Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 12 2 al hujurat ayat 13 3 An nur ayat 2 4 al baqarah ayat 275 5 Mukjizat nabi yusuf 6 Al imran ayat 31 7 al Maidah ayat 3 8 al hasyr ayat 18 9 al baqarah ayat 283 10 Isi kandungan surat al-hujurat ayat 12 11 At tahrim ayat 6 12 Arti surat albaqarah ayat 20-21 13 al isra ayat 23 14 Al-Maidah ayat 3 15 Al Baqarah ayat 30 16 At taubah ayat 105 17 Al maidah ayat 6 18 Al Maidah ayat 2 19 Gambar di atas kain 20 surat an nur ayat 2 21 surat an nisa ayat 11 22 Al maidah ayat 32 23 Riba 24 Al baqarah ayat 282 25 Ali imran 190 26 Menuntut ilmu 27 ayayat maat al quran tentang wudu 28 al hujurat ayat 12 sampai 13 dan artinya 29 ali imran 30 waris 31 Al ikhlas 32 Surat al isra ayat 32 33 Ayat 11 al baqarah b arab 34 ali imran 159 35 ali imran 92 36 Mentaati pemimpin 37 al baqarah ayat 285 38 ilmu 39 Zakat 40 Latin nya surat at Taubah ayat 91 41 Al isra ayat 32 42 Malaikat izrail 43 ali imran 191 44 Surat al ghafir ayat 60 45 an nisa ayat 29 46 Sedekah 47 Ar rum ayat 21 48 Ali imran ayat 159 49 al imran 102 50 al baqarah ayat 284 51 Surat ali imran ayat 190 52 at taubah ayat 24 53 anak 54 Al Mulk ayat 2 55 Menurut tafsir tarbawi 56 Al isra ayat 33 57 Yunus 40 58 Yunus ayat 40 59 Al-Maidah ayat 2 60 al imran 56 61 Ali imran 104 62 Bahasa latin qs al hujurat (13) 63 luqman 14 64 Qs qaf ayat 17-18 65 Al maidah ayat 33 66 Malaikat nakir 67 Al Baqarah ayat 287 68 ali imran 38 69 al ankabut ayat 45 70 Arti dari hurimat 71 An nisa ayat 19 72 Surat fusillat ayat 10 73 Malaikat Israfil 74 al baqarah ayat 286 75 Al maidah ayat 105 76 Contoh mad lazim harfi mukhoffaf 77 al hadid ayat 22 78 Maryam 79 Al Baqarah ayat 155 80 Zina 81 al furqan ayat 67 82 Perangilah orang-orang 83 al baqarah ayat 238 84 Surat al jumuah ayat 9-10 85 Ar rahman 86 An nisa ayat 136 87 Surat an nisa ayat 31 88 Kafir 89 ali imran 103 90 muhammad 91 Malaikat Munkar 92 al maidah ayat 1 93 YUSUF 94 luqman 13 95 an nisa ayat 59 96 Tentang baiat 97 Al maidah ayat 8 98 sabar 99 At taubah ayat 35 100 Luqman ayat 14

Hasil pencarian tentang al mujadalah ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ


11. Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah yang Anda maksud al mujadilah ayat 11?
Jika keluar dari hal tersebut, maka ia bukanlah mujadalah (berdebat) tetapi sebagai miraa' (debat kusir
bin Adl Dlahak] dia berkata; "Telah di turunkan kepada kami -yaitu kalangan orang-orang Anshar- suatu ayat..., yaitu Dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk(Qs Al Hujurat; 11 Nabi shallallahu...Maka turunlah ayat: Dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang burukQs Al Hujurat;...11."
Tsa'labah] dia berkata, "Demi Allah, pada diriku dan diri Aus bin Shamit, Allah telah menurunkan surat Al...Mujadalah."...Khaulah berkata, "Demi Allah, tidaklah aku meninggalkan tempat tersebut sehingga turun ayat dalam al...Al Mujadalah: 1-4)....Sa'd bekata, "Al Araq adalah sejenis keranjang."
-deskripsi"> Dalam ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Dan Allah sekali-kali...Al Munaafiquun: 11).
telah menceritakan kepada kami [Waki']; telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Ibnu Ishaq] dari [Al...Kalian dapat membaca ayat Al Qur'an yang berbunyi; sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah...(An Nisaa: 11) Dan sesungguhnya saudara kandung (dari satu bapak dan satu ibu) yang mendapatkan warisan
Sya'bi] ia berkata, telah menceritakan kepadaku [Abu Jabirah bin Adl Dlahak] ia berkata, "Telah turun ayat...Al Hujuraat: 11)....Maka turunlah ayat: '(Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan) '.
telah bercerita kepada kami [Dawud bin Abu Hind] dari [Asy Sya'bi] dari [Abu Jabirah bin Adl Dlahhak Al...Kemudian turunlah ayat: "Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan."...(Al-Hujuraat: 11)
[[101 ~ AL-QARI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 11 ayat ~ Surat ini dimulai dengan memberitakan
[[100 ~ AL-'ADIYAT (KUDA-KUDA PERANG YANG BERLARI CEPAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 11 ayat ~ Di awal surat
Dawud] dari [Amir] ia berkata; telah menceritakan kepadaku [Abu Jabirah bin Adh Dhahhak] ia berkata, "Ayat...Al Hujurat: 11-....Lalu turunlah ayat ini: (dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk) '.
Telah menceritakan kepada kami [Shadaqah bin Al Fadll] Telah mengabarkan kepada kami [Abu Mu'awiyah]...Kemudian Rasulullah membaca ayat yang berbunyi: 'Begitulah adzab Tuhanmu, apabila Dia mengadzab penduduk...Huud (11): 102).
Ayat ini tidak berlaku untuk ahli waris karena sudah dinasakh dengan ayat tentang warisan (yaitu An Nisaa...': 11) dan hadits "laa washiyyata liwaarits" (tidak ada wasiat bagi ahli waris) diriwayatkan oleh Tirmidzi
Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Yunus...masalahku, padahal masalahku terhadap diriku lebih remeh daripada Allah berfirman tentangku dengan ayat...Allah lalu menurunkan ayat: '(Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari kalian...An Nuur: 11-21).
Hisyam] bahwa [Ibnu Juraij] Telah mengabarkan kepada mereka berkata; Telah mengabarkan kepadaku [Ibnu Al...maka turulah ayat: Allah mewasiatkan kalian mengenai anak-anak kalian....(An Nisa: 11).
serta [Abu Nu'aim] dari [Israil] dari [Simak] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas], ia berkomentar tentang ayat...ANnajm 11), Ia berkata; ia melihatNya dengan hatinya.
Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Juraij] dia berkata, telah mengabarkan kepadaku [Ibnu Al...maka turunlah ayat: '(Allah menetapkan bagimu tentang warisan untuk anak-anakmu, bagian satu anak laki-laki...An Nisaa; 11).
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Ishaq Al Jauhari Al Bashri] telah menceritakan kepada kami...Abu Jabirah berkata: Lalu ayat ini turun: "Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan...(Al Hujuraat: 11) Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih....Abu Jabirah adalah saudara Tsabit bin Adl Dlahhak bin Khalifah Al Anshari....Abu Zaid Sa'id bin Ar Rabi', teman Al Harawi, adalah orang Bashrah tsiqah.
menceritakan kepada kami [Abdullah bin Umar An Numairi] telah menceritakan kepada kami [Yunus bin Yazid Al...Lantas Allah menurunkan ayat: '(sesungguhnya orang-orang yang datang dengan membawa berita bohong) ',...An Nuur: 11), dan seterusnya hingga sepuluh ayat."
menceritakan kepada kami [Yahya bin Adam] telah menceritakan kepada kami [Ibnu 'Uyainah] dari [Muhammad bin Al...beliau terdiam, akhirnya turunlah ayat: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)...QS An-Nisa`: 11....Dan telah meriwayatkan lebih dari satu orang dari Muhammad bin Al Munkadir, telah menceritakan kepada...] dari [Jabir] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu, dan di dalam hadits Al Fadlal bin
Abu Rizmah] dari [Israil] dari [Abu Ishaq] dari [Abdur Rahman bin Yazid] dari [Abdullah], mengenai ayat...ANnajm 11), Ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat Jibril memakai perhiasan dari
Ibrahim] dari [Shalih] dari [Ibnu Syihab] -lewat jalur periwayatan lain- Telah menceritakan kepada kami [Al...menceritakan kepada kami [Abdullah bin Umar An Numairi] telah menceritakan kepada kami [Yunus bin Yazid Al...penyebar berita bohong itu menceritakan sekumpulan cerita bohong tentang aku, maka Allah menurunkan ayat...; 'Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong,,, hingga sepuluh ayat berikutnya (QS....Annur 11-21) yang kesemuanya menjelaskan berita kesucianku.
Syihab] dia berkata; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami [Al...Aili] dia berkata; Aku mendengar [Az Zuhri], aku mendengar ['Urwah bin Az Zubair] dan [Sa'id bin Al...Kemudian Allah menurunkan ayat: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan...(An Nuur: 11)....-hingga sepuluh ayat
[[93 ~ ADL-DLUHA (WAKTU DUHA) Pendahuluan: Makkiyyah, 11 ayat ~ Surat ini dibuka dengan sumpah demi dua...Ayat-ayat selanjutnya dalam surat ini mengajak untuk menghormati anak yatim, tidak menghardik orang yang
Maka orang-orang pun pergi kecuali dua belas orang yang tersisa, maka Allah menurunkan ayat: "Dan ketika...Aljumu'ah 11).
Dan turunlah ayat: "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya...Aljumah 11), Abu Isa berkata; hadits ini adalah hadits hasan shahih....telah menceritakan kepada kami [Husyaim] telah mengabarkan kepada kami [Hushain] dari [Salim bin Abu Al
Kemudian Rasulullah membaca ayat yang berbunyi: 'Begitulah adzab Tuhanmu, apabila Dia mengadzab penduduk...Huud (11): 102).
Allah memberikan nikmat kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya (lihat surah Ibrahim: 11...Padahal tidak ada seorang rasul pun kecuali Allah telah menampakkan melalui kedua tangannya ayat-ayat
dipakai pula bilamana diperkirakan adanya huruf Ba sesudah lafal Tukallimuhum (dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat...(Q.S. 11 Hud, 36).
[[11 ~ HUD (NABI HUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 123 ayat ~ Surat Hûd merupakan salah satu dari kelompok...Surat yang terdiri atas 123 ayat ini dibuka dengan menyebutkan kemuliaan al-Qur'ân, tentang penyembahan...Kedua, untuk menarik perhatian agar, saat dibacakan, al-Qur'ân harus disimak, sebagai pertanda bahwa...al-Qur'ân adalah kitab suci yang memiliki kedudukan yang sangat luhur: ayat-ayatnya diturunkan dengan...Al-Qur'ân, di samping mulia karena kandungannya, juga menjadi mulia karena ia merupakan kitab suci yang
[[29 ~ AL-'ANKABUT (LABA-LABA) Pendahuluan: Makkiyyah, 69 ayat ~ Surat yang berisikan 69 ayat ini termasuk...dalam golongan surat Makkiyyah, kecuali ayat 1 sampai 11 yang merupakan ayat-ayat Madaniyah....Kemudian Allah memerintahkan nabi-Nya untuk tidak membantah Ahl al-Kitâb kecuali dengan cara yang baik...Selanjutnya Allah menerangkan nikmat-Nya kepada mereka di Bait al-Hârâm serta kekufuran mereka atas nikmat...Alif, Lâm, Mîm adalah huruf-huruf fonemis yang digunakan untuk menerangkan bahwa al-Qur'ân, sebagai suatu