Paling Sering Dicari

1 al-isra' ayat 52 2 al maidah ayat 48 3 al baqarah ayat 198 4 ar rahman ayat 20 5 Surat al An am ayat 31 6 Surat an nisa ayat 59 7 al baqarah ayat 285 8 Surat an-naba' ayat 40 9 al hujurat ayat 12 10 hati 11 at taubah ayat 105 12 ali imran 159 13 yasin ayat 36 14 Ali imran ayat 190-191 15 al baqarah ayat 199 16 An Nisa ayat 59 17 al baqarah ayat 286 18 luqman 19 Surat at taubah ayat 105 20 Ali imron ayat 190-191 21 jujur 22 Puasa 23 Yasin ayat 38 24 Membunuh anjing 25 Yasin ayat 39 26 ibrahim ayat 7 27 surat ibrahim 41 28 Mata air 29 Yasin ayat 40 30 al maidah ayat 2 31 surat toha 25 32 yunus 62 33 Surat Al-Maidah ayat 48 34 al baqarah ayat 2 35 An nisa ayat 29 36 Surat al ma'idah ayat 6 sampai 15 37 surat ibrahim 42 38 al ahzab ayat 70 39 al hujurat ayat 10 40 Ali Imran 130 41 al imran ayat 190 42 al baqarah ayat 219 43 ali imran 190 44 Yasin ayat 37 45 al-a'la ayat 6 46 al imran 132 47 ibrahim 48 al imran 49 Ali imran 50 anjing hitam 51 Ali imran 139 52 Sujud dengan 7 anggota badan 53 al mujadilah ayat 11 54 Wanita bekerja 55 Muhammad 7 56 Al maidah ayat 90 57 At taubah ayat 125 58 Surat al-ahzab ayat 72 59 dalil naqli kitab zabur 60 an naml ayat 88 61 Air mani 62 al baqarah ayat 287 63 al jumuah ayat 10 64 Al Furqon ayat 30 65 minyak bumi 66 surat an anbiya' ayat 77 67 Ali Imran 191 68 RIBA 69 surat ibrahim 40 70 al imran 159 71 bertasbih 72 al HIJR 9 73 Al Hujarat ayat 13 74 ALI IMRAN 97 75 surat maryam 76 Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui. 77 yunus 59 78 sombong 79 al qamar ayat 49 80 ali imran ayat 159 81 Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat 82 Tafsir almaraghi al anbiya ayat 25 83 annuh ayat 7 84 Thaha ayat 44 85 al-baqarah ayat 155 86 Surat an nahl 87 al maidah ayat 3 88 al baqarah ayat 278 89 shalat 90 al an'am ayat 163 91 an nahl ayat 89 92 surga 93 al baqarah ayat 279 94 an nisa ayat 102 95 an nur ayat 31 96 surat al kafirun 97 Tafsir QS al baqarah ayat 156 98 Ali imran ayat 190 99 Lafal yangenghiri surat anas ayat 2 100 al hujurat ayat 11

Hasil pencarian tentang al fath 23

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا


23. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
wasallam membaca saat beliau berada di atas Untanya yang berjalan, ketika itu beliau membaca surat Al...Fath atau bagian dari surat Al Fath, yakni dengan bacaan yang pelan seraya mengulang-ngulangnya."
Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] dan [Muhammad bin Basysyar] -Ibnul Mutsanna...hari Fathu Makkah, saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di atas untanya membaca surat Al...Fath....Khalid bin Harits, ia berkata; "Di atas kendaraannya yang berjalan, sementara beliau membaca surat Al...Fath."
Waki'] dari [Syu'bah] dari [Mu'awiyah bin Qurrah] ia berkata, saya mendengar [Abdullah bin Mughaffal Al...Muzani] berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membaca surat Al Fath pada tahun Al Fath (penaklukan
Al-Fath: 2)
telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Mu'awiyah bin Qurrah] dari ['Abdullah bin Mughaffal Al...melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari pembebasan Makkah di atas untanya membaca surat al...Fath, atau sebagian dari surat al Fath."
Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam pada saat penaklukan Mekkah berada di atas unta membaca surat Al...Fath, dan beliau mengulang-ulangnya.
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari penaklukan Makkah diatas hewan tunggangannya membaca surat Al...Fath dan beliau ulang-ulang.
menceritakan kepada kami [Saif] berkata; saya telah mendengar [Mujahid] berkata; As-Sa'ib bin Abu As-Sa'ib Al...Shallallahu'alaihiwasallam pada Masa Jahiliyah, ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam datang pada Fath
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari Fathu Makkah, dan saat itu, beliau sedang membaca surat Al...Fath di atas kendaraannya."
Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ar Rabi'] Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Ahwash]...dari [Al A'masy] dari [Abu Dluha] dari [Masruq] dari [Aisyah] radliallahu 'anha, ia berkata; Nabi shallallahu...'alaihi wasallam tidak shalat setelah turunnya ayat, "IDZAA JAA`A NASHRULLAHI WAL FATH."
bin Mughaffal] dia berkata; pada waktu fathu Makkah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membaca surat Al...Fath, dan beliau mengulang-ngulangnya.
kepada kami [Isma'il bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [Khalid] dari [Abu Qilabah] dari [Abu Al...Asy'ats] dari [Syaddad bin Aus] sesungguhnya dia bersama Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pada Fath
Hani' bintu Abi Thalib] berkata, "Aku pergi menuju Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada tahun Fath...al-Makkah, maka aku mendapatkannya sedang mandi, sedangkan Fathimah, putrinya menutupinya dengan baju
] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Adam] telah menceritakan kepada kami [Mufadhdhal] dari [al-A'masy...Tidaklah aku melihat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam sejak beliau diberi wahyu, 'Idza Ja'a Nashrullah wa al-Fath
Abi Syaibah] dan [Abu Kuraib] keduanya berkata, "Telah menceritakan kepada kami [Abu Muawiyah] dari [al-A'masy...tanda untukku dalam umatku, apabila aku melihatnya niscaya aku mengucapkannya, 'Idza Ja'a Nashrullah wa al-Fath
Telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Umawi] berkata, telah menceritakan kepada...kami [Isa bin Yunus] dari [Al Auza'i] dari [Yahya bin Abu Katsir] dari [Abu Salamah] dari [Jabir bin...Al Fath: 18- Jabir berkata, "Kami membaiat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk tidak lari (...Abu Isa berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Isa bin Yunus dari Al Auza'I, dari Yahya bin Abu Katsir
Dan seterusnya (Al Fath: 24) Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih.
Al Fath: 24).
Telah menceritakan kepada kami ['Uqbah bin Mukram Al Ammi Al Bashri] telah menceritakan kepadaku [Ibnu...Beliau bersabda: "Sepertiga al-Qur'an."...Beliau bertanya: "Bukankah kau punya (hafalan) IDZAA JAA`A NASHRULLAAHI WAL FATH?"...Beliau bersabda: "Seperempat al-Qur'an."...Beliau bersabda: "Seperempat al-Qur'an."
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân...larangan bagi orang-orang Mukmin untuk memerangi orang-orang kafir pada hari penaklukan kota Mekah (Fath
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rumh bin al-Muhajir] telah mengabarkan kepada kami [al-Laits...kepadanya "Bahwa [Ummu Hani' bintu Abi Thalib] telah menceritakan kepadanya bahwa dia ketika tahun Fath...al-Makkah mendatangi Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, sedangkan beliau di bagian dataran teratas...Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] dari [al-Walid
Al-Fath 25).
Telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Ali Al Jahzhami] telah menceritakan kepada kami [Khalid bin...Al Harits] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Abu 'Arubah] dari [Qatadah] bahwa [Anas...Al Fath: 1-3), ketika itu mereka baru pulang dari Hudaibiyyah dengan diliputi perasaan jengkel dan kesal...(dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Al Mutsanna] telah menceritakan kepada
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân...larangan bagi orang-orang Mukmin untuk memerangi orang-orang kafir pada hari penaklukan kota Mekah (Fath
menanyakan kepada mereka (para pembesar Badar) mengenai firman Allah Ta'ala, "IDZAA JAA`A NASHRULLAHI WAL FATH
kepada kami [Malik bin Anas] dari [Zaid bin Aslam] dari [ayahnya] berkata: Aku mendengar [Umar bin Al...tetap diam lalu aku menggerakkan tungganganku lalu aku menyingkir, aku berkata: Huss kamu wahai Ibnu Al..., pasti akan turun (ayat) al-Qur'an berkenaan denganmu!....berkata: Lalu aku mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, beliau bersabda: "Wahai Ibnu Al...(Al Fath: 1) Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih gharib.
Umar berkata, "Bagaimanakah pendapat kalian berkenaan dengan ayat ini: 'IDZAA JAA`A NASHRULLAHI WAL FATH...Firman Allah: 'IDZAA JAA`A NASHRULLAHI WAL FATH.'
[[32 ~ AS-SAJDAH (SUJUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat yang turun setelah surat al-Mu'minûn...ini berisikan, antara lain, pembicaraan tentang turunnya al-Qur'ân dan misi Rasulullah saw., penciptaan...Disebutkan pula tentang ejekan mereka terhadap hari kemenangan (yawm al-fath) serta bantahan terhadap...Alif, Lâm, Mîm adalah huruf-huruf yang membentuk kata dan kalimat al-Qur'ân, sama seperti huruf yang...apabila kalian tidak mampu untuk mendatangkan sesuatu yang semisal, maka hal itu merupakan bukti bahwa al-Qur'ân
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân...larangan bagi orang-orang Mukmin untuk memerangi orang-orang kafir pada hari penaklukan kota Mekah (Fath
(Al Fath: 2) sepulangnya dari Hudaibiyah.