Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 yusuf 10 hujan 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 Aman 14 al-baqarah ayat 168 15 al-maidah ayat 3 16 an-nur+ayat+36 17 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 18 Urusan 19 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 20 huud+40 21 al-insyirah ayat 5 22 Ibrahim ayat 7 23 hewan 24 dunia 25 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 26 an nisa ayat 59 27 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 28 al ahzab ayat 70 29 al baqarah ayat 124 30 Surga 31 An nahl ayat 120 32 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 33 menghindari perkelahian 34 orang tua 35 petunjuk 36 kemuliaan 37 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 38 AL+AHZAB+AYAT+70 39 QS.Al imran ayat 79 40 al baqarah ayat 261 41 mengharapkan pertemuan 42 al bayyinah ayat 8 43 ali imran ayat 185 44 surat al baqarah ayat 11 45 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 46 ikhlas 47 al-maidah ayat 48 48 Surat al maidah ayat 48 49 Al+hijr+ayat+48 50 ali imran ayat 26 51 surat Al furqan ayat 20 52 ibrahim 32 53 Bersyukur 54 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 55 lukman+ayat+15 56 Memohon ampun 57 surat Al furqan ayat 9 58 ar rum ayat 21 59 Al+Anbiyâ+ayat+73 60 Anjing 61 Al mu'minun ayat 51 62 ali imran+191 63 LUKMAN+AYAT+18 64 Ar Rahman ayat 33 65 Makanan 66 Nabi Yahya 67 mencintai iptek 68 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 69 udara 70 Ibnu Katsir 71 bertakwa 72 Al imran 73 Surat Al-A’raf Ayat 26 74 ali imran 139 75 Ali imran ayat 190-191 76 LUKMAN+AYAT+19 77 an-nisa ayat 29 78 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 79 laut 80 muhammad+ayat+23 81 al-baqarah ayat 43 82 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 83 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 84 ar rad ayat 11 85 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 86 Ayat tentang toleransi 87 hutang 88 Surat annisa ayat 56 89 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 90 SURAT AL KAHFI AYAT 19 91 surat an nisa azat 124 92 Almujadilah surah ke berapa 93 Muslim 94 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 95 al anfal ayat 63 96 al anbiya ayat 73 97 q.s al qalam ayat 68 98 Tafsir surat alkafirun 99 keamanan 100 Surat Al-Baqarah ayat 10

Hasil pencarian tentang al+Isra'+ayat+26+dan+27

[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...ruh dan rahasianya, tentang mukjizat al-Qur'ân yang membuat jin dan manusia tidak mampu mendatangkan...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira) bagi orang-orang yang...beriman (dan sebagai pemberi peringatan) untuk menakut-nakuti orang-orang kafir (tetapi orang-orang...yang kafir membantah dengan yang batil) yaitu melalui perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh ayat...Al-Isra, 94) dan ayat-ayat lainnya yang semakna (agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan) dapat...membatalkan melalui bantahan mereka (yang hak) yakni Alquran (dan mereka menganggap ayat-ayat-Ku) yakni
Allah memperlihatkan sembilan tanda kepada Fir’aun sebagaimana di surah Al Isra': 101....Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa Dia telah menunjukkan kepada Fir’aun...ayat-ayat-Nya, sesuatu yang dapat diambil ibrah (pelajaran) dan berbagai bukti, akan tetapi Fir’aun...mendustakan dan berpaling, menjadikan yang hak sebagai yang batil, dan yang batil sebagai yang hak serta...

-deskripsi"> Yakni mendustakan ayat-ayat itu dan menganggapnya sebagai sihir.
---Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan...mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.” (lihat Nuh: 26-27...) Allah pun mengabulkan doanya dan berfirman seperti yang tersebut dalam ayat di atas.
Lalu Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat, “Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinyaâ...Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam kitab Tauhid hal. 76, Ibnu Jarir juz 24 hal. 27, Baihaqi dalam...dalam At Tauhid (hal.)78, Thabari juz 14 hal. 26 dari hadits Ibnu Abbas yang sama seperti itu, namun...di dalamnya terdapat ‘Athaa’ bin As Saa’ib, dia mukhtalith (bercampur hapalannya).” Al Haafizh...As Suyuthi dalam Al Itqaan juz 1 hal. 34 berkata, “Hadits tersebut dalam kitab shahih dengan lafaz
Lalu Kami perintahkan kepadanya, "Buatlah sebuah bahtera untuk menyelamatkan kalian dengan pertolongan dan...Aku telah mengabulkan permintaanmu, dan telah Kuperintahkan agar mereka dibinasakan dengan cara ditenggelamkan..."(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu...: “Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, "Wahai...(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).-- Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al...Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku....Dan setan itu tidak mau menolong manusia.”

class="tafsir-deskripsi"> Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mendustakan adalah berpaling dari Al...Quran dan satu sama lain saling mengingatkan agar tidak mendengarkan Al Qur’an dan menimbulkan kegaduhan...ketika Al Qur’an dibacakan, lihat Fushshilat: 26....menolong mereka dari azab serta ditambah mendapat celaan karena perbuatan itu seperti yang disebutkan pada ayat...64 dan 65.
Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1). (1) Ayat ini mengisyaratkan kewajiban menepati janji....Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy....Dan itu merupakan syarat perjanjian.
class="tafsir-deskripsi"> Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mendustakan adalah berpaling dari Al...Quran dan satu sama lain saling mengingatkan agar tidak mendengarkan Al Qur’an dan menimbulkan kegaduhan...ketika Al Qur’an dibacakan, lihat Fushshilat: 26....menolong mereka dari azab serta ditambah mendapat celaan karena perbuatan itu seperti yang disebutkan pada ayat...64 dan 65.
[[27 ~ AN-NAML (SEMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 93 ayat ~ Surat al-Naml dimulai dengan huruf-huruf fonemis...Ayat-ayat pertama surat ini menuturkan kisah dan berbagai mukjizat Mûsâ a. s., kisah Dâwûd a. s. dan...Dilanjutkan dengan penjelasan kedudukan al-Qur'ân dalam dakwah dan berpalingnya orang-orang kafir dari...al-Qur'ân dengan kesempurnaan mukjizatnya....Itulah ayat-ayat yang diturunkan Allah yang telah dibacakan kepada kalian dan kalian dapat membacanya
-deskripsi"> Yakni ingatlah tentang Nuh dan keadaannya yang sungguh terpuji....

-deskripsi"> Yakni Sebelum Ibrahim dan Luth....Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, di malam dan siang hari....kebinasaan kaumnya (lihat surat Nuh: 26-27), maka Allah mengabulkan doa Beliau, Allah menyelamatkan...Beliau dan para pengikutnya dalam kapal, dan menjadikan keturunan merekalah yang tetap hidup.
ilmu dan kekuasaan-Nya meliputi seluruh manusia....

-deskripsi"> Mimpi adalah terjemah dari kata Ar Ru'ya dalam ayat ini....penglihatan, yang maksudnya adalah penglihatan yang dialami Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di malam Isra...dan mi'raj....”

-deskripsi"> Dengan banyak ayat (tanda kekuasaan-Nya)

-deskripsi"> Maksudnya, semua larangan yang tersebut pada ayat-ayat 22, 23, 26, 29, 31..., 32, 33, 34, 36, dan 37 surat ini.
[[26 ~ ASY-SYU'ARA' (PARA PUJANGGA) Pendahuluan: Makkiyyah, 227 ayat ~ Surat ini dibuka dengan menyebutkan...kedudukan al-Qur'ân....Maka disebutlah kisah tentang pertemuan Mûsâ dan Hârûn dengan Fir'aun yang membangkang; kisah Ibrâhîm...menolak anggapan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah seorang pujangga dan al-Qur'ân tidak lebih dari kumpulan...Tapi sudah pasti, tak ada satu makhluk pun yang dapat membuat seperti al-Qur'ân.
bermanfaat apa-apa bagi mereka selain menambah mereka lari, Nuh berdoa sebagaimana yang disebutkan dalam ayat...Lihat selanjutnya surat Nuh ayat 26....Beliau marah karena Allah, karena mereka menyia-nyiakan perintah-Nya dan mendustakan Rasul-Nya.

(Yaitu di Sidratul Muntaha) sewaktu nabi dibawanya Isra ke langit....Muntaha adalah nama sebuah pohon Nabaq yang terletak di sebelah kanan Arasy; tiada seorang malaikat pun dan
balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk seperti orang-orang yang tersebut dalam ayat...27 dan 28 surat ini....Bukhari)

-deskripsi"> Dia menjelaskannya dan merincikan hukum-hukumnya....

-deskripsi"> Dari kedua ayat di atas (ayat 58 & 59) terdapat beberapa faedah, di
[[88 ~ AL-GHASYIYAH (HARI PEMBALASAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 26 ayat ~ Surat ini diawali dengan gaya...Dan, kedua, mereka yang menyambut hari itu dengan rasa gembira dengan rahmat dan perkenan Tuhan yang...Diikuti pula dengan keterangan bahwa orang yang menolak untuk beriman dan tetap bersikap kafir setelah...peringatan ini pasti akan mendapat balasan dan siksaan yang amat besar dari Allah saat ia kembali kepada-Nya...Sebab, mereka semua akan kembali kepada-Nya dan akan diperhitungkan oleh-Nya.]]
tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu) yang dapat mereka bangga-banggakan (dan...Pada sebagian waktu dari hari kiamat mereka sadar pula, sebagaimana yang diungkapkan oleh ayat yang lain..., yaitu, "Dan sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan."...Ash-Shaffat, 27).

-deskripsi"> Dalam ayat lain Nabi Nuh ‘alaihis salam berdoa, “Ya Tuhanku, janganlah...Nuh: 26) Maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengabulkan doanya dan menolongnya terhadap kaumnya.

lagi memperdengarkan (mengeraskan suaranya) kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah ayat...Demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad juz 4 hal. 6, Thabrani juz 26 hal. 119, di sana disebutkan ucapan...kepadanya dari Ibnuz Zubair, sehingga diketahui bersambungnya hadits ini sebagaimana diisyaratkan oleh Al...Haafizh dalam Al Fat-h juz 10 hal. 212)....

-deskripsi"> Ayat ini merupakan adab terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam
(Dan) ingatlah kisah (Nuh) kalimat yang sesudahnya merupakan Badal atau kata ganti daripadanya (ketika...dia berdoa) yakni berdoa bagi kebinasaan kaumnya, sebagaimana yang disitir oleh ayat lain, yaitu firman-Nya...Nuh, 26)....(sebelum itu) sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Luth (dan Kami memperkenankan doanya, lalu Kami selamatkan...) beserta orang-orang yang ada di dalam bahteranya (dari bencana yang besar) dari bencana tenggelam dan
Al-Anbiya, 26) (tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang diciptakan-Nya...telah mereka katakan, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, Uzair itu putra Allah dan...juga Al-Masih adalah putra Allah (Maha Suci Allah) kalimat ini memahasucikan-Nya dari mengambil anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya...Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.
-deskripsi"> Kepada mereka tentang keagungan Allah, keluasan sifat-Nya dan bahwa manusia...

-deskripsi"> Dalam ayat lain disebutkan, “Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi...pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) setelah (kering)nya, niscaya...Luqman: 27) ayat di atas termasuk pendekatakan makna agar lebih mudah dicerna, karena semua yang disebutkan...Keluasan dan kebesaran apa saja yang dibayangkan hati, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala lebih dari itu
[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah..., kecuali ayat ke-38 dan duapuluh ayat lainnya mulai ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-101 yang termasuk...al-Karîm yang berfungsi, antara lain, sebagai pemberi peringatan dan penyampai berita suka cita....Di antara ayat-ayat surat al-Kahf ada yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang beranggapan bahwa...Yang satu kafir, berharta dan merasa bangga dengan kekayaan dan anak keturunannya, sementara yang lain
Hal ini adalah dusta, padahal Alah Subhaanahu wa Ta'aala telah mendatangkan mukjizat dan ayat-ayat yang...Ayat ini seperti ayat yang berbunyi, “Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Kami telah menurunkan...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.â...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin..., sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah.”

antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat..., dan kesamaran ini tidaklah hilang kecuali dengan mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat (jelas...Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya bahwa ayat-ayat Al Quran itu diulang-ulang membacanya...

-deskripsi"> Kata dzaalika (itu) di ayat ini bisa kembalinya kepada Al Qur’an yang...telah disebutkan sifatnya, dan bisa juga kembali kepada pengaruh yang dihasilkan oleh Al Qur’an.
dan kekuasaan Sang Pencipta atas manusia dan jin, di langit dan di bumi....Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat...Al-Rahmân, Tuhan Yang Maha Pengasih....Dia mengajarkan al-Qur'ân kepada manusia dan memudahkan jalan untuk itu.