Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Al baqarah ayat 188 3 al hujurat ayat 11 4 Al hujurat ayat 11-12 5 al hujurat ayat 12 6 al maidah ayat 8 7 ali imran 159 8 ilmu 9 al maidah ayat 2 10 al baqarah ayat 30 11 An Najm ayat 62 12 At Taubah ayat 71 13 Maryam ayat 58 14 Al hajj ayat 18 15 surat yunus 16 Pendidikan 17 An nisa ayat 29 18 Dari Abu Qatadah RA berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mandi pada hari Jum’at maka dia berada dalam keadaan suci hingga Jum’at berikutnya 19 An nur ayat 2 20 Al sajdah aYat 15 21 Riba 22 Ayat tentang pendidikan 23 ar rahman 24 ali imran 200 25 al hajj ayat 41 26 al baqarah ayat 148 27 al maidah ayat 3 28 Al furqan ayat 60 29 al imran 30 at taubah ayat 60 31 yusuf ayat 17 32 zakat 33 Ali imran 110 34 an nisa ayat 4 35 Jual beli 36 Al Baqarah ayat 256 37 HARI KIAMAT 38 Al baqarah ayat 2 39 Ibrahim 40 al maidah ayat 5 41 At tin ayat 4 42 Ali imran ayat 104 43 ali imran ayat 159 44 al ankabut ayat 45 45 Al hujuraat ayat 11 46 dalil arab kitab injil 47 surat al hud ayat 1 48 nabi 49 yasin ayat 82 50 An nisa ayat 2 51 tauhid 52 at tahrim ayat 6 53 Sad ayat 24 54 al baqarah ayat 228 55 al maidah ayat 6 56 surat al-balad ayat 3 57 zina 58 Surat ibrahim ayat 34 59 sulaiman 60 Al isra ayat 33 61 DAlil tentang binatang yang hidup di air 62 ali imran 104 63 LARANGAN MENIMBUN HARTA DAGANGAN 64 ALI IMRAN 191 65 maryam 66 fitrah 67 yusuf 68 An nisa ayat 3 69 yunus 99 70 at taubah ayat 103 71 Tafsir surah al muddassir ayat 1sampai 4 72 ali imran 195 73 niat 74 ibrahim 34 75 kencing unta 76 AR RUM AYAT 21 77 al hujuraat ayat 11-12 78 al alaq ayat 19 79 Surat Al hajj ayat 18 80 Al baqarah ayat 31 81 al hajj ayat 77 82 al hujurat ayat 10 83 Gambar di baju 84 al hadid ayat 11 85 Al insyiqaq ayat 21 86 Abu bakar 87 surat an nisa ayat 11 88 al isra ayat 70 89 Surat al alaq 90 al maidah ayat 90 91 Al hujuraat ayat 12 92 al baqarah ayat 43 93 Al hujuraat ayat 13 94 an nisa ayat 58 95 Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan 96 al Isra ayat 32 97 ali imran 190 98 enggan 99 nikah 100 surat al alaq ayat 19

Hasil pencarian tentang al fath 23

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا


23. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
wasallam membaca saat beliau berada di atas Untanya yang berjalan, ketika itu beliau membaca surat Al...Fath atau bagian dari surat Al Fath, yakni dengan bacaan yang pelan seraya mengulang-ngulangnya."
Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] dan [Muhammad bin Basysyar] -Ibnul Mutsanna...hari Fathu Makkah, saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di atas untanya membaca surat Al...Fath....Khalid bin Harits, ia berkata; "Di atas kendaraannya yang berjalan, sementara beliau membaca surat Al...Fath."
Waki'] dari [Syu'bah] dari [Mu'awiyah bin Qurrah] ia berkata, saya mendengar [Abdullah bin Mughaffal Al...Muzani] berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membaca surat Al Fath pada tahun Al Fath (penaklukan
Al-Fath: 2)
telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Mu'awiyah bin Qurrah] dari ['Abdullah bin Mughaffal Al...melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari pembebasan Makkah di atas untanya membaca surat al...Fath, atau sebagian dari surat al Fath."
Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam pada saat penaklukan Mekkah berada di atas unta membaca surat Al...Fath, dan beliau mengulang-ulangnya.
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari penaklukan Makkah diatas hewan tunggangannya membaca surat Al...Fath dan beliau ulang-ulang.
menceritakan kepada kami [Saif] berkata; saya telah mendengar [Mujahid] berkata; As-Sa'ib bin Abu As-Sa'ib Al...Shallallahu'alaihiwasallam pada Masa Jahiliyah, ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam datang pada Fath
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari Fathu Makkah, dan saat itu, beliau sedang membaca surat Al...Fath di atas kendaraannya."
Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ar Rabi'] Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Ahwash]...dari [Al A'masy] dari [Abu Dluha] dari [Masruq] dari [Aisyah] radliallahu 'anha, ia berkata; Nabi shallallahu...'alaihi wasallam tidak shalat setelah turunnya ayat, "IDZAA JAA`A NASHRULLAHI WAL FATH."
bin Mughaffal] dia berkata; pada waktu fathu Makkah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membaca surat Al...Fath, dan beliau mengulang-ngulangnya.
kepada kami [Isma'il bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [Khalid] dari [Abu Qilabah] dari [Abu Al...Asy'ats] dari [Syaddad bin Aus] sesungguhnya dia bersama Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pada Fath
Hani' bintu Abi Thalib] berkata, "Aku pergi menuju Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada tahun Fath...al-Makkah, maka aku mendapatkannya sedang mandi, sedangkan Fathimah, putrinya menutupinya dengan baju
] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Adam] telah menceritakan kepada kami [Mufadhdhal] dari [al-A'masy...Tidaklah aku melihat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam sejak beliau diberi wahyu, 'Idza Ja'a Nashrullah wa al-Fath
Abi Syaibah] dan [Abu Kuraib] keduanya berkata, "Telah menceritakan kepada kami [Abu Muawiyah] dari [al-A'masy...tanda untukku dalam umatku, apabila aku melihatnya niscaya aku mengucapkannya, 'Idza Ja'a Nashrullah wa al-Fath
Telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Umawi] berkata, telah menceritakan kepada...kami [Isa bin Yunus] dari [Al Auza'i] dari [Yahya bin Abu Katsir] dari [Abu Salamah] dari [Jabir bin...Al Fath: 18- Jabir berkata, "Kami membaiat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk tidak lari (...Abu Isa berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Isa bin Yunus dari Al Auza'I, dari Yahya bin Abu Katsir
Dan seterusnya (Al Fath: 24) Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih.
Al Fath: 24).
Telah menceritakan kepada kami ['Uqbah bin Mukram Al Ammi Al Bashri] telah menceritakan kepadaku [Ibnu...Beliau bersabda: "Sepertiga al-Qur'an."...Beliau bertanya: "Bukankah kau punya (hafalan) IDZAA JAA`A NASHRULLAAHI WAL FATH?"...Beliau bersabda: "Seperempat al-Qur'an."...Beliau bersabda: "Seperempat al-Qur'an."
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân...larangan bagi orang-orang Mukmin untuk memerangi orang-orang kafir pada hari penaklukan kota Mekah (Fath
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rumh bin al-Muhajir] telah mengabarkan kepada kami [al-Laits...kepadanya "Bahwa [Ummu Hani' bintu Abi Thalib] telah menceritakan kepadanya bahwa dia ketika tahun Fath...al-Makkah mendatangi Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, sedangkan beliau di bagian dataran teratas...Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] dari [al-Walid
Al-Fath 25).
Telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Ali Al Jahzhami] telah menceritakan kepada kami [Khalid bin...Al Harits] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Abu 'Arubah] dari [Qatadah] bahwa [Anas...Al Fath: 1-3), ketika itu mereka baru pulang dari Hudaibiyyah dengan diliputi perasaan jengkel dan kesal...(dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Al Mutsanna] telah menceritakan kepada
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân...larangan bagi orang-orang Mukmin untuk memerangi orang-orang kafir pada hari penaklukan kota Mekah (Fath
menanyakan kepada mereka (para pembesar Badar) mengenai firman Allah Ta'ala, "IDZAA JAA`A NASHRULLAHI WAL FATH
kepada kami [Malik bin Anas] dari [Zaid bin Aslam] dari [ayahnya] berkata: Aku mendengar [Umar bin Al...tetap diam lalu aku menggerakkan tungganganku lalu aku menyingkir, aku berkata: Huss kamu wahai Ibnu Al..., pasti akan turun (ayat) al-Qur'an berkenaan denganmu!....berkata: Lalu aku mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, beliau bersabda: "Wahai Ibnu Al...(Al Fath: 1) Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih gharib.
Umar berkata, "Bagaimanakah pendapat kalian berkenaan dengan ayat ini: 'IDZAA JAA`A NASHRULLAHI WAL FATH...Firman Allah: 'IDZAA JAA`A NASHRULLAHI WAL FATH.'
[[32 ~ AS-SAJDAH (SUJUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat yang turun setelah surat al-Mu'minûn...ini berisikan, antara lain, pembicaraan tentang turunnya al-Qur'ân dan misi Rasulullah saw., penciptaan...Disebutkan pula tentang ejekan mereka terhadap hari kemenangan (yawm al-fath) serta bantahan terhadap...Alif, Lâm, Mîm adalah huruf-huruf yang membentuk kata dan kalimat al-Qur'ân, sama seperti huruf yang...apabila kalian tidak mampu untuk mendatangkan sesuatu yang semisal, maka hal itu merupakan bukti bahwa al-Qur'ân
[[48 ~ AL-FATH (KEMENANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 29 ayat ~ Surat ini diawali dengan pembicaraan tentang...mengenai kebaikan besar yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang diridai-Nya pada Bay'at al-Ridlwân...larangan bagi orang-orang Mukmin untuk memerangi orang-orang kafir pada hari penaklukan kota Mekah (Fath
(Al Fath: 2) sepulangnya dari Hudaibiyah.