Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 hujan 5 Ibrahim 6 tentang pemimpin yang cerdas 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 kurban 9 surat ali' imran ayat 185 10 ar-rum ayat 21 11 sabar 12 cinta 13 al ikhlas 14 Nikah 15 lumpuh dan buta 16 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 17 JUAL BELI AYAT 18 Maryam 19 Ar Rahman 20 sedekah 21 dosa 22 al baqarah ayat 256 23 an nur ayat 35 24 Aliimram+ayat+105 25 al ahzab ayat 70 26 jual beli 27 al baqarah ayat 233 28 Nabi Ismail 29 Putra 30 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 31 al-mukminun+ayat+34 32 Al-ahzab ayat 70 33 al imran 200 34 pagi 35 al+anam+ayat+14 36 surat al imran ayat 185 37 AN NAML AYAT 88 38 Zina 39 miskin 40 ayat kursi 41 al imran ayat 47 42 Gunung 43 ali imran 159 44 ali imran 134 45 perempuan 46 al ahzab ayat 21 47 al infitar ayat 6 7 48 yunus 99 49 Surah An-Najm ayat 24 50 surat Al-Baqarah ayat 177 51 Matahari 52 ASY+SYUARA+ayat+222 53 Hadist ibnu majah 2172 54 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 55 Al ikhlas ayat 1-4 56 Sebaik baik penolong dan pelindung 57 balasan sedekah 58 al mujadalah ayat 11 59 waktu 60 berlayar 61 surah+al-kafirun+ayat+1-6 62 ali+imran+ayat+191 63 ayat qursi 64 tolong menolong 65 Surat maryam ayat 33 66 Fajar 67 Kabar gembira 68 surah an-nisa ayat 29 69 Tentang kematian 70 al+bakarah+ayat+41 71 Tafsir Surat an nahl ayat 97 72 ali imran 73 Al-Anam ayat 162 74 adil 75 saba 15 76 albaqarah ayat 26 77 ayat tentang serakah 78 yusuf ayat 47-48 79 permainan 80 lima 81 aL-AHZAB AYAT 21 82 surah al baqarah ayat 30 83 Iman 84 Al Hijr 26 85 maryam ayat 12 86 Surah Az-zummar ayat 9 : 87 uzair 88 Matahari mengelilingi bumi 89 al bayyinah ayat 5 90 surat Toha ayat 14 91 Al-A'râf ayat 20 92 al hujurat ayat 10 93 pelestarian alam 94 al jumuah ayat 10 95 maryam+ayat+30-35 96 Yusuf 84 97 delapan puluh 98 Perubahan zat 99 bunuh 100 Hud ayat 5 tema apa

Hasil pencarian tentang al+israa+82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا


82. Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Karena akal mereka yang dangkal (lihat juga Surah Al Israa': 90-93.
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...menurunkan kitab langsung dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al...Israa': 90-95. seperti inilah kebiasaan mereka terhadap rasul-rasul, meminta ayat-ayat yang memberatkan
-deskripsi"> Karena akal mereka yang dangkal (lihat juga Surah Al Israa': 90-93.
sehat dan pandangan mereka yang dangkal yang membuat mereka berani berbicara seperti itu kepada Allah Al...bersikap sombong kepada rasul-rasul-Nya, seperti permintaan mereka agar dapat melihat Allah (lihat Al...menurunkan kitab langsung dari langit (lihat An Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al...Israa': 90-95. seperti inilah kebiasaan mereka terhadap rasul-rasul, meminta ayat-ayat yang memberatkan
Hal ini sama seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa' ayat 107, "Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya...Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al Quran dibacakan kepada mereka,...mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud" atau yang disebutkan dalam surat Al An'aam ayat
Lihat juga tentang Ushuluddin lainnya di surat Al An'aam: 151-153 dan Al Israa': 23-39.

[[82 ~ AL-INFITHAR (TERBELAHNYA LANGIT) Pendahuluan: Makkiyyah, 19 ayat ~ Surat al-Infithâr memaparkan
membenarkan, maka jika mereka menolak (tidak beriman) kepada salah satunya, seperti tidak beriman kepada Al...Pada ayat ini juga terdapat dorongan bagi mereka, yakni sepatutnya mereka lebih dulu beriman kepada Al...

-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163....Yaasiin: 82)

Yaasin: 82).

Yaasin, 82)
Hud, 82)

-deskripsi"> Kesimpulan dari ayat 81 dan 82 adalah bahwa orang yang beruntung mendapatkan
Al An’aam: 82) Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkaa, “Siapakah di antara
Yaasin, 82)
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
[[1 ~ FATIHAH AL-KITAB (PEMBUKA KITAB SUCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 7 ayat ~ Surat al-Fâtihah ini termasuk...Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....Oleh sebab itu, surat ini juga disebut dengan nama Umm al-Kitâb (induk al-Qur'ân).]]
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
Tidak akan ada satu hal pun dalam al-Qur'ân ini yang memungkinkan untuk dibuat-buat oleh seseorang, karena...al-Qur'ân--dengan kemukjizatan, petunjuk dan kecermatannya--tidak mungkin dihasilkan oleh selain Allah...Al-Qur'ân ini tidak lain adalah penegas atas kebenaran yang terkandung di dalam kitab-kitab samawi yang...Al-Qur'ân juga merupakan penjelas bagi fakta-fakta dan syariat-syariat yang telah ditulis dan ditetapkan...Tidak ada keraguan bahwa al-Qur'ân diturunkan dari sisi Allah.
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
anak cucunya tercipta dari air yang sedikit dan lemah serta--biasanya--sangat diremehkan(1). (1) Kata "al-mahîn..."Al-rajul al-mahîn" berarti "al-rajul al-dla'îf" ('orang yang lemah')....Kalimat "mahana al-rajulu al-ibila" berarti 'orang itu memerah susu unta'.
-deskripsi"> Mereka telah dijauhkan dari Al Qur’an, telah disiapkan meteor untuk menyerang...mereka demi menjaga Al Qur’an, dibawa turun oleh malaikat yang paling kuat, di mana setan tidak sanggup...Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala di surah Al Hijr: 9: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan...Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Terj....Al Hijr: 9)

kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
Yaitu, selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar dan beriman...Kalau saja Ahl al-Kitâb jujur seperti kalian dalam beriman, hal itu tentu lebih baik bagi mereka daripada
Sesungguhnya dalam al-Qur'ân terdapat bukti yang menegaskan kebenaranmu....menyusunnya, atau kamu telah mengada-adakan kebohongan kepada Allah," maka katakanlah kepada mereka, "Jika al-Qur'ân...merupakan hasil karya manusia, tentu manusia mampu membuat yang serupa dengan al-Qur'ân....karena kalian adalah para pujangga dan ahli sastera, cobalah membuat sepuluh surat yang sebanding dengan al-Qur'ân...Mintalah bantuan jin dan manusia yang dapat menolong kalian, jika anggapan bahwa al-Qur'ân adalah ucapan
Akan tetapi, Kami menurunkan al-Qur'ân kepada mereka yang mengingatkan pada kebenaran yang diakui oleh...al-Haqq (Q., s....Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....Fathir: 24), atau pengertian agama secara umum, termasuk di dalamnya al-Qur'ân dan al-Hadits, seperti...pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al