Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Al baqarah ayat 188 3 Al hujurat ayat 11-12 4 al hujurat ayat 11 5 ilmu 6 al maidah ayat 8 7 al baqarah ayat 30 8 al hujurat ayat 12 9 Az zuhri dari salim dari bapaknya 10 An Najm ayat 62 11 al maidah ayat 2 12 Pendidikan 13 At Taubah ayat 71 14 surat yunus 15 ali imran 159 16 An nisa ayat 29 17 jual beli 18 Dari Abu Qatadah RA berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mandi pada hari Jum’at maka dia berada dalam keadaan suci hingga Jum’at berikutnya 19 Al hajj ayat 18 20 al maidah ayat 3 21 An nur ayat 2 22 ayat tentang pendidikan 23 Maryam ayat 58 24 at tahrim ayat 6 25 ali imran 200 26 Al baqarah ayat 2 27 Al sajdah aYat 15 28 at taubah ayat 60 29 Ar rahman 30 yusuf ayat 17 31 Al furqan ayat 60 32 Riba 33 Al maidah ayat 5 34 HARI KIAMAT 35 dalil arab kitab injil 36 nabi 37 Zakat 38 AL IMRAN 39 al ankabut ayat 45 40 Al Baqarah ayat 256 41 al hajj ayat 41 42 Sabar 43 ar rum ayat 21 44 Ibrahim 45 Ali imran ayat 104 46 surat al hud ayat 1 47 ar rum ayat 30 48 yasin ayat 82 49 fitrah 50 an nisa ayat 58 51 surat an nisa ayat 11 52 an nisa ayat 4 53 An nisa ayat 2 54 al baqarah ayat 148 55 At tin ayat 4 56 al maidah ayat 6 57 DAlil tentang binatang yang hidup di air 58 Ali imran 110 59 ali imran ayat 159 60 surat al-balad ayat 3 61 Surat ibrahim ayat 34 62 LARANGAN MENIMBUN HARTA DAGANGAN 63 sulaiman 64 ali imran 104 65 Ibrahim ayat 7 66 tauhid 67 Sad ayat 24 68 at taubah ayat 103 69 talak 70 Anjing 71 Al insyiqaq ayat 21 72 Surat al alaq 73 Al baqarah ayat 31 74 An nisa ayat 3 75 Yasin ayat 39 76 surat al alaq ayat 19 77 al maidah ayat 90 78 Gambar di baju 79 Surat Al hajj ayat 18 80 Yasin ayat 38 81 Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan 82 enggan 83 al alaq ayat 19 84 al hadid ayat 11 85 al hujurat ayat 10 86 Tafsiran surah al isra ayat 2 87 al Isra ayat 32 88 al baqarah ayat 228 89 maryam 90 Ali imran ayat 19 91 Tafsir surah al muddassir ayat 1sampai 4 92 kencing unta 93 nikah 94 Ali imran ayat 102 95 ibrahim 24 96 Hadis tentang rendah hati.hemat dan sederhana. 97 Akad jual beli 98 Al isra ayat 33 99 Abu bakar 100 niat

Hasil pencarian tentang al furqan ayat 2

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا


2. yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(Nya), dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
kami [Jarir] dari [Manshur] dari [Sa'id bin Jubair] atau ia mengatakan; telah menceritakan kepadaku [Al...Al furqan ini turun: (Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh...-Al Furqan: 68-, orang-orang musyrik Makkah berkata, "Kami telah membunuh jiwa yang telah diharamkan...Al Furqan: 70-, maka ayat ini untuk orang-orang musyrik Quraisy tersebut....Al Furqan: 53- yakni orang-orang musyrik.
Manshur] telah menceritakan kepadaku [Sa'id bin Jubair] -atau dia berkata, telah menceritakan kepadaku [Al...ini dan apa maksudnya, yaitu yang pertama firman Allah dalam QS al Isra` ayat 33; ("Dan janganlah kalian...Furqan, orang-orang musyrik penduduk Makkah berkata; "Sungguh kita telah membunuh jiwa yang diharamkan...(QS al Furqan ayat 70)....Nah, ayat-ayat ini turun untuk mereka.
-An Nisa: 93-, diturunkan setelah ayat Allah yang ada dalam surat Al Furqan: (Dan orang-orang yang tidak...-Al Furqan: 68- jaraknya adalah enam bulam."
menceritakan kepada kami [Yahya] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Juraij] telah menceritakan kepadaku [Al...Dan saya membacakan kepadanya ayat yang ada dalam surat Al Furqan: Dan orang-orang yang tidak menyembah...Dia berkata; "Ini adalah ayat Makkiyah dan dihapus oleh ayat Madaniyah.
Lalu aku membacakan ayat; dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan...(Al Furqan: 68)....Dia berkata; Ayat ini turun di Makkah, telah dinasakh (dihapus) oleh ayat yang turun di Madinah yang
melewati Hisyam bin Hakim bin Hizam, ketika itu ia tengah membaca surat Al Furqan, dan aku sempat mendengar...Furqan dengan beberapa bacaan yang tidak anda bacakan padaku, sementara anda telah membacakan surat...Al Furqan padaku."...Furqan) diturunkan."...Furqan) diturunkan."
(Al Furqan: 68)....Ibnu Abbas berkata; 'Ayat ini turun pada masa Jahiliyah.'

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu...(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).-- Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al...Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
Khaththab] berkata; Aku mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam membaca surat Al Furqan, tidak seperti...Ujarku, "Wahai Rasulullah, aku mendengar orang ini membaca surat Al Furqan tidak seperti yang Anda bacakan...Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya, ayat itu memang diturunkan seperti itu....Sesungguhnya Al Qur`an itu diturunkan dengan tujuh huruf (tujuh dialek bahasa)....Khaththab] berkata; Saya mendengar Hisyam bin Hakim membaca surat Al Furqan pada masa Rasulullah shallallahu
lebih agung namanya dan lebih berkah, serta lebih agung petunjuk dan penjelasannya, yaitu Taurat dan Al...Allah memberitahukan, bahwa Dia telah memberikan kepada Musa pada asalnya, dan Harun mengikuti, yaitu al...Furqan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, petunjuk dan kesesatan…dst.”

Furqan artinya yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan antara yang...Pada ayat selanjutnya diterangkan tentang siapakah orang-orang yang bertakwa.

tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar.. hingga ayat...(Al Furqan: 68-70). maka aku pun menanyakannya, Ia menjawab: 'Tatkala ayat ini turun, penduduk Makkah...Hingga akhir ayat.
berulang-ulang, berbeda dengan Taurat dan Injil yang diturunkan sekaligus (dan diturunkan-Nya pula Al-Furqan...(Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah) misalnya pada Alquran dan lainnya (bagi
Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Al A'masy...Allah menurunkan ayat yang membenarkan masalah ini: 'Dan orang-orang yang tidak menyeru kepada tuhan...selain karena alasan yang benar, tidak berzina, dan barangsiapa melakukannya ia akan memperoleh dosa' (Al...Furqan 68).
-deskripsi"> Furqan artinya kemampuan membedakan antara yang haq (benar) dan yang batil...Furqan dapat juga diartikan dengan pertolongan.
bin Ibrahim] semuanya dari [Jarir], [Utsman] berkata, telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [al-A'masy...Sebagai pembuktian kebenarannya Allah lalu menurunkan ayat: '(Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu...A; Furqan: 68).
Umar bin Hafsh bin Ghiyats] Telah menceritakan kepada kami [Bapakku] Telah menceritakan kepada kami [Al...(Al Furqan: 77)."
-deskripsi"> Ayat ini menerangkan tentang keagungan Allah, keesaan-Nya dan banyaknya...

-deskripsi"> Al Qur’an disebut Al Furqan, karena ia membedakan antara yang hak
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...Al-Fath: 2)
jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab) yaitu kitab yang empat; Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan
Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Al A'masy...Lantas Allah menurunkan ayat yang membenarkannya: '(Dan orang-orang yang tidak menyeru Tuhan lain disamping...Al Furqan: 68-69).
kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku [Urwah bin Zubair] dari hadits [Al...Miswar bin Makhzamah] dan [Abdurrahman bin Abd Al Qari`] bahwa keduanya mendengar [Umar bin Al Khaththab...Furqan, maka aku pun mendengarkan bacaannya dengan seksama....Furqan dengan cara baca yang belum pernah Anda ajarkan padakku....Dan sungguh, Anda telah membacakan surat Al Furqan padaku."
kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Urwah bin Az Zubair] dari [Abdurrahman bin Abdu Al...Aku mendengar [Umar bin Khatthab] berkata, "Aku mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam membaca Surat Al...Furqan dengan bacaan yang berbeda dengan yang biasanya aku baca, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi...Aku katakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku mendengar orang ini membaca Surat Al Furqan tidak sebagaimana
[[25 ~ AL-FURQAN (PEMBEDA) Pendahuluan: Makkiyyah, 77 ayat ~ Surat ini memuat 77 ayat....Semuanya diturunkan di Mekkah, kecuali ayat 68, 69, 70 yang diturunkan di Madinah....Surat ini dimulai dengan menerangkan kedudukan al-Qur'ân, luasnya kerajaan Yang telah menurunkannya,...Selain itu, mereka pun membantah al-Qur'ân karena diturunkan secara berangsur-angsur....Di sini juga disebut beberapa ayat kawniyah yang menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaan Allah yang menganjurkan
mengabarkan kepada kami bahwa amalan-amalan jelek yang telah kami perbuat dapat terhapus, maka turunlah ayat...Al Furqan: 68)....Lalu turunlah ayat: '(Katakanlah, 'Hai hamba-hambaKu yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri
-deskripsi"> Ayat ini menunjukkan batalnya pahala sedekah yang diiringi dengan menyebut-nyebut...Dari ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa amalan buruk dapat membatalkan amal shalih....Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al Hujurat ayat 2, berikut (yang artinya):

Ibnu Mas'ud; Kemudian Allah menurunkan ayat yang membenarkan hal itu, yaitu: "Dan orang-orang yang tidak...jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina…, " (Al...Furqan: 68).
Telah menceritakan kepada Kami [Al Qa'nabi] dari [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari ['Urwah bin Az Zubair...] dari [Abdurrahman bin Abdul Qari], ia berkata; saya mendengar [Umar bin Al Khathab] berkata; aku mendengar...Hisyam bin Hakim bin Hizam membaca Surat Al Furqan tidak seperti yang aku baca, dan Rasulullah telah...Aku katakan; wahai Rasul, sesungguhnya aku telah mendengar orang ini membaca Surat Al Furqan tidak seperti...Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Al Qur'an ini diturunkan dengan tujuh gaya bahasa, maka bacalah
” Maka di ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa Dia tidak peduli dengan selain...Selesai tafsir surah Al Furqan dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya, dan segala puji bagi Allah di
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Zubair Al Humaidi] telah menceritakan kepada kami [Sufyan...ini diturunkan kepada kami, yaitu ayat: '(Hari ini telah Aku sempurnakan untk kalian agama kalian, dan...Al Maidah: 2), niscaya telah kami jadikan hari itu sebagai hari raya."...Lantas Umar berkata, "Sungguh, aku tahu hari apa ayat itu diturunkan....Ayat itu diturunkan di hari Arafah pada hari jumat."
mengabarkan kepada kami ['Imran bin Yazid] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Mu'awiyah Al...bahwa [Ibnu Abbas] Telah mengabarkan kepadanya, Rasulullah Shallallallahu'alaihi wasallam membaca (ayat...Pada rakaat pertama beliau membaca ayat dalam surat Al Baqarah, "Katakanlah (Hai orang-orang mukmin),...Al Baqarah (2): 136) sampai akhir ayat tersebut, sedangkan pada rakaat kedua beliau membaca, "Kami telah...Al Maa'idah (5): 111)."