Paling Sering Dicari

1 thursina 2 al baqarah ayat 30 3 abasa+ayat+10 4 Al-Ahzab ayat 1 5 an nisa ayat 125 6 ali imran 67 7 attahrim ayat 6 8 ayat ayat konsumsi 9 ali imran 10 ali imran ayat 67 11 al baqarah ayat 151 12 maryam 13 Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59 14 al anfal ayat 27 15 al ankabut ayat 3 16 Al baqarah ayat 111 17 surah+al+baqarah+ayat+188 18 Sedih 19 riba 20 ikan 21 an+nisa+ayat+59 22 taubah ayat 31 23 adil 24 al imran 25 al isra ayat 15 26 Yunus 27 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 28 al ikhlas 29 Surat dan hruf gedrik ya 30 hewan 31 al ahqaf ayat 13 32 Al-Insyiqaq ayat 11 33 an nisa ayat 29 34 an+nisa+ayat+58 35 yunus+40 36 al baqarah ayat 153 37 Ar Rum ayat 41 38 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 39 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 40 muhammad 41 Muslim 4969 42 Niat 43 Al-Baqarah ayat 30 44 Saba 13 45 Sabar 46 al hujurat ayat 12 47 an nisa ayat 146 48 QS.+Ali+Imran+(3):+67! 49 al+maidah +ayat+8 50 janji 51 doa dimudahkan semua urusan 52 Orang tua 53 Nabi 54 al+adiyat+ayat+7+8 55 Tafsir Ibnu katsir 56 turunnya+hud+ayat+118 57 At-tin+ayat+1 58 rasul 59 al-maidah ayat 2 60 quran 61 An-nisa+ayat+59 62 takwa 63 Tumbuhan 64 al baqarah ayat 275 65 Zakat 66 an nisa ayat 1 67 Ali imran 159 68 keterangan 69 hadits tentang etika lingkungan 70 QS. Ali Imran (3): 67! 71 ibrahim ayat 4 72 ibrahim ayat 7 73 Jujur 74 al maidah ayat 3 75 Ibrahim 40 76 surat an nisa ayat 58 77 Ali imran 133 78 akhlak 79 an nisa ayat 34 80 al hajj ayat 54 81 An-Nisa ayat 59 82 hadits akhlak 83 Jual beli salam 84 utang 85 tafsir ayat 50 surat al an'am 86 asy+syura+ayat+44 87 Surat asyuaro ayat 214 88 penciptaan 89 al-mu'minun ayat 18 90 al+baqarah+ayat+234 91 an nahl ayat 125 92 kiamat 93 al ahzab ayat 70 94 ali imran 200 95 Langit bumi 96 an nahl ayat 97 97 Al an'am ayat 165 98 dengki 99 qs+annisa+ayat+24 100 an nur ayat 2

Hasil pencarian tentang Oramg+orang+sabar

-deskripsi"> Terhadap gangguan orang-orang musyrik, dan sabar melakukan hijrah agar dapat...Bisa juga sabar dalam arti yang lebih luas, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam...menjauhi larangan Allah, sabar dalam menerima taqdir Allah yang cukup pedih serta sabar dalam menerima
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...ribu orang, dengan seizin Allah....Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
-deskripsi"> Baik sabar di atas ketaatan, sabar dalam meninggalkan yang haram, maupun...sabar terhadap musibah dengan tidak keluh kesah....Sabar karena mencari keridhaan Allah itulah sabar yang bermanfaat....

-deskripsi"> Seperti tindak kebodohan dari orang lain dengan sikap hilm (santun),...diberi, memaafkan ketika dizalimi, menyambung hubungan ketika diputuskan dan membalas dengan kebaikan orang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.

-deskripsi"> Sabar ada tiga macam: sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah,...sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar terhadap taqdir Allah yang terasa pedih....Seorang hamba tidak berhak mendapat gelar sabar secara sempurna sampai terpenuhi ketiga macam sabar ini...Para nabi, Allah sebut sebagai orang-orang yang sabar karena mereka telah memenuhi ketiganya...., pahala mereka adalah dengan disebut tinggi namanya di alam semesta serta disebut baik sekali oleh orang-orang
mencacatkan Beliau dan menghinanya adalah agar mereka tetap istiqamah di atas kebatilan dan menipu orang-orang...

-deskripsi"> Sabar di semua keadaan adalah terpuji selain pada keadaan ini, maka...dalam keadaan ini, sabar tersebut adalah sabar tercela, karena sabar untuk tetap di neraka.
(Hai orang-orang yang beriman!...Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...mengerjakan salat) dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang...yang sabar) artinya selalu melimpahkan pertolongan-Nya kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada...orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.
Artinya kalian tidak mampu lagi untuk memerangi orang-orang yang jumlahnya sepuluh kali lipat jumlah...(Maka jika ada) boleh dibaca yakun boleh dibaca takun (di antara kalian seratus orang yang sabar niscaya...mereka dapat mengalahkan dua ratus orang) daripada orang-orang kafir (dan jika di antara kalian ada...seribu orang yang sabar niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah) dengan kehendak-Nya...yang sabar) pertolongan-Nya selalu menyertai mereka.
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
(Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh) melalui jalan ketaatan kepada Rabbnya (kebaikan...(Dan bumi Allah itu adalah luas) maka hijrahlah ke negeri yang lain meninggalkan orang-orang kafir demi...(Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan) yang sabar di dalam menjalankan ketaatan...dan sabar di dalam menahan ujian yang menimpa diri mereka (pahala mereka tanpa batas) yakni tanpa memakai
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kalian niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang...musuh) di antara orang-orang kafir....(Dan jika ada) boleh dibaca yakun dan boleh pula takun (seratus orang yang sabar di antara kalian, niscaya...mereka dapat mengalahkan seribu daripada orang-orang kafir disebabkan orang-orang kafir itu) mereka...orang kafir dan hendaknya mereka (kaum mukmin) bersabar di dalam menghadapi orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 142
Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad...diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 35
Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan...melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar.
adanya orang fakir dan orang yang sehat dicoba dengan adanya orang yang sakit, dan orang yang terhormat...dicoba dengan adanya orang yang rendah....Maka golongan yang kedua dari orang-orang tadi mengatakan, 'Mengapa aku tidak seperti dia dalam segala...di dalam menghadapi perkataan yang kalian dengar dari orang-orang yang kalian mendapat cobaan dari mereka...yang sabar dan yang tidak sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu....Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu',
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
(Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan) tidak akan diberikan (melainkan kepada orang-orang yang...sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan) yakni pahala
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 80
Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih...baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang-orang...yang sabar".
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah
Perlakuan seperti itu (membalas kejelekan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai...sifat sabar dan orang yang mempunyai banyak kebaikan dan kesempurnaan jiwa.
-deskripsi"> Ada pula yang mengartikan: mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar...Sabar artinya menahan diri terhadap hal-hal yang tidak disukai....Ia terbagi menjadi tiga bagian: Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah....Kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa dengan...Sabar berdasarkan ayat ini merupakan pertolongan yang paling besar dalam menghadap segala perkara.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 35
(yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap...apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar) di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 155
Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
(Kecuali) tetapi (orang-orang yang sabar) terhadap bencana (dan mengerjakan amal-amal saleh) sewaktu
ikan hiu dalam keadaan tercela sebagai balasan melarikan diri dari seruan kepada kebenaran dan tidak sabar...menghadapi orang-orang yang melanggar.