Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 sabar 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 7 yusuf 8 Almaidah ayat 48 9 ayat tentang kepala madrasah 10 ali+imran+159 11 al furqan ayat 67 12 dunia 13 orang tua 14 al-maidah ayat 3 15 al-insyirah ayat 5 16 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 17 an-nur+ayat+36 18 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 19 al-baqarah ayat 168 20 hewan 21 Urusan 22 hujan 23 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 24 huud+40 25 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 26 Aman 27 Ibrahim ayat 7 28 ikhlas 29 Anjing 30 surat Al furqan ayat 20 31 ali imran ayat 26 32 Al furqon ayat 67 33 Al+Anbiyâ+ayat+73 34 Surga 35 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 36 al bayyinah ayat 8 37 Menumbuhkan kebiasaan menegur 38 menghindari perkelahian 39 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 40 Bersyukur 41 lukman+ayat+15 42 surat al baqarah ayat 11 43 surat Al furqan ayat 9 44 ali imran ayat 185 45 Saba 13 46 petunjuk 47 kemuliaan 48 QS.Al imran ayat 79 49 al baqarah ayat 261 50 mengharapkan pertemuan 51 AL+AHZAB+AYAT+70 52 an nisa ayat 59 53 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 54 al-maidah ayat 48 55 Surat al maidah ayat 48 56 Al+hijr+ayat+48 57 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 58 ar rum ayat 21 59 An nahl ayat 120 60 ibrahim 32 61 al ahzab ayat 70 62 Memohon ampun 63 al-baqarah ayat 43 64 zakat qardh 65 penyakit gula 66 Al Isra ayat 26 67 an nisa ayat 58 68 Memaafkan 69 al a'raf ayat 31 70 LUKMAN+AYAT+14 71 Hati bersih 72 tumbuhan berdzikir 73 muhammad+ayat+23 74 Cobaan 75 nuh ayat 25 76 surah al-an’am ayat 136 77 udara 78 ali+imran+188 79 Surat Al-A’raf Ayat 26 80 Nafas 81 hewan ternak 82 besi 83 al an'am ayat 38 84 LUKMAN+AYAT+16 85 SURAT LUKMAN 86 al an am ayat 32 87 Asy-Syu’araa ayat 181-183 88 al+baqarah+ayat+251 89 surat al baqarah ayat 219 90 Tadabbur asy syuara ayat 174 91 Surat AlBaqarah ayat 27 92 Beriman 93 menjaga diri 94 Kitab 95 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 96 hutang 97 an-nisa+ayat+29 98 al qadar ayat 1-5 99 LUKMAN+AYAT+17 100 Iman

Hasil pencarian tentang Ta+ha+ayat+14

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي


14. Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Orang-orang yang menzihar) asal kata yazhzhahharuuna adalah yatazhahharuuna, kemudian huruf ta diidgamkan...Akan tetapi menurut suatu qiraat dibaca dengan memakai huruf alif di antara huruf zha dan ha, sehingga...Lafal yang sama pada ayat berikutnya berlaku pula ketentuan ini (istrinya di antara kalian, padahal tiadalah
Israel) maksudnya dalam Taurat, dan Kami katakan, ("Janganlah kamu menyembah) ada yang membaca dengan 'ta...Ada pula yang membaca 'laa ta`buduu', artinya 'janganlah kamu sembah!' (Dan) berbuat kebaikanlah!...Menurut suatu qiraat 'husna' dengan 'ha' baris di depan dan 'sin' sukun yang merupakan mashdar atau kata
'Yathhurna' dengan tha baris mati atau pakai tasydid lalu ha', kemudian pada ta' asalnya diidgamkan kepada
Menurut qiraat dibaca dengan dikasrahkan huruf ha-nya, sehingga bacaannya menjadi hiitalak....Sedangkan menurut qiraat lainnya dapat dibaca haytulak dengan mendamahkan huruf ta-nya.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat...ini di'athafkan kepada dhamir Ha yang terdapat pada lafal Anzalnaahu.
agama Allah) dengan memakai 'ya' artinya orang-orang yang berpaling tadi dan ada pula yang memakai 'ta...memakai sarana yang membuat mereka tunduk kepada-Nya (dan kepada-Nya mereka dikembalikan) dengan memakai ta...dan ya, sedangkan hamzah atau kata tanya pada awal ayat sebagai sanggahan.
maka sesungguhnya aku lupa ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku kecuali setan) kemudian Dhamir Ha...pada ayat ini dijelaskan oleh ayat berikutnya, yaitu (untuk mengingatnya) lafal ayat ini menjadi Badal
banyaknya fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalamnya (dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat...maksud-maksudnya (agar kalian selalu mengingatnya) asal kata Tadzakkaruuna ialah Tatadzakkaruuna, kemudian huruf Ta
(Sesungguhnya Kami telah menjelaskan) Kami telah menerangkan (ayat-ayat Kami kepada orang-orang yang...mengambil pelajaran) Lafal yadzdzakkaruun dengan mengidgamkan huruf ta tambahan ke dalam huruf dzal asal
ketentuan yang hak dari Tuhanmu dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan) dibaca dengan ta...Ayat seperti ini telah kita temui dulu dan diulang-ulang untuk menyatakan persamaan hukum dalam perjalanan
dengan berkah supaya mereka memperhatikan) asal lafal Yaddabbaruu adalah Yatadabbaruu, kemudian huruf Ta...diidghamkan kepada huruf Dal sehingga jadilah Yaddabbaruu (ayat-ayatnya) maksudnya supaya mereka memperhatikan
Neraka Haawiyah itu adalah (api yang sangat panas) yang panasnya luar biasa; huruf Ha yang terdapat pada...lafal Hiyah adalah Ha Sakat, baik dalam keadaan Washal ataupun Waqaf tetap dibaca.
lafal Ta`muruuna dapat dibaca Ya`muruuna dan yang memerintahkan kepada mereka untuk bersujud adalah Nabi...Makna ayat; kami tidak mengetahui-Nya, maka kami tidak mau bersujud kepada-Nya (dan makin menambah mereka
Lafal ayat ini merupakan jumlah Isti'naf (pembicaraan para malaikat) yang berada di langit....dengan memakai Tasydid pada huruf Mim dan Sin-nya, berasal dari lafal Yatasamma'uuna, kemudian huruf Ta
Ayat ini dimansukh oleh ayat Bara`ah....dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada ta...`aawanu dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...disebutkan dalam bentuk Ta`nits yaitu, di dalam firman-Nya, "batang-batang pohon kurma yang telah kosong...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
Huruf Ha yang terdapat dalam lafal kitabiyah, hisabiyah, maliyah, dan sulthaniyah, semuanya adalah ha
yang mereka nantikan) apa yang mereka nanti-nanti (kecuali hanyalah datang kepada mereka) dapat dibaca ta...atau kedatangan Tuhanmu) yaitu perintah-Nya yang dimaksud adalah azab-Nya (atau kedatangan beberapa ayat...(Pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu) terbitnya matahari dari ufuk barat sebagaimana yang
(Dialah yang menurunkan kepadamu Alquran, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat) jelas maksud...dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan) menyeleweng dari kebenaran, (maka mereka mengikuti ayat-ayat...mendalam) luas lagi kokoh (ilmunya) menjadi mubtada, sedangkan khabarnya: (Berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat...yang muhkam maupun yang mutasyabih (dari sisi Tuhan kami," dan tidak ada yang mengambil pelajaran) 'Ta
(Sesungguhnya dulu kamu mengharapkan) asalnya tatamannauna lalu salah satu dari ta-nya dibuang (kematian...Dan mengenai kekalahan itu turun ayat bahwa sebabnya ialah tatkala disebarkan berita bahwa Nabi saw.
Huruf Ta pada lafal Laata merupakan huruf Zaidah, dan jumlah kalimat ayat ini berkedudukan menjadi Hal
Ayat ini diturunkan sewaktu Nabi saw. menyeru kaum muslimin untuk berangkat ke perang Tabuk sedangkan...jalan Allah lalu kalian merasa berat) lafal itstsaaqaltum pada asalnya tatsaaqaltum kemudian huruf ta...artinya ingin tetap di tempat tinggal, istifham/kata tanya pada permulaan ayat mengandung makna taubikh
Di dalam lafal tadzakkaruuna menurut bentuk asalnya ialah huruf ta-nya diidghamkan kepada huruf dzal....kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan, bahwa ayat...ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebaikan
Allah, maka petunjuk mereka) jalan mereka seperti mentauhidkan Allah dan bersabar (ikutilah) dengan ha...saktah baik dibaca wakaf maupun washal akan tetapi menurut suatu qiraat dibaca tanpa ha saktah jika
Pada ayat ini diperkirakan adanya Maf'ul kedua bagi lafal Ra-ayta, yaitu lafal ayat tadi, yang artinya...Lafal Tadzakkaruuna asalnya salah satu dari huruf Ta-nya diidgamkan kepada huruf Dzal.
(Yaitu pada hari) lafal Yauma pada ayat ini menjadi Badal atau pengganti dari lafal Yauma sebelumnya,...terbelah-belah) dapat dibaca Tasyaqqaqu atau Tasysyaqqaqu, pada asalnya adalah Tatasyaqqaqu, lalu huruf Ta...(Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi Kami) pada ayat ini terdapat Fashl atau pemisah
Makna ayat, bahwa mereka mati-matian dalam memusuhi kamu, maka kenapa kamu mempercayai mereka, jauhilah...Sesungguhnya Allah terhadap apa yang mereka lakukan) dengan 'ya' dan 'ta' (meliputi) mengetahui dan akan
ketundukkan (dan Kami wahyukan kepada mereka, "Janganlah kamu melanggar perintah) menurut suatu qiraat dibaca ta...`adduu dengan diidgamkan ta aslinya pada dal yang menjadi ta`taduu; artinya melanggar perintah (pada
lafal Ghaira dinashabkan oleh lafal A'budu yang juga menjadi Ma'mul dari lafal Ta-muruunnii atau Ta-muruunanii
(Tha Ha) hanya Allahlah yang mengetahui maksudnya