Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 qaaf ayat 16 9 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 10 Al a'raaf 179 11 al ahzab ayat 59 12 Sedekah 13 Al maidah ayat 90 14 Al maidah ayat 2 15 ali imran 190-191 16 luqman 17 qaaf 16 18 Al-A’raaf 179 19 Luqman ayat 20 20 al imran 190-191 21 Al Imran 190 22 surat Al-A'Raaf ayat 179 23 Al-A’raaf (7):179 24 yusuf 25 al imran ayat 190-191 26 QS.+Al-A’raaf+(7):179 27 al baqarah ayat 22 28 Adam 29 an-Nisa ayat 58 30 al baqoroh ayat 188 31 ali imran ayat 190-191 32 rahmat 33 ali imran ayat 159 34 surat al baqarah ayat 165 35 AL-BAQARAH AYAT 30 36 ali+imran+190+191 37 Al-Hujurat ayat 10 38 Ali-imran ayat 190-191 39 al qaaf ayat 16 40 ayat kursi 41 al hujurat ayat 13 42 al maidah ayat 1 43 al baqarah ayat 26 44 Az-Zukhruf ayat 32 45 Ali-Imran 46 Q.S Al-Qashass ayat 84 47 al-a'raf ayat 179 48 ali imran 190 191 49 Al-A'Raaf ayat 179 50 surah+al+isra'+ayat+58 51 ali imran ayat 190 52 AL IMRAN 125 53 ali imran 110 54 At-Taubah ayat 105 55 Ali Imran 56 Al baqarah ayat 233 57 al imran ayat 130 58 Surat Al Baqarah ayat 247 59 al maidah ayat 8 60 Surat az-Zumar ayat 18 61 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 62 al isra ayat 32 63 at tahrim ayat 6 64 al hasyr ayat 7 65 Ali Imran+ayat+159+ 66 qaaf ayat 50 67 al baqarah ayat 275 68 berpasang pasangan 69 al baqarah ayat 27 70 doa nabi adam 71 Al-A’raaf 72 al baqarah ayat 165 73 al+maidah ayat 90 74 surat al a'raaf ayat 179 75 sabar 76 al-Bayyinah ayat 5 77 surat al araaf 179 78 al baqarah ayat 195 79 ali imran 103 80 Surat Fatir ayat 28 81 al-hujurat ayat 13 82 menciptakan manusia 83 al+qasas+ayat+50 84 Surat Al-An’am: 162 85 makhluk berpasangan 86 ali imran 191 87 Luqman+33 88 a'raaf 89 Surat+ath thalaq 7 90 Al imran 91 bahasa binatang 92 Al imron ayat 102 93 Muhammad 15 94 al-hajj ayat 41 95 surah al maidah ayat 8 96 surah al luqman ayat 14 97 ayat dan terjemah QS. Al-A’raaf (7):179 98 Ayat perselisihan 99 AL MUMTAHANAH AYAT 8 100 shaad 29

Hasil pencarian tentang Muslim

Salatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah....Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
sesudah melihat jelas jalan kebenaran dan petunjuk, mengikuti selain jalan yang ditempuh orang-orang Muslim...dan masuk ke dalam perwalian musuh orang-orang Muslim, maka ia termasuk golongan mereka karena lebih
Kalaulah orang-orang musyrik itu telah berhasil melarang orang-orang Muslim untuk salat di al-Masjid...al-Harâm itu bukan berati bahwa mereka dapat mencegah orang-orang Muslim itu untuk melakukan salat dan...Dia akan menyambut dan menerima salat orang-orang Muslim dengan perkenan-Nya di mana pun mereka berada
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 2
itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim
selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah yang dikeluarkan orang-orang kaya Muslim...Mereka juga mengejek orang-orang Muslim yang tidak kaya tetapi tetap bersedekah.
ketika di dunia kami anggap jahat dan hina yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, yaitu orang-orang muslim
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang
suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis kitab Sahih Bukhari dan Muslim...Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai
terang-terangan; demikianlah menurut keterangan hadis yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
itu didasarkan pada asas kehati-hatian, dengan maksud agar tidak terjadi pembunuhan terhadap orang Muslim...Sementara, membunuh orang Muslim itu diharamkan, kecuali kalau terjadi secara salah atau tidak sengaja...sebagai ganti atas hilangnya seorang anggota masyarakat Muslim....Sebab, memerdekakan seorang budak Muslim itu berarti menciptakan suasana hidup bebas dalam masyarakat...Muslim.
Kegagalan ini membuat kebencian Quraisy terhadap kaum Muslim semakin bertambah....kaum Muslim di Madinah, meskipun kafilah Abû Sufyân itu tidak diserang oleh kaum Muslim....Tidak ada yang bisa dilakukan oleh kaum Muslim kecuali bertahan....Kaum Muslim harus bertahan dari serangan Quraisy....Dengan demikian, Rraja Kisra telah menyatakan perang terhadap kaum Muslim.
Masing-masing orang, Muslim dan kafir, akan mendapat kedudukan yang sesuai dengan apa yang ia lakukan
Seorang Muslim berkewajiban untuk hijrah ke wilayah Islam demi menghindari hidup dalam kehinaan....Orang Muslim harus hidup mulia dan tidak terhina.
yakni kemusyrikan demikianlah menurut penafsiran yang tersebutkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim
Maka, setiap kali mereka mengikat janji dengan orang-orang Muslim atau selain mereka, sekelompok mereka
seruan mereka demi mengharap dari mereka iman yang sempurna kelak ketika mereka menjadi orang-orang muslim
Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
memang sarat permusuhan, baik permusuhan antarmereka sendiri atau antara mereka dengan orang-orang Muslim...musyrik itu saling menghancurkan tempat peribadatan sendiri dan mereka menghalang-halangi orang-orang Muslim
Sikap berhati-hati dan waspada dalam perang agar tidak terjadi pembunuhan terhadap orang Muslim, adalah...Janganlah kalian mengatakan, "Kamu bukan orang Muslim," kepada orang yang berucap salam atau isyarat
(Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda) terdiri dari golongan yang berbeda-beda; ada yang muslim
Barangsiapa dengan sengaja membunuh seorang Muslim dengan maksud permusuhan, dan ia membenarkan tindakannya
orang musyrik sebagai budak yang dimiliki oleh sejumlah orang yang saling memperebutkannya, dan orang Muslim
tambahannya) yaitu dapat melihat Allah swt. sebagaimana yang telah diterangkan di dalam hadis sahih Muslim
Ketika mereka diuji setelah mengatakan seperti itu, sebagian dari mereka enggan ikut bersama-sama kaum muslim
Seperlimanya adalah hak milik Allah, rasul-Nya, kerabat rasul; lalu anak-anak yatim, yaitu anak-anak orang Muslim...ditinggal mati orangtua mereka, fakir miskin, yaitu mereka yang membutuhkan dari kalangan orang-orang Muslim...Sementara empat perlima bagian yang tidak disinggung dalam ayat adalah hak milik orang-orang Muslim yang
Salah satu kebiasaan orang-orang Yahudi adalah bahwa jika ada seorang Muslim yang akan lewat di hadapan...mereka, mereka saling berbisik satu sama lain sehingga orang Muslim itu menyangka bahwa mereka berencana...Akhirnya orang Muslim itu membatalkan rencananya berjalan melewati tempat itu.
(Apa saja yang kalian tebang) hai orang-orang muslim (dari pohon kurma) milik orang kafir (atau yang
Muhammad, saat dirimu berkata pada Zaid bin Hâritsah, seorang yang telah mendaptkan karunia Islam (menjadi muslim...Dengan begitu, dirimu menjadi teladan bagi penghapusan sebuah tradisi rendah, sehingga orang-orang muslim
Wahai orang-orang Muslim, apabila kalian bermaksud memberi hukuman pada orang yang telah menyakiti kalian