaminya atau dengan laki- laki lain, maka tidak dibenarkan bagi para wali atau suami...Demikian pula apabila kedua belah pihak (suami-istri) saling berkenan untuk membuat akad baru dan berkeinginan...hal itu dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi siapa yang beriman dari kalangan kalian kepada Allah dan...diri kalian dari noda dan bentuk hubungan masyarakat yang meragukan.
Kemudian Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan kekerabatan melalui...keturunan atau perkawinan.
menemukan seorang hamba sahaya, maka ia harus melakukan puasa dua bulan berturut-turut sebelum melakukan hubungan...suami istri....Hal itu Kami syariatkan agar kalian beriman kepada Allah dan rasul-Nya, kemudian berbuat atas dasar keimanan
(Jika keduanya berpisah) maksudnya laki-istri itu dengan perceraian (maka Allah akan memberi kecukupan...masing-masing mereka dari limpahan karunia-Nya) misalnya dengan menjodohkan pihak laki-laki dengan istri...yang lain, dan pihak istri dengan suami yang lain....(Dan Allah Maha Luas) karunia-Nya terhadap makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) mengenai peraturan-peraturan
Pada kali kelima, ia harus menyebutkan bahwa jika kemudian terbukti bahwa si suami itu benar dalam tuduhannya..., maka istri akan menerima laknat Allah Swt.
setelah itu boleh memegang mereka) dengan jalan rujuk (secara baik-baik) tanpa menyusahkan mereka (atau melepas...Tidak halal bagi kamu) hai para suami (untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kami berikan kepada...mahar atau maskawin, jika kamu menceraikan mereka itu, (kecuali kalau keduanya khawatir), maksudnya suami...untuk menebus dirinya, artinya tak ada salahnya jika pihak suami mengambil uang tersebut begitu pula...pihak istri jika membayarkannya.
Sedangkan apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri sebelum kalian menggaulinya dan sudah menentukan...maskawinnya, maka kalian berkewajiban membayar separuh maskawin kepada mereka, kecuali kalau istri itu...Sebaliknya, sang istri tidak boleh diberi lebih dari separuh kecuali jika suami rela untuk memberikan...Kerelaan kedua suami istri itu lebih terhormat dan lebih diridai oleh Allah serta lebih sesuai dengan...Dan ingatlah bahwa kebaikan ada dalam sikap mengutamakan dan perlakuan yang baik kepada orang lain karena
(Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri) hendaklah (berwasiat...) menurut satu qiraat dengan baris di depan dan berarti wajib berwasiat (untuk istri-istri mereka) agar...mereka diberi (nafkah) yang dapat mereka nikmati (hingga) sempurna (satu tahun) lamanya menunggu bagi istri-istri...yang ditinggal mati suami (tanpa mengeluarkan mereka), artinya tanpa menyuruh mereka pindah dari rumah...yang mereka diami sewaktu suami mereka masih hidup.
"Sedangkan anak kecil yang aku bunuh itu," katanya melanjutkan, "adalah anak sepasang suami istri yang...Aku tahu, bahwa jika anak itu hidup dan tumbuh dewasa, ia akan menyebabkan kedua orangtuanya kafir.