Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 Jual beli 7 al ikhlas 8 Menghargai pendapat orang lain 9 riba 10 zakat 11 Mimpi 12 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 13 yunus 14 al hujurat ayat 13 15 bekerja 16 surah al maidah ayat 89 17 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 18 syari'ah 19 ibrahim 7 20 Al Maidah ayat 1 21 hadits+surat+an+nahl 22 Menuntut ilmu 23 Menerima harta dengan nafsu serakah 24 akhlak 25 penciptaan manusia 26 gunung 27 ali imran ayat 130 28 AL MUJADALAH AYAT 11 29 jujur 30 yunus+ayat+85-86 31 al baqarah ayat 30 32 al+ikhlas 33 Penyakit 34 Babi 35 al A'raf ayat 54 36 Ali Imran 159 37 Mengutamakan kepentingan bersama 38 yusuf 3 39 laut 40 neraka 41 ibrahim 52 42 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 43 niat 44 ALI IMRAN 102 45 al imran 186 46 yusuf 47 47 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 48 mencatat dengan jujur 49 al an'am ayat 38 50 ALMAIDAH AYAT 2 51 az zariyat ayat 56 52 ibrahim ayat 28 53 Ali imran 45 54 sakit 55 Surat+Ali+Imran+ayat+190 56 surat al wakiah 57 hujan 58 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 59 An nisa ayat 58 60 al maidah ayat 87-88 61 obat 62 al-baqarah ayat 286 63 An nahl ayat 90 64 al maidah ayat 6 65 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 66 At-taubah+ayat+103 67 Pemimpin 68 Hud ayat 7 69 ibadah 70 Al-Hujarat ayat 12 71 Surat+al+furqan+ayat+26-27 72 Amal jariyah 73 Sepertiga malam 74 ukuran 75 al baqarah ayat 31 76 Hud+ayat+7 77 al hujurat ayat 14 78 mendidik anak dengan kasih sayang 79 al maidah ayat 48 80 . Dampak dari Sikap Jujur dan Dusta. HR. Muslim dari Abdullah r.a 81 ad duhkan ayat 15 82 surah al-isra ayat 79 83 Al-Maidah ayat 3 84 Batu 85 an nisa ayat 4 86 Musnad Ahmad, Hadis Nomor 25465 87 Al Hujurat ayat 12 88 Iman 89 takwa 90 Al baqarah ayat 198 91 Hadits ahmad 92 sungai 93 Al isra ayat 34 94 hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang keutamaan memberi daripada menerima 95 ibrahim 24-25 96 al mu'minun ayat 99-100 97 Tajwid surat Al anbiyah ayat 47 98 at tahrim ayat 6 99 SURAH+ALBAQARAH+AYAT+30 100 Jelas

Hasil pencarian tentang Sebutkan+dalil+yang+menunjukan+allah+swt.+Mempunyai+asmaul+husna+al+basir

Apakah yang Anda maksud Sebutkan dalil yang menunjukkan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basis?
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 8
Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia....Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang baik),
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai Asmaulhusna) jumlahnya sebanyak yang disebutkan...di dalam hadis yaitu sembilan puluh sembilan nama-nama yang baik....Lafal Al Husna bentuk Muannats daripada lafal Al Ahsan.
Tidak seorang pun yang lebih zalim kepada dirinya sendiri dan kepada kebenaran daripada seseorang yang...membuat kebohongan atas Allah swt., menganggap bahwa Dia mempunyai anak atau sekutu, menyandangkan sesuatu...yang tidak pantas kepada-Nya, atau mengingkari dalil-dalil yang membuktikan keesaan-Nya dan kebenaran...Sungguh, orang-orang yang lalim itu tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman....Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 24
Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul Husna....Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang semuanya akan dikumpulkan pada satu waktu, dan akan diperhitungkan...dan diberi balasan oleh Allah Swt....Dialah yang mempunyai sebutan al-Hakîm (Yang Mahabijaksana) dan al-'Alîm (Yang Maha Mengetahui).
(Yang mempunyai kekuatan) yang sangat kuat (di sisi Yang mempunyai 'Arasy) yakni Allah swt....(dia mempunyai kedudukan yang tinggi) lafal 'Inda Dzil 'Arsyi berta'alluq kepada lafal ayat ini....Jelasnya, dia mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Yang mempunyai Arasy.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 180
Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan...tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya....Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
(Allah mempunyai asma-asma yang baik) yang sembilan puluh sembilan, demikianlah telah disebutkan oleh...Al-husna adalah bentuk muannats dari al-ahsan (maka bermohonlah kepada-Nya) sebutkanlah Dia olehmu (dengan...kebenaran) berasal dan kata alhada dan lahada, yang artinya mereka menyimpang dari perkara yang hak...berakar dari lafal Allah, dan Uzzaa yang berakar dari kata Al-Aziiz, dan Manaat yang berakar dari kata...Al-Mannaan (nanti mereka akan mendapat balasan) kelak di akhirat sebagai pembalasannya (terhadap apa
(Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan) makhluk-Nya dari tiada (Yang membentuk rupa, hanya kepunyaan-Nyalah...asma-asma yang paling baik) yang berjumlah sembilan puluh sembilan, sebagaimana yang telah disebutkan...Lafal al-husna adalah bentuk muannats dari lafal al-ahsan....(Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi....Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) penafsirannya sebagaimana yang telah lalu.
bahwasanya Allah swt. itu Maha Tinggi lagi Maha Suci dari mempunyai anak?
Sekiranya Ahl al-Kitâb, Yahudi dan Nasrani, meyakini Islam dan nabinya serta menjauhi dosa-dosa yang...telah Kami sebutkan, maka Kami pasti akan menghapus dosa-dosa kecil mereka....Kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan.
adalah utusan-utusan Rabbmu (memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang...akan menjadi orang yang alim.") anak yang mempunyai ilmu yang banyak, yaitu Nabi Ishak, seperti yang...telah kami sebutkan dalam surah Hud.
(Yaitu orang-orang yang mendirikan salat) yakni menunaikannya sesuai dengan ketentuan-ketentuannya (dan...menunaikan) memberikan (zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat) artinya mereka mengetahui melalui dalil-dalil...Hum diulang karena antara Hum yang pertama dengan Khabarnya ada pemisah.
(Sekiranya ada pada keduanya) di langit dan di bumi (tuhan-tuhan selain Allah tentulah keduanya itu telah...yang satu mempunyai ketentuan sendiri dan yang lainnya demikian pula....(Maka Maha Suci) yakni sucilah (Allah Rabb) Pencipta (Arasy) yakni singgasana atau Al Kursi (daripada...apa yang mereka sifatkan) dari apa yang disifatkan oleh orang-orang kafir terhadap Allah swt. seperti...mempunyai sekutu dan lain sebagainya.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 1
Shaad, demi Al Quran yang mempunyai keagungan.
Sebutkan kepada mereka, wahai Nabi, saat musuh-musuh Allah dikumpulkan menjadi satu menuju neraka untuk...diperlihatkan bahwa tuduhan yang memberatkan mereka itu adalah benar.
Pelajaran-pelajaran dan perumpamaan-perumpamaan ini Allah sebutkan kepada manusia untuk mereka jadikan...Tidak ada yang mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang berakal yang merenungi.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah...Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa).
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan...komposisinya yang amat tepat.
supaya kami mempunyai kesempatan untuk beriman. Maka dikatakan kepada mereka, "Tidak"....Maka Allah swt. berfirman,
(Allah mempergantikan malam dan siang) mendatangkan masing-masingnya sebagai pengganti dari yang lain...(sesungguhnya pada yang demikian itu) yakni pergantian ini (terdapat pelajaran) yang menunjukkan kebesaran-Nya...(bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan) bagi mereka yang memiliki penglihatan memandang kekuasaan...Allah swt.
Allah swt. berfirman, ("Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan; ingatlah hamba Kami Daud yang...mempunyai kekuatan) dalam beribadah; tersebutlah bahwa dia sepanjang tahun selalu berpuasa sehari dan...malam harinya lagi ia gunakan untuk salat (sesungguhnya dia amat taat) yakni selalu mengerjakan hal-hal yang...menjadi keridaan Allah swt.
Mûsâ berkata, "Aku memang telah melakukan pembunuhan yang kamu sebutkan itu karena ketidaktahuan dan
Sesungguhnya pembicaraan para penghuni neraka yang telah Kami sebutkan itu benar dan akan terjadi, yaitu
Katakanlah kepada orang-orang musyrik, "Jika terbukti benar bahwa Tuhan Yang Maha Pemurah itu mempunyai...anak, maka aku adalah orang pertama yang akan menyembah anak Tuhan itu....Tetapi alasan mereka bahwa Tuhan Sang Pemurah itu mempunyai anak, tidak terbukti benar karena begitu...Allah Swt. Mahasuci dari segala kekurangan. Dia memiliki segala sifat sempurna."
Katakan kepada mereka hai Muhammad, "Sesungguhnya al-Qur'ân itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui...segala rahasia yang tersembunyi di langit dan di bumi....Di dalam al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan itu telah tersimpan bukti-bukti bahwa al-Qur'ân itu adalah...wahyu Allah Swt....Sesungguhnya Allah Mahaluas ampunan dan rahmat-Nya.
(Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik) yakni surga; diidhafatkannya...lafal Jazaa-an kepada lafal Al Husna mengandung makna penjelasan....Dan menurut qiraat yang lain lafal Jazaa-an dibaca Jazaa-u'; sehubungan dengan bacaan ini Imam Al-Farra...kalimat penafsir, maksudnya bila ditinjau dari segi nisbatnya (dan akan Kami titahkan kepadanya perintah yang...mudah dari perintah-perintah Kami)" maksudnya Kami akan memberikan perintah kepadanya dengan perintah yang
Dan kalau sekiranya Allah mengabulkan untuk menyegerakan permohonan keburukan yang mereka pinta--sebagaimana...kebaikan--pasti Allah akan membinasakan mereka semua....Namun Dia berlemah lembut dengan mereka, sehingga menangguhkan kebinasaan mereka, untuk menunggu apa yang...tampak dari diri mereka, sesuai dengan apa yang diketahui-Nya tentang mereka....dalam memberikan ganjaran kepada mereka karena mereka memang telah meninggalkan (kebenaran) sedangkan dalil-dalil
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 43
Berkatalah orang-orang kafir: "Kamu bukan seorang yang dijadikan Rasul"....Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu, dan antara orang yang mempunyai ilmu Al