Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 sedekah 4 Maryam 5 utang 6 zakat 7 makanan 8 Aisyah 9 Menghalangi masjid 10 hutang 11 hari raya 12 riba 13 Al isra ayat 23 14 sabar 15 ali imran 104 16 ALI IMRAN 102 17 pengusiran 18 Mendatangi neraka 19 penyakit 20 Al ikhlas 21 ikhlas 22 al+baqarah+ayat+21 23 nikah 24 Surat Al An'aam ayat 141 25 kesedihan 26 Kiamat 27 Bahasa 28 annisa ayat 22 29 kawin 30 Surat Al kafirun 31 Al Baqarah ayat 275 32 al ankabut ayat 2 33 neraka 34 Sholat 35 Menyesatkan 36 Sholat iedul fitri 37 yusuf+105 38 Iblis 39 ALLAH 40 Injil 41 LUQMAN+16 42 Al Baqarah ayat 245 43 hadits Muslim Nomor 1688 44 puasa 45 Penerus nabi Muhammad Saw 46 al+hikmah 47 Apa yg di maksut dengan alamat email 48 al+baqarah+ayat+168-169 49 ali imran 159 50 muhammad 51 KAFIR 52 ali imran 53 Al+baqoroh+ayat+32 54 al hijr 28 55 Surat Al-Fatihah Ayat 5 56 At+thalaq+ayat+4 57 Surat Al-A’raaf ayat 180 58 At taubah ayat 34-35 59 al+hujurat+ayat+13 60 Urat nadi khaibar 61 Ramadhan 62 maaf 63 Al maidah ayat 2 64 Karun 65 Baqarah+ayat+163 66 Taurat 67 cahaya 68 Makan 69 Puasa syawal 70 surga 71 Sembilan puluh sembilan nama 72 yunus 57 73 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 74 Surat Ad-Duha 75 memaafkan 76 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 77 zakat fitrah 78 Pengertian+beriman+kepada+rasul+allah Swt +s 79 Surat+hud+Ayat+32 80 Al hadid ayat 11 81 manfaat 82 Tafsir surah Al A'raf ayat 34 83 malaikat menangis 84 Ibrahim 85 Nafsu 86 hud+ayat+117 87 dzikir allah...allah 88 Takwa 89 ar+rum+ayat+21 90 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 91 Surat Al bayinah ayat 4-5 92 surat At-Taubah:34 93 Ali imran 10 94 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 95 Lupa alquran 96 akhlak 97 Arsy atas air 98 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 99 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 100 arra'du ayat 11

Hasil pencarian tentang al+fath+23

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا


23. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Al-Fath: 2)
(Q.S. 6 Al An'am, 23) (Dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian) juga
Al-Jatsiyah, 23) yakni selain Allah (sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.")
Maha Mengetahui apa yang tersimpan di dalam kalbu kalian. (1) (1) Ayat ini merupakan pernyataan dari al-Qur'ân...mengenai prinsip individualitas hukuman seperti yang terdapat pula pada ayat 23 surat Yûsuf.
[[32 ~ AS-SAJDAH (SUJUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat yang turun setelah surat al-Mu'minûn...ini berisikan, antara lain, pembicaraan tentang turunnya al-Qur'ân dan misi Rasulullah saw., penciptaan...Disebutkan pula tentang ejekan mereka terhadap hari kemenangan (yawm al-fath) serta bantahan terhadap...Alif, Lâm, Mîm adalah huruf-huruf yang membentuk kata dan kalimat al-Qur'ân, sama seperti huruf yang...apabila kalian tidak mampu untuk mendatangkan sesuatu yang semisal, maka hal itu merupakan bukti bahwa al-Qur'ân
[[23 ~ AL-MU'MINUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 118 ayat ~ Surat al-Mu'minûn ini...Masing-masing dinamakan Thâlib al-Hudâ (pencari kebanaran) dan Shâhib al-Dlalâl (orang yang sesat).
Al-Fath 25).
hanya khusus untuk kaum mukminin kelak di akhirat sebagaimana yang diungkapkan dalam firman-Nya surah Al-Qiyamah...ayat 22-23 yaitu, "Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...ini, termasuk kelompok surat Makkiyyah, kecuali ayat-ayat 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152 dan 153...Al-An'âm diturunkan setelah surat al-Hijr, dan secara ringkas mengandung hal-hal sebagai berikut: a.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân...larangan bagi orang-orang Mukmin untuk memerangi orang-orang kafir pada hari penaklukan kota Mekah (Fath
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân...larangan bagi orang-orang Mukmin untuk memerangi orang-orang kafir pada hari penaklukan kota Mekah (Fath
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân...larangan bagi orang-orang Mukmin untuk memerangi orang-orang kafir pada hari penaklukan kota Mekah (Fath
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al