Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 sedekah 5 utang 6 Zakat 7 Menghalangi masjid 8 hari raya 9 hutang 10 Aisyah 11 Al isra ayat 23 12 makanan 13 pengusiran 14 Riba 15 Mendatangi neraka 16 Kiamat 17 al+baqarah+ayat+21 18 ALI IMRAN 102 19 kesedihan 20 sabar 21 Al ikhlas 22 nikah 23 ikhlas 24 penyakit 25 puasa 26 Surat Al An'aam ayat 141 27 kawin 28 Penerus nabi Muhammad Saw 29 ALLAH 30 Al Baqarah ayat 275 31 neraka 32 zabur 33 ali imran 104 34 Bahasa 35 Surat Al kafirun 36 Injil 37 Ibrahim 38 Al Baqarah ayat 245 39 Menyesatkan 40 al ankabut ayat 2 41 Iblis 42 Sholat 43 annisa ayat 22 44 yusuf+105 45 Puasa syawal 46 Sholat iedul fitri 47 ali imran 159 48 hadits Muslim Nomor 1688 49 Sembilan puluh sembilan nama 50 Baqarah+ayat+163 51 malaikat menangis 52 Lupa alquran 53 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 54 Ali imran 191 55 al+hujurat+ayat+13 56 Surat Al-Fatihah Ayat 5 57 pinjaman 58 memaafkan 59 al hijr 28 60 Al+Anfal+ayat+1 61 perempuan 62 arra'du ayat 11 63 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 64 Makan 65 yunus 57 66 surat At-Taubah:34 67 ar+rum+ayat+21 68 ali imran 69 Ayat+194+Albaqarah+ 70 Surat Al bayinah ayat 4-5 71 Takwa 72 Ali imran 10 73 al imran 104 74 al+hikmah 75 surat al maidah ayat 1 76 al+baqarah+ayat+168-169 77 Surah yunus 92 78 manfaat 79 dzikir allah...allah 80 Al+baqoroh+ayat+32 81 Apa yg di maksut dengan alamat email 82 Ramadhan 83 alam nasyroh 84 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 85 al hujurat ayat 11 86 Al-Baqarah Ayat 43 87 Ibrahim :7 88 hud+ayat+117 89 luqman 14 90 Al maidah ayat 2 91 Qs albaqarah ayat 62 92 waris 93 Tafsir alfatihah ayat 5 94 Karun 95 At taubah ayat 34-35 96 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 97 Surat Al-A’raaf ayat 180 98 maaf 99 al-hujurat ayat 13 100 Surat+hud+Ayat+32

Hasil pencarian tentang Tentang+tidak+di+perboleh+nya+pesimis

Apakah yang Anda maksud Tentang tidak di peroleh nya pesimis?
(Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai) tentang perbuatan-perbuatan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya Rabbmu akan menyelesaikan perkara di antara mereka) sama dengan orang-orang selain mereka..., kelak di hari kiamat (dengan keputusan-Nya) dengan keadilan-Nya....(Dan Dia-lah yang Maha Perkasa) Maha Menang (lagi Maha Mengetahui) tentang ketentuan yang akan diputuskan-Nya..., tidak mungkin bagi seorang pun menentangnya, tidak sebagaimana di dunia di mana orang-orang kafir masih...dapat menentang Nabi-nabi-Nya.
(Dia adalah Tuhan Yang Mengetahui yang gaib) mengetahui semua hal yang gaib di mata hamba-hamba-Nya (...maka Dia tidak memperlihatkan) tidak menampakkan (kepada seorang pun tentang yang gaib itu) di antara
(Mereka berkata, "Demikianlah) sebagaimana perkataan kami tentang berita gembira ini (Rabbmu memfirmankan...Sesungguhnya Dialah Yang Maha Bijaksana) di dalam perbuatan-Nya (lagi Maha Mengetahui) tentang makhluk-Nya
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 14
Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu...ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu.
Mereka menjawab, "Kami merasa pesimis dan sial denganmu dan para pengikutmu.
(Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kalian semua di dunia dan di akhirat, niscaya...kalian ditimpa, karena pembicaraan kalian) hai golongan yang menuduh (tentang berita bohong itu, azab...yang besar) di akhirat kelak.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 23
Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai.
Dia juga menciptakan gunung-gunung yang kokoh di atas bumi agar bumi tidak oleng, menurunkan banyak karunia...di atasnya dan menentukan rezeki penduduknya sesuai dengan kebijaksanaan-Nya....Semua itu dilakukan-Nya dalam waktu empat hari. Kendati demikian, kalian tetap menyekutukan-Nya....Dia menentukan segala sesuatu secara tepat: tidak kurang dan tidak lebih....Rincian tentang penciptaan bumi dan isinya itu adalah keterangan untuk orang-orang yang bertanya.
Sesungguhnya Dia adalah Maha Bijaksana) di dalam pekerjaan-Nya (lagi Maha Mengetahui.) tentang makhluk-Nya
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 68
Maha Suci Allah; Dialah Yang Maha Kaya; kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi....Kamu tidak mempunyai hujjah tentang ini....Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?
(Dan kalian tidak menghendaki) dapat dibaca Tasyaa-uuna dan Yasyaa-uuna, kalau dibaca Yasyaa-uuna artinya..., dan mereka tidak menghendaki untuk mengambil jalan kepada Rabbnya dengan mengerjakan ketaatan (kecuali...(Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui) tentang makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) di dalam perbuatan-Nya
Sesungguhnya janji Allah) tentang adanya hari berbangkit dan lain-lainnya (adalah benar, maka sekali-kali...janganlah kehidupan dunia memperdayakan kalian) sehingga kalian tidak mau beriman kepada adanya hari...berbangkit dan lain-lainnya (dan sekali-kali janganlah memperdayakan kalian tentang Allah) tentang sifat...dan Penyantun-Nya dan sifat Sabar-Nya yang menangguhkan kalian tidak diazab (orang yang pandai menipu
Diturunkan Kitab ini) yakni Alquran, menjadi Mubtada (dari Allah) Khabar Mubtada (Yang Maha Perkasa) di...dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Mengetahui) tentang makhluk-Nya.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 47
Kepada-Nya-lah dikembalikan pengetahuan tentang hari Kiamat....Dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya dan tidak seorang perempuanpun mengandung dan tidak...(pula) melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya...., mereka menjawab: "Kami nyatakan kepada Engkau bahwa tidak ada seorangpun di antara kami yang memberi
Sesungguhnya hanya pada Allah kemutlakan pengetahuan tentang hari kiamat....Tidak ada yang mengetahui selain-Nya....Dan Dia pula yang menurunkan hujan pada waktu yang telah ditentukan-Nya....Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia menemui ajalnya....Karena sesungguhnya hanya Allah yang memiliki kesempurnaan ilmu tentang segala sesuatu, dan Dia tidak
Orang-orang musyrik, setiap kali diberikan suatu bukti dari Pencipta mereka tentang keesaan-Nya dan kebenaran...utusan-utusan-Nya, selalu berpaling dan tidak merenungkannya.
seterusnya merupakan bagian daripada ayat Wa-aayatul Lahum, atau merupakan ayat yang menyendiri, yakni tidak...terikat oleh ayat sebelumnya demikian pula ayat Wal Qamara, pada ayat selanjutnya (di tempat peredarannya...) tidak akan menyimpang dari garis edarnya....(Demikianlah) beredarnya matahari itu (ketetapan Yang Maha Perkasa) di dalam kerajaan-Nya (lagi Maha...Mengetahui) tentang makhluk-Nya.
Ketika orang-orang Yahudi mengecam penggantian kiblat atau tentang salat sunah di atas kendaraan selama...keduanya merupakan ujung dan pangkalnya, (maka ke mana saja kamu menghadap) maksudnya menghadapkan mukamu di...waktu salat atas titah-Nya, (maka di sanalah) di arah sanalah (wajah Allah) maksudnya kiblat yang diridai-Nya...(Sesungguhnya Allah Maha Luas) maksudnya kemurahan-Nya meliputi segala sesuatu (lagi Maha Mengetahui)...tentang pengaturan makhluk-Nya.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 85
Dan Maha Suci Tuhan Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan apa yang ada di antara keduanya; dan...di sisi-Nya-lah pengetahuan tentang hari kiamat dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
Orang-orang musyrik yang membuat-buat kebohongan tentang Allah dengan kesyirikan itu menyembah berhala-berhala...yang batil, yang tidak memberikan mudarat atau manfaat kepada mereka....Mereka berkata, "Berhala-berhala itu akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah di akhirat nanti....Katakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah, "Apakah kalian memberitahukan kepada Allah tentang adanya...sekutu bagi-Nya, yang tidak Dia ketahui keberadaannya di langit dan bumi.
Dilanjutkan dengan penjelasan-Nya tentang asal penciptaan manusia dan setan dan ancaman-Nya terhadap...Kemudian dijelaskan pula tentang kemuliaan manusia, penjelasan Allah tentang siksaan-Nya di hari akhirat...ruh dan rahasianya, tentang mukjizat al-Qur'ân yang membuat jin dan manusia tidak mampu mendatangkan...Mahasuci Allah dari hal-hal yang tidak pantas untuk disandangkan kepada diri-Nya....Dialah yang memperjalankan hamba-Nya, Muhammad, pada sebagian waktu malam dari Masjid al-Haram, di Mekah
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 15
(Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nya, Yang mempunyai 'Arsy, Yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya...kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya, supaya dia memperingatkan (manusia) tentang
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 52
Musa menjawab: "Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak...akan salah dan tidak (pula) lupa;
(Dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka) yakni penutup-penutup (agar mereka tidak dapat memahaminya...) yakni Alquran; oleh karenanya mereka tidak dapat mengerti tentang isinya (dan di telinga mereka sumbatan...) menyumbat sehingga mereka tidak dapat mendengarkannya (Dan apabila kamu menyebut Rabbmu saja dalam...Alquran niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya) kebencian mereka terhadap-Nya.
(Katakanlah, "Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah) selain-Nya (sesuatu yang tidak dapat memberi...mara bahaya kepadamu dan tidak pula memberi manfaat?"...Dan Allahlah Yang Maha Mendengar) terhadap perkataan-perkataanmu (lagi Maha Mengetahui) tentang tindak-tandukmu...; kata istifham/kata tanya di sini menunjukkan keingkaran.
Seandainya Allah berkehendak mempunyai anak--seperti dikatakan orang-orang Nasrani tentang 'Isâ al-Masîh...dan orang-orang musyrik tentang malaikat--tentu Dia mengambil siapa saja di antara makhluk ciptaan-Nya...Dia adalah Allah yang tidak diserupai oleh apa pun dan Dia Maha Penakluk.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 187
Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?"...Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang...Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi....Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan...manusia tidak mengetahui".
tidak menyembahnya (dan tidak pula kemanfaatan) jika mereka menyembahnya, yang dimaksud adalah berhala-berhala...yang mereka sembah itu (dan mereka berkata,) tentang berhala-berhala itu ("Mereka itu adalah pemberi...syafaat kepada kami di sisi Allah."...tidak diketahui-Nya di langit dan tidak pula di bumi?")...(Maha Suci Allah) dari hal-hal yang tidak layak bagi-Nya (dan Maha Tinggi daripada apa yang mereka persekutukan
(Dan janganlah kamu merasa lemah) atau tidak mampu (dalam mengejar musuh) yakni orang-orang kafir yang...merasa takut atau pesimis dalam menghadapimu (dan kamu mengharapkan dari Allah) kemenangan dan pahala...(sesuatu yang tidak mereka harapkan) hingga sebetulnya kamu lebih unggul dan ada kelebihan dari mereka...(Dan Allah Maha Mengetahui) segala sesuatu (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatan dan pengaturan-Nya....Suatu kali Thu'mah bin Ubairiq mencuri sebuah baju besi dan menyembunyikannya di rumah seorang Yahudi